Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

Działalność organizacji społecznych funkcjonujących na terenie Gminie Kocmyrzów-Luborzyca obejmuje swoim zasięgiem bardzo szeroki i różnorodny zakres działalności. Wśród nich jednymi z najistotniejszych są działania na rzecz zachowania lokalnej tożsamości i tradycji, integracji różnych grup środowiskowych pośród mieszkańców naszej Gminy (np. emeryci i renciści, kombatanci wojenni, młodzież), działania na rzecz wsparcia i pozyskania pomocy dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji sytuacji życiowej.

Działające w naszej Gminie organizacje społeczne najczęściej mają charakter stowarzyszeń świeckich bądź religijnych.

Szczególnie znaczącą rolę w życiu naszej Gminy odgrywają takie stowarzyszenia i organizacje jak:

 • Związek Emerytów i Rencistów
 • Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych
 • Dom Pomocy Społecznej w Prusach prowadzony przez Zgromadzenie Córek Bożej Miłości
 • Koło Pszczelarzy Gminy Kocmyrzów-Luborzyca
 • Związek Harcerstwa RP

 

Związek Emerytów i Rencistów

Koło Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów działa na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca od 1975 roku. Jego pierwszą Przewodniczącą była pani Leontyna Jędrusk. Obecnie liczy 213 członków. Funkcję Przewodniczącej Koła ZERiI pełni pani Grażyna Bebak. Honorową Przewodniczącą Koła jest natomiast pani Maria Szopa, która jego działalnością kierowała w latach 1999 - 2009.
Działalność Koła to przede wszystkim działania na rzecz integracji środowiska emerytów, rencistów i inwalidów mieszkańców Gminy Kocmyrzów-Luborzyca. Celowi temu służą liczne spotkania integracyjne i imprezy okolicznościowe organizowane min. okazji świąt kościelnych i państwowych czy okolicznościowych jubileuszy. Działające w Gminie Kocmyrzów-Luborzyca Koło ZERiI w Kocmyrzowie organizuje również wiele wyjazdów turystycznych i pielgrzymkowych dla swoich członków.
Ważnym elementem działalności Koła jest pomoc przy wypełnianiu wniosków formalnych oraz pozyskania dofinansowania dla członków Koła, korzystających z leczenia sanatoryjnego.
Należy podkreślić, iż członkowie Koła nr 4 ZERiI Gminy Kocmyrzów-Luborzyca nie ograniczają swojej działalności tylko do własnego kręgu osób. Przykładem może być choćby działający przy Kole nr.4 zespół wokalny „Emerytki”, który niejednokrotnie reprezentował naszą gminę na różnorakich spotkaniach czy też przeglądach artystycznych. Zespół ten działa od 1996 roku.
W roku 1999 powstała przy Kole nr.4 Grupa Twórców Ludowych, w której pracach obecnie aktywnie bierze udział 8 osób.

Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych

Koło Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych działa na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca od 1958 roku. W pierwszym okresie swojego istnienia Związek działał pod nazwą Związku Bojowników o Wolność i Demokrację. Jego pierwszym Prezesem był pan Pałetko. Obecną nazwę Związek nosi od 1990 roku.
Koło Z.K. RR i BWP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca liczy obecnie 83 członków w tym 27 członków rzeczywistych i 56 podopiecznych tzn. współmałżonków zmarłych kombatantów, byłych członków Związku.
Jego Prezesem od 2008 roku jest pan Michał Pociask, natomiast Prezesem Honorowym Koła ZK RP i BWP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca jest pan major Roman Walczak, który wcześniej przez dwadzieścia pięć lat pełnił funkcję Prezesa Koła.
Związek Kombatantów RP i BWP odgrywa wyjątkową rolę w kształtowaniu i podtrzymywaniu patriotyzmu pośród naszej gminnej, lokalnej społeczności. Jego członkowie od lat dbają o zachowanie w pamięci tych wszystkich mieszkańców naszej Gminy, którzy oddali swe życie w walce o Niepodległość i Suwerenność naszej Ojczyzny. Czynią to poprzez dbałość i troskę o miejsca Pamięci Narodowej znajdujące się na terenie naszej Gminy oraz aktywny udział w uroczystościach rocznicowych związanych z walką o Niepodległość naszego kraju.
Ważną rolę w działaniach, jakie podejmują członkowie Związku spełniają spotkania z młodzieżą, podczas których jako świadkowie dramatycznych dziejów naszej Ojczyzny prowadzą wspaniałe lekcje patriotyzmu i miłości Ojczyzny.

