Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

Wybory Samorządowe 2024

Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 1 marca 2024r.
Obwieszczenie Wójta Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 1 marca 2024r. Informacja o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.:
Zobacz więcej »
2024-03-04
I N F O R M A C J A Powiatowej Komisji Wyborczej w Krakowie o składzie, siedzibie i jej dyżurach
I N F O R M A C J A Powiatowej Komisji Wyborczej w Krakowie powołanej w celu przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 o składzie, siedzibie i jej dyżurach
Zobacz więcej »
2024-03-01
INFORMACJA Gminnej Komisji Wyborczej 2024
Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Kocmyrzowie-Luborzycy powołanej w celu przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. o składzie, siedzibie i dyżurach
Zobacz więcej »
2024-02-27
Powołanie terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego
Postanowienie nr 233/2024 Komisarza Wyborczego w Krakowie II w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024r.
Zobacz więcej »
2024-02-26
Postanowienie Komisarza Wyborczego w sprawie zwołania pierwszych posiedzień terytorialnych komisji wyborczych
Postanowienie nr 234/2024Komisarza Wyborczego w Krakowie II z dnia 26 lutego 2024 w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024r.
Zobacz więcej »
2024-02-26
Informacja o warunkach udziału obywateli polski i niebedących obywatelami polskimi w wyborach
Informacja o warunkach udziału obywateli polski i niebędących obywatelami polskimi w wyborach do rad gmin oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na 7 kwietnia 2024r.
Zobacz więcej »
2024-02-23
Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w wyborachna dzień 15 października 2023 roku
Wyborca niepełnosprawny oraz wyborca, który najpóźniej w dniu głosowania ukończył 60 lat, ujęty w Centralnym Rejestrze Wyborców w stałym obwodzie głosowania na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca ma prawo do uzyskiwania informacji o: 1) terminie wyborów oraz godzinach głosowania; 2) właściwym dla siebie okręgu wyborczym i obwodzie głosowania; 3) lokalach obwodowych komisji wyborczych znajdujących się najbliżej jego miejsca zamieszkania, w tym o lokalach przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych; 4) warunkach ujęcia wyborcy w spisie wyborców w obwodzie głosowania, w którym znajduje się lokal obwodowej komisji wyborczej dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych; 5) warunkach bezpłatnego transportu do i z lokalu wyborczego; 6) komitetach wyborczych biorących udział w wyborach oraz zarejestrowanych listach kandydatów i kandydatach; 7) warunkach oraz formach głosowania. Informacje te są przekazywane wyborcy, na jego wniosek, przez Wójta Gminy Kocmyrzów-Luborzyca telefonicznie lub w drukowanych materiałach informacyjnych, w tym w formie elektronicznej. We wniosku, o którym mowa, wyborca podaje nazwisko, imię (imiona) oraz adres stałego zamieszkania. 1.Głosowanie przez pełnomocnika. Głosować przez pełnomocnika mogą wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat. Z możliwości tej mogą skorzystać także wyborcy, którzy posiadają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o: 1. całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji; 2. całkowitej niezdolności do pracy; 3. niezdolności do samodzielnej egzystencji; 4. orzeczenie o zaliczeniu do I grupy inwalidów; 5. orzeczenie o zaliczeniu do II grupy inwalidów, a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny. Głosować przez pełnomocnika można tylko w kraju. Pełnomocnikiem może być osoba posiadająca prawo wybierania. Pełnomocnikiem nie może być: 1. osoba wchodząca w skład komisji obwodowej właściwej dla obwodu głosowania osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania; 2. mąż zaufania; 3. obserwator społeczny; 4. osoba kandydująca w wyborach. Pełnomocnictwo można przyjąć: 1. tylko od jednej osoby lub 2. od dwóch osób, jeżeli co najmniej jedną z nich jest wstępny (ojciec, matka, dziadek, babka, itd.), zstępny (syn, córka, wnuk, wnuczka, itd.), małżonek, brat, siostra lub osoba pozostająca w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli w stosunku do pełnomocnika. Pełnomocnictwa udziela się przed Wójtem Gminy Kocmyrzów-Luborzyca lub przed innym pracownikiem Urzędu Gminy Kocmyrzów-Luborzyca upoważnionym przez wójta gminy do sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania. W celu sporządzenia aktu pełnomocnictwa wyborca składa wniosek do Wójta Gminy Kocmyrzów-Luborzyca jeżeli jest