Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

Ustalenie przeznaczenia terenu, rozmieszczenie inwestycji celu publicznego oraz określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy terenu następuje w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

Zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w planie miejscowym określa się obowiązkowo:

 • przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;
 • zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego;
 • zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego;
 • zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej;
 • wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych;
 • parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy;
 • granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych;
 • szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym;
 • szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy;
 • zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej;
 • sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów;
 • stawki procentowe, na podstawie których ustala się tzw. opłatę planistyczną.

 

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego, uchwalony Uchwałą Nr XLII/327/2018 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 12 lipca 2018 r. zmienionego Uchwałą NR XIX/173/2020 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca w sprawie zmiany naprawczej wraz z informacją o zasięgu terenów z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego uchwalonego Uchwałą Nr XIX/110/04 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 19 lipca 2004 r dostępny jest pod adresem www.koc.e-mpzp.pl

Studium zagospodarowania przestrzennego Gminy Kocmyrzów-Luborzyca dostępne jest pod adresem http://www.kocmyrzow.e-mpzp.pl/

System Informacji Przestrzennej Kocmyrzów-Luborzyca - portal mapowy
zrealizowany w ramach projektu "E-standardy w Gminie Kocmyrzów-Luborzyca"
2023-10-01