Dom Pomocy Społecznej w Prusach

Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych Zgromadzenia Córek Bożej Miłości w Prusach

PRUSY, UL. KOCMYRZOWSKA 107
32-010 LUBORZYCA
Tel. / Fax. 12 387 03 00

http://www.cbm.livenet.pl/prusy/index.php

Wybudowany jeszcze w połowie lat trzydziestych XX wieku z inicjatywy ówczesnego Metropolity Krakowskiego Kardynała Adama Sapiehy budynek dzisiejszego Domu Pomocy Społecznej w Prusach został przekazany Zgromadzeniu Sióstr Bożej Miłości w 1984 roku w zamian za przejęte przez Skarb Państwa budynki należące do tego Zgromadzenia w Pleszowie.
Następnie został on wyremontowany i uroczyście poświęcony przez Metropolitę Krakowskiego księdza kardynała Franciszka Macharskiego 31 maja 1986 roku.
Z tą też chwilą rozpoczął swą działalność Dom Pomocy Społecznej dla dzieci niepełnosprawnych prowadzony przez Zgromadzenie Córek Bożej Miłości.
Aktualnie w prowadzonym przez Zgromadzenie Domu Pomocy stałą opieką objętych jest 53 dziewcząt i kobiet niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym i średnim. Placówka niesie pomoc podopiecznym poprzez:

 • współpracę z Zespołem Szkół Specjalnych nr 6 w Krakowie,
 • współpracę ze Szkołą Integracyjną w Waganowicach
 • współpracę z Warsztatami Terapii Zajęciowej w Pobiedniku Małym
 • współpracę z wolontariatem z Zespołu Szkół "Chemobudowa"
 • współpraca z wolontariatem z Zespołem Szkół w Luborzycy
 • Terapię zajęciową prowadzoną na terenie DPS
 • organizację spotkań kulturalnych i integracyjnych
 • kompleksową opiekę medyczną
 • fizjoterapię
 • a także zapewnia opiekę duchową

 

Koło Pszczelarzy

Zarząd:
Prezes Koła: Piotr Dominikowski
Zastępca Prezesa: Feliks Gawlik
Sekretarz: Liliana Bajger
Skarbnik: Andrzej Chytry
Kapelan Koła: proboszcz parafii Prusy ksiądz Bogusław Zając

Działające na terenie Gminy Kocmyrzów – Luborzyca, Miejscowe Koło Pszczelarzy rozpoczęło swoją działalność w drugiej połowie lat pięćdziesiątych XX wieku.
Koło aktywnie działa w strukturach Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy w Krakowie. O skutecznej działalności Koła najlepiej świadczy fakt uznania go w 2008 roku za najlepsze Koło Pszczelarzy w Województwie Małopolskim.
Działalność członków Koła to nie tylko praca we własnych pasiekach ale także działania na rzecz promowania ekologicznej produkcji miodu oraz jego wartości odżywczych.
Pszczelarze z działającego w naszej Gminie Koła prowadzą również działalność informacyjną dotyczącą roli pszczół w ekosystemie oraz zagrożeń jakie niesie dla nich m.in. nadmierne stosowanie oprysków chemicznych roślin uprawnych.

