Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca
2024-07-12
Małopolski projekt pn. „Już pływam”
Gmina Kocmyrzów-Luborzyca pozyskała środki finansowe na realizację projektu „Już pływam” w ramach zadania: Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży na 2024 rok Województwa Małopolskiego, kwota dofinansowania 24 320,00 zł. Wartość całego projektu 49 836,00 zł. Zgodnie z założeniami projektu uczniowie nauczą się pływać z pomocą wykwalifikowanych instruktorów, poznają umiejętności bezpiecznego zachowania się w kontakcie z wodą, poprawią swoją sprawność fizyczną i aktywnie spędzą czas. Nauczą się korzystać z infrastruktury sportowej zwłaszcza tej dostępnej na terenie Małopolski, a nabyte podstawowe umiejętności pływackie pozwolą im w przyszłości na ich dalszy rozwój w tym zakresie. Projekt realizowany będzie od września 2024 r. w Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Karniowie, Szkole Podstawowej im. Noblistów Polskich w Luborzycy, Szkole Podstawowej im.600 lecia UJ w Luborzycy Projekt współfinansowany ze środków finansowych otrzymanych od Województwa Małopolskiego.
Zobacz więcej »
2024-07-11
BON ENERGETYCZNY
Od 1 sierpnia 2024 r. do 30 września 2024 r. będzie można składać wnioski o jednorazowe świadczenie w formie bonu energetycznego, w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania Wnioskodawcy. Świadczenie nie jest dla wszystkich, aby otrzymać wsparcie finansowe, konieczne będzie spełnienie wymagań określonych w ustawie z 23 maja 2024 r. o bonie energetycznym oraz o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia cen energii elektrycznej, gazu ziemnego i ciepła systemowego, w tym spełnienie kryterium dochodowego. Bon energetyczny przysługuje jednorazowo dla gospodarstw domowych, których przeciętny miesięczny dochód za 2023 rok: nie przekracza 2 500 zł na osobę w gospodarstwie jednoosobowym nie przekracza 1 700 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym. W sytuacji, gdy wysokość przeciętnego dochodu za 2023 r. na osobę przekracza ww. kwoty bon energetyczny przysługuje w wysokości różnicy między kwotą bonu energetycznego a kwotą, o którą został przekroczony przeciętny dochód za 2023 r. na osobę (zgodnie z zasadą „złotówka za złotówkę”), z dolnym limitem wypłaty dodatku w wysokości 20 zł. Bon energetyczny przyznaje się w wysokości: 300,00 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego, 400,00 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób, 500,00 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób, 600,00 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób, Przepisy przewidują także podwyższony bon energetyczny przysługujący gospodarstwom domowym w przypadku, gdy główne źródło ogrzewania danego gospodarstwa domowego jest zasilane energią elektryczną i jest wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków. Więcej informacji można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kocmyrzowie - Luborzycy
Zobacz więcej »
2024-07-11
Ostrzeżenie Meteorologiczne o burzach 2 stopnia w dniach 10-11.07.2024r.
Ostrzeżenie Meteorologiczne Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej o burzach 2 stopnia w dniach 10-11.07.2024r.
Zobacz więcej »
2024-07-09
Dotacja na zakup książek do bibliotek szkolnych
Gmina Kocmyrzów-Luborzyca otrzymała dotację celową z budżetu państwa na zakup książek będących nowościami wydawniczymi, na zakup nowych elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych oraz na realizację działań promujących czytelnictwo w ramach programu Priorytet 3 – „ Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”. Wykaz szkół, które otrzymały wsparcie finansowe: Szkoła Podstawowa im. gen. Mariana Langiewicza w Goszczy – 4.000,00 zł Szkoła Podstawowa im. Noblistów Polskich w Luborzycy – 12.000,00 zł Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Prusach – 4.000,00 zł Szkoła Podstawowa im. 600 lecia Uniwersytetu Jagiellońskiego w Luborzycy – 12.000,00 zł Szkoła Podstawowa im.. T. Kościuszki w Goszycach – 4.000,00 zł Szkoła Podstawowa w Pietrzejowicach – 4.000,00 zł Całkowity koszt zadania to 50 000,00 zł, w tym dofinansowanie z budżetu państwa wynosi 40 000,00 zł, a wkład własny organu prowadzącego to 6.375,00 zł. Celem Priorytetu 3 „ Narodowego Programu Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” jest wspieranie w latach 2021-2025 organów prowadzących placówki wychowania przedszkolnego, szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w obszarze rozwijania zainteresowań dzieci i młodzieży przez promocję i wspieranie czytelnictwa, w tym zakup nowości wydawniczych oraz wyposażenia do bibliotek szkolnych i pedagogicznych.
Zobacz więcej »
2024-07-08
Gminne Zadowy Sportowo-Pożarnicze 2024
W niedzielę 7 lipca br. na boisku sportowym w Skrzeszowicach odbyły się, Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze. Rywalizowały w nich jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych naszej gminy: OSP Czulice, OSP Głęboka, OSP Łuczyce, OSP Goszyce, OSP Łososkowice, OSP Skrzeszowice, OSP Maciejowice, OSP Marszowice, OSP Rawałowice oraz OSP Goszcza. Sędzią głównym zawodów w Skrzeszowicach był kapitan Sławomir Klimek z JRG 7 PSP w Krakowie, a komisję sędziowską stanowili strażacy z PSP oraz z kolegium sędziów powiatu. Zawody w Skrzeszowicach rozpoczął uroczysty przemarsz uczestniczących w nich jednostek OSP, który prowadził druh Łukasz Dutkiewicz. Przemarszowi uczestników, jak i całym zawodom, towarzyszyła muzyka w wykonaniu strażackiej orkiestry dętej "TON" z Goszczy oraz orkiestry „Skrzeszowianka” ze Skrzeszowic. Strażackie zawody sportowo – pożarnicze rozgrywane były w dwóch konkurencjach: sztafecie strażackiej i ćwiczeniach bojowych czyli tzw. „bojówce”. Sztafeta to bieg z przeszkodami, który sprawdza sprawność fizyczną oraz umiejętności pożarnicze. Bojówka to symulowana akcja gaśnicza, podczas której sprawdzana jest koordynacja, umiejętności operacyjne i szybkość działania. O ostatecznej klasyfikacji startujących zespołów decydował łączny czas uzyskany przez poszczególne jednostki w obu ww. konkurencjach. W tegorocznej edycji Gminnych Zawodów Sportowo-Pożarniczych najlepsi okazali się druhowie z OSP Łuczyce, którzy wyprzedzili druhów z OSP Skrzeszowice ( II miejsce) i OSP Goszyce (III miejsce). Nagrody zwycięzcom tegorocznych zawodów wręczał ich fundator, Wójt Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, a zarazem Honorowy Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP Gminy Kocmyrzów- Luborzyca Marek Jamborski wspólnie z Prezesem Gminnym OSP druhem Zbigniewem Wawro. Nagrodami były: honorowe puchary dla zdobywców trzech pierwszych miejsc oraz nagrody finansowe. Zwycięscy będą reprezentować naszą gminę w Powiatowych Zawodach Sportowo-Pożarniczych. Zawody sportowo – pożarnicze cieszyły się dużym zainteresowaniem licznie przybyłych na boisko sportowe w Skrzeszowicach mieszkańców naszej gminy, a także zaproszonych gości wśród których znaleźli się m. in. Przewodniczący Rady Gminy Pan Grzegorz Marzec wraz z Radnymi Mariuszem Wąsowiczem, Pawłem Gruchałą, Justyną Wachowską, Katarzyną Konewecką – Hołój, Katarzyną Foltyn, Leszkiem Kaczmarczyk, Zbigniewem Pragnący, Radny Powiatu Krakowskiego Pan Karol Pawełko, kapelan gminny OSP ks. Andrzej Orlikowski, Wice Prezes Zarządu Gminnego OSP Henryk Dutkiewicz, druh Krzysztof Malik, pracownicy urzędu gminy Aleksandra Bielecka i Aneta Caba. Zawody sportowo – pożarnicze w Skrzeszowicach zostały przygotowane w bardzo profesjonalny sposób przez OSP Skrzeszowice przy udziale Klubu Sportowego Sparta Skrzeszowice, KGW oraz Radnego, a zarazem sołtysa tej miejscowości Mariusza Wąsowicza. Za zabezpieczenie medyczne podczas zawodów odpowiadały OSP Goszcza, OSP Skrzeszowice i JRG 7 w Krakowie. Prowadzącą wydarzenie była druh Klaudia Broś – zastępca Naczelnika OSP Skrzeszowice. Dziękujemy wszystkim drużynom za udział w zawodach oraz pokaz profesjonalizmu i zaangażowania.
