Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

OPIEKA ZDROWOTNA

Zadania z zakresu opieki zdrowotnej dla mieszkańców gminy w ramach kontraktów zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia wykonują następujące podmioty:

Nazwa Adres

NZOZ "KOCMYRZÓW"

(NZOZ "OSIEDLE UROCZE")

Kocmyrzów, Plac Niepodległości 1
tel. 12 387 10 99

WIEJSKI OŚRODEK ZDROWIA W ŁUCZYCACH
(SPZOZ PROSZOWICE)
Łuczyce, ul. Dworska 1
tel. 12 387 11 99
WIEJSKI OŚRODEK ZDROWIA W SKRZESZOWICACH

(Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Medyczne "Gastro-Medical")

ul. Parkowa 5
tel. 12 387 17 00
www.gastro-medical.pl
NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ CENTRUM MEDYCZNE "GASTRO-MEDICAL" Kocmyrzów,
ul. Spółdzielców 3
(nowy budynek przy Gminnej Spółdzielni "Samopomoc Chłopska").
tel. 12 647 20 28
www.gastro-medical.pl
NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
Przychodnia Rodzinna "GaJa-MED" Sp. z o.o.
Dojazdów, ul. Apteczna 8
12 312 81 45
www.nzozgajamed.pl
STOMATOLOGICZNY ZAKŁAD LECZNICZY Wysiołek Luborzycki 160
Kocmyrzów, ul. Jagiellońska 2
tel. 883 129 860
www.gabinetnovadent.pl

W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia lub w stanach nagłych mogących prowadzić do istotnego uszczerbku zdrowia (np. utrata przytomności, drgawki, nasilona duszność, masywny krwotok, porażenie prądem, nagły, ostry ból, zaburzenia rytmu serca, rozległa rana będąca efektem urazu) należy wezwać pogotowie ratunkowe (tel. 999 lub 112).

Polecane strony:

http://www.nfz-krakow.pl/dla-pacjenta/zalatw-sprawe-krok-po-kroku/

http://www.rpp.gov.pl/

Biuro Rzecznika Praw Pacjenta
ul. Młynarska 46
01-171 Warszawa
tel. 22 532 82 50
kancelaria@rpp.gov.pl

Rzecznik Praw Pacjenta Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ
ul. Batorego 24
31-135 Kraków
tel. 12 298 83 03

 

 

POMOC SPOŁECZNA

Szczegółowe informacje dotyczące działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej znajdują się na stronie: http://www.kocmyrzow-luborzyca.gopsinfo.pl/

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej jest gminną jednostką organizacyjną powołaną Uchwałą Nr VI/18/90 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 31 lipca 1990 roku do realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej na rzecz mieszkańców gminy znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.

Do działań GOPS należy m. in.

 1. realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej.
 2. realizacja zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych
 3. realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów
 4. realizacja zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
 5. aktywizowanie środowisk lokalnych w celu niesienia pomocy osobom i rodzinom potrzebującym wsparcia.
 6. prowadzenie badań i wykonywanie analiz służących ocenie wielkości potrzeb, stosowanie właściwych sposobów dzielenia świadczeń z zakresu pomocy społecznej oraz formułowanie oceny stopnia zaspokojenia potrzeb.
 7. współpraca z organizacjami społecznymi, stowarzyszeniami, fundacjami, urzędami, instytucjami, pracodawcami, Kościołem katolickim i innymi kościołami, związkami wyznaniowymi, osobami prawnymi i fizycznymi działającymi w zakresie pomocy społecznej.

Pomoc społeczna to szczególne zadanie gminy, ponieważ dotyczy osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. Realizowane jest przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kocmyrzowie-Luborzycy.

Pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom w szczególności z powodu:

 1. ubóstwa;
 2. sieroctwa;
 3. bezdomności;
 4. bezrobocia;
 5. niepełnosprawności;
 6. długotrwałej lub ciężkiej choroby;
 7. przemocy w rodzinie;
 8. potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności;
 9. bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych;
 10. braku umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej całodobowe placówki opiekuńczo-wychowawcze oraz po zwolnieniu z zakładu karnego;
 11. alkoholizmu lub narkomanii;
 12. zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej;
 13. klęski żywiołowej lub ekologicznej.

 

Kierownik: Elżbieta Turek

Godziny pracy:

Poniedziałek: 9:00 – 18:00
Wtorek: 7:00 – 15:00
Środa: 7:00 – 15:00
Czwartek 7:00 – 15:00
Piątek 7:00 – 14:00

Luborzyca, ul. Jagiellońska 7
32-010 Luborzyca

Numer telefonu: 12 387 11 10

e-mail: opskoc@poczta.onet.pl

www.kocmyrzow-luborzyca.gopsinfo.pl

2024-01-29