Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

Zastępca Kierownika USC – Mariola Kłosińska-Golara


Kancelista - Bogusława Machnik


parter, pokój nr 4
tel. 12 387 11 77, 12 387 14 10 wewn. 22

 

Zadania realizowane na stanowisku pracy:

 1. wykonywanie czynności wynikających z obowiązku meldunkowego – przyjmowanie zgłoszeń dotyczących:
  1. zameldowania na pobyt stały lub czasowy,
  2. wymeldowania z pobytu stałego lub czasowego,
  3. wyjazdu poza granice RP oraz powrotu z wyjazdu poza granice RP trwającego dłużej niż 6 m-cy;
 2. wydawanie zaświadczeń o zameldowaniu na pobyt stały lub czasowy;
 3. prowadzenie postępowań i wydawanie decyzji w sprawach zameldowania i wymeldowania;
 4. dokonywanie rejestracji danych w rejestrze PESEL, w zakresie należącym do wójta gminy;
 5. dokonywanie sprawdzenia danych w rejestrze PESEL i rejestrach mieszkańców oraz podejmowanie czynności w celu usunięcia niezgodności;
 6. występowanie do ministra właściwego do spraw informatyzacji o nadanie numeru PESEL lub ew. jego zmianę;
 7. prowadzenie w systemach teleinformatycznych rejestru mieszkańców i rejestru zamieszkania cudzoziemców;
 8. wprowadzanie do rejestrów zmian wynikających z nadawania nazw ulic w sołectwach;
 9. udostępnianie danych z rejestru mieszkańców i rejestru zamieszkałych cudzoziemców;
 10. sporządzanie spisów wyborców;
 11. współdziałanie z innymi organami ewidencji ludności i urzędami stanu cywilnego;
 12. prowadzenie rejestru wyborców w gminie oraz przyjmowanie wniosków o dopisanie wyborcy do rejestru;
 13. wykonywanie zadań wynikających z ustaw: Prawo o aktach stanu cywilnego, Kodeks rodzinny i opiekuńczy, o ewidencji ludności, o dowodach osobistych, o zmianie imienia i nazwiska, Kodeks postępowania cywilnego oraz konwencji i umów międzynarodowych – podczas nieobecności pracowników USC;
 14. prowadzenie archiwum zakładowego.

 

2024-01-29