Zobacz więcej »
2024-07-08
Aktualne Statystyki w Programie „Czyste Powietrze” - 2024
Zgodnie z aneksem do porozumienia zawartego pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie a Gminą Kocmyrzów - Luborzyca przekazujemy kwartalne dane dotyczące realizacji Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”. Poniżej przedstawiamy dane obejmujące okres od początku trwania Programu do dnia 30.06.2024 r. dla Gminy Kocmyrzów – Luborzyca:
Zobacz więcej »
2024-07-05
APEL o niezanieczyszczanie dróg publicznych błotem, ziemią i innymi substancjami
APEL o niezanieczyszczanie dróg publicznych błotem, ziemią i innymi substancjami Mając na uwadze bezpieczeństwo użytkowników oraz stan techniczny dróg apelujemy do osób prowadzących prace na polach uprawnych i placach budowy o zapewnienie właściwego stanu dróg po przeprowadzonych pracach. Pojazdy rolnicze i pojazdy budowy wyjeżdżając na drogi, często pozostawiają za sobą niebezpieczną dla ruchu samochodowego i pieszego warstwę błota, ziemi lub innych substancji. Przypominamy, że każdy przed wyjazdem na drogę powinien koła maszyny starannie oczyścić z wszelkich nieczystości, tak aby nie zabrudzić utwardzonej nawierzchni drogi publicznej. Należy również pamiętać, aby odpowiednio zabezpieczyć przewożony ładunek. Ponadto, apelujemy o niezaorywanie pól uprawnych do krawędzi jezdni. Prace polowe powinny być wykonywane poza pasem drogowym dróg publicznych. W obrębie pola uprawnego winien być pozostawiony pas służący do wykonywania manewrów maszynami rolniczymi tzw. uwrocie. Pasy te zabezpieczają tereny przyległe przed niekontrolowanym zalewaniem w przypadku nawalnych deszczy, jak również przed uszkodzeniami mechanicznymi jezdni oraz pozwolą eliminować powstawanie niebezpiecznych sytuacji w ruchu drogowym. Zgodnie z art.91 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeksu Wykroczeń (Dz.U. z 2023 r., poz. 2119 z późn. zm) ,,Kto zanieczyszcza drogę publiczną lub na tej drodze pozostawia pojazd lub inny przedmiot albo zwierzę w okolicznościach, w których może to spowodować niebezpieczeństwo lub stanowić utrudnienie w ruchu drogowym, podlega karze grzywny do 1 500 złotych albo karze nagany.”
Zobacz więcej »
2024-07-04
"Moja historia - czerniak to nie wyrok"
Serdecznie zapraszamy na wyjątkową konferencję pt.: "Moja historia - czerniak to nie wyrok". Konferencja organizowana jest przez Fundację „Ex Animo we współpracy z Narodowym Instytutem Onkologii w Krakowie oraz pod patronatem Wójta Gminy Kocmyrzów-Luborzyca. Konferencja ma na celu podniesienie świadomości na temat czerniaka, jego profilaktyki, diagnostyki oraz nowoczesnych metod leczenia. Udział w konferencji jest bezpłatny.
Zobacz więcej »
2024-07-04
Informacje dotyczące losu wniosków o dofinansowanie instalacji OZE
Urząd Gminy Kocmyrzów - Luborzyca informuje, iż wniosek pt. „Klaster Energii Korona Północnego Krakowa - inicjatorem rozwoju lokalnych odnawialnych źródeł energii” jest nadal przetwarzany przez przedstawicieli Ministerstwa Rozwoju i Technologii w Warszawie. Jest to kolejny etap jego oceny i weryfikacji. O dalszych losach będziemy informować Państwa jak tylko sami otrzymamy takie informacje.
Zobacz więcej »
2024-07-04
Wyniki egzaminu ósmoklasisty 2024
Prezentujemy Państwu wyniki egzaminu ósmoklasisty 2024 r. dla Szkół Gmina Kocmyrzów - Luborzyca opublikowane na stronie OKE Kraków https://www.oke.krakow.pl/inf/staticpages/index.php... Gratulujemy wszystkim uczniom zdobytych wyników i wierzymy, że pozwolą się dostać do wymarzonych szkół.
