Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

Zastępca Kierownika USC – Ewelina Kałkus
parter, pokój nr 1
tel. 12 387 14 10 wew. 21


Inspektor - Iwona Kołodziej
parter, pokój nr 2
tel. 12 387 14 10 wewn. 21

 

Zadania realizowane na stanowisku pracy:

 1. przyjmowanie w formie uroczystej oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński;
 2. przyjmowanie innych oświadczeń wynikających z przepisów prawa (o uznaniu ojcostwa, o powrocie do nazwiska noszonego przed rozwodem, o nadaniu dziecku nazwiska męża matki, który nie jest ojcem dziecka, o zmianie imion noworodkom, o nazwisku jakie będą nosić małżonkowie po zawarciu małżeństwa oraz nazwisku ich dzieci);
 3. przyjmowanie od nupturientów zapewnienia o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa cywilnego oraz małżeństwa wyznaniowego ze skutkami cywilno-prawnymi;
 4. rejestracja urodzeń, małżeństw i zgonów oraz innych zdarzeń mających wpływ na stan cywilny osób;
 5. rejestrowanie danych w rejestrze PESEL oraz usuwanie ew. niezgodności danych;
 6. dokonywanie zmian w aktach stanu cywilnego, uzupełnianie danych i prostowanie błędów;
 7. wykonywanie migracji aktów stanu cywilnego do Bazy Usług Stanu Cywilnego;
 8. wydawanie zaświadczeń:
  1. stwierdzających brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa,
  2. iż zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo,
  3. o stanie cywilnym,
  4. potwierdzających uznanie ojcostwa,
  5. o nadaniu numeru PESEL,
  6. o braku aktu w księgach stanu cywilnego i braku księgi stanu cywilnego;
 9. wydawanie decyzji administracyjnych w sprawie:
  1. skrócenia terminu na zawarcie związku małżeńskiego,
  2. odmowy sprostowania błędu pisarskiego w aktach stanu cywilnego,
  3. odmowy uzupełnienia lub odtworzenia treści aktu stanu cywilnego,
  4. odmowy umiejscowienia w polskich księgach aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą,
  5. zmiany imienia i nazwiska;
 10. przyjmowanie zgłoszeń o nadanie medalu ,,Za długoletnie pożycie małżeńskie”;
 11. organizowanie uroczystości związanych z jubileuszami pożycia małżeńskiego i 100-lecia urodzin;
 12. prowadzenie korespondencji krajowej i zagranicznej z zakresu działania