Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

Dokumenty strategiczne

Raport o stanie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca za rok 2020

Raport o stanie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca za rok 2019

Raport o stanie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca za rok 2018

 

Statut Gminy:

Statut Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

Statut Gminy Kocmyrzów-Luborzyca - zmiana

 

Strategia Rozwoju Gminy

Strategia Rozwoju Gminy Kocmyrzów-Luborzyca na lata 2021-2030

Diagnoza strategiczna

Uchwała Nr XXVII/248/2021 z dnia 05.07.2021 r. Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

 

Budżet Gminy Kocmyrzów-Luborzyca na rok 2021

Uchwała budżetowa

 

Plan zagospodarowania przestrzennego gminy

Plan dostępny pod linkiem: www.koc.e-mpzp.pl

 

Studium zagospodarowania przestrzennego gminy

Studium dostępne pod linkiem: http://www.kocmyrzow.e-mpzp.pl/

 

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy

Regulamin

 

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

Uchwała

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kocmyrzów-Luborzyca 

 

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy w 2021 r.

Program opieki nad zwierzętami

 

Gminny program stypendialny dla uczniów

Uchwała nr X/67/2019 z dnia 14.08.2019 r. Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

 

Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2021

Program współpracy Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z organizacjami pozarządowymi na rok 2021

 

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w Gminie Kocmyrzów-Luborzyca na 2021 rok

Uchwała Nr XXI/194/2020 z dnia 29.12.2020 r. Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

 

Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2020-2022

Program

 

Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Kocmyrzów-Luborzyca na lata 2021-2026

Uchwała Nr XXI/195/2020 z dnia 29.12.2020 r. Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

Strategia

 

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Kocmyrzów-Luborzyca na lata 2021-2023

Uchwała Nr XXII/205/2021 z dnia 11.02.2021 r. Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

Program

 

 

 

 

2019-05-31