Zobacz więcej »
2024-07-04
Zmiany w rozkładzie jazdy MPK
Poniżej zamieszczamy propozycje zmian przygotowanych przez ZTP rozkładów jazdy związanych z wydłużeniem linii 232 do Wilkowa. W dzień powszedni liczba kursów zmniejsza się z 9 (+2 linii 202) do 8 (+2 linii 202) ze względu na wydłużenie obecnej trasy. Zwiększenie liczby kursów (cztery) nastąpi po pozyskaniu taboru przez MPK W dni wolne liczba kursów pozostaje bez zmian, nastąpią nieznaczne przesunięcia godzin odjazdów względem stanu obecnego, wynikające z wydłużenia trasy. Poniżej przedstawiamy skorygowany rozkład jazdy linii 202, 222 oraz 212 po wydłużeniu trasy linii 232 (i kursu wariantowego 202) do Wilkowa. 202: kurs wariantowy rano przyjazd do Krakowa ma zachowany jak obecnie, wieczorem odjazd z Krakowa również. Przejazd między Luborzycą a Wilkowem rano i wieczorem odbywa się po trasie linii 222 aż do skrzyżowania w rejonie przystanku „Marszowice Centrum”. 1- zmiany rozkładu jazdy linii 202. Dzień powszedni: Czyżyny Dworzec 5:30 na 5:25, 13:55 na 14:00, 15:45 na 15:50 Łososkowice Remiza 6:15 na 6:10, 14:45 na 14:50, 23:37 na 23:34 Sobota: Czyżyny Dworzec 16:50 na 17:05, 18:45 na 19:00 Łososkowice Remiza 17:38 na 17:53, 19:38 na 19:48 Święto: Czyżyny Dworzec 9:50 na 10:00, 16:50 na 17:05, 18:45 na 19:00 Łososkowice Remiza 10:38 na 10:48, 17:38 na 17:53, 19:38 na 19:48 2 – zmiany rozkładu linii 212: Dzień powszedni: Czyżyny Dworzec 18:40 na 18:35, 19:55 na 20:00 Czulice Kościół 19:25 na 19:20, 20:37 na 20:42 Sobota: Czyżyny Dworzec 6:35 na 6:25, 15:00 na 15:25 Czulice Kościół 7:15 na 7:05, 15:45 na 16:10 Święto: Czyżyny Dworzec 15:00 na 15:25 Czulice Kościół 15:45 na 16:10 3 – zmiany rozkładu linii 222: Dzień powszedni: Czyżyny Dworzec 3:35 na 3:34 Słomniki Osiedle 7:20 na 7:25 Sobota i święto: Czyżyny Dworzec 5:25 na 5:20, 9:15 na 9:25, 15:35 na 15:30 Słomniki Osiedle 10:10 na 10:25
Zobacz więcej »
2024-07-04
Turniej piłkarski o Puchar Wójta Gminy Kocmyrzów – Luborzyca
29.06.2024 r. na boisku sportowym w Sulechowie odbył się piłkarski turniej o Puchar Wójta Gminy Kocmyrzów-Luborzyca. Rozgrywki te organizowane w naszej gminie od wielu już lat mają charakter turnieju o piłkarskie mistrzostwo Gminy Kocmyrzów-Luborzyca. W tegorocznej rywalizacji o miano najlepszej piłkarskiej drużyny Gminy Kocmyrzów-Luborzyca udział wzięły zespoły: „Partyzanta” Dojazdów „Eklera” Baranówka, "Sparty” Skrzeszowice, „Zawiszy” Sulechów, „Sokoła” Kocmyrzów, "Kosynierów" Łuczyce oraz „Strażaka” Goszcza. Ostatecznie zdobywcą Pucharu Wójta okazał się "Sokół Kocmyrzów” który w finale pokonał UKS Zawisza Sulechów. Na trzecim miejscu uplasował się LKS Partyzant Dojazdów Puchar zwycięzcom i nagrody finansowe wręczał ich fundator Marek Jamborski - Wójt Gminy Kocmyrzów-Luborzyca . W ceremonii tej towarzyszyli Prezes „Zawiszy” Jacek Hendzel, Przewodniczący Rady Gminy Grzegorz Marzec, oraz wiceprzewodniczący Paweł Gruchała. Z turniejem połączone zostały obchody X - lecia powstania „Zawiszy” Sulechów podczas których specjalnymi wyróżnieniami uhonorowano osoby szczególnie zasłużone dla klubu. Wójt Gminy Marek Jamborski skierował słowa podziękowania i gratulacji dla Jubilatów oraz przekazał w imieniu samorządu symboliczny dyplom. W tym roku dodatkowo zorganizowano turniej piłkarski młodych sportowców. W rywalizacji zmierzyły się trzy grupy wiekowe tj. skrzaty, żaki i orliki. Na boisku wystąpiło łącznie ponad 140 dzieci i młodzieży z drużyn UKS Zawisza Sulechów, Kosynierzy Łuczyce, Ekler Żel-Bet Baranówka,Akademia Piłkarska Strażaka Goszcza, AP Champions, Klub Sportowy TS Węgrzce, Wanda Kraków. Zwycięzcą był każdy, ponieważ turniej miał na celu zorganizowanie dobrej, sportowej zabawy i pozytywnej rywalizacji. Dlatego też, wszyscy zawodnicy zostali nagrodzeni okolicznościowymi medalami, a wyróżnienia otrzymali decyzją trenerów zawodnicy, bramkarze i strzelcy, którzy szczególnie przyczynili się dla drużyny. Dekoracji zawodników dokonali trenerzy i Marek Jamborski - Wójt Gminy Kocmyrzów-Luborzyca. Głównym organizatorem dzisiejszego turnieju jest Zawisza Sulechów z Prezesem Klubu Panem Jackiem Hendzel na czele przy współpracy z Gmina Kocmyrzów - Luborzyca. Równolegle trwał Festyn Havana zorganizowany przez Koło Gospodyń Wiejskich w Sulechowie przy współpracy z Zawiszą i osobami wspierającymi. Podczas festynu dostępne były animacje dla dzieci, malowanie twarzy, dmuchańce i piana party od Hop Bęc, pokazy strażackie i kurtyna wodna od Ochotnicza Straż Pożarna w Maciejowicach , słodkie i zdrowe przekąski od KGW Sulechów, moc sportowych atrakcji i pokazy od Agro Jurek - Maszyny Rolnicze i Leśne.
Zobacz więcej »
2024-07-02
Darmowa komunikacja miejska dla dzieci w czasie wakacji
Gmina Kocmyrzów - Luborzyca dołączyła do inicjatywy Miasta Krakowa oraz gmin Metropolii Krakowskiej, dzięki której dzieci ze szkół podstawowych mogą korzystać z darmowej komunikacji miejskiej również w czasie wakacji. Aby skorzystać wystarczy mieć przy sobie ważną legitymację szkolną. Dotychczas darmowe przejazdy były możliwe tylko w czasie roku szkolnego.
Zobacz więcej »
2024-07-02
Renowacja przystanków autobusowych
Trwa renowacja przystanków autobusowych w naszej gminie poprzez czyszczenie i malowanie wiat przystankowych. Prace te wykonują pracownicy ZGK w Kocmyrzowie-Luborzycy. Do tej pory wykonano prace w miejscowościach: Luborzyca (obok urzędu gminy), Dojazdów (obok ŻABKI na przeciw Budrolu), Łuczyce (obok sklepu Lewiatan), Sadowie. Kolejne przystanki będą sukcesywnie odnawiane przez naszych pracowników.
Zobacz więcej »
2024-07-02
Szanowni mieszkańcy!
Uprzejmie informujemy, że zamieszczone poniżej plakaty w miejscowościach naszej Gminy, mówiące o dzisiejszym spotkaniu nie są organizowane przez Ekodoradców zatrudnionych w tut. Urzędzie Gminy. Ogłoszone na plakacie zebranie jest organizowane przez firmę zewnętrzną działającą na własną rękę.