 

Związek Harcerstwa RP

3 Pruska Drużyna Harcerzy "Gniazdo"

Drużyna działa w strukturach Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej. ZHR jest organizacją wychowawczą. Jego idee są zawarte w Prawie i Przyrzeczeniu Harcerskim. ZHR wychowuje w oparciu o wartości: chrześcijańskie, patriotyzm i poszanowanie drugiego człowieka. Drużyna i działające w niej zastępy spotykają się regularnie na zbiórkach, w czasie których uczestnicy poprzez wspólną zabawę uczą się nowych rzeczy podczas, których przekazywane są fundamentalne wartości.
W ciągu roku organizowane są także różne biwaki a całość wieńczy odbywający się w wakacje obóz harcerski, który trwa 25 dni w leśnych warunkach.
3 PDH „Gniazdo" działa na terenie Nowej Huty oraz Gminy Kocmyrzów – Luborzyca. Obecnie liczy 21 osób. Do drużyny mogą należeć chłopcy od czwartej klasy szkoły podstawowej.

Funkcję drużynowego pełni pwd. Michał Kruk HR
tel. 505-726-069
michal.kruk@zhr.pl

Więcej informacji na temat drużyny:
gniazdo.web.zhr.pl
www.facebook.com/3PDHGniazdo - Fan Page Gniazda


3 Pruska Gromada Zuchowa „Dzielne Ptaki”

Działa w strukturach Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej. ZHR jest organizacją wychowawczą. Jego idee są zawarte w Prawie i Przysiędze Zuchowej. ZHR wychowuje w oparciu o wartości chrześcijańskie, patriotyzm i poszanowanie drugiego człowieka. Gromada spotyka się regularnie na zbiórkach, w czasie których uczestnicy poprzez wspólną zabawę uczą się nowych rzeczy podczas, których przekazywane są fundamentalne wartości. W ciągu roku organizowane są także różne wyjazdy, a całość wieńczy odbywający się w wakacje kolonia.
Gromada działa na terenie Nowej Huty oraz Gminy Kocmyrzów – Luborzyca. Obecnie liczy 15 osób Do gromady mogą dołączyć chłopcy z drugiej, trzeciej i czwartej klasy szkoły podstawowej.

Informacje na temat gromady i najbliższych zbiórek: zuchy.web.zhr.pl
Wodzem gromady jest Dh Dawid Tyrka HO
tel. 506-618-252
dawid.tyrka@zhr.pl


Koło Przyjaciół Harcerstwa

KPH jest samodzielnym ruchem działającym przy jednostkach organizacyjnych Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej. KPH zrzesza ludzi, którym podoba się idea harcerstwa. Jest to ruch społeczny, apolityczny, zrzeszający osoby, które chcą nieść pomoc harcerstwu. Formy pracy KPH wynikają z potrzeb jednostek harcerskich.

Cele KPH:

 • budowanie pozytywnego wizerunku harcerstwa w społeczeństwie,
 • tworzenie w społeczeństwie przychylnego i życzliwego klimatu dla działań harcerstwa,
 • promowanie harcerskiej idei, dorobku wychowawczego i działalności jednostek organizacyjnych ZHR,
 • udzielanie pomocy 3 Pruskiej Drużynie Harcerzy „Gniazdo” i Gromadzie Zuchów „Dzielne Ptaki”

Zadania KPH:

 • aktywności rodziców na rzecz harcerstwa,
 • wspieranie działań wychowawczych i edukacyjnych podejmowanych przez jednostki organizacyjne ZHR na rzecz dzieci i młodzieży,
 • lobbing na rzecz harcerstwa w ośrodkach władzy samorządowej i państwowej RP,
 • pozyskiwanie środków finansowych na realizację zadań statutowych jednostek organizacyjnych ZHR,
 • wspomaganie działalności organizacyjnej i ekonomicznej jednostek organizacyjnych ZHR.

W skład KPH wchodzą rodzice Zuchów i Harcerzy często tez byli harcerze i harcerki, władze gminy, nauczyciele i sympatycy, którym idea harcerską się podoba.
Działalnością Koło Przyjaciół Harcerstwa kierują:
Przewodniczący (ze strony Zuchów): Jakub Spiradek - kuba2@poczta.onet.pl
Przewodniczący (ze strony Harcerzy): Tomasz Wójcik - tomwojcik@poczta.fm
Zastępca Przewodniczących: Paweł Kulka - pawel@lebelart.pl

 

2018-12-28