Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

Pierwsza zachowana pisemna wiadomość dotyczących Sadowia pochodzi z 1379 roku.  Nazwa miejscowości Sadowie najprawdopodobniej wywodzi się od dużej liczby sadów, jakie znajdowały się tutaj już w epoce średniowiecza. Zgodnie z przekazem Jana Długosza w połowie XV wieku Sadowie było przynoszącym niemałe dochody majątkiem, należącym wówczas do pierwszej prebendy przy kolegiacie św. Idziego w Krakowie. Jego dzierżawcą był wówczas Sędziwój z Tęczyna herbu Topór.  Miejscowość ta w XV wieku, podobnie jak i dzisiaj, wchodziła w skład parafii Goszcza.

Po upadku I Rzeczypospolitej Sadowie znalazło się w granicach monarchii austriackiej, a od 1815 r państwa rosyjskich carów. W 1827 roku Sadowie było małą wsią liczącą 16 domów i 87 mieszkańców, a mimo to wyjątkową  w ówczesnym czasie. W pochodzących z tego okresu źródłach określone jest Sadowie jako wieś włościańska. Oznacza to, iż najprawdopodobniej Sadowie było pierwszą miejscowością na tych terenach w których ziemia należała wyłącznie do chłopów, w której nie było żadnego właściciela ziemskiego. Informację tą potwierdza m.in. zapis w  „Słowniku Geograficznym Królestwa Polskiego ....”.  Po reformie samorządowej 1864 roku Sadowie weszło w skład utworzonej wówczas Gminy Luborzyca oraz Powiatu Miechowskiego. Także w latach II Rzeczypospolitej (1918-1939), Sadowie należało do Gminy w Luborzycy. Według danych statystycznych odnoszących się do 1925 roku miejscowość to liczyła wówczas 278 mieszkańców i 39 budynków mieszkalnych. Ważnym wydarzeniem dla mieszkańców międzywojennego Sadowia była budowa w tej miejscowości odcinka linii kolejowej Kraków -Warszawa, który został włączony do ruchu w 1934 roku. W okresie międzywojennego dwudziestolecia w Sadowiu znacząco rozwinął swoją działalność ruch ludowy.

 

Lata II wojny światowej i hitlerowskiej okupacji stały się czasem wielkiego wyzwania dla mieszkańców Sadowia. Wielu z nich z bronią w ręku stanęło do walki z okupantem jak choćby Zygmunt Sokół – dowódca I kompanii BCh wchodzącej w skład 106 dywizji AK, Bolesław Chmiel, Edmund Sokół, Franciszek Doniec czy też zamordowany w Jędrzejowie Stanisław Franczak. Z racji przebiegającej przez tą miejscowość trakcji linii kolejowej Kraków – Warszawa Sadowie było świadkiem akcji sabotażowych wymierzonych w okupantów. Ich szczególne nasilenie miało miejsce jesienią 1944 roku.

Po zakończeniu II wojny światowej i przeprowadzeniu  reformy rolnej, do Sadowia przyłączone zostały tereny kilku nowo powstałych po parcelacji gospodarstw rolnych, których ziemie wchodziły wcześniej w skład  Łuczyc i Goszczy.

Od 1973 roku Sadowie wchodzi w skład  gminy Kocmyrzów-Luborzyca.

2018-07-17