Zobacz więcej »
2024-07-02
Barszcz Sosnowskiego - WAŻNE INFORMACJE
Na terenie Naszej Gminy da się zauważyć wiele siedlisk barszczu Sosnowskiego. Jest to inwazyjna roślina, która pochodzi z rejonu Kaukazu, a na tereny środkowej i wschodniej Europy została przeniesiona w 2 połowie XX wieku w celach uprawy i wykorzystania jej jako paszę dla zwierząt. Uprawy te szybko jednak zostały porzucone ze względu na stopień zagrożenia, jaki roślina zaczęła stwarzać dla zdrowia ludzi, bowiem związki chemiczne zawarte w jej soku powodują znaczne zmiany skórne u ludzi (zapalenie, poparzenia). Barszcz Sosnowskiego zaczął się rozprzestrzeniać na szeroką skalę, dodatkowo jego wysoka odporność, łatwość w rozsiewaniu i małe wymagania w stosunku do warunków obszaru występowania, spowodowały, że jest on trudny do zwalczenia. Jedna jego roślina podczas okresu wegetacyjnego może wytworzyć do 50 tysięcy nasion, a jedno nasiono może pozostać w glebie i rodzić nowe rośliny nawet przez okres 4 lat. Gmina Kocmyrzów-Luborzyca każdego roku przy współpracy z uprawnionymi firmami prowadzi likwidację przedmiotowych roślin, szczególnie na terenach gminnych. Należy zauważyć, iż barszcz Sosnowskiego występuje także na terenach prywatnych nieruchomości. Zgodnie z zapisami ustawy o gatunkach obcych, w takim przypadku działania zaradcze przeprowadza podmiot władający, będący osobą fizyczną, na nieruchomości, którą włada – czyli w większości przypadków właściciel nieruchomości. Z uwagi na fakt, że barszcz Sosnowskiego nie jest rośliną kwarantannową, nie jest zwalczany z urzędu - obowiązek utrzymania zieleni we właściwym stanie oraz zapewnienie bezpieczeństwa osób i mienia spoczywa na posiadaczu nieruchomości. Zabieg niszczenia barszczu Sosnowskiego z zachowaniem szczególnych środków ostrożności należy wykonać mechanicznie przez wycinanie całych roślin oraz metodą chemiczną poprzez opryskiwanie preparatami chemicznymi przeznaczonymi do zwalczania roślin wieloletnich typu Roundup, Madrigal czy Chikara. Pamiętajmy oczywiście, by zachować przy tym szczególną ostrożność, nałożyć gumowe rękawice, gogle ochronne oraz ubranie wykonane z materiału niewchłaniającego soków z rośliny, a jeśli nie jest to możliwe, warto te czynności zlecić uprawnionej do tego firmie.. Jeśli barszcz zostanie zauważony przez podmiot na działce, która nie stanowi jego własności, informację o jego występowaniu ze wskazaniem numeru działki, lub zaznaczeniem na mapie obszaru jego występowania należy zgłosić do urzędu gminy, który w dalszej kolejności poinformuje o tym właściciela nieruchomości. Nie bądźmy obojętni w stosunku do tej niebezpiecznej rośliny inwazyjnej. Wspólnymi siłami i systematyczną, coroczną pracą jesteśmy w stanie zminimalizować obszar jego występowania na terenie Naszej Gminy, co przyczyni się przede wszystkim do poprawy Naszego bezpieczeństwa i utrzymania roślin gatunków rodzimych. Dorosłe egzemplarze osiągają wysokość do 4 m, a średnica łodygi dochodzi do 10 cm. Liście wyrastają z łodygi i osiągają do 1,5 m długości. Roślina na szczycie pędów wytwarza rozległe kwiatostany zebrane w baldach, mogą one osiągnąć do 50 cm średnicy. Barszcz posiada drobne, białe kwiaty. W w 2024 r Gmina Kocmyrzów – Luborzyca otrzymała z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska dofinansowanie na likwidację Barszczu Sosnowskiego w kwocie 60 480 zł co pozwoliło na wykonanie zabiegów likwidacji barszczu na powierzchni 6,55 ha. Wkład własny Gminy wyniósł 25 920 zł.
Zobacz więcej »
2024-07-08
Zebranie Wiejskie Sołectwa Rawałowice w dniu 14.07.2024r.
Sołtys Sołectwa Rawałowice zwołuje na dzień 14 lipca 2024 roku (niedziela) o godzinie 18-tej Zebranie Wiejskie, które odbędzie się w remizie OSP Rawałowice Porządek zebrania: 1. Otwarcie zebrania; 2. Ogólne informacje dotyczące Gminy i Sołectwa; 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany zakresu przedsięwzięcia w ramach środków z funduszu sołeckiego przewidzianego na 2024 rok; 4. Bieżące problemy Mieszkańców, zapytania i wnioski; 5. Zamknięcie zebrania W przypadku mniejszej niż określona w Statucie Sołectwa frekwencji (tj. 1/10 uprawnionych do głosowania mieszkańców Sołectwa), zebranie w drugim terminie odbywa się w tym samym dniu po upływie 15 minut. Z poważaniem SOŁTYS RAWAŁOWIC Andrzej Witek
Zobacz więcej »
2024-07-05
Zebranie wiejskie sołectwa Czulice w dniu 14.07.2024r.
Sołtys wsi Czulice zawiadamia, że dnia 14.07.2024 r. (niedziela) o godz. 15.00 w świetlicy wiejskiej odbędzie się zebranie wiejskie. Tematy zebrania: 1. Zmiana przeznaczenia funduszu sołeckiego na rok 2024, 2. Sprawy bieżące W przypadku mniejszej niż określona w Statucie Sołectwa frekwencji (tj. 1/10 uprawnionych do głosowania mieszkańców sołectwa), zebranie w drugim terminie odbywa się w tym samym dniu po upływie 15 minut.
