Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

Wybory Samorządowe 2024

OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W KRAKOWIE o wynikach wyborów wójtów
OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W KRAKOWIE I z dnia 22 kwietnia 2024 r. uzupełniające obwieszczenie z dnia 9 kwietnia 2024 r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa małopolskiego
Zobacz więcej »
2024-04-23
Informacja o pracy Obwodowych Komisji Wyborczych w dniu 21 kwietnia 2024 r. - II tura wyborów
Uprzejmie informujemy, że Obwodowe Komisje Wyborcze Nr 1-20 w dniu ponownego głosowania w Wyborach Samorządowych tj. 21 kwietnia 2024 r. rozpoczynają pracę o godz. 6.00.
Zobacz więcej »
2024-04-19
Postanowienie Komisarza Wyborczego w sprawie zmian w składach Obwodowych Komisji Wyborczych - II tura wyborów
POSTANOWIENIE NR 516/2024 Komisarza Wyborczego w Krakowie II z dnia 18 kwietnia 2024 r. w sprawie zmian w składach Obwodowych Komisji Wyborczych w gminie Kocmyrzów- Luborzyca
Zobacz więcej »
2024-04-19
Informacja o dyżurze Gminnej Komisji Wyborczej w Kocmyrzowie-Luborzycy - II tura
Informuję, iż w dniu 20 kwietnia 2024r. tj. sobota, Gminna Komisja Wyborcza będzie pełniła dyżur w godzinach od 16.00 do 20:00 w siedzibie Urzędu Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, ul. Jagiellońska 7, 32-010 Luborzyca, II piętro pok. 33. tel. 12 387 16 10 e-mail: biurorady@kocmyrzow-luborzyca.ug.gov.pl Przewodniczący Gminnej Komisji Wyborczej Małgorzata Warzecha
Zobacz więcej »
2024-04-18
Informacja o dyżurze urzędnika wyborzego II tura wyborów
Informuje się, że dyżur urzędnika wyborczego (tel.) w gm. Kocmyrzów-Luborzyca p. Mieczysława Bętkowskiego odbędzie się w dn. 19 kwietnia 2024 r. w godz. 16.00-20.00 pod nr tel. +48 505-77-66-11 (adres e-mail: urz-120605-1@pkw.gov.pl).
Zobacz więcej »
2024-04-18
OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO o wynikach wyborów wójtów burmistrzów i prezydentów miast
OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W KRAKOWIE I z dnia 10 kwietnia 2024 r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa małopolskiego - gmina Kocmyrzów-Luborzyca
Zobacz więcej »
2024-04-11
OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W KRAKOWIE o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa małopolskiego
OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W KRAKOWIE I z dnia 10 kwietnia 2024 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa małopolskiego - gm. Kocmyrzów-Luborzyca
Zobacz więcej »
2024-04-11
Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu ponownego głosowania ukończą 60 lat
Wyborca niepełnosprawny oraz wyborca, który najpóźniej w dniu ponownego głosowania ukończył 60 lat, ujęty w Centralnym Rejestrze Wyborców w stałym obwodzie głosowania na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca ma prawo do uzyskiwania informacji o: 1) terminie wyborów oraz godzinach głosowania; 2) właściwym dla siebie okręgu wyborczym i obwodzie głosowania; 3) lokalach obwodowych komisji wyborczych znajdujących się najbliżej jego miejsca zamieszkania, w tym o lokalach przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych; 4) warunkach ujęcia wyborcy w spisie wyborców w obwodzie głosowania, w którym znajduje się lokal obwodowej komisji wyborczej dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych; 5) warunkach bezpłatnego transportu do i z lokalu wyborczego; 6) komitetach wyborczych biorących udział w wyborach oraz zarejestrowanych listach kandydatów i kandydatach; 7) warunkach oraz formach głosowania. Informacje te są przekazywane wyborcy, na jego wniosek, przez Wójta Gminy Kocmyrzów-Luborzyca telefonicznie lub w drukowanych materiałach informacyjnych, w tym w formie elektronicznej. We wniosku, o którym mowa, wyborca podaje nazwisko, imię (imiona) oraz adres stałego zamieszkania. 1.GŁOSOWANIE PRZEZ PEŁNOMOCNIKA. Głosować przez pełnomocnika mogą wyborcy, którzy najpóźniej w dniu ponownego głosowania ukończą 60 lat. Z możliwości tej mogą skorzystać także wyborcy, którzy posiadają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o: 1. całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji; 2. całkowitej niezdolności do pracy; 3. niezdolności do samodzielnej egzystencji; 4. orzeczenie o zaliczeniu do I grupy inwalidów; 5. orzeczenie o zaliczeniu do II grupy inwalidów, a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny. Głosować przez pełnomocnika można tylko w kraju. Pełnomocnikiem może być osoba posiadająca prawo wybierania. Pełnomocnikiem nie może być: 1. osoba wchodząca w skład komisji obwodowej właściwej dla obwodu głosowania osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania; 2. mąż zaufania; 3. obserwator społeczny; 4. osoba kandydująca w wyborach. UWAGA! Pełnomocnictwo można przyjąć: tylko od jednej osoby lub od dwóch osób, jeżeli co najmniej jedną z nich jest wstępny (ojciec, matka, dziadek, babka, itd.), zstępny (syn, córka, wnuk, wnuczka, itd.), małżonek, brat, siostra lub osoba pozostająca w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli w stosunku do pełnomocnika. W celu sporządzenia aktu pełnomocnictwa wyborca składa wniosek do Wójta Gminy