Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

Referat Budownictwa i Gospodarki Komunalnej

Kierownik Referatu – Janusz Guzy

II piętro, pokój nr 31

Inspektor - Lidia Sutor

Inspektor - Marcin Podraza


II piętro, pokój nr 32
tel. 12 387 10 03, 12 387 14 10 wewn.25

e-mail: drogi@kocmyrzow-luborzyca.ug.gov.pl

 

Zadania realizowane na stanowisku pracy:

Wykonywanie zadań określonych w przepisach o drogach publicznych, a w tym:

 1. koordynowanie robót prowadzonych w pasie drogowym;
 2. przygotowywanie opinii i zezwoleń na zajęcie pasa drogowego dotyczących:
  1. prowadzenia robót w pasie drogowym,
  2. umieszczania w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,
  3. umieszczania w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam;
  4. zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż w/w;
 3. opracowywanie projektów planów finansowania budowy, utrzymania i ochrony dróg oraz planów rozwoju sieci drogowej;
 4. utrzymanie nawierzchni, chodników, obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogami;
 5. wydawanie uzgodnień na lokalizację ogrodzenia od strony drogi gminnej Gminy Kocmyrzów – Luborzyca;
 6. wydawanie decyzji na wykonanie lub przebudowę zjazdu z drogi gminnej;
 7. wydawanie opinii do projektów podziału działek pod kątem obsługi komunikacyjnej;
 8. prowadzenie ewidencji dróg i drogowych obiektów mostowych;
 9. współdziałanie z innymi zarządcami dróg na terenie gminy w ich prawidłowym utrzymaniu oraz w ustaleniu zasad organizacji ruchu;
 10. uzgadnianie trasy i czasu pielgrzymki, procesji, rajdu, itp. na drogach gminnych;
 11. przeciwdziałanie niszczeniu dróg przez użytkowników;
 12. prowadzenie inwestycji i remontów oraz wykonywanie robót interwencyjnych i prac związanych z utrzymaniem i zabezpieczeniem dróg;

 

 

 

Zastępca Kierownika Referatu - Joanna Marona

Inspektor - Weronika Wawro

Podinspektor - Dominika Adamczyk

II piętro, pokój nr 24
tel. 12 387 14 10 wewn. 24

e-mail: budownictwo@kocmyrzow-luborzyca.ug.gov.pl

 

ZGŁASZANIE AWARII OŚWIETLENIA ULICZNEGO:

oswietlenie@kocmyrzow-luborzyca.ug.gov.pl

W przypadku chęci zgłoszenia, prosimy o podanie jaki występuje problem z oświetleniem (lampa nie świeci bądź miga, nie świeci cała linia oświetleniowa) wraz z podaniem przy jakim adresie występuje awaria.

 

Zadania realizowane na stanowisku pracy:

 1. sporządzanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, przyjmowanie wniosków o ich sporządzenie lub zmianę;
 2. udostępnianie do wglądu studium i planu miejscowego, wydawanie z nich wypisów i wyrysów;
 3. wydawanie zaświadczeń o przeznaczeniu terenu w m. p. z. p.;
 4. opiniowanie zgodności proponowanego podziału nieruchomości z ustaleniami planu miejscowego;
 5. wydawanie zaświadczeń o zgodności budowy lub zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami m. p. z. p.;
 6. współdziałanie z organami administracji architektoniczno - budowlanej i nadzoru budowlanego;
 7. przyjmowanie i prowadzenie ewidencji decyzji o pozwoleniu na budowę przesłanych przez właściwe organy;
 8. planowanie, przygotowywanie, realizacja i rozliczanie gminnych zadań inwestycyjnych i remontowych;
 9. planowanie i organizowanie oświetlenia dróg i miejsc publicznych;
 10. planowanie i organizowanie zaopatrzenia w energię elektryczną, ciepło i paliwa gazowe dla terenu gminy oraz obiektów gminnych;
 11. realizowanie zadań gminy w zakresie wynikającym z ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, a w szczególności: prowadzenie ich ewidencji, zabezpieczanie, składanie wniosków o wpis do rejestru zabytków;
 12. przyjmowanie zgłoszeń o zamiarze przystąpienia do prac geologicznych;
 13. prowadzenie spraw związanych z eksploatacją budynków i obiektów będących własnością lub zarządzanych przez gminę.
 
 

 

2024-01-29