Zobacz więcej »
2024-07-04
Zapytanie ofertowe na opracowanie kompleksowej dokumentacji budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Luborzycy
Urząd Gminy Kocmyrzów-Luborzyca zaprasza do składania ofert w postępowaniu na zadanie pn. „Opracowanie kompleksowej dokumentacji architektoniczno -budowlano-wykonawczej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Luborzyca"
Zobacz więcej »
2024-07-05
Zapytanie ofertowe na zadanie opracowania dokumentacji budowy sieci kanalizacji sanitarnej oraz oczyszczalniścieków w Baranówce
Urząd Gminy Kocmyrzów-Luborzyca zaprasza do składania ofert w postępowaniu na zadanie pn. „Opracowanie kompleksowej dokumentacji architektoniczno -budowlano-wykonawczej budowy sieci kanalizacji sanitarnej oraz oczyszczalni ścieków w miejscowości Baranówka"
Zobacz więcej »
2024-06-17
Marszowice - projekt ulic
W związku z wolą Mieszkańców wsi Marszowice oraz w myśl podjętej uchwały sołectwa Marszowice dotyczącej wprowadzenia nazw ulic, Gmina Kocmyrzów – Luborzyca informuję, iż trwają prace dotyczące wprowadzenia nazwy ulic w miejscowości Marszowice. Wobec powyższego Urząd Gminy Kocmyrzów – Luborzyca zamieszcza ponownie projekt ulic w miejscowości Marszowice uwzględniający uwagi mieszkańców. Niniejszy projekt publikuje się na okres 3 dni licząc od dnia publikacji. Wszelkie uwagi proszę kierować na adres: rgg@kocmyrzow-luborzyca.ug.gov.pl
Zobacz więcej »
2024-06-13
Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego zawiadamiające o wniesieniu odwołania od deycji o zatwierdzeniu projektu zagospodarowania terenu
Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego zawiadamiające strony o wniesieniu odwołania od decyzji nr 6/BS/2024 znak: WI-II.7840.30.6.2024.EL o zatwierdzeniu projektu zagospodarowania terenu i projektu architektoniczno-budowlanego oraz udzielenia pozwolenia na budowę - dot. zadania pn.: Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN 700, MOP 8,4 MPa, relacji Wężerów – Przewóz, wraz z infrastrukturą towarzyszącą...
Zobacz więcej »
2024-06-11
Wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do dzierżawy Dojazdów 2024
Zamieszczamy wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do dzierżawy Dojazdów 2024
Zobacz więcej »
2024-06-11
Zamieszczamy wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do najmu w miejscowości Wysiołek Luborzycki
Zamieszczamy wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do najmu w miejscowości Wysiołek Luborzycki
Zobacz więcej »
2024-05-08
Dyżury Przewodniczącego Rady Gminy kadencja 2024/2029
Pan Grzegorz Marzec - Przewodniczący Rady przyjmuje strony w poniedziałki w godz. 17.00-18.00 /pok. 33, II piętro Urzędu Gminy/ lub w inne dni po uzgodnieniu z Biurem Rady /tel. 12 387 16 10/.
Zobacz więcej »
2019-01-24
Transmisja i rejestracja posiedzeń Rady Gminy
Informujemy, że zgodnie z art. 20 ust. 1b ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) począwszy od I Sesji Rady Gminy Kocmyrzów – Luborzyca zwołanej na dzień 22 listopada 2018 r. posiedzenia Sesji Rady Gminy Kocmyrzów - Luborzyca będą rejestrowane za pomocą urządzeń audiowizualnych.
Zobacz więcej »
2024-07-11
Zawiadomienie o V Sesji Rady Gminy w dniu 15.07.2024r.
Zawiadamiam, że w dniu 15 lipca 2024 r. /poniedziałek/ o godz. 15.00 w Urzędzie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, II piętro, sala obrad odbędzie się V Sesja Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca. Porządek obrad: Przyjęcie protokołu z poprzedniej IV Sesji Rady Gminy. Informacja Wójta Gminy i Przewodniczących Komisji o pracy między sesjami. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego Gminy Kocmyrzów-Luborzyca. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectw Gminy Kocmyrzów - Luborzyca. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany naprawczej Uchwały Rady Gminy Kocmyrzów – Luborzyca Nr XLIV/416/2023 z dnia 27 marca 2023 roku, podjętej w/s zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectw Gminy Kocmyrzów – Luborzyca. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia linii autobusowych i wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe, uprawnień do przejazdów bezpłatnych i ulgowych oraz regulaminu przewozu osób i bagażu w komunikacji gminnej realizowanej na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania dotacji w ramach Programu Priorytetowego „ Ciepłe Mieszkanie” w Gminie Kocmyrzów-Luborzyca. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu jednostki budżetowej pod nazwą Zakład Gospodarki Komunalnej w Kocmyrzowie–Luborzycy. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do gminnego zasobu nieruchomości prawa własności nieruchomości gruntowej zlokalizowanej w sołectwie Baranówka obr.0001. Podjęcie uchwały w sprawie określenia terminu wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich w Gminie Kocmyrzów-Luborzyca. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym określoną część nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Kocmyrzów – Luborzyca położonej w obrębie 0007 Karniów. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym określoną część nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Kocmyrzów – Luborzyca położonej w obrębie 0013 Maciejowice. Podjęcie uchwały sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym określoną część nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Kocmyrzów – Luborzyca położonej w obrębie 0003 Dojazdów. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji z budżetu gminy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łuczycach. Zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok i Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024- 2039. Sprawy bieżące i wolne wnioski. Grzegorz Marzec Przewodniczący Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca Transmisja obrad Sesji na stronie https://kocmyrzow-luborzyca.sesja.pl/
Zobacz więcej »
2024-07-11
Informacja o posiedzeniu Stałych Komisji Rady Gminy w dniu 15.07.2024r. o godz. 13.30
Informujemy, że w dniu 15 lipca 2024 r. o godz. 13.30 odbędzie się w Urzędzie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca /II piętro, sala obrad/ wspólne posiedzenie stałych Komisji Rady Gminy. Proponowany porządek obrad: 1. Zaopiniowanie projektów uchwał na Sesję. 2. Sprawy bieżące. Przewodniczący Stałych Komisji Rady
Zobacz więcej »
2024-06-27
Informacja o posiedzeniu stałych Komisji Rady Gminy w dniu 1.07.2024r. o godz. 15.00
Informujemy, że w dniu 1 lipca 2024 r. o godz. 15.00 odbędzie się w Urzędzie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca /II piętro, sala obrad/ wspólne posiedzenie stałych Komisji Rady Gminy. Proponowany porządek obrad: 1. Punktowa zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 2. Procedura naprawcza miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 3. Przystąpienie do sporządzenia planu ogólnego gminy Kocmyrzów-Luborzyca. 4. Drogi wskazane do realizacji ze środków Polskiego Ładu. 5. Uruchomienie komunikacji wewnętrznej w gminie. 6. Określenie terminu wyborów sołtysów i rad sołeckich. 7. Sprawy bieżące. Przewodniczący Stałych Komisji Rady
Zobacz więcej »
2024-07-02
IV Sesja Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca - 24.06.2024