Kocmyrzów-Luborzyca jeżeli jest ujęty w Centralnym Rejestrze Wyborców w stałym obwodzie głosowania na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca . Wniosek należy złożyć do dnia 12 kwietnia 2024 roku. Wniosek może być złożony ustnie, na piśmie utrwalonym w postaci: papierowej, opatrzony własnoręcznym podpisem, elektronicznie opatrzonym kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, przy użyciu usługi elektronicznej udostępnionej na stronie internetowej gov.pl , po uwierzytelnieniu tej osoby. Wnioski przyjmowane są w Urzędzie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca ( parter-pok.4) od poniedziałku do piątku w godzinach: Poniedziałek: 9.00-18.00 Wtorek- Czwartek: 7.00-15.00 Piątek: 7.00-14.00 Wniosek powinien zawierać nazwisko i imię ( imiona), numer PESEL oraz adres zamieszkania zarówno wyborcy, jak i osoby której ma być udzielone pełnomocnictwo do głosowania oraz oznaczenie wyborów których dotyczy pełnomocnictwo do głosowania. Do wniosku należy dołączyć: • pisemną zgodę osoby mającej być pełnomocnikiem na przyjęcie pełnomocnictwa, • kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności, jeżeli wyborca udzielający pełnomocnictwa w dniu ponownego głosowania nie będzie miał ukończonych 60 lat. Wyborca może we wniosku zamieścić również adres poczty elektronicznej lub numer telefonu komórkowego wraz z informacją o wyrażeniu zgody na przekazanie danych do Rejestru Danych Kontaktowych. Złożenie wniosku o udzielenie pełnomocnictwa nie jest tożsame ze sporządzenie aktu pełnomocnictwa. Akt pełnomocnictwa przygotowywany jest przez pracownika Urzędu Gminy Kocmyrzów-Luborzyca i podpisywany przez wyborcę w obecności urzędnika podczas wizyty urzędnika w miejscu zamieszkania wyborcy, chyba że wyborca we wniosku zwróci się o jego sporządzenie w innym miejscu na obszarze gminy Kocmyrzów-Luborzyca i jest ujęty w Centralnym Rejestrze Wyborców w stałym obwodzie głosowania na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca. Pełnomocnictwa do głosowania udziela się przed pracownikiem Urzędu Gminy Kocmyrzów-Luborzyca upoważnionym przez Wójta Gminy Kocmyrzów-Luborzyca do sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania. Przed pierwszym głosowaniem w wyborach na Wójta Gminy Kocmyrzów-Luborzyca akt pełnomocnictwa sporządza się odrębnie na pierwsze głosowanie (tzw. I turę) oraz na ponowne głosowanie (tzw. II turę), jeżeli będzie ono przeprowadzane. Cofnięcie udzielonego pełnomocnictwa Wyborca ma prawo cofnięcia pełnomocnictwa poprzez: złożenie najpóźniej na 2 dni przed dniem wyborów tj. do dnia 19 kwietnia 2024 roku stosownego oświadczenia pracownikowi Gminy Kocmyrzów-Luborzyca upoważnionemu przez Wójta Gminy Kocmyrzów-Luborzyca do sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania w godzinach pracy urzędu gminy lub doręczenie takiego oświadczenia właściwej obwodowej komisji wyborczej w dniu ponownego głosowania tj. dnia 21 kwietnia 2024 roku w godzinach od 7.00 do 21.00. pod warunkiem, że wcześniej nie oddał głosu jego pełnomocnik. Głosowanie osobiste przez wyborcę powoduje wygaśnięcie pełnomocnictwa. Pełnomocnictwa do głosowania nie może udzielić osoba, która zgłosiła zamiar głosowania korespondencyjnego. Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa Zgoda na przyjęcia pełnomocnictwa do głosowania 2.GŁOSOWANIE KORESPONDENCYJNE Głosować korespondencyjnie mogą wyborcy, którzy najpóźniej w dniu ponownego głosowania ukończą 60 lat, podlegają w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych. Z możliwości tej mogą skorzystać także wyborcy, którzy posiadają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o: 1.całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji; 2. całkowitej niezdolności do pracy; 3. niezdolności do samodzielnej egzystencji; 4. orzeczenie o zaliczeniu do I grupy inwalidów; 5.orzeczenie o zaliczeniu do II grupy inwalidów, a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny. UWAGA! Głosować korespondencyjnie można tylko w kraju. Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien być zgłoszony przez wyborcę Komisarzowi Wyborczemu w Krakowie II do dnia 11 kwietnia 2024 roku. Zgłoszenie dokonuje się w godzinach pracy delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Krakowie obsługującego komisarza wyborczego. Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego dotyczy również ewentualnego ponownego głosowania( tzw.II tura) w wyborach Wójta Gminy Kocmyrzów-Luborzyca . Wyborca podlegający w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych może zgłosić zamiar głosowania korespondencyjnego najpóźniej w 5 dniu przed dniem wyborów tj. do dnia 16 kwietnia 2024 roku. Natomiast wyborca, który rozpocznie podleganie obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych po tym terminie, może zgłosić ten zamiar najpóźniej w 2 dniu przed dniem wyborów tj. do dnia 19 kwietnia 2024 roku. Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego Zgłoszenie może być złożone: a) ustnie - osobiście w siedzibie Komisarza Wyborczego w Krakowie II, Plac na Stawach 3, 30-107 Kraków, b) na piśmie utrwalonym w postaci: papierowej, opatrzony własnoręcznym podpisem, c) elektronicznie opatrzonym kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, przy użyciu usługi elektronicznej udostępnionej na stronie internetowej gov.pl po uwierzytelnieniu tej osoby, d) telefonicznie na numer telefonu: 12 357 81 00 w przypadku wyborcy niepełnosprawnego oraz wyborcy podlegającego w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych. W razie wysłania dokumentów pocztą zwykłą o dotrzymaniu terminu rozstrzyga data wpływu zgłoszenia do Komisarza Wyborczego w terminie do dnia 11 kwietnia 2024 roku. Zgłoszenie głosowania korespondencyjnego Co powinni zawierać zgłoszenie: Zgłoszenie powinno zawierać nazwisko i imię (imiona), numer ewidencyjny PESEL wyborcy, oznaczenie wyborów których dotyczy zgłoszenie, a także wskazanie adresu, na który ma być wysłany pakiet wyborczy. Do zgłoszenia wyborca niepełnosprawny dołącza kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności. Jeżeli zgłoszenia dokonano ustnie, wyborca musi odrębnie przekazać orzeczenie komisarzowi wyborczemu lub urzędowi gminy. W zgłoszeniu wyborca niepełnosprawny może zażądać przesłania mu wraz z pakietem wyborczym nakładki na kartę do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille'a . Wyborca może w zgłoszeniu zamieścić również adres poczty elektronicznej lub numer telefonu komórkowego wraz z informacją o wyrażeniu zgody na przekazanie danych do Rejestru Danych Kontaktowych. Wyborca głosujący korespondencyjnie będzie ujęty w spisie wyborców w obwodzie głosowania właściwym dla jego stałego miejsca zamieszkania ( zgodnie z adresem ujęcia w Centralnym Rejestrze Wyborców w stałym obwodzie głosowania na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca). Wyborca, nie później niż 6. dnia przed dniem wyborów, otrzyma pakiet wyborczy doręczony przez przedstawiciela Poczty Polskiej, który zostanie doręczony wyłącznie do rąk własnych wyborcy, po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość i pisemnym pokwitowaniu odbioru. Jeżeli wyborca nie może potwierdzić odbioru, doręczający sam stwierdzi datę doręczenia oraz wskaże odbierającego i przyczynę braku jego podpisu. W przypadku nieobecności wyborcy pod wskazanym adresem doręczający umieści zawiadomienie o terminie powtórnego doręczenia w skrzynce na listy lub, gdy nie jest to możliwe, na drzwiach mieszkania. Termin powtórnego doręczenia nie może być dłuższy niż 1 dzień od dnia pierwszego doręczenia. Wyborca podlegający w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych, otrzyma pakiet wyborczy nie później niż 2 dnia przed dniem wyborów tj. do dnia 19 kwietnia 2024 roku. Pakiet zostanie doręczony do drzwi mieszkania lub innego lokalu, w którym przebywa wyborca, przy zachowaniu środków ochrony osobistej. Głosować korespondencyjne nie mogą wyborcy umieszczeni w spisach wyborców w: obwodach głosowania utworzonych w zakładach leczniczych, domach pomocy społecznej, zakładach karnych, aresztach śledczych i domach studenckich, a także wyborcy, którzy udzielili pełnomocnictwa do głosowania. 3.GŁOSOWANIE W WYBRANYM PRZEZ SIEBIE LOKALU OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ, W TYM W LOKALU DOSTOSOWANYM DO POTRZEB OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Wyborca niepełnosprawny może głosować osobiście w lokalu wyborczym w obwodzie głosowania właściwym dla jego miejsca zamieszkania. Może także głosować w wybranym przez siebie lokalu wyborczym dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych. W tym celu powinien on złożyć wniosek o zmianę miejsca głosowania. W wyborach samorządowych wniosek o zmianę miejsca głosowania może dotyczyć wyłącznie lokalu obwodowej komisji wyborczej dostosowanego do potrzeb wyborców niepełnosprawnych położonego w okręgu wyborczym właściwym dla adresu, pod którym wyborca ujęty jest w stałym obwodzie głosowania w Centralnym Rejestrze Wyborców . Jedynie w przypadku gdy w tym okręgu wyborczym nie ma takiego lokalu wyborczego, wniosek może dotyczyć lokalu obwodowej komisji wyborczej dostosowanego do potrzeb wyborców niepełnosprawnych położonego w innym okręgu wyborczym. Wniosek składa się w urzędzie gminy najpóźniej w 3 dniu przed dniem wyborów tj. do dnia 18 kwietnia 2024 roku. Wniosek dotyczy również ewentualnego ponownego głosowania w wyborach Wójta Gminy Kocmyrzów-Luborzyca. Po złożeniu powyższego wniosku wyborca zostanie skreślony ze spisu wyborców w obwodzie właściwym dla adresu stałego zameldowania lub adresu stałego zamieszkania. 4.KORZYSTANIE Z POMOCY INNEJ OSOBY W TRAKCIE GŁOSOWANIA W LOKALU WYBORCZYM Wyborcy niepełnosprawnemu, na jego prośbę, może pomagać w głosowaniu w lokalu wyborczym inna osoba, w tym także niepełnoletnia. Pomoc ta może mieć tylko techniczny charakter; nie może ona polegać na sugerowaniu wyborcy sposobu głosowania lub na głosowaniu w zastępstwie tego wyborcy. Dopuszczalne jest, aby na życzenie wyborcy niepełnosprawnego w pomieszczeniu za zasłoną przebywała osoba udzielająca pomocy. Osobą tą nie może być członek komisji, mąż zaufania, ani obserwator społeczny lub międzynarodowy. Natomiast komisja jest obowiązana, na prośbę wyborcy niepełnosprawnego, do przekazania ustnie treści obwieszczeń wyborczych w zakresie informacji o komitetach wyborczych biorących udział w wyborach oraz zarejestrowanych kandydatach. 