ujęty w Centralnym Rejestrze Wyborców w stałym obwodzie głosowania na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca . Wniosek należy złożyć do dnia 29 marca 2024 roku. Wniosek może być złożony ustnie, na piśmie utrwalonym w postaci: papierowej, opatrzony własnoręcznym podpisem, elektronicznie opatrzonym kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, przy użyciu usługi elektronicznej udostępnionej na stronie internetowej gov.pl, po uwierzytelnieniu tej osoby. Wnioski przyjmowane są Urzędzie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca ( parter-pok.4) od poniedziałku do piątku w godzinach: Poniedziałek: 9.00-18.00 Wtorek- Czwartek: 7.00-15.00 Piątek: 7.00-14.00 Wniosek powinien zawierać nazwisko i imię ( imiona), numer PESEL oraz adres zamieszkania zarówno wyborcy, jak i osoby której ma być udzielone pełnomocnictwo do głosowania oraz oznaczenie wyborów których dotyczy pełnomocnictwo do głosowania. Do wniosku należy dołączyć: • pisemną zgodę osoby mającej być pełnomocnikiem na przyjęcie pełnomocnictwa zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa , • kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności, jeżeli wyborca udzielający pełnomocnictwa w dniu głosowania nie będzie miał ukończonych 60 lat. Akt pełnomocnictwa jest sporządzany z zasady w miejscu zamieszkania wyborcy, chyba, że wyborca we wniosku zwróci się o jego sporządzenie w innym miejscu na obszarze gminy Kocmyrzów-Luborzyca i jest ujęty w Centralnym Rejestrze Wyborców w stałym obwodzie głosowania na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca. Cofnięcie udzielonego pełnomocnictwa Wyborca ma prawo cofnięcia pełnomocnictwa poprzez: złożenie najpóźniej na 2 dni przed dniem wyborów tj. do dnia 05 kwietnia 2024 roku stosownego oświadczenia Wójtowi Gminy Kocmyrzów-Luborzyca w godzinach pracy urzędu gminy lub doręczenie takiego oświadczenia właściwej obwodowej komisji wyborczej w dniu głosowania tj. dnia 07 kwietnia 2024 roku w godzinach od 7.00 do 21.00. pod warunkiem, że wcześniej nie oddał głosu jego pełnomocnik. Głosowanie osobiste przez wyborcę powoduje wygaśnięcie pełnomocnictwa. Pełnomocnictwa do głosowania nie może udzielić osoba, która zgłosiła zamiar głosowania korespondencyjnego. Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa – Załącznik Nr 1 Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa – Załącznik Nr 2 2.Głosowanie korespondencyjne Głosować korespondencyjnie w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej mogą osoby, które najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat, osoby podlegające w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych. Z możliwości tej mogą skorzystać także osoby, które posiadają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o: 1.całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji; 2. całkowitej niezdolności do pracy; 3. niezdolności do samodzielnej egzystencji; 4. orzeczenie o zaliczeniu do I grupy inwalidów; 5.orzeczenie o zaliczeniu do II grupy inwalidów, a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny. Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien być zgłoszony przez wyborcę komisarzowi wyborczemu najpóźniej w 13 dniu przed dniem wyborów tj. do dnia 02 października 2023 roku. Wyborca podlegający w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych może zgłosić zamiar głosowania korespondencyjnego najpóźniej w 5. dniu przed dniem wyborów tj. do dnia 10 października 2023 roku. Natomiast wyborca, który rozpocznie podleganie obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych po tym terminie, może zgłosić ten zamiar najpóźniej w 2 dniu przed dniem wyborów tj. do dnia 13 października 2023 roku. Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego Zgłoszenie może być złożony ustnie, na piśmie utrwalonym w postaci: papierowej, opatrzony własnoręcznym podpisem, elektronicznie opatrzonym kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, przy użyciu usługi elektronicznej udostępnionej na stronie internetowej gov.pl, po uwierzytelnieniu tej osoby. Telefonicznie w przypadku wyborcy niepełnosprawnego oraz wyborcy podlegającego w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych. Powinno ono zawierać nazwisko i imię (imiona), numer ewidencyjny PESEL wyborcy, których dotyczy zgłoszenie, a także wskazanie adresu, na który ma być wysłany pakiet wyborczy. Do zgłoszenia wyborca niepełnosprawny dołącza kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności. Jeżeli zgłoszenia dokonano ustnie, wyborca musi odrębnie przekazać orzeczenie komisarzowi