W poniedziałek 24 czerwca 2024 roku odbyło się posiedzenie IV Sesji Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca. Sesja ta rozpoczęła się od czynności formalnych tj. przyjęcia porządku obrad oraz zatwierdzenia protokołu z poprzedniej Sesji Rady Gminy. W pierwszym punkcie realizowanego porządku obrad głos zabrał Wójt Gminy Marek Jamborski, który przedstawił informację o pracy w okresie pomiędzy III a IV Sesją Rady. Po wystąpieniu Wójta Gminy, sprawozdania dotyczące działalności Stałych Komisji Rady Gminy w analogicznym okresie, przedłożyli ich Przewodniczący: Leszek Kaczmarczyk - Komisja Rolnictwa, Handlu i Usług, Andrzej Witek – Komisja Rewizyjna, Zbigniew Pragnący - Komisja Planowania i Inicjatyw Społecznych, Katarzyna Konewecka-Hołój – Komisja Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej, Paweł Gruchała - Komisja Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu oraz Radosław Zębala – Komisja Ładu, Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska. Kolejnym punktem obrad IV Sesji Rady była debata nad „Raportem o stanie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca za rok 2023”. Wstępem do debaty było krótkie wystąpienie Przewodniczącego Rady Grzegorza Marca, który przedstawił zasady na jakich zostanie ona przeprowadzona. Po wystąpieniu pana Grzegorza Marca głos zabrał Wójt Gminy Marek Jamborski, który przedstawił obecnym na Sesji informację o założeniach i treści, będącego przedmiotem debaty „Raportu o stanie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca za rok 2023”. Wystąpienie pana Wójta zilustrowane zostało prezentacją multimedialną. Następnie została przeprowadzona debata, po zakończeniu której Rada Gminy Kocmyrzów-Luborzyca podjęła uchwałę w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy panu Markowi Jamborskiemu wotum zaufania. Uchwała ta została przyjęta przy 10 głosach „za”, 4 głosach „przeciw” i 1 głosie „wstrzymującym”. Kolejnym, realizowanym tego dnia przez Radę Gminy punktem porządku obrad, było rozpatrzenie sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kocmyrzów-Luborzyca za rok 2023. W zgodzie z obowiązującymi procedurami, rozpoczęło je wystąpienie Wójta Gminy Marka Jamborskiego dotyczące wykonania budżetu Gminy Kocmyrzów-Luborzyca w roku 2022. Po wystąpieniu pana Wójta odczytana została, przez Skarbnik Gminy Kornelię Łakomy, pozytywna opinia wydana przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Krakowie, dotycząca sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kocmyrzów-Luborzyca w roku 2023. Kontynuując realizację ww. punktu obrad głos zabrali Przewodniczący Stałych Komisji Rady Gminy, którzy w swoich wystąpieniach wyrazili pozytywne opinie dotyczące wykonania budżetu. Jako ostatni głos zabrał Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Andrzej Witek, który przedstawił Radzie pozytywną ocenę wykonania budżetu Gminy za 2023 rok. Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Kocmyrzów-Luborzyca za 2023 rok. Uchwała została podjęta przez Radę przy 11 głosach „za”, 0 głosach „przeciw” i 4 głosach„wstrzymujących się”. W dalszej części Przewodniczący Komisji Rewizyjnej odczytał wniosek o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z tytułu wykonania budżetu w roku 2023. Dopełnieniem przedłożonego Radzie Gminy wniosku Komisji Rewizyjnej było wystąpienie Przewodniczącego Rady Grzegorza Marca, który odczytał zebranym uchwałę Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie pozytywnie opiniującą wniosek absolutoryjny. Po zakończeniu powyższej procedury Rada Gminy Kocmyrzów-Luborzyca podjęła uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Kocmyrzów-Luborzyca pana Marka Jamborskiego z tytułu wykonania budżetu Gminy Kocmyrzów-Luborzyca za 2023 rok. Powyższa uchwała została przyjęta przez Radę Gminy przy 11 głosach „za”, 0 głosach „przeciw” i 4 głosach „wstrzymujących się”. W dalszej części obrad Radni podjęli podczas poniedziałkowej Sesji następujące uchwały: • w sprawie uchwalenia „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych Zakładu Gospodarki Komunalnej w Kocmyrzowie-Luborzycy na lata 2024–2026” ; • w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Marszowice oraz miejscowościach Łuczyce i Wysiołek Luborzycki; • w sprawie wyrażenia zgody dla Wójta Gminy Kocmyrzów Luborzyca o wystąpienie z wnioskiem o nieodpłatne przekazie nieruchomości tj dz. nr 393/5 w obrębie Skrzeszowice w trybie art.24 ust.5 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 19 października 1991r o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa; • w sprawie udzielenia dotacji z budżetu gminy dla jednostek OSP; • w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kocmyrzów-Luborzyca na 2024 rok; • w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2024– 2035. Po przeprowadzonej dyskusji, Rada Gminy nie podjęła uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami dotyczących projektów statutów sołectw Gminy Kocmyrzów-Luborzyca. Posiedzenie IV Sesji Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca zakończyło, zgodnie z przyjętym porządkiem obrad, omówienie spraw bieżących i wolne wniosków.
Zobacz więcej »
2024-06-20
Zawiadomienie o IV Sesji Rady Gminy w dniu 24 czerwca 2024r. o godz. 13.00
Zawiadamiam, że w dniu 24 czerwca 2024 r. /poniedziałek/ o godz. 13.00 w Urzędzie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, II piętro, sala obrad odbędzie się IV Sesja Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca. Porządek obrad: 1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej III Sesji Rady Gminy. 2. Informacja Wójta Gminy i Przewodniczących Komisji o pracy między sesjami. 3. Debata nad Raportem o stanie gminy w 2023 roku oraz podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania. 4. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2023 oraz podjęcie uchwały w sprawie ich zatwierdzenia. 5. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy. 6. Uchwalenie Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych na lata 2024-2026. 7. Podjęcie uchwał w sprawie nadania nazw ulic. 8. Wyrażenie zgody na wystąpienie Wójta Gminy z wnioskiem o nieodpłatne przekazanie nieruchomości 393/5 w Skrzeszowicach. 9. Udzielenie dotacji z budżetu gminy dla jednostek OSP. 10. Zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok i Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024- 2039. 11. Projekt uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji dot. projektów statutów sołectw Gminy Kocmyrzów-Luborzyca. 12. Sprawy bieżące i wolne wnioski. Grzegorz Marzec Przewodniczący Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca Transmisja obrad Sesji na stronie https://kocmyrzow-luborzyca.sesja.pl/
Zobacz więcej »
2024-06-20
Informacja Wspólnym posiedzeniu stałych Komisji Rady Gminy w dniu 24 czerwca 2024r. o godz. 12.00
Informujemy, że w dniu 24 czerwca 2024 r. o godz. 12.00 odbędzie się w Urzędzie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca /II piętro, sala obrad/ wspólne posiedzenie stałych Komisji Rady Gminy. Proponowany porządek obrad: 1. Zaopiniowanie projektów uchwał na Sesję. 2. Sprawy bieżące. Przewodniczący Stałych Komisji Rady
Zobacz więcej »
2024-07-11
Trwa realizacja funduszu sołeckiego w Czulicach i Sadowiu
W ostatnich dniach w Czulicach odtworzono i zamontowano kapliczkę drzewną, a w Sadowiu wyremontowano krzyż przydrożny wraz z renowacją ogrodzenia . Koszt prac w Czulicach - 2500 zł, koszt prac w Sadowiu - 14 400 zł.
