Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

Mieszkańcy gminy z mocy prawa tworzą wspólnotę samorządową.

Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy.
Do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów.

Mieszkańcy gminy podejmują rozstrzygnięcia w głosowaniu powszechnym
(poprzez wybory i referendum) lub za pośrednictwem organów gminy, którymi są:
rada gminy - organ stanowiący i kontrolny,
wójt gminy - organ wykonawczy.

Gmina Kocmyrzów-Luborzyca została utworzona z dniem 1 stycznia 1973 roku Uchwałą Nr XVIII/92/72 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Krakowie.
Pierwszym Naczelnikiem Gminy Kocmyrzów-Luborzyca został P. Lucjan Dys. Po nim sprawowali tą funkcję: P. Zbigniew Bogal , P. Stanisław Bizański i P. Marek Jamborski.
Od czerwca 1990 r. w związku ze zmianami ustawodawczymi jakie wprowadzono w Polsce po przełomie 1989 r. Naczelnika Gminy zastąpił Wójt Gminy.
Pierwszym Wójtem Gminy Kocmyrzów-Luborzyca został wybrany P. Marek Jamborski. W latach 1990 - 2002 Wójta Gminy wybierano w sposób pośredni - poprzez głosowanie za pośrednictwem Rady Gminy. W okresie tym Rada Gminy Kocmyrzów-Luborzyca wybierała Wójta trzykrotnie, każdorazowo powierzając ją P. Markowi Jamborskiemu.
Po zmianach w ordynacji wyborczej, wprowadzonych w życie w 2002 roku Wójta Gminy wybierają wszyscy uprawnieni wyborcy w wyborach bezpośrednich. W pierwszych bezpośrednich wyborach Wójta Gminy, które odbyły się w 2002 r., zwyciężył P. Marek Jamborski, któremu także cztery lata później (w 2006 roku), nasza lokalna społeczność powierzyła sprawowanie funkcji Wójta Gminy Kocmyrzów-Luborzyca.
Funkcjonowanie Rady Gminy pełniącej rolę swego rodzaju lokalnego parlamentu także podlegało zmianom legislacyjnym i organizacyjnym. Widać to m.in. na przykładzie jej liczebności. Jeszcze w czasie kadencji Rady przypadającej na lata 1990 -1994 liczyła ona 26 radnych. W następnej kadencji (1994-1998) liczba radnych zmniejszyła się do 22, a od roku 1998 Rada Gminy liczy 15 osób. Warto pamiętać, iż zmiana liczby członków Rady oznacza także zmiany w ordynacji wyborczej dotyczące przede wszystkim obszaru poszczególnych okręgów wyborczych.

 

2023-04-26