Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

Gmina Kocmyrzów - Luborzyca jest gminą wiejską, położona jest na północny wschód od Krakowa, na terenie Wyżyny Małopolskiej na pograniczu dwóch subregionów: Wyżyny Miechowskiej (północna część gminy) i Płaskowyżu Proszowickiego (południowa część gminy). Jest jedną z większych gmin wchodzących w skład Powiatu Krakowskiego.

Ukształtowanie terenu cechuje układ łagodnie pofałdowanych garbów. Najwyższe wzniesienie znajduje się w Goszczy i przekracza 345 m n.p.m. a najniżej położone tereny znajdują się w Krzysztoforzycach (na pograniczu z Krakowem) - 213 m n.p.m.

Największym ciekiem wodnym jest potok Baranówka, który uchodzi do rzeki Dłubni, w której zlewni znajduje się większość terytorium gminy. Obszar południowo - wschodni znajduje się w zlewni potoku Kościelnickiego, natomiast północna część gminy znajduje się w zlewni Szreniawy.

 

Obszar Gminy obejmuje 82,92 km², zameldowanych na pobyt stały na terenie gminy jest 16 021 osób (dane: grudzień 2023 r.) w 25 sołectwach: Baranówka, Czulice, Dojazdów, Głęboka, Goszcza, Goszyce, Karniów, Kocmyrzów, Krzysztoforzyce, Luborzyca, Łososkowice, Łuczyce, Maciejowice, Marszowice, Pietrzejowice, Prusy, Rawałowice, Sadowie, Skrzeszowice, Sulechów, Wiktorowice, Wilków, Wola Luborzycka, Wysiołek Luborzycki, Zastów.

 

Profil gospodarczy gminy nominuje ją do grupy gmin o typie rolniczym. Większość gruntów gminy, bo około 75% zajmują gleby od I do III klasy bonitacyjnej, stąd też użytki rolne stanowią dominujący rodzaj użytkowania gruntów. W zakresie upraw przeważają uprawy zbóż oraz roślin okopowych, przede wszystkim ziemniaków. W zakresie hodowli zwierząt przeważa trzoda chlewna.

Jej główne funkcje gospodarcze to rolnictwo i jego obsługa, drobna wytwórczość, rozwój usług związanych z rolnictwem i przetwórstwem rolno - spożywczym oraz obsługa administracyjna mieszkańców.

 

Gmina Kocmyrzów - Luborzyca jest jedną z 17 gmin wchodzących w skład Powiatu Krakowskiego. Sąsiaduje z gminami: Kraków, Koniusza, Michałowice, Słomniki i Iwanowice.

Największymi miejscowościami pod względem liczby mieszkańców są: Łuczyce, Kocmyrzów, Dojazdów i Baranówka.
Natomiast pod względem zajmowanej powierzchni do największych miejscowości zaliczamy: Łuczyce, Goszczę, Skrzeszowice, Karniów i Czulice.

 

Podstawowy układ komunikacyjny Gminy tworzą następujące drogi :

  • droga wojewódzka nr 776 Kraków - Proszowice - Kazimierza Wielka - Busko Zdrój (8,3 km - długość odcinka na terenie naszej gminy)
  • drogi powiatowe:

Nr drogi

stary numer

Nazwa drogi

(kierunkowy przebieg)

Kategoria drogi

(km w gminie)

K2154

18-149

Zagórzyce Stare - Sadowie

Lokalna

3,8 km

K2157

18-152

Więcławice Stare - Zastów

Lokalna

2,1 km

K2159

18-155

Zastów - Luborzyca

Lokalna

4,2 km

 

K2160

18-156

Wysioółek Luborzycki - Szczepanowice - Czechy

Lokalna

6,0 km

K1268

18-184

Biurków - Czulice

Lokalna

1,0 km

K2168

18-185

Sulechów - Nowa Huta

Lokalna

1,7 km

 

K2152

18-148

Michałowice - Masłomiąca - Więcławice - Luborzyca

Zbiorcza

4,2 km

K2156

18-154

Węgrzce - Raciborowice - Prusy

Zbiorcza

2,8 km

K2161

18-157

Kocmyrzów - Słomniki - Marszowice

Zbiorcza

5,9 km

K2159

18-158

Luborzyca - Wrocimowice

Zbiorcza

8,0 km

K1267

18-183

Kocmyrzów - Karniów - Czernichów

Zbiorcza

9,4 km

 

W zakresie transportu zbiorowego mieszkańców Gminy Kocmyrzów - Luborzyca obsługują:

- autobusy MPK w Krakowie linii:

  • 202 Czyżyny Dworzec - Łososkowice
  • 212 Czyżyny Dworzec - Karniów (Czulice)
  • 222 Czyżyny Dworzec - Słomniki Osiedle
  • 232 Czyżyny Dworzec - Goszcza
  • 242 Kombinat - Krzysztoforzyce
  • 250 Prądnik Czerwony - Zastów
  • 262 Czyżyny Dworzec - Rawałowice Kapliczka
  • 271 Pleszów - Czulice

- prywatne busy i autobusy

- Koleje Małopolskie - stacje kolejowe Zastów, Baranówka, Łuczyce, Goszcza

 

Wszystkie sołectwa w Gminie są zgazyfikowane i zaopatrywane w wodę z lokalnych wodociągów. W 2008 roku rozpoczęta została budowa sieci kanalizacyjnej.

 

Na terenie Gminy Kocmyrzów - Luborzyca funkcjonuje obecnie 9 szkół podstawowych w: Goszczy, Goszycach, Karniowie, Kocmyrzowie, Luborzycy, Łuczycach, Maciejowicach, Pietrzejowicach i Prusach, Przedszkole Samorządowe "Wesoła Gromadka" w Dojazdowie, Przedszkole Samorządowe "Akademia Przedszkolaka" w Luborzycy, Samorządowy Żłobek "Małe Misie" w Luborzycy oraz Samorządowy Żłobek "Małe Misie" - Filia w Głębokiej.

 

Usługi w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej w ramach kontraktów z NFZ świadczone są w placówkach w Kocmyrzowie, Skrzeszowicach i Łuczycach. Lokalizacja gminy w bliskim sąsiedztwie Krakowa powoduje, że podejmowane są działania mające na celu zaspokojenie potrzeb w zakresie usług i produkcji dla ludności z aglomeracji krakowskiej. Coraz istotniejszą rolę zaczynają odgrywać także walory turystyczno - wypoczynkowe. Gmina Kocmyrzów - Luborzyca to: dobry układ komunikacyjny, urozmaicone ukształtowanie terenu zapewniające niezwykłe doznania widokowe, walory środowiska naturalnego oraz zachowane obiekty zabytkowe.

 

Przez gminę prowadzą trasy turystyczne Szlaku „Kościuszkowskiego” oraz Małopolskiego Szlaku Architektury Drewnianej (na którym znajdują się pochodzący z XVI wieku kościół parafialny p. w. św. Mikołaja w Czulicach oraz siedemnastowieczna drewniana kapliczka p. w. św. Otylii i Łucji w Wilkowie).

 

Gmina Kocmyrzów - Luborzyca jest miejscem przyjaznym i bezpiecznym dla swoich mieszkańców i odwiedzających ją gości. Jej priorytetami są działania na rzecz zrównoważonego rozwoju społeczno - gospodarczego, dbałość o tradycję i walory przyrodniczo - krajobrazowe, uczynienie z gminy miejsca atrakcyjnego dla budownictwa mieszkaniowego i rekreacji oraz co szczególnie istotne, przyjaznego dla inwestorów.

 

2024-04-03