wyborczemu lub urzędowi gminy. W zgłoszeniu wyborca może zażądać przesłania mu wraz z pakietem wyborczym nakładki na kartę do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille'a. Wyborca głosujący korespondencyjnie będzie ujęty w spisie wyborców w obwodzie głosowania właściwym dla jego stałego miejsca zamieszkania ( zgodnie z adresem ujęcia w Centralnym Rejestrze Wyborców w stałym obwodzie głosowania na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca). Wyborca, nie później niż 6. dnia przed dniem wyborów, otrzyma pakiet wyborczy doręczony przez przedstawiciela Poczty Polskiej, który zostanie doręczony wyłącznie do rąk własnych wyborcy, po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość i pisemnym pokwitowaniu odbioru. Jeżeli wyborca nie może potwierdzić odbioru, doręczający sam stwierdzi datę doręczenia oraz wskaże odbierającego i przyczynę braku jego podpisu. W przypadku nieobecności wyborcy pod wskazanym adresem doręczający umieści zawiadomienie o terminie powtórnego doręczenia w skrzynce na listy lub, gdy nie jest to możliwe, na drzwiach mieszkania. Termin powtórnego doręczenia nie może być dłuższy niż 1 dzień od dnia pierwszego doręczenia. Wyborca podlegający w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych, otrzyma pakiet wyborczy nie później niż 2 dnia przed dniem wyborów tj. do dnia 13 października 2023 roku. Pakiet zostanie doręczony do drzwi mieszkania lub innego lokalu, w którym przebywa wyborca, przy zachowaniu środków ochrony osobistej. Głosować korespondencyjne nie mogą wyborcy umieszczeni w spisach wyborców w: obwodach głosowania utworzonych w zakładach leczniczych, domach pomocy społecznej, zakładach karnych, aresztach śledczych i domach studenckich, a także wyborcy, którzy udzielili pełnomocnictwa do głosowania. Głosowanie korespondencyjne jest również wyłączone w przypadku głosowania w obwodach głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich. Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego – Załącznik Nr 3 3.Głosowanie w wybranym przez siebie lokalu obwodowej komisji wyborczej, w tym w lokalu dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych Każdy wyborca, w tym niepełnosprawny może głosować osobiście w lokalu wyborczym w obwodzie głosowania właściwym dla jego miejsca zamieszkania. Może także głosować w wybranym przez siebie lokalu wyborczym, w tym także w lokalu dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych. W tym celu powinien on złożyć wniosek o zmianę miejsca głosowania. Wniosek składa się w urzędzie gminy od dnia 01 września 2023 roku do dnia 13 października 2023 roku. Po złożeniu powyższego wniosku wyborca zostanie skreślony ze spisu wyborców w obwodzie właściwym dla adresu stałego zameldowania lub adresu stałego zamieszkania. 4.Korzystanie z pomocy innej osoby w trakcie głosowania w lokalu wyborczym Wyborcy niepełnosprawnemu, na jego prośbę, może pomagać w głosowaniu w lokalu wyborczym inna osoba, w tym także niepełnoletnia. Pomoc ta może mieć tylko techniczny charakter; nie może ona polegać na sugerowaniu wyborcy sposobu głosowania lub na głosowaniu w zastępstwie tego wyborcy. Dopuszczalne jest, aby na życzenie wyborcy niepełnosprawnego w pomieszczeniu za zasłoną przebywała osoba udzielająca pomocy. Osobą tą nie może być członek komisji, mąż zaufania, ani obserwator społeczny lub międzynarodowy. Natomiast komisja jest obowiązana, na prośbę wyborcy niepełnosprawnego, do przekazania ustnie treści obwieszczeń wyborczych w zakresie informacji o komitetach wyborczych biorących udział w wyborach oraz zarejestrowanych kandydatach. Więcej informacji dotyczących głosowania w wyborach parlamentarnych można uzyskać pod adresem : https://pkw.gov.pl/aktualnosci/informacje/informacja-o-uprawnieniach-wyborcow-z-niepelnosprawnoscia
Zobacz więcej »
2024-02-23
Informacja Komisarza Wyborczego w Krakowie II w sprawie możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów na członków terytorialnych komisji
INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Krakowie II z dnia 22 lutego 2024 r.o możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych oraz miejscu, dacie i godzinie losowania kandydatów do składów tych komisji
Zobacz więcej »
2024-02-23
Jak zostać członkiem obwodowej komisji wyborczej?
Jak zostać członkiem obwodowej komisji wyborczej? - informacje dostępne pod linkiem: https://pkw.gov.pl/aktualnosci/informacje/jak-zostac-czlonkiem-obwodowej-komisji-wyborczej
Zobacz więcej »
2024-02-22
INFORMACJA Wójta Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 12 lutego 2024 r.
