Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca
Trwa realizacja funduszu sołeckiego w Czulicach i Sadowiu
W ostatnich dniach w Czulicach odtworzono i zamontowano kapliczkę drzewną, a w Sadowiu wyremontowano krzyż przydrożny wraz z renowacją ogrodzenia . Koszt prac w Czulicach - 2500 zł, koszt prac w Sadowiu - 14 400 zł.
Zobacz więcej »
2024-07-11
Ogłoszono postępowanie na zadanie dot. przebudowy trzech odnicków dróg rolniczych w Czulicach, Karniowie i Wysiołku Luborzyckim
Ogłoszono postępowanie na realizację zadania pn.: „Przebudowa trzech odcinków dróg rolniczych w miejscowościach: Czulice ( na długości 750 m), Karniów ( długości 1310 m) , Wysiołek Luborzycki ( na długości 410 m)”. Termin realizacji całego zamówienia: nie później niż w ciągu 100 dni, licząc od dnia zawarcia umowy, w tym że ustalono: – termin realizacji odcinków dróg rolniczych w miejscowości Karniów i Wysiołek Luborzycki: nie później niż w ciągu 60 dni, licząc od dnia zawarcia umowy; – termin realizacji odcinka drogi rolniczej w miejscowości Czulice: nie później niż w ciągu 21 dni, licząc od dnia 15.10.2024 r. Termin składania ofert: do dnia 16.07.2024 r., do godz.: 10:00. Link do postępowania: https://ezamowienia.gov.pl/.../ocds-148610-7769f094-3464... https://bip.malopolska.pl/ugkocmyrzowluborzyca,a,2490360... Zainteresowanych zapraszamy na portal e-zamówienia w celu bliższego zapoznania się z przedmiotowym tematem lub na stronie BIP-u Urzędu Gminy Kocmyrzów – Luborzyca.
Zobacz więcej »
2024-07-11
Trwa modernizacja boiska sportowego w Krzysztoforzycach
Przypominamy, że zgodnie z umową podpisaną w dniu 06 czerwca 2024 r. z wykonawcą GREENSPORT Anna Straszewska, na kwotę 96 124, 50 zł realizujemy modernizację boiska w Krzystoforzycach. Zakres prac obejmie: - demontaż nawierzchni boiska; - demontaż urządzeń; - utylizacja urobku z rozbiórki nawierzchni; - wykonanie nowej nawierzchni boiska wraz z malowaniem linii; - montaż urządzeń po wykonaniu nawierzchni; - uporządkowanie placu budowy wraz z wywozem pozostałości materiałów i utylizacją . Zadanie realizowane w ramach dofinansowania z budżetu Województwa Małopolskiego na realizację w 2024 roku projektu pn.: Małopolska infrastruktura rekreacyjno – sportowa
Zobacz więcej »
2024-07-09
Zadania dofinansowane z Rządowego Progarmu Odbudowy Zabytków - postępowania w toku
Trwają postępowania na następujące zadania : ,,Odwodnienie ścian fundamentów wraz z wykonaniem izolacji pionowej i opaski przy Kościele Parafialnym p.w. Świętego Wawrzyńca w Goszczy”. ,,Prace konserwatorskie przy elewacji Kościoła Parafialnego Świętego Mikołaja w Czulicach” Zachęcamy wykonawców do składania ofert! Szczegóły: https://www.kocmyrzow-luborzyca.ug.gov.pl/.../zapytanie.../ https://www.kocmyrzow-luborzyca.ug.gov.pl/.../zapytanie.../ Zadania dofinansowywane z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków
Zobacz więcej »
2024-06-17
Boisko w Krzysztoforzycach zostanie zmodernizowane!
W dniu 06 czerwca 2024 r. podpisaliśmy umowę na realizację zadania pn.: „Modernizacja boiska wielofunkcyjnego w Krzysztoforzycach”. Kwota zadania to 96 124,50 zł, a planowany termin realizacji zadania jest do 05.08.2024 r. W postępowaniu został wybrany Wykonawca GREENSPORT Anna Straszewska ul. Tartaczna 14, 32 – 312 Międzybrodzie Bialskie Zakres prac obejmie: - demontaż nawierzchni boiska; - demontaż urządzeń; - utylizacja urobku z rozbiórki nawierzchni; - wykonanie nowej nawierzchni boiska wraz z malowaniem linii; - montaż urządzeń po wykonaniu nawierzchni; - uporządkowanie placu budowy wraz z wywozem pozostałości materiałów i utylizacją . Zadanie realizowane w ramach dofinansowania z budżetu Województwa Małopolskiego na realizację w 2024 roku projektu pn.: Małopolska infrastruktura rekreacyjno – sportowa – MIRS” Linki: https://ezamowienia.gov.pl/.../ocds-148610-db9f3d68-0137... https://bip.malopolska.pl/ugkocmyrzowluborzyca,a,2445413...
Zobacz więcej »
2024-06-13
"Zapytanie ofertowe" dot. "prac konserwatorskich przy elewacji Kościoła Parafialnego Świętego Mikołaja w Czulicach"
Ogłoszenie dot. prowadzenia procedury ,,zapytania ofertowego” w celu wyłonienia Wykonawcy na realizację zadania: ,,Prace konserwatorskie przy elewacji Kościoła Parafialnego p. w. Świętego Mikołaja w Czulicach” Dnia 24.05.2024 r. Parafia Rzymsko – Katolicka p.w. Świętego Mikołaja, Czulice 31, 32 010 Kocmyrzów, reprezentowana przez: Ks. Proboszcza - Kazimierz Szarek wszczęła procedurę ,,zapytania ofertowego” na realizację w/w zadania. Poniżej zamieszczamy bezpośredni dostęp do przedmiotowej procedury ,,zapytania ofertowego” dla wszystkich zainteresowanych https://bip.malopolska.pl/ugkocmyrzowluborzyca,a,2468625,zapytanie-ofertowe-parafii-czulice-pn-prace-konserwatorskie-przy-elewacji-kosciola-parafialnego-pw-s.html
Zobacz więcej »
2024-05-24
Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
Zobacz więcej »
2024-05-23
Zakończona budowa zbiorników wyrównawczych wody pitnej w Dojazdowie i Łuczycach do celów zbiorowego zaopatrzenia mieszkańcow w wodę wraz z infrastrukturą towarzyszacą
Zakończyła się inwestycja pn. Budowa zbiorników wyrównawczych wody pitnej w Dojazdowie i Łuczycach do celów zbiorowego zaopatrzenia mieszkańców w wodę wraz z infrastrukturą towarzyszącą W ramach tej inwestycji: - został wybudowany zbiornik wyrównawczy na wodę pitną w Dojazdowie o pojemności 250m3, który działać będzie kompatybilnie z już istniejącym zbiornikiem. Oprócz zwiększenia pojemności magazynowania wody, w ramach tej inwestycji została również wybudowana hydrofornia, która z wykonana siecią wodociągową (ponad 200 mb) utworzy strefę zapewniającą odpowiednie ciśnienie w sieci w rejonie zbiornika - został wybudowany zbiornik wyrównawczy na wodę pitną w Łuczycach o pojemności 500 m3 który działać będzie kompatybilnie z już istniejącym zbiornikiem celem zwiększenia magazynu wody. Pojemność magazynowania wody zwiększy nam się z 300 m3 do 800 m3. Całkowita wartość obydwu inwestycji: 4 909 671,09 zł brutto Dofinansowanie: 4 664 187,54 zł brutto Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład – Programu Inwestycji Strategicznych
Zobacz więcej »
2024-05-22
Zapytanie ofertowe dla zadania: "Odwodnienie ścian fundamentów wraz z wykonaniem izloacji pionowej i opaski przy Kościele Parafialnym p.w. Świętego Wawrzyńca w Goszczy"
Ogłoszenie dot. prowadzenia procedury ,,zapytania ofertowego” w celu wyłonienia Wykonawcy na realizację zadania: ,,Odwodnienie ścian fundamentów wraz z wykonaniem izolacji pionowej i opaski przy Kościele Parafialnym p.w. Świętego Wawrzyńca w Goszczy”. Dnia 21.05.2024 r. Parafia Rzymsko – Katolicka p.w. Św. Warzyńca, ul. Kościelna 1, 32-010 Luborzyca reprezentowana przez Ks. Proboszcza – Andrzeja Orlikowskiego wszczęła procedurę ,,zapytania ofertowego” na realizację w/w zadania. Poniżej zamieszczamy bezpośredni dostęp do przedmiotowej procedury ,,zapytania ofertowego” dla wszystkich zainteresowanych https://bip.malopolska.pl/ugkocmyrzowluborzyca,m,436601,2024.html
Zobacz więcej »
2024-05-21
Modernizacja boiska w Krzysztoforzycach
Dnia 23 kwietnia 2024 r. ogłoszono postępowanie na realizację zadania pn.: „Modernizacja boiska wielofunkcyjnego w Krzysztoforzycach”. Przedmiotem zamówienia jest modernizacja boiska wielofunkcyjnego, ogólnodostępnego w miejscowości Krzysztoforzyce. Zakres zadania obejmuje: demontaż nawierzchni boiska; demontaż urządzeń (stojaków do koszykówki, słupków i siatki do siatkówki, ławek kibica oraz koszy na śmieci); utylizacja urobku z rozbiórki nawierzchni; wykonanie nowej nawierzchni boiska wraz z malowaniem linii; montaż urządzeń po wykonaniu nawierzchni; uporządkowanie placu budowy wraz z wywozem pozostałości materiałów i utylizacją. Termin realizacji zamówienia: do 60 dni, licząc od dnia zawarcia umowy, zgodnie z zapisami SWZ. Termin składania ofert: do dnia 10.05.2024 r., do godz.: 10:00 . Zadanie realizowane w ramach dofinansowania z budżetu Województwa Małopolskiego na realizację w 2024 roku projektu pn.: ,,Małopolska infrastruktura rekreacyjno – sportowa – MIRS . Link do postępowania: https://ezamowienia.gov.pl/.../ocds-148610-db9f3d68-0137... https://bip.malopolska.pl/ugkocmyrzowluborzyca,a,2445413... Zainteresowanych zapraszamy na portal e-zamówienia w celu bliższego zapoznania się z przedmiotowym tematem lub na stronie BIP-u Urzędu Gminy Kocmyrzów – Luborzyca.
Zobacz więcej »
2024-04-30
Zawarto umowę na pomoc finansową w zakresie zaopatrzenia w kompostowniki
W dniu 05.04.2024 r. została zawarta umowa pomiędzy Gminą Kocmyrzów – Luborzyca, a Województwem Małopolskim o udzielenie pomocy finansowej w 2024 roku w zakresie zaopatrzenia w kompostowniki, na kwotę 33 000,00 zł. Pozyskane środki będą wykorzystane na promocję gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, ze szczególnym uwzględnieniem segregacji odpadów i organicznego recyklingu odpadów biodegradowalnych. W Gminie Kocmyrzów-Luborzyca ponad połowa gospodarstw użytkuje kompostowniki, korzystając jednocześnie z ulgi z tego tytułu w opłacie śmieciowej. Celem gminy jest promocja i zachęcanie mieszkańców do korzystania z kompostowników, aby odsetek członków korzystających z rozwiązań proekologicznych był znacznie wyższy. Pozyskane środki planuje się wykorzystać na zakup kompostowników, które będą wręczane mieszkańcom jako nagrody w organizowanych konkursach, spotkaniach, ekopiknikach o tematyce związanej z ochroną środowiska i gospodarką odpadową .
Zobacz więcej »
2024-04-16
Zawarta umowa na udzielenie pomocy finansowej przeznaczonej dla jednostki OSP Karniów
W dniu 10.04.2024 r. została zawarta umowa pomiędzy Gminą Kocmyrzów – Luborzyca, a Województwem Małopolskim o udzielenie pomocy finansowej w 2024 roku z przeznaczeniem dla jednostki OSP Karniów na realizację prac budowlano – remontowych pn.”Modernizacja kotłowni wraz z wymianą kotła oraz przebudową schodów w budynku OSP Karniów”, na kwotę 48 000,00 zł. Celem zadania jest poprawa efektywności energetycznej i zabezpieczenie stanu technicznego kotłowni poprzez wykonanie prac budowlano – remontowych, polegających na modernizacji kotłowni oraz wymianie kotła wraz z przebudową schodów w budynku remizy OSP Karniów. Modernizacja kotłowni przyczyni się również do poprawy warunków estetycznych i komfortu użytkowania obiektu. Szacowana wartość inwestycji to 125 650,54 zł. Termin zakończenia prac do 31 grudnia 2024 r.
Zobacz więcej »
2024-04-16
2024-07-11