Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

Ochrona danych osobowych (RODO)

INFORMACJA RODO

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE.L. 2016.119.1, dalej jako RODO), informuje, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych jest Wójt Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, ul. Jagiellońska 7, 32-010 Luborzyca;

  2. Inspektor Ochrony Danych pracuje w budynku Urzędu Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, ul. Jagiellońska 7, 32-010 Luborzyca,
    kontakt e-mail: iodo@kocmyrzow-luborzyca.ug.gov.pl kontakt telefoniczny: 12 387 14 10

  3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w związku z realizacją obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz wykonywania przez administratora zadań realizowanych w interesie publicznym lub sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e RODO).

  4. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym organom i podmiotom na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

  5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do chwili realizacji zadania, do którego dane osobowe zostały zebrane a następnie, jeśli chodzi o materiały archiwalne, przez czas wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach ( Dz. U. 2018 poz. 217 ze zm.).

  6. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Inne dane osobowe podane prze Panią/Pana nie na podstawie obowiązującego przepisu prawa, są podawane dobrowolnie, brak ich podania skutkować może ograniczeniem form komunikacji. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych, zostanie Pani/Pan o tym fakcie poinformowana/y przez merytorycznego pracownika prowadzonego postępowanie.

2022-11-07