Realizując art. 114 Kodeksu Wyborczego (Dz. U. z 2023 r, poz. 2408), w związku z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 29.01.2024 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (Dz.U. z 2024, poz. 109) w celu bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń i plakatów wszystkich komitetów wyborczych dotyczących wyborów zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. wyznacza się tablice ogłoszeń znajdujące się we wszystkich miejscowościach Gminy Kocmyrzów-Luborzyca. Wójt Gminy /-/ Marek Jamborski
Zobacz więcej »
2024-02-16
O B W I E S Z C Z E N I E Marszałka Województwa Małopolskiego z dnia 12 lutego 2024 rok
O B W I E S Z C Z E N I E Marszałka Województwa Małopolskiego z dnia 12 lutego 2024 rok
Zobacz więcej »
2024-02-12
WYBORY SAMORZĄDOWE 2024 - NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE
Wybory samorządowe odbędą się w dniu 07 kwietnia 2024 roku w godzinach 7°°-21°°. W dniu 29 stycznia 2024 roku zostało opublikowane rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w tej sprawie. Kto może głosować? W wyborach do Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, jak również w wyborach na Wójta Gminy Kocmyrzów-Luborzyca mogą wziąć udział obywatele polscy, obywatele państw należących do Unii Europejskiej oraz obywatele Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 18 lat, posiadają czynne prawo wyborcze oraz stale zamieszkują na obszarze gminy. W wyborach do rady powiatu i wyborach do sejmiku województwa mogą wziąć udział obywatele polscy, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 18 lat, posiadają czynne prawo wyborcze oraz stale zamieszkują na terenie tego powiatu lub województwa.
Zobacz więcej »
2024-02-07
Obwieszczenie Starosty Krakowskiego w sprawie informacji o okręgach wyborczych
OBWIESZCZENIE STAROSTY KRAKOWSKIEGO z dnia 1 lutego 2024 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o okręgach wyborczych, ich granicach, numerach i liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Powiatowej Komisji Wyborczej
Zobacz więcej »
2024-02-07
Obwieszczenie Wójta Gminy w sprawie podania informacji o okręgach wyborczych
O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 7 lutego 2024 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Kocmyrzowie-Luborzycy w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.
Zobacz więcej »
2024-02-07
INFORMACJA o zasadach i sposobie zgłaszania kandydatów w wyborach wójta, burmistrza, prezydenta miasta
INFORMACJA o zasadach i sposobie zgłaszania kandydatów w wyborach wójta, burmistrza, prezydenta miasta zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r
Zobacz więcej »
2024-02-06
INFORMACJA o zasadach i sposobie zgłaszania list kandydatów na radnych w wyborach do rad gmin ) w gminach liczących do 20 000 mieszkańców
INFORMACJA o zasadach i sposobie zgłaszania list kandydatów na radnych w wyborach do rad gmin (rad miejskich, rad miast) w gminach liczących do 20 000 mieszkańców zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.
Zobacz więcej »
2024-02-06
WYJAŚNIENIA dotyczące zasad finansowania kampanii wyborczej w wyborach organów samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.
WYJAŚNIENIA dotyczące zasad finansowania kampanii wyborczej w wyborach organów samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.
Zobacz więcej »
2024-02-06
UCHWAŁA NR 26/2024 PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ - powołanie obwodowych komisji wyborczych
UCHWAŁA NR 26/2024 PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 23 stycznia 2024 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania tych komisji, w tym trybu przeprowadzania losowania, w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
Zobacz więcej »
2024-01-30
UCHWAŁA NR 25/2024 PAŃSTOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ - powoływanie terytorialnych komisji wyborczych
UCHWAŁA NR 25/2024 PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 23 stycznia 2024 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania tych komisji, w tym trybu przeprowadzania losowania, w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
Zobacz więcej »
2024-01-30
Komunikat o liczbie mieszkańców w gminie i innych informacji o wyborach - 2024
Komunikat Komisarza Wyborczego II w Krakowie o liczbie mieszkańców w gminie i innych informacji o wyborach (w tym m.in. rejestracji komitetów wyborczych)
Zobacz więcej »
2024-01-30
Informacja o tworzeniu komitetu wyborczego stowarzyszenialub organizacji społecznej
Informacja o tworzeniu komitetu wyborczego stowarzyszenia lub organizacji społecznej zamierzającego zgłosić kandydatów tylko w jednym województwie.
Zobacz więcej »
2024-01-30
Informacja o tworzeniu komitetu wyborczego tylko w jednym województwie - 2024
Informacja o tworzeniu komitetu wyborczego wyborców zamierzającego zgłaszać kandydatów tylko w jednym województwie
Zobacz więcej »
2024-01-30
Informacja o tworzeniu komitetu wyborczego tylko w jednej gminie - 2024
Informacja o tworzeniu komitetu wyborczego wyborców zamierzającego zgłaszać kandydatów tylko w jednej gminie liczącej do 20 000 mieszkańców
Zobacz więcej »
2024-02-05
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie zarządzenia wyborów
W Dzienniku Ustaw ukazało się Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29.01.2024 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Terminy poszczególnych czynności wyborczych zostały określone w kalendarzu wyborczym stanowiącym załącznik do Rozporządzenia.
Zobacz więcej »
2024-01-30
2024-02-07