5. PRAWO DO BEZPŁATNEGO TRANSPORTU DO LOKALU WYBORCZEGO I TRANSPORTU POWROTNEGO W GMINIE Wyborcy niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, w tym wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o: 1.całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji; 2. całkowitej niezdolności do pracy; 3. niezdolności do samodzielnej egzystencji; 4. orzeczenie o zaliczeniu do I grupy inwalidów; 5.orzeczenie o zaliczeniu do II grupy inwalidów, a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny oraz wyborcy, którzy najpóźniej w dniu wyborów ukończą 60 lat mają prawo do bezpłatnego transportu z : 1. miejsca zamieszkania, pod którym dany wyborca ujęty jest w spisie wyborców, albo miejsca podanego we wniosku o zmianę miejsca głosowania, do lokalu wyborczego właściwego dla obwodu głosowania, w którego spisie wyborców jest ujęty ten wyborca; 2. lokalu wyborczego do miejsca w którym dany wyborca rozpoczął podróż, zwanego dalej ,, transportem powrotnym”. Wyborcy niepełnosprawnemu, którego stan zdrowia nie pozwala na samodzielną podróż, może towarzyszyć opiekun. Zamiar skorzystania z prawa do transportu do lokalu lub transportu powrotnego powinien zostać zgłoszony przez wyborcę Wójtowi Gminy Kocmyrzów-Luborzyca najpóźniej do dnia 16 kwietnia 2024 roku. Co powinno zawierać zgłoszenie: Zgłoszenie powinno zawierać nazwisko i imię (imiona), numer PESEL wyborcy oraz opiekuna, jeśli ma towarzyszyć wyborcy, oznaczenie miejsce zamieszkania, wskazanie czy wyborca ma zamiar skorzystać z transportu powrotnego, oznaczenie wyborów, których dotyczy zgłoszenie oraz numer telefonu lub adres poczty elektronicznej o ile posiada. Jeśli wyborca którego stan zdrowie nie pozwala na samodzielną podróż, oświadczenie o tym fakcie. Wyborca niepełnosprawny oświadcza o orzeczonym stopniu niepełnosprawności i ważności orzeczenia. Zgłoszenie może być dokonane: ustnie, pisemnie lub elektronicznie. Zgłoszenia przyjmowane są w Urzędzie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca ul. Jagiellońska 7 32-010 Luborzyca tel/fax: 12 387 14 10 info@kocmyrzow-luborzyca.ug.gov.pl Poniedziałek 9.00 – 18.00 Wtorek – Czwartek 7.00 – 15.00 Piątek 7.00 – 14.00 Wyborcę, który zgłosił zamiar skorzystania z prawa do transportu do lokalu, Wójt Gminy Kocmyrzów-Luborzyca informuje o godzinie transportu do lokalu w dniu głosowania, najpóźniej w 3 dniu przed dniem głosowania tj. do dnia 18 kwietnia 2024 roku. Wyborca który zgłosił zamiar korzystania z prawa do transportu do lokalu lub transportu powrotnego, może wycofać swoje zgłoszenie lub zrezygnować tylko z transportu powrotnego nie później niż do dnia 18 kwietnia 2024 roku. Wycofanie zgłoszenia albo zrezygnowanie z transportu powrotnego może być dokonane ustnie w Urzędzie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca w godzinach pracy urzędu, pisemnie lub formie elektronicznej. Więcej informacji o uprawnieniach osób niepełnosprawnych w wyborach samorządowych można uzyskać pod adresem:https://pkw.gov.pl/aktualnosci/informacje/informacja-o-uprawnieniach-wyborcow-niepelnosprawnych-oraz-wyborcow-ktorzy-najpozniej-w-dniu-glosowa
Zobacz więcej »
2024-04-10
Wyniki wyborów samorządowych 2024 w Gminie Kocmyrzów-Luborzyca
Prezentujemy oficjalne wyniki wyborów samorządowych w Gminie Kocmyrzów-Luborzyca. Do II tury wyborów na Wójta Gminy Kocmyrzów – Luborzyca przeszli Pan Marek Jamborski z poparciem 3695 głosów oraz Pan Tomasz Urynowicz z liczbą uzyskanych głosów 2255. II tura odbędzie się 21 kwietnia. Frekwencja wyborcza w gminie Kocmyrzów-Luborzyca wyniosła 58,65%. Dziękujemy każdemu, kto oddał swój głos. Radni wybrani do Rady Gminy w poszczególnych okręgach wyborczych: • Okręg wyborczy nr 1 Goszyce, Wilków - Sławomir Mentel – (310 głosów) • Okręg wyborczy nr 2 Łososkowice, Skrzeszowice – Mariusz Wąsowicz – (296 glosów) • Okręg wyborczy nr 3 Wola Luborzycka, Wysiołek Luborzycki – Justyna Wachowska – (179 głosów) • Okręg wyborczy nr 4 Baranówka – Grzegorz Marzec – (310 głosów) • Okręg wyborczy nr 5 Luborzyca – Katarzyna Konewecka-Hołój – (247 głosów) • Okręg wyborczy nr 6 Goszcza, Marszowice, Sadowie – Radosław Zębala – (231 głosów) • Okręg wyborczy nr 7 Łuczyce – Katarzyna Foltyn – (314 głosów) • Okręg wyborczy nr 8 Łuczyce – Rafał Urbanowski – (157 głosów) • Okręg wyboczy nr 9 Prusy, Zastów – Anna Szlachta – (142 głosów) • Okręg wyborczy nr 10 Dojazdów – Artur Wójcik – (257 głosów) • Okręg wyborczy nr 11 Krzysztoforzyce – Antoni Trela – (140 głosów) • Okręg wyborczy nr 12 Czulice, Karniów – Paweł Gruchała – (207 głosów) • Okręg wyborczy nr 13 Pietrzejowice, Rawałowice – Andrzej Witek – ( 164 głosy) • Okręg wyborczy nr 14 Głęboka, Kocmyrzów – Zbigniew Pragnący – (224 głosy) • Okręg wyborczy nr 15 Maciejowice, Sulechów, Wiktorowice – Leszek Kaczmarczyk – (180 głosów) • Radni wybrani do Powiatu Krakowskiego z okręgu Gmin Kocmyrzów – Luborzyca i Słomniki : • Tochowicz Michał – 2468 głosów • Monika Motyczyńska – 1817 głosów • Karol Pawełko – 942 głosów Serdecznie gratulujemy wszystkim wybranym radnym i życzymy sukcesów w realizacji zadań na rzecz naszej gminy.
