Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

Referat Rolnictwa i Gospodarki Gruntami

Kierownik Referatu – Katarzyna Łojek-Czado

Inspektor - Cezary Kaniowski

Inspektor - Małgorzata Piórkowska


II piętro, pokój nr 35
tel. 12 387 14 10 wewn. 26

 

Zadania realizowane na stanowisku pracy:

 1. gospodarowanie gminnym zasobem nieruchomości, a w tym zbywanie, oddawanie w użytkowanie wieczyste i nabywanie nieruchomości wchodzących w skład zasobu;
 2. prowadzenie ewidencji posiadanych przez gminę w poszczególnych obrębach nieruchomości mienia komunalnego;
 3. przygotowywanie umów dzierżawy, najmu, użyczenia nieruchomości oraz naliczanie stosownych opłat;
 4. opracowywanie programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy oraz zasad wynajmowania lokali mieszkalnych;
 5. wykonywanie prawa pierwokupu na rzecz gminy;
 6. prowadzenie spraw dotyczących ewidencji miejscowości, ulic i adresów obejmujących w szczególności:
  1. ustalanie numerów porządkowych nieruchomości oraz wysyłanie zawiadomień o ustaleniu numeru,
  2. prowadzenie i aktualizowanie ewidencji miejscowości, ulic i numeracji porządkowej nieruchomości w systemie teleinformatycznym,
  3. realizowanie procedur dotyczących wprowadzania nazewnictwa ulic w sołectwach.;
 7. zatwierdzanie geodezyjnych podziałów nieruchomości;
 8. przeprowadzanie postępowania dotyczącego rozgraniczenia nieruchomości;
 9. regulowanie stanów prawnych dróg gminnych i innych nieruchomości;
 10. pomoc petentom w przygotowaniu dokumentacji dotyczącej zaliczenia okresu pracy w gospodarstwie rolnym;
 11. podejmowanie działań dotyczących możliwości i warunków pozyskania środków publicznych przez mieszkańców, przedsiębiorców, czy organizacje pozarządowe;
 12. przyjmowanie wypisów aktów notarialnych oraz ustalanie wysokości opłat i odszkodowań z tytułu wzrostu lub obniżenia wartości nieruchomości w związku ze zmianą m.p.z.p.;
 13. współpraca ze starostwem powiatowym – ewidencją gruntów i budynków;

 

2023-05-23