Zobacz więcej »
2024-07-11
Ogłoszono postępowanie na zadanie dot. przebudowy trzech odnicków dróg rolniczych w Czulicach, Karniowie i Wysiołku Luborzyckim
Ogłoszono postępowanie na realizację zadania pn.: „Przebudowa trzech odcinków dróg rolniczych w miejscowościach: Czulice ( na długości 750 m), Karniów ( długości 1310 m) , Wysiołek Luborzycki ( na długości 410 m)”. Termin realizacji całego zamówienia: nie później niż w ciągu 100 dni, licząc od dnia zawarcia umowy, w tym że ustalono: – termin realizacji odcinków dróg rolniczych w miejscowości Karniów i Wysiołek Luborzycki: nie później niż w ciągu 60 dni, licząc od dnia zawarcia umowy; – termin realizacji odcinka drogi rolniczej w miejscowości Czulice: nie później niż w ciągu 21 dni, licząc od dnia 15.10.2024 r. Termin składania ofert: do dnia 16.07.2024 r., do godz.: 10:00. Link do postępowania: https://ezamowienia.gov.pl/.../ocds-148610-7769f094-3464... https://bip.malopolska.pl/ugkocmyrzowluborzyca,a,2490360... Zainteresowanych zapraszamy na portal e-zamówienia w celu bliższego zapoznania się z przedmiotowym tematem lub na stronie BIP-u Urzędu Gminy Kocmyrzów – Luborzyca.
Zobacz więcej »
2024-07-09
Trwa modernizacja boiska sportowego w Krzysztoforzycach
Przypominamy, że zgodnie z umową podpisaną w dniu 06 czerwca 2024 r. z wykonawcą GREENSPORT Anna Straszewska, na kwotę 96 124, 50 zł realizujemy modernizację boiska w Krzystoforzycach. Zakres prac obejmie: - demontaż nawierzchni boiska; - demontaż urządzeń; - utylizacja urobku z rozbiórki nawierzchni; - wykonanie nowej nawierzchni boiska wraz z malowaniem linii; - montaż urządzeń po wykonaniu nawierzchni; - uporządkowanie placu budowy wraz z wywozem pozostałości materiałów i utylizacją . Zadanie realizowane w ramach dofinansowania z budżetu Województwa Małopolskiego na realizację w 2024 roku projektu pn.: Małopolska infrastruktura rekreacyjno – sportowa
Zobacz więcej »
2024-06-17
Zadania dofinansowane z Rządowego Progarmu Odbudowy Zabytków - postępowania w toku
Trwają postępowania na następujące zadania : ,,Odwodnienie ścian fundamentów wraz z wykonaniem izolacji pionowej i opaski przy Kościele Parafialnym p.w. Świętego Wawrzyńca w Goszczy”. ,,Prace konserwatorskie przy elewacji Kościoła Parafialnego Świętego Mikołaja w Czulicach” Zachęcamy wykonawców do składania ofert! Szczegóły: https://www.kocmyrzow-luborzyca.ug.gov.pl/.../zapytanie.../ https://www.kocmyrzow-luborzyca.ug.gov.pl/.../zapytanie.../ Zadania dofinansowywane z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków
Zobacz więcej »
2024-06-13
Boisko w Krzysztoforzycach zostanie zmodernizowane!
W dniu 06 czerwca 2024 r. podpisaliśmy umowę na realizację zadania pn.: „Modernizacja boiska wielofunkcyjnego w Krzysztoforzycach”. Kwota zadania to 96 124,50 zł, a planowany termin realizacji zadania jest do 05.08.2024 r. W postępowaniu został wybrany Wykonawca GREENSPORT Anna Straszewska ul. Tartaczna 14, 32 – 312 Międzybrodzie Bialskie Zakres prac obejmie: - demontaż nawierzchni boiska; - demontaż urządzeń; - utylizacja urobku z rozbiórki nawierzchni; - wykonanie nowej nawierzchni boiska wraz z malowaniem linii; - montaż urządzeń po wykonaniu nawierzchni; - uporządkowanie placu budowy wraz z wywozem pozostałości materiałów i utylizacją . Zadanie realizowane w ramach dofinansowania z budżetu Województwa Małopolskiego na realizację w 2024 roku projektu pn.: Małopolska infrastruktura rekreacyjno – sportowa – MIRS” Linki: https://ezamowienia.gov.pl/.../ocds-148610-db9f3d68-0137... https://bip.malopolska.pl/ugkocmyrzowluborzyca,a,2445413...
Zobacz więcej »
2024-05-24
"Zapytanie ofertowe" dot. "prac konserwatorskich przy elewacji Kościoła Parafialnego Świętego Mikołaja w Czulicach"
Ogłoszenie dot. prowadzenia procedury ,,zapytania ofertowego” w celu wyłonienia Wykonawcy na realizację zadania: ,,Prace konserwatorskie przy elewacji Kościoła Parafialnego p. w. Świętego Mikołaja w Czulicach” Dnia 24.05.2024 r. Parafia Rzymsko – Katolicka p.w. Świętego Mikołaja, Czulice 31, 32 010 Kocmyrzów, reprezentowana przez: Ks. Proboszcza - Kazimierz Szarek wszczęła procedurę ,,zapytania ofertowego” na realizację w/w zadania. Poniżej zamieszczamy bezpośredni dostęp do przedmiotowej procedury ,,zapytania ofertowego” dla wszystkich zainteresowanych https://bip.malopolska.pl/ugkocmyrzowluborzyca,a,2468625,zapytanie-ofertowe-parafii-czulice-pn-prace-konserwatorskie-przy-elewacji-kosciola-parafialnego-pw-s.html
Zobacz więcej »
2024-05-23
Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
Zobacz więcej »
2024-05-22
Zakończona budowa zbiorników wyrównawczych wody pitnej w Dojazdowie i Łuczycach do celów zbiorowego zaopatrzenia mieszkańcow w wodę wraz z infrastrukturą towarzyszacą
Zakończyła się inwestycja pn. Budowa zbiorników wyrównawczych wody pitnej w Dojazdowie i Łuczycach do celów zbiorowego zaopatrzenia mieszkańców w wodę wraz z infrastrukturą towarzyszącą W ramach tej inwestycji: - został wybudowany zbiornik wyrównawczy na wodę pitną w Dojazdowie o pojemności 250m3, który działać będzie kompatybilnie z już istniejącym zbiornikiem. Oprócz zwiększenia pojemności magazynowania wody, w ramach tej inwestycji została również wybudowana hydrofornia, która z wykonana siecią wodociągową (ponad 200 mb) utworzy strefę zapewniającą odpowiednie ciśnienie w sieci w rejonie zbiornika - został wybudowany zbiornik wyrównawczy na wodę pitną w Łuczycach o pojemności 500 m3 który działać będzie kompatybilnie z już istniejącym zbiornikiem celem zwiększenia magazynu wody. Pojemność magazynowania wody zwiększy nam się z 300 m3 do 800 m3. Całkowita wartość obydwu inwestycji: 4 909 671,09 zł brutto Dofinansowanie: 4 664 187,54 zł brutto Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład – Programu Inwestycji Strategicznych
Zobacz więcej »
2024-05-21
Zapytanie ofertowe dla zadania: "Odwodnienie ścian fundamentów wraz z wykonaniem izloacji pionowej i opaski przy Kościele Parafialnym p.w. Świętego Wawrzyńca w Goszczy"
Ogłoszenie dot. prowadzenia procedury ,,zapytania ofertowego” w celu wyłonienia Wykonawcy na realizację zadania: ,,Odwodnienie ścian fundamentów wraz z wykonaniem izolacji pionowej i opaski przy Kościele Parafialnym p.w. Świętego Wawrzyńca w Goszczy”. Dnia 21.05.2024 r. Parafia Rzymsko – Katolicka p.w. Św. Warzyńca, ul. Kościelna 1, 32-010 Luborzyca reprezentowana przez Ks. Proboszcza – Andrzeja Orlikowskiego wszczęła procedurę ,,zapytania ofertowego” na realizację w/w zadania. Poniżej zamieszczamy bezpośredni dostęp do przedmiotowej procedury ,,zapytania ofertowego” dla wszystkich zainteresowanych https://bip.malopolska.pl/ugkocmyrzowluborzyca,m,436601,2024.html
Zobacz więcej »
2024-04-30
Modernizacja boiska w Krzysztoforzycach
Dnia 23 kwietnia 2024 r. ogłoszono postępowanie na realizację zadania pn.: „Modernizacja boiska wielofunkcyjnego w Krzysztoforzycach”. Przedmiotem zamówienia jest modernizacja boiska wielofunkcyjnego, ogólnodostępnego w miejscowości Krzysztoforzyce. Zakres zadania obejmuje: demontaż nawierzchni boiska; demontaż urządzeń (stojaków do koszykówki, słupków i siatki do siatkówki, ławek kibica oraz koszy na śmieci); utylizacja urobku z rozbiórki nawierzchni; wykonanie nowej nawierzchni boiska wraz z malowaniem linii; montaż urządzeń po wykonaniu nawierzchni; uporządkowanie placu budowy wraz z wywozem pozostałości materiałów i utylizacją. Termin realizacji zamówienia: do 60 dni, licząc od dnia zawarcia umowy, zgodnie z zapisami SWZ. Termin składania ofert: do dnia 10.05.2024 r., do godz.: 10:00 . Zadanie realizowane w ramach dofinansowania z budżetu Województwa Małopolskiego na realizację w 2024 roku projektu pn.: ,,Małopolska infrastruktura rekreacyjno – sportowa – MIRS . Link do postępowania: https://ezamowienia.gov.pl/.../ocds-148610-db9f3d68-0137... https://bip.malopolska.pl/ugkocmyrzowluborzyca,a,2445413... Zainteresowanych zapraszamy na portal e-zamówienia w celu bliższego zapoznania się z przedmiotowym tematem lub na stronie BIP-u Urzędu Gminy Kocmyrzów – Luborzyca.
Zobacz więcej »
2024-04-16
Zawarto umowę na pomoc finansową w zakresie zaopatrzenia w kompostowniki
W dniu 05.04.2024 r. została zawarta umowa pomiędzy Gminą Kocmyrzów – Luborzyca, a Województwem Małopolskim o udzielenie pomocy finansowej w 2024 roku w zakresie zaopatrzenia w kompostowniki, na kwotę 33 000,00 zł. Pozyskane środki będą wykorzystane na promocję gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, ze szczególnym uwzględnieniem segregacji odpadów i organicznego recyklingu odpadów biodegradowalnych. W Gminie Kocmyrzów-Luborzyca ponad połowa gospodarstw użytkuje kompostowniki, korzystając jednocześnie z ulgi z tego tytułu w opłacie śmieciowej. Celem gminy jest promocja i zachęcanie mieszkańców do korzystania z kompostowników, aby odsetek członków korzystających z rozwiązań proekologicznych był znacznie wyższy. Pozyskane środki planuje się wykorzystać na zakup kompostowników, które będą wręczane mieszkańcom jako nagrody w organizowanych konkursach, spotkaniach, ekopiknikach o tematyce związanej z ochroną środowiska i gospodarką odpadową .
Zobacz więcej »
2024-04-16
Zawarta umowa na udzielenie pomocy finansowej przeznaczonej dla jednostki OSP Karniów
W dniu 10.04.2024 r. została zawarta umowa pomiędzy Gminą Kocmyrzów – Luborzyca, a Województwem Małopolskim o udzielenie pomocy finansowej w 2024 roku z przeznaczeniem dla jednostki OSP Karniów na realizację prac budowlano – remontowych pn.”Modernizacja kotłowni wraz z wymianą kotła oraz przebudową schodów w budynku OSP Karniów”, na kwotę 48 000,00 zł. Celem zadania jest poprawa efektywności energetycznej i zabezpieczenie stanu technicznego kotłowni poprzez wykonanie prac budowlano – remontowych, polegających na modernizacji kotłowni oraz wymianie kotła wraz z przebudową schodów w budynku remizy OSP Karniów. Modernizacja kotłowni przyczyni się również do poprawy warunków estetycznych i komfortu użytkowania obiektu. Szacowana wartość inwestycji to 125 650,54 zł. Termin zakończenia prac do 31 grudnia 2024 r.
Zobacz więcej »
2022-05-31
Pomagamy zwierzętom
Poszukujesz kota? Napisz, znajdziemy Ci towarzysza. Znalazłeś bezdomnego psa? Zrób zdjęcie i zgłoś do nas. Twój pupil uciekł? Może już czeka u kogoś i tęskni. Zobaczysz ranne dzikie zwierzę? Zachowaj ostrożność, zrób zdjęcie, opisz dokładnie miejsce i prześlij informacje.
Zobacz więcej »
2023-11-29
Znaleziony piesek!
Znaleziono średniej wielkości rudego, przestraszonego pieska z czerwoną obrożą - Wola Luborzycka!
Zobacz więcej »
2023-11-29
Poszukiwany dom dla pieska!
Czarny piesek pilnie poszukuje nowego domu! Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami w artykule.
Zobacz więcej »
2023-08-08
Znaleziono pieska! (1)
06.08.2023 r. w Łuczycach znaleziono szczeniaka.
Zobacz więcej »
2023-08-07
3 młode kocięta poszukują domu!
3 kocięta w wieku około 3 miesięcy poszukują domu
Zobacz więcej »
2023-06-22
Znaleziono pieska!
W Goszycach znaleziono pieska!
Zobacz więcej »
2023-01-03
Znaleziony piesek Krzysztoforzyce!
Znaleziony piesek w okresie przedświątecznym przy ul. Wichrowe Wzgórze w Krzysztoforzycach
Zobacz więcej »
2023-01-03
Piesek znaleziony w Goszczy
W noc sylwestrową znaleziono pieska przy ul. Kielnik w Goszczy.
Zobacz więcej »
2022-04-14