Zobacz więcej »
2024-04-09
Uchwała Gminnej Komisji Wyborczej o przeprowadzeniu ponownego głosowania
Uchwała Gminnej Komisji Wyborczej w Kocmyrzowie-Luborzycy z dnia 8 kwietnia 2024 r. o przeprowadzeniu ponownego głosowania w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego w dniu 21 kwietnia 2024 r.
Zobacz więcej »
2024-04-09
Informacja dla mężów zaufania uprawnionych do wypłaty diety
Warunki przyznania diety Zgodnie z zapisami art. 103aa ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy, mężowi zaufania wyznaczonemu do obwodowej komisji wyborczej przysługuje dieta w wysokości 40% zryczałtowanej diety członków obwodowych komisji wyborczych. Dieta może zostać wypłacona wyłącznie tym mężom zaufania, którzy obserwowali głosowanie przez co najmniej 5 godzin i obserwowali cały przebieg ustalania wyników głosowania do momentu podpisania protokołu głosowania. Przewodniczący obwodowej komisji wyborczej prowadzi ewidencję czasu przebywania mężów zaufania w lokalu wyborczym oraz wydaje zaświadczenie mężom zaufania, którzy spełnili warunki, o których mowa powyżej. Uwaga !!! - Wypłata diety Wypłata diet dla mężów zaufania będzie odbywać się na podstawie dostarczonego do Urzędu Gminy Kocmyrzów-Luborzyca wniosku o wypłatę diety, do którego należy załączyć zaświadczenie wydane przez obwodową komisję wyborczą, o którym mowa powyżej. Wzór wniosku o wypłatę diety dla męża zaufania – do pobrania – Wnioski o wypłatę diety dla mężów zaufania będą przyjmowane na Dzienniku Podawczym Urzędu Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, ul. Jagiellońska 7, 32-010 Luborzyca. Zgodnie z brzmieniem art. 103aa § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy, dieta wypłacana jest mężom zaufania po złożeniu przez nich we właściwym urzędzie gminy wniosku o wypłatę diety wraz z zaświadczeniem w terminie 30 dni roboczych od dnia złożenia wniosku.
Zobacz więcej »
2024-04-09
Informacja o pracy Obwodowych Komisji Wyborczych w dniu 7 kwietnia
Obwodowe Komisje Wyborcze Nr 1-20 w dniu głosowania w Wyborach Samorządowych - 7 kwietnia 2024 r. rozpoczynają pracę o godz. 6.00.
Zobacz więcej »
2024-04-05
POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej
POSTANOWIENIE NR 423/2024 Komisarza Wyborczego w Krakowie II z dnia 4 kwietnia 2024 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 13 w gminie Kocmyrzów-Luborzyca
Zobacz więcej »
2024-04-05
Informacja o dyżurze Gminnej Komisji Wyborczej w Kocmyrzowie-Luborzycy
Informuję, iż w dniu 6 kwietnia 2024r. tj. sobota, Gminna Komisja Wyborcza będzie pełniła dyżur w godzinach od 14.00 do 20:00 w siedzibie Urzędu Gminy Kocmyrzów-Luborzyca ul. Jagiellońska 7, 32-010 Luborzyca, II piętro pok. 33. tel. 12 387 16 10 e-mail: biurorady@kocmyrzow-luborzyca.ug.gov.pl Przewodniczący Gminnej Komisji Wyborczej Małgorzata Warzecha
Zobacz więcej »
2024-04-05
INFORMACJA - dużur urzędnika wyborczego
Informuje się, że dyżur urzędnika wyborczego (tel.) w gm. Kocmyrzów-Luborzyca p. Mieczysława Bętkowskiego odbędzie się w dn. 5 kwietnia 2024 r. w godz. 16.00-20.00 pod nr tel. +48 505776611 lub poprzez email: urz-120605-1@pkw.gov.pl.
Zobacz więcej »
2024-04-04
UWAGA ważna informacja
Szanowni Mieszkańcy, w związku z dużym zainteresowaniem procedurą ujęcia w stałym obwodzie głosowania w ostatnich dniach przed wyborami, przypominamy, że termin na wydanie decyzji o ujęciu lub odmowie ujęcia w stałym obwodzie głosowania wynosi 5 dni. Dlatego aby mieć pewność, że wniosek zostanie rozpatrzony przed wyborami – należy złożyć go najpóźniej do 03 kwietnia 2024 roku. Wniosek o ujęcie w stałym obwodzie głosowania można złożyć w formie papierowej w Urzędzie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca (parter) - pok.4 w godzinach pracy urzędu lub drogą elektroniczną. Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu: 12 387 14 10 wew. 22
Zobacz więcej »
2024-04-02
POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w sprawie zmian w składach Obwodowych Komisji Wyborczych
POSTANOWIENIE NR 382/2024 Komisarza Wyborczego w Krakowie II z dnia 27 marca 2024 r. w sprawie zmian w składach Obwodowych Komisji Wyborczych w gminie Kocmyrzów- Luborzyca
Zobacz więcej »
2024-03-28
LOKALE OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH 2024
