Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

Wójt Gminy Kocmyrzów-Luborzyca Marek Jamborski przyjmuje interesantów:

 • w sprawach skarg i wniosków: poniedziałek w godz. 13.00-17.30
 • w pozostałych sprawach: w godzinach pracy urzędu

Po wcześniejszym uzgodnieniu terminu spotkania w sekretariacie.

Kontakt: 12 387 14 10, 12 387 13 11

wojt@kocmyrzow-luborzyca.ug.gov.pl

sekretariat: I piętro, pokój nr 14

BIOGRAFIA

 

Wójt Gminy Kocmyrzów - Luborzyca

mgr inż. Marek Jamborski

 

Wykształcenie:
Absolwent Wydziału Techniki i Energetyki Rolnictwa Akademii Rolniczej w Krakowie.

Przebieg pracy zawodowej:
Po ukończeniu studiów pracował najpierw w Wojewódzkim Związku Kółek i Organizacji Rolniczych, a potem w Spółdzielni Kółek Rolniczych w Kocmyrzowie.

Od 1990 roku pełni funkcję Wójta Gminy Kocmyrzów – Luborzyca.

W latach 1998-2002 był radnym Powiatu Krakowskiego, od 1992 roku uczestniczył w pracach Rejonowej a od 1999 r. Powiatowej Rady Zatrudnienia.

 

Rodzina: żona i trójka dzieci.

Zainteresowania: lotnictwo sportowe, aktywny wypoczynek.

 

KOMPETENCJE

 

Do Wójta Gminy należy w szczególności:

 1. kierowanie Urzędem i bieżącymi sprawami Gminy;
 2. reprezentowanie Gminy na zewnątrz i prowadzenie negocjacji w sprawach dotyczących gminy;
 3. gospodarowanie mieniem komunalnym, składanie oświadczeń woli w imieniu Gminy w zakresie zarządu mieniem i udzielanie upoważnień w tym zakresie;
 4. wykonywanie budżetu;
 5. przedstawianie Radzie Gminy projektów uchwał oraz określanie sposobu realizacji zadań uchwalonych przez radę;
 6. przedkładanie Wojewodzie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej uchwał Rady Gminy;
 7. współdziałanie z Wojewodą przy wykonywaniu zadań zleconych z zakresu administracji rządowej;
 8. prowadzenie polityki kadrowej i płacowej;
 9. zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych;
 10. udzielanie zwolnień, ulg i umorzeń należności podatkowych;
 11. projektowanie i realizacja strategii rozwoju gminy;
 12. przyjmowanie oświadczeń woli spadkodawców;
 13. udzielanie pełnomocnictw procesowych;
 14. przyjmowanie obywateli w sprawach skarg i wniosków;
 15. udzielanie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych;
 16. kierowanie Urzędem Stanu Cywilnego;
 17. pełnienie funkcji szefa obrony cywilnej gminy i przewodniczącego gminnego komitetu przeciwpowodziowego;
 18. wykonywanie innych zadań zastrzeżonych dla wójta przepisami prawa, regulaminem oraz uchwałami rady.

 

2022-05-17