Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

Pełnomocnik Wójta ds. pozyskiwania funduszy - Patrycja Ogonowska

e-mail: wnioski@kocmyrzow-luborzyca.ug.gov.pl

Inspektor ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych - Paulina Rudek

e-mail: fundusze@kocmyrzow-luborzyca.ug.gov.pl

 


II piętro, pokój nr 34
tel. 12 387 14 10 wewn. 34

 

 

 

Zadania realizowane na stanowisku pracy:

  1. monitorowanie programów w zakresie pozyskiwania środków krajowych i zagranicznych;
  2. opracowywanie wspólnie z poszczególnymi komórkami organizacyjnymi urzędu gminy wniosków obejmujących pozyskiwanie środków określonych w pkt.1;
  3. koordynacja, nadzór i bieżące monitorowanie procesu aplikacyjnego, realizacji oraz rozliczenia poszczególnych projektów realizowanych przez Gminę;
  4. pomoc jednostkom organizacyjnym gminy w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych oraz w przygotowywaniu odpowiednich wniosków;
  5. współpraca z administracją rządową i samorządową, przedsiębiorcami oraz innymi organizacjami, zwłaszcza w zakresie pozyskiwania dodatkowych środków pozabudżetowych, które mogą być wykorzystywane dla rozwoju gminy;
  6. prowadzenie działań wynikających z ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie;
  7. prowadzenie spraw związanych z wykorzystaniem herbu, barw i pieczęci gminy.
  8. opracowywanie i realizacja strategii rozwoju oraz wieloletnich planów i programów gminnych;

 

2022-10-14