Szanowni Mieszkańcy,przypominamy, iż w Wyborach Samorządowych, które odbędą się już 7 kwietnia 2024 r., obowiązuje wprowadzony w roku ubiegłym, przez Komisarza Wyborczego podział gminy na 20 obwodów głosowania: Dla przypomnienia publikujemy wykaz lokali wyborczych: Obwód 1 - Goszyce - Szkoła Podstawowa im. T. Kościuszki w Goszycach, Goszyce ul. Tadeusza Kościuszki 95, Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych Obwód 2 - Wola Luborzycka, Wysiołek Luborzycki - Przedszkole Samorządowe "Akademia Przedszkolaka" w Wysiołku Luborzyckim, Wysiołek Luborzycki ul. Szkolna 1, Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych Obwód 3 - Goszcza, Sadowie, Marszowice - Szkoła Podstawowa im. gen. Mariana Langiewicza w Goszczy, Goszcza ul. Szkolna 1 Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych Obwód 4 – Łuczyce – Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łuczycach, ul. Szkolna 11 Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych Obwód 5 – Zastów - Świetlica Wiejska w Zastowie, Zastów ul. Tadeusza Kościuszki 103, Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych Obwód 6 – Dojazdów - Świetlica Wiejska w Dojazdowie, Dojazdów ul. Krakowska 114, Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych Obwód 7 – Karniów - Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Karniowie, Karniów 11, Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych Obwód 8 – Pietrzejowice – Szkoła Podstawowa w Pietrzejowicach, Pietrzejowice 52, Obwód 9 – Kocmyrzów – Filia Gminnej Biblioteki Publicznej w Kocmyrzowie, ul. Centralna 115 Obwód 10 – Maciejowice, Sulechów, Wiktorowice - Szkoła Podstawowa w Maciejowicach, Maciejowice 25, Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych Obwód 11 – Baranówka – Centrum Kultury I Promocji w Kocmyrzowie – Luborzycy, Baranówka ul. Chlebowa 2 Obwód 12 – Luborzyca - Szkoła Podstawowa im. Noblistów Polskich w Luborzycy, Luborzyca ul. Jagiellońska 11 Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych Obwód 13 – Wilków - Świetlica Wiejska w Wilkowie, Wilków ul. Dworska 1, Obwód 14 – Skrzeszowice - Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w Skrzeszowicach, Skrzeszowice ul. Leśna 7 Obwód 15 – Łososkowice - NZOZ Madzia Poradnia Rehabilitacji Leczniczej Oddział Dzienny Łososkowice 34, Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych Obwód 16 – Prusy - Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Prusach, Prusy ul. Niepodległości 12, Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych Obwód 17 – Krzysztoforzyce - Świetlica Wiejska w Krzysztoforzycach, Krzysztoforzyce ul. Parkowa 6 Obwód 18 – Czulice – Świetlica wiejska w Czulicach, Czulice 50 Obwód 19 – Rawałowice - Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w Rawałowicach, Rawałowice 1A Obwód 20 – Głęboka - Filia Samorządowego Żłobka "Małe Misie" w Głębokiej, Głęboka 1A lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych https://www.kocmyrzow-luborzyca.ug.gov.pl/samorzad
Zobacz więcej »
2024-03-28
POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3
POSTANOWIENIE NR 309/2024 Komisarza Wyborczego w Krakowie II z dnia 20 marca 2024 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3 w gminie Kocmyrzów-Luborzyca
Zobacz więcej »
2024-03-21
OBWIESZCZENIE Wojewódzkiej Komisji Wyborczej o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych
OBWIESZCZENIE Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Krakowie z dnia 14 marca 2024 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.
Zobacz więcej »
2024-03-21
POSTANOWIENIE o posiedzeniach OKW
POSTANOWIENIE NR 301/2024 Komisarza Wyborczego w Krakowie II z dnia 19 marca 2024 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.
Zobacz więcej »
2024-03-21
OBWIESZCZENIE Powiatowej Komisji Wyborczej w Krakowie o zarejestrowanych kandydatach na radnych w wyborach do Rady Powiatu
OBWIESZCZENIE Powiatowej Komisji Wyborczej w Krakowie z dnia 13 marca 2024 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Powiatu w Krakowie zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.
Zobacz więcej »
2024-03-19
POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych 2024
POSTANOWIENIE NR 290/2024 Komisarza Wyborczego w Krakowie II z dnia 18 marca 2024 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.
Zobacz więcej »
2024-03-18
OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej o zarejestrowanych kandydatach na wójta 2024
OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Kocmyrzowie-Luborzycy z dnia 15 marca 2024 r. o zarejestrowanych kandydatach na wójta w wyborach Wójta Gminy Kocmyrzów-Luborzyca zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.
Zobacz więcej »
2024-03-18
OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych 2024
OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Kocmyrzowie-Luborzycy z dnia 15 marca 2024 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.
Zobacz więcej »
2024-03-18
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Kocmyrzowie-Luborzycy o przyznanych numerach list kanydatów na radnych w wyborach
OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Kocmyrzowie-Luborzycy z dnia 14 marca 2024 r. o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r
Zobacz więcej »
2024-03-15
Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w sprawie losowania numerów list kandydatów.
Gminna Komisja Wyborcza Kocmyrzów-Luborzyca informuje, że losowanie numerów list kandydatów dla tych komitetów, które nie otrzymały jednolitych numerów od Państwowej Komisji Wyborczej oraz od Komisarza Wyborczego, odbędzie się w dniu 14 marca 2024 r. o godz. 13.30 w sali obrad Urzędu Gminy Kocmyrzów-Luborzyca (II piętro).
