Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

Zastępca Skarbnika Gminy – Alicja Przeniosło

Główny księgowy – Paulina Marczykiewicz

Inspektor – Małgorzata Krzyżanowska

Kancelista - Barbara Kowal


I piętro, pokój nr 19
tel. 12 387 14 10 wewn. 18

 

Zadania realizowane na stanowisku pracy:

 1. ewidencjonowanie i egzekwowanie wpłat od osób fizycznych, prawnych oraz nie posiadających osobowości prawnej z tytułu umów cywilno - prawnych zawartych z gminą;
 2. prowadzenie ewidencji podatku VAT, wystawianie faktur i sporządzanie deklaracji;
 3. rachuba, dokumentacja płac i potrąceń, sporządzanie list płac, prowadzenie kart wynagrodzeń oraz obsługa programu informatycznego do naliczania płac;
 4. naliczanie świadczeń i składek ZUS, prowadzenie kart zasiłkowych, obsługa programu ,,Płatnik”;
 5. prowadzenie syntetyki organu wraz z analityką do poszczególnych kont;
 6. prowadzenie syntetyki wraz z analityką do poszczególnych kont działalności inwestycyjnej oraz funduszy;
 7. dekretowanie dokumentów do księgowania całej działalności urzędu;
 8. sprawdzanie rachunków pod względem formalnym i rachunkowym;
 9. obrót bezgotówkowy;
 10. prowadzenie syntetyki wraz z analityką do poszczególnych kont działalności podstawowej;
 11. przygotowywanie analiz i sprawozdań finansowych;

 

Kancelista – Krystyna Tarka
I piętro, pokój nr 23

tel. 12 387 14 10 wewn. 19

 

Zadania realizowane na stanowisku pracy:

 1. prowadzenie i załatwianie spraw wynikających z ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, a w tym wprowadzanie wniosków do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
 2. współdziałanie z innymi podmiotami i organami w zakresie wspierania rozwoju działalności gospodarczej na terenie gminy oraz tworzenia korzystnych warunków do podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej;
 3. prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych, a w tym:
  1. wydawanie zezwoleń, odmawianie udzielenia, zmiana, cofanie lub wygaszanie zezwoleń,
  2. przyjmowanie oświadczeń o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży i ustalanie wartości opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż tych napojów w danym roku kalendarzowym;
 4. prowadzenie ewidencji obiektów nie będących hotelami świadczących usługi hotelarskie;
 5. wykonywanie określonych ustawowo czynności związanych z prowadzeniem Krajowego Rejestru Sądowego;
 6. pobór podatku od środków transportowych;

 

Inspektor - Bożena Prowadzisz

Inspektor – Izabela Ludwig - Wal

Podinspektor - Bernadeta Zębala

I piętro, pokój nr 11
tel. 12 387 14 10 wewn.14

 

Zadania realizowane na stanowisku pracy:

 1. gromadzenie dokumentów do wymiaru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego dla osób fizycznych;
 2. wydawanie decyzji ustalających wysokość w/w podatków dla osób fizycznych oraz decyzji zmieniających wysokość ustalonego podatku w ciągu roku;
 3. prowadzenie spraw z zakresu zobowiązań podatkowych w podatku rolnym, leśnym i od nieruchomości od osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej;
 4. przygotowywanie projektów uchwał Rady Gminy dot. podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego;
 5. prowadzenie ewidencji podatkowej w systemie informatycznym;
 6. wydawanie decyzji w sprawach ulg i zwolnień w podatkach;
 7. prowadzenie spraw dotyczących zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego w produkcji rolnej;
 8. prowadzenie ewidencji i egzekwowanie wpłat z tytułu należności publicznoprawnych;
 9. wydawanie zaświadczeń potwierdzających określone fakty lub stan prawny wynikający z prowadzonych rejestrów i ewidencji podatkowej;

 

Inspektor – Bożena Wałek

Inspektor - Paulina Chwastek

parter, pokój nr 8
tel. 12 387 14 10 wewn. 28

 

Zadania realizowane na stanowisku pracy:

 1. prowadzenie poboru i urządzeń ewidencyjno - księgowych w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych;
 2. prowadzenie postępowań zgodnie z ordynacją podatkową w zakresie:
  1. odraczania terminów płatności podatków, rozkładania na raty, umarzania oraz nadpłat,
  2. skutecznej likwidacji zaległości podatkowych;
 3. wydawanie postanowień dotyczących pobieranych przez urząd skarbowy podatków i opłat stanowiących w całości dochody gminy;
 4. wystawianie dowodów wpłat oraz prowadzenie ewidencji księgowej w zakresie opłaty skarbowej oraz innych opłat;
 5. wydawanie zaświadczeń o stanie zaległości podatkowych;
 6. rozliczanie inkasentów;

 

Kasa
Kancelista – Anna Nowak
parter, pokój nr 7

 

Zadania realizowane na stanowisku pracy:

 1. przyjmowanie wpłat gotówkowych do kasy urzędu i odprowadzanie ich na rachunek bankowy;
 2. dokonywanie wypłat zgodnie z otrzymanymi dowodami księgowymi;
 3. wystawianie czeków, sporządzanie raportów kasowych oraz uzgadnianie obrotów kasy;
 4. prowadzenie ewidencji pieczątek oraz druków ścisłego zarachowania;

 

2024-01-29