Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

Działalność organizacji społecznych funkcjonujących na terenie Gminie Kocmyrzów-Luborzyca obejmuje swoim zasięgiem bardzo szeroki i różnorodny zakres działalności. Wśród nich jednymi z najistotniejszych są działania na rzecz zachowania lokalnej tożsamości i tradycji, integracji różnych grup środowiskowych pośród mieszkańców naszej Gminy (np. emeryci i renciści, kombatanci wojenni, młodzież), działania na rzecz wsparcia i pozyskania pomocy dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji sytuacji życiowej.

Działające w naszej Gminie organizacje społeczne najczęściej mają charakter stowarzyszeń świeckich bądź religijnych.

Szczególnie znaczącą rolę w życiu naszej Gminy odgrywają takie stowarzyszenia i organizacje jak:

 • Stowarzyszenie "Szansa"
 • Stowarzyszenie "Kolibaby"
 • Stowarzyszenie Rodzina bł. A. Kolpinga w Luborzycy i Prusach
 • Stowarzyszenie "Nasze Łuczyce"
 • Stowarzyszenie "Aktywna Wieś w Goszczy i Sadowiu"

 

Stowarzyszenie "Szansa"

Stowarzyszenie wspierające rozwój dzieci i młodzieży „Szansa”
Wysiołek Luborzycki 160
32-010 Luborzyca
tel. 12 387 21 40

Zarząd:
Prezes: Anna Kramarz
Wiceprezes: Agnieszka Formicka
Skarbnik: Włodzimierz Zastawnik
Sekretarz: Ewa Święch
Członek Zarządu: Jolanta Basista

Stowarzyszenie zostało powołane do życia w maju 2004 roku.
W swojej działalności koncentruje się przede wszystkim na działaniach mających na celu wspieranie wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży, wyrównywaniu szans życiowych dzieci i młodzieży z rodzin będących w trudnej sytuacji życiowej, wsparciu osób niepełnosprawnych, szczególnie w aspekcie ich integracji ze środowiskiem oraz na szeroko pojętą działalnością charytatywną. Członkami Stowarzyszenia „Szansa” są w dużym stopniu nauczyciele Gimnazjum w Wysiołku Luborzyckim a swoją działalność opiera ono na zasadach wolontariatu. Obecnie liczy ono 24 stałych członków wspieranych przez młodzież gimnazjalną i ponadgimnazjalną. Jednym z pierwszych podjętych przez Stowarzyszanie działań była bezpłatna pomocy w nauce dla uczniów potrzebujących tej formy wsparcia. Stowarzyszenie zorganizowało również dni bezpłatnych porad i diagnoz, w czasie których rodzice mogli zasięgnąć porad logopedów, psychologa, okulisty czy też specjalisty od wad postawy.
W okresie swojej dotychczasowej działalności Stowarzyszenie zorganizowało także środowiskową imprezę pn. „Wspieramy młode talenty”, podczas której dzieci i młodzież z terenu naszej gminy mogli zaprezentować swoje talenty i umiejętności. W trakcie tych imprez prowadzone były zbiórki charytatywne a środki w nich pozyskane przeznaczone zostały na dofinansowanie wyjazdów dzieci i młodzieży. Organizacja wyjazdów turystycznych to kolejne z działań podejmowanych przez „Szansę”. Wyjazdy takie wspierane przez samorząd naszej gminy zorganizowano m.in. do Białego Dunajca, Zakrzowa k/Kalwarii czy też Jaskini Wierzchowskiej.
Obok wyjazdów turystycznych Stowarzyszenie corocznie organizuje także wyjazdy na obozy naukowe dla uczniów Gimnazjum, których celem jest rozwijanie zainteresowań uczniów i podnoszenie poziomu ich wiedzy.
W maju 2008 r. Stowarzyszanie „Szansa” zakończyło realizację projektu „Szansa na sobotę”, który został nagrodzony przez Fundację Dzieci i Młodzieży grantem w wysokości 20 tysięcy złotych, a miał na celu podniesienie umiejętności matematyczno-przyrodniczych wśród uczniów gimnazjum.
Innym, bardzo ważnym punktem działalności Stowarzyszania jest współpraca z Bankiem Żywności w Krakowie. Dzięki niej możliwe jest prowadzenie przez „Szansę” akcji dystrybucji artykułów żywnościowych wśród pokrzywdzonych przez los mieszkańców naszej gminy. W akcji tej Stowarzyszanie aktywnie wspierają Ochotnicze Straże Pożarne naszej Gminy. Corocznie organizowana jest również akcja „Święta dla każdego”, której wynikiem są świąteczne paczki żywnościowe przeznaczone dla znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej mieszkańców naszej gminy. Stowarzyszenie wspiera również najuboższych poprzez zbiórki ubrań, butów, zabawek dla dzieci.

 

Stowarzyszenie "Kolibaby"

Stowarzyszenie Kół Gospodyń Wiejskich Gminy Kocmyrzów-Luborzyca „Kolibaby”

Stowarzyszenie powstało w czerwcu 2010 r. Zrzesza Panie z 10 Kół Gospodyń Wiejskich działających w gminie Kocmyrzów-Luborzyca. Celem działania Stowarzyszenia jest działalność kulturalno-oświatowa i edukacyjna wspierająca inicjatywy społeczne oraz promocję zdrowia, kultywowanie obyczajów, zwyczajów, obrzędów ludowych, przekazywanie tradycji kulinarnych, działalność na rzecz ochrony środowiska, współpraca z innymi stowarzyszeniami o podobnym profilu działalności, popularyzacja wiedzy wśród kobiet wiejskich. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez organizowanie imprez kulturalnych i form pracy z dziećmi i młodzieżą. Stowarzyszenie działając przy wsparciu Centrum Kultury i Promocji w Kocmyrzowie-Luborzycy bierze udział w konkursach, warsztatach , zajmuje się promocją regionu i tradycji ludowych.

W skład Zarządu Stowarzyszenia wchodzą:

Prezes Zarządu: Katarzyna Wcisło-Nowak

Wiceprezes: Magdalena Tańska

Sekretarz: Bogumiła Wawro

Skarbnik: Renata Gładysz

Członkowie Zarządu: Weronika Zemełka, Maria Rusek, Małgorzata Czajka, Halina Kaczmarczyk, Barbara Lech, Teresa Wierzban, Grażyna Bebak, Jadwiga Walczak, Grażyna Wójcik

Stowarzyszenie "Rodzina Kolpinga"

Stowarzyszenie Rodzina bł. A. Kolpinga w Luborzycy
Wysiołek Luborzycki 83, 32-010 Luborzyca
Tel. 12 387 15 83
Tel. Kom. 721 48 34 34

www.luborzyca.kolping.pl, www.dom.kolping.pl
Poczta e-mail: luborzyca@kolping.pl; dkluborzyca@kolping.pl

Zarząd:

Prezes: ksiądz Tadeusz Majcher - proboszcz parafii w Luborzycy

Przewodniczący Zarządu: Robert Prusak

Wiceprzewodnicząca: Teresa Janczyk

Skarbnik: Barbara Urbanik

Sekretarz: Irena Klimas

Stowarzyszenie Rodziny Bł. A. Kolpinga w Luborzycy powstalo w Luborzycy we wrześniu 1992 roku, a inicjatorami jego utworzenia byli ówczesny proboszcz parafii w Luborzycy śp. ksiądz Kazimierz Jancarz oraz ksiądz Kazimierz Hoła.

Spośród wielu zadań , które realizują członkowie Stowarzyszania należy wymienić m.in. kształtowanie osobowości swoich członków jako dobrych chrześcijan, rodziców, obywateli i rzetelnych fachowców, podtrzymywanie tradycji narodowych i lokalnych,rozwój świadomości i integracji wspólnot lokalnych na terenie naszej Gminy, wsparcie działalności mającą na celu aktywizację zawodową szczególnie,osób dotkniętych skutkami długotrwałego bezrobocia, propagowanie przedsiębiorczości oraz rozwijanie kontaktów i współpracy z krajowymi i zagranicznymi Stowarzyszaniami Rodziny Kolpinga oraz innymi organizacjami o podobnym charakterze.
Ważnym elementem w działaniach podejmowanych przez Stowarzyszanie jest promocja historii, tradycji i kultury naszej Gminy, ze szczególnym uwzględnieniem ważnych dla naszego rejonu tradycji kościuszkowskich. Promocja ta prowadzona jest przez członków luborzyckiej Rodziny Kolpinga nie tylko w Polsce ale i poza jej granicami min. podczas wyjazdów do Niemiec, Austrii i Norwegii. Stowarzyszanie stawia sobie również za jeden ze swoich głównych celów propagowanie idei i filozofii Śp. Jana Pawła II. Działania te realizowane są m.in. poprzez zespół teatralny Rodziny Kolpinga działający w ramach Stowarzyszenia - „Theatrum Mundi”.
Istotnym aspektem działalności Stowarzyszania jest prowadzona przez nie działalność gospodarcza. Prowadzony przez nie Dom Spotkań w Luborzycy jest obecnie jedynym miejscem w którym mogą zatrzymać na nocleg turyści i goście odwiedzający naszą gminę.
Kolpingowski Dom Spotkań dysponuje 54 miejscami noclegowymi. Stowarzyszanie Rodziny Bł. A. Kolpinga w Luborzycy skutecznie stara się o pozyskanie dostępnych środków pochodzących z funduszy pomocowych Unii Europejskiej.

 

Stowarzyszenie Rodziny bł. A.Kolpinga w Prusach

Stowarzyszenie Rodziny Bł. A. Kolpinga rozpoczęło swoją działalność w Prusach w sierpniu 2008 roku. 

Wśród wielu licznych zadań jakich realizacji podjęli się członkowie Stowarzyszania należy wymienić m.in. kształtowanie osobowości swoich członków jako dobrych chrześcijan, rodziców, obywateli i rzetelnych fachowców.
Jednym z najważniejszych celów działalności Stowarzyszenia jest podtrzymywanie i kultywowanie tradycji lokalnych,zwłaszcza wśród młodych mieszkańców Prus i sąsiadujących z nimi miejscowości. Stąd też członkowie Stowarzyszanie Rodziny Bł. A. Kolpinga w Prusach aktywnie uczestniczą w wszelkiego rodzaju uroczystościach religijnych i rocznicowych organizowanych nie tylko w Prusach ale także w innych miejscowościach naszej Gminy.
Stowarzyszanie to blisko współpracuje z działającym w Prusach Kołem Gospodyń Wiejskich.

 

Stowarzyszenie "Nasze Łuczyce"

http://www.łuczyce.pl/

Stowarzyszenie „Nasze Łuczyce” powstało 14 marca 2011 roku z inicjatywy mieszkańców Łuczyc. Jest dobrowolną, samorządną i apolityczną organizacją społeczną, grupującą osoby fizyczne oraz prawne, które w ramach Stowarzyszenia stawiają sobie za cel przyczynienie się do rozwoju miejscowości Łuczyce, jego promocji, integracji mieszkańców, wszechstronnej współpracy, rozwoju kultury i sportu, działania na rzecz ochrony przyrody i zabytków, szerzenie świadomości dotyczącej ochrony zdrowia, życia i mienia.

Celami Stowarzyszenia są:

 • aktywizowanie i integrowanie społeczności lokalnych służące rozwojowi miejscowości Łuczyce,
 • wykorzystywanie jej walorów gospodarczych i rekreacyjnych,
 • wspieranie samorządności,
 • podnoszenie kultury życia publicznego,
 • rozwój oświaty i wychowania,
 • rozwój kultury i sztuki,
 • ochrona dóbr kultury i tradycji lokalnej oraz szeroko pojętego dziedzictwa narodowego
 • podejmowania działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa mieszkańców i ochrony ppoż
 • upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,
 • zwiększanie świadomości ekologicznej i ochrona środowiska,
 • upowszechnianie wiedzy o ochronie zdrowia i życia,
 • wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz budowy i poprawy infrastruktury miejscowości
 • pomoc społeczna,
 • współpraca z organizacjami pozarządowymi,
 • współpraca z kościołem katolickim oraz innymi kościołami
 • propagowanie przedsiębiorczości i proekologicznej aktywizacji zawodowej;
 • działania marketingowe i promocja Stowarzyszenia
 • organizacja wolontariatu
 • działalność charytatywna.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 • solidarną działalność społeczną, lokalną i sąsiedzką oraz współpracę członków dla dobra całej wiejskiej społeczności;
 • angażowanie mieszkańców i sympatyków oraz organizacji do pomocy w realizacji celów Stowarzyszenia.
 • organizowanie odczytów, prelekcji i imprez propagujących wiedzę o miejscowości, powiecie i regionie.
 • inicjowanie, organizowanie oraz wspieranie imprez sportowych, turystycznych oraz kulturalnych
 • pozyskiwanie środków na działalność z dostępnych programów grantowych
 • tworzenie grup działania, filii i agend gospodarczych, wspomagających prowadzenie działalności statutowej, organizowanie sekcji i kół zainteresowań dla dorosłych i młodzieży i dzieci oraz organizowanie imprez kulturalnych, rozrywkowych, edukacyjnych i rekreacyjnych;
 • współpraca z innymi organizacjami oraz organami administracji publicznej i władzami samorządowymi przy realizacji zadań publicznych oraz w zakresie wymienionym w celach Stowarzyszenia;
 • zatrudnianie pracowników lub wolontariuszy do prowadzenia spraw Stowarzyszenia;
 • organizowanie pośrednictwa pracy;
 • poradnictwo zakresie przeciwdziałania patologii.
 • przystosowanie zawodowe młodzieży i osób pozostających bez pracy;
 • doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania;
 • sprzedaż towarów, usług i przedmiotów darowizny (poza siecią sklepową), wspomagająca prowadzenie działalności statutowej oraz w celu realizacji zadań należących do sfery zadań publicznych;
 • drukowanie i wydawanie własnych czasopism i innych periodyków, katalogów reklamowych, kalendarzy i prospektów, dokumentów i innych podobnych artykułów drukowanych;
 • wytwarzanie i wydawanie materiałów, szkiców oraz przygotowanie danych cyfrowych na wszystkich dostępnych nośnikach cyfrowych
 • prowadzenie strony internetowej
 • utworzenie i prowadzenie lokalnego radia
 • organizowanie czasu wolnego i opieki osobom starszym, niepełnosprawnym, samotnym
 • organizowanie pozaszkolnych zajęć dla dzieci i młodzieży oraz zabezpieczenie niezbędnej bazy materialnej.
 • pozyskiwanie i gromadzenie środków na działalność statutową Stowarzyszenia

W skład Zarządu Stowarzyszenia wchodzą:
Prezes: Celina Brodowska
Wiceprezes: Agnieszka Sykut
Sekretarz: Justyna Wojcieszak
Skarbnik: Waldemar Łabno
Członkowie Zarządu: Katarzyna Prusak, Eugeniusz Brodowski, Jadwiga Łach

 

Stowarzyszenie "Aktywna Wieś w Goszczy i Sadowiu"

Zarząd: 

Prezes: Krystyna Broś
Wiceprezes: Anna Dutkiewicz
Sekretarz: Teresa Krzyworzeka
Skarbnik: Teresa Siry
Członek Zarządu: Maria Dobrowlańska

Stowarzyszenie Aktywna Wieś w Goszczy i Sadowiu zostało zarejestrowane w 2011 roku. Inicjatorkami jego powstania były śp. Barbara Mazurek, Krystyna Broś i Teresa Siry. Obecnie aktywnie działa 15 osób.
Głównym celem Stowarzyszenia jest podejmowanie wszelkich możliwych działań na rzecz rozwoju wsi oraz wspierania lokalnej aktywności społecznej. Zadania, które stawia przed sobą Stowarzyszenie to:

 • animowanie społecznej aktywności kulturalnej,
 • współpraca z organizacjami lokalnymi i samorządowymi,
 • prowadzenie kursów, szkoleń, warsztatów i innych form kształcących,
 • promowanie zdrowego trybu życia oraz podejmowanie inicjatyw w zakresie kultury fizycznej i sportu,
 • współdziałanie ze środkami komunikacji społecznej,
 • promocja lokalnej działalności artystycznej i tradycji,
 • organizacja imprez kulturalnych, artystycznych, rekreacyjnych i sportowych,
 • podejmowanie działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego i edukacja ekologiczna.

Stowarzyszenie aktywnie uczestniczy we wszystkich ważnych uroczystościach organizowanych w Goszczy i Sadowiu, a także i na terenie całej naszej gminy, inicjuje spotkania aktywizujące społeczność, kultywuje tradycje i zwyczaje związane z obchodami świąt kościelnych. Wśród imprez współorganizowanych przez Stowarzyszenie wymieńmy tylko: doroczny Konkurs Palm Wielkanocnych, Wigilię oraz Dzień Babci Dziadka w remizie OSP Goszcza dla wszystkich mieszkańców Goszczy i Sadowia. Szczególnie ważną rolę w działalności Stowarzyszenia odgrywa współpraca ze SP im. gen. M. Langiewicza w Goszczy, której najbardziej spektakularnym przykładem jest bardzo aktywny i twórczy udział jego członkiń w obchodach Dnia Patrona Szkoły.

 

2021-11-17