Zobacz więcej »
2024-03-13
INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Krakowie II z dnia 12 marca 2024 r. o losowaniach składów komisji
INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Krakowie II z dnia 12 marca 2024 r. o losowaniach składów komisji
Zobacz więcej »
2024-03-13
Komunikat Komisarzy Wyborczych w Krakowie w sprawie podania terminu i miejsca losowania jednolitych numerów list kandydatów na radnych
KOMUNIKAT Komisarzy Wyborczych w Krakowie I, II, III z dnia 12 marca 2024 roku w sprawie podania do wiadomości publicznej terminu i miejsca losowania jednolitych numerów list kandydatów na radnych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, Sejmiku Województwa Małopolskiego
Zobacz więcej »
2024-03-13
Bezpłatny transport do lokali wyborczych dla osób niepełnosprawnych
Urząd Gminy Kocmyrzów-Luborzyca uprzejmie informuje, że zgodnie z art. 37e Kodeksu wyborczego wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz wyborca, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 60 lat, mają prawo do bezpłatnego transportu do lokali wyborczych. Uwaga! Zamiar skorzystania z prawa do transportu do lokalu lub transportu powrotnego należy zgłosić najpóźniej w terminie do 25 marca 2024 r. Zgłoszenie, może być dokonane ustnie, pisemnie lub w formie elektronicznej. W zgłoszeniu podaje się: • nazwisko i imię (imiona), • numer ewidencyjny PESEL wyborcy oraz opiekuna, jeśli ma towarzyszyć wyborcy, • miejsca zamieszkania, pod którym dany wyborca ujęty jest w spisie wyborców, albo miejsca podanego we wniosku o zmianę miejsca głosowania, do lokalu wyborczego właściwego dla obwodu głosowania, w którego spisie wyborców ujęty jest ten wyborca • wskazanie, czy wyborca ma zamiar skorzystać z transportu powrotnego, • oznaczenie wyborów, których dotyczy zgłoszenie, • numer telefonu lub adres poczty elektronicznej wyborcy, o ile posiada. W zgłoszeniu wyborca, którego stan zdrowia nie pozwala na samodzielną podróż, oświadcza o tym fakcie, a wyborca niepełnosprawny oświadcza o orzeczonym stopniu niepełnosprawności i ważności orzeczenia. Wyborca, który zgłosił zamiar skorzystania z prawa do transportu do lokalu lub transportu powrotnego, może wycofać swoje zgłoszenie albo zrezygnować tylko z transportu powrotnego nie później niż 5 kwietnia 2024 r. Wycofanie zgłoszenia albo zrezygnowanie z transportu powrotnego może być dokonane ustnie, pisemnie lub w formie elektronicznej. Zgłoszenia przyjmowane są w Urzędzie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca Urząd Gminy Kocmyrzów – Luborzyca ul. Jagiellońska 7 32-010 Luborzyca tel/fax: 12 387 14 10 info@kocmyrzow-luborzyca.ug.gov.pl Poniedziałek 9.00 – 18.00 Wtorek – Czwartek 7.00 – 15.00 Piątek 7.00 – 14.00
Zobacz więcej »
2024-03-14
Informacja dla wyborców którzy nie posiadają zameldowania na pobyt stały
Przypominamy Wyborcom, którzy nie posiadają zameldowania na pobyt stały na terenie gminy Kocmyrzów-Luborzyca, a stale zamieszkują o składanie wniosków o ujęcie w stałym obwodzie głosowania aby móc zagłosować w wyborach samorządowych w dniu 7.04.2024 roku. W tym celu należy: - złożyć wniosek o ujęcie w stałym obwodzie głosowania ( w urzędzie lub elektronicznie), - dołączyć dokumenty potwierdzające stałe zamieszkiwanie np. imienny rachunek za media w tym budynku, umowa najmu lokalu, pierwsza strona swojego rozliczenia podatkowego z tym adresem lub inne potwierdzające stałe zamieszkiwanie wnioskodawcy pod adresem wskazanym we wniosku. Dołączenie do wniosku o ujęcie w stałym obwodzie głosowania dokumentu potwierdzającego fakt zamieszkiwania pod adresem wskazanym we wniosku przyspieszy rozpatrzenie wniosku. Zgodnie z art. 20 § 2 Kodeksu wyborczego - Wójt Gminy Kocmyrzów-Luborzyca jest zobligowany przed wydaniem decyzji o ujęciu lub odmowie ujęcia w stałym obwodzie głosowania do sprawdzenia czy osoba wnosząca wniosek o ujęcie w stałym obwodzie głosowania spełnia warunki stałego zamieszkania pod wskazanym we wniosku adresem. Wójt Gminy Kocmyrzów-Luborzyca na wydanie decyzji ma 5 dni od dnia złożenia wniosku.
Zobacz więcej »
2024-03-13
Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 1 marca 2024r.
Obwieszczenie Wójta Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 1 marca 2024r. Informacja o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.:
Zobacz więcej »
2024-03-13
I N F O R M A C J A Powiatowej Komisji Wyborczej w Krakowie o składzie, siedzibie i jej dyżurach
I N F O R M A C J A Powiatowej Komisji Wyborczej w Krakowie powołanej w celu przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 o składzie, siedzibie i jej dyżurach
Zobacz więcej »
2024-03-13
INFORMACJA Gminnej Komisji Wyborczej 2024
Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Kocmyrzowie-Luborzycy powołanej w celu przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. o składzie, siedzibie i dyżurach
Zobacz więcej »
2024-03-13
Powołanie terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego
Postanowienie nr 233/2024 Komisarza Wyborczego w Krakowie II w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024r.
Zobacz więcej »
2024-03-13
Postanowienie Komisarza Wyborczego w sprawie zwołania pierwszych posiedzień terytorialnych komisji wyborczych
Postanowienie nr 234/2024Komisarza Wyborczego w Krakowie II z dnia 26 lutego 2024 w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024r.
Zobacz więcej »
2024-03-13
Informacja o warunkach udziału obywateli polski i niebedących obywatelami polskimi w wyborach
Informacja o warunkach udziału obywateli polski i niebędących obywatelami polskimi w wyborach do rad gmin oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na 7 kwietnia 2024r.
Zobacz więcej »
2024-03-13
Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat - 2024
Wyborca niepełnosprawny oraz wyborca, który najpóźniej w dniu głosowania ukończył 60 lat, ujęty w Centralnym Rejestrze Wyborców w stałym obwodzie głosowania na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca ma prawo do uzyskiwania informacji o:
Zobacz więcej »
2024-02-23
Informacja Komisarza Wyborczego w Krakowie II w sprawie możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów na członków terytorialnych komisji
INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Krakowie II z dnia 22 lutego 2024 r.o możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych oraz miejscu, dacie i godzinie losowania kandydatów do składów tych komisji
Zobacz więcej »
2024-03-13
Jak zostać członkiem obwodowej komisji wyborczej?
Jak zostać członkiem obwodowej komisji wyborczej? - informacje dostępne pod linkiem: https://pkw.gov.pl/aktualnosci/informacje/jak-zostac-czlonkiem-obwodowej-komisji-wyborczej
Zobacz więcej »
2024-03-13
INFORMACJA Wójta Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 12 lutego 2024 r.
Realizując art. 114 Kodeksu Wyborczego (Dz. U. z 2023 r, poz. 2408), w związku z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 29.01.2024 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (Dz.U. z 2024, poz. 109) w celu bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń i plakatów wszystkich komitetów wyborczych dotyczących wyborów zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. wyznacza się tablice ogłoszeń znajdujące się we wszystkich miejscowościach Gminy Kocmyrzów-Luborzyca. Wójt Gminy /-/ Marek Jamborski
Zobacz więcej »
2024-03-13
O B W I E S Z C Z E N I E Marszałka Województwa Małopolskiego z dnia 12 lutego 2024 rok
O B W I E S Z C Z E N I E Marszałka Województwa Małopolskiego z dnia 12 lutego 2024 rok
Zobacz więcej »
2024-03-13
WYBORY SAMORZĄDOWE 2024 - NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE
Wybory samorządowe odbędą się w dniu 07 kwietnia 2024 roku w godzinach 7°°-21°°. W dniu 29 stycznia 2024 roku zostało opublikowane rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w tej sprawie. Kto może głosować? W wyborach do Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, jak również w wyborach na Wójta Gminy Kocmyrzów-Luborzyca mogą wziąć udział obywatele polscy, obywatele państw należących do Unii Europejskiej oraz obywatele Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 18 lat, posiadają czynne prawo wyborcze oraz stale zamieszkują na obszarze gminy. W wyborach do rady powiatu i wyborach do sejmiku województwa mogą wziąć udział obywatele polscy, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 18 lat, posiadają czynne prawo wyborcze oraz stale zamieszkują na terenie tego powiatu lub województwa.
Zobacz więcej »
2024-03-13
Obwieszczenie Starosty Krakowskiego w sprawie informacji o okręgach wyborczych
OBWIESZCZENIE STAROSTY KRAKOWSKIEGO z dnia 1 lutego 2024 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o okręgach wyborczych, ich granicach, numerach i liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Powiatowej Komisji Wyborczej
Zobacz więcej »
2024-03-13
Obwieszczenie Wójta Gminy w sprawie podania informacji o okręgach wyborczych
O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 7 lutego 2024 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Kocmyrzowie-Luborzycy w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.
Zobacz więcej »
2024-03-13
INFORMACJA o zasadach i sposobie zgłaszania kandydatów w wyborach wójta, burmistrza, prezydenta miasta
INFORMACJA o zasadach i sposobie zgłaszania kandydatów w wyborach wójta, burmistrza, prezydenta miasta zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r
Zobacz więcej »
2024-03-13
INFORMACJA o zasadach i sposobie zgłaszania list kandydatów na radnych w wyborach do rad gmin ) w gminach liczących do 20 000 mieszkańców
INFORMACJA o zasadach i sposobie zgłaszania list kandydatów na radnych w wyborach do rad gmin (rad miejskich, rad miast) w gminach liczących do 20 000 mieszkańców zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.
Zobacz więcej »
2024-03-13
WYJAŚNIENIA dotyczące zasad finansowania kampanii wyborczej w wyborach organów samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.
WYJAŚNIENIA dotyczące zasad finansowania kampanii wyborczej w wyborach organów samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.
Zobacz więcej »
2024-03-13
UCHWAŁA NR 26/2024 PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ - powołanie obwodowych komisji wyborczych
UCHWAŁA NR 26/2024 PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 23 stycznia 2024 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania tych komisji, w tym trybu przeprowadzania losowania, w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
Zobacz więcej »
2024-03-13
UCHWAŁA NR 25/2024 PAŃSTOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ - powoływanie terytorialnych komisji wyborczych
UCHWAŁA NR 25/2024 PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 23 stycznia 2024 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania tych komisji, w tym trybu przeprowadzania losowania, w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
Zobacz więcej »
2024-03-13
Komunikat o liczbie mieszkańców w gminie i innych informacji o wyborach - 2024
Komunikat Komisarza Wyborczego II w Krakowie o liczbie mieszkańców w gminie i innych informacji o wyborach (w tym m.in. rejestracji komitetów wyborczych)
Zobacz więcej »
2024-03-13
Informacja o tworzeniu komitetu wyborczego stowarzyszenialub organizacji społecznej
Informacja o tworzeniu komitetu wyborczego stowarzyszenia lub organizacji społecznej zamierzającego zgłosić kandydatów tylko w jednym województwie.
Zobacz więcej »
2024-03-13
Informacja o tworzeniu komitetu wyborczego tylko w jednym województwie - 2024
Informacja o tworzeniu komitetu wyborczego wyborców zamierzającego zgłaszać kandydatów tylko w jednym województwie
Zobacz więcej »
2024-03-13
Informacja o tworzeniu komitetu wyborczego tylko w jednej gminie - 2024
Informacja o tworzeniu komitetu wyborczego wyborców zamierzającego zgłaszać kandydatów tylko w jednej gminie liczącej do 20 000 mieszkańców
Zobacz więcej »
2024-03-13
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie zarządzenia wyborów
W Dzienniku Ustaw ukazało się Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29.01.2024 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Terminy poszczególnych czynności wyborczych zostały określone w kalendarzu wyborczym stanowiącym załącznik do Rozporządzenia.
Zobacz więcej »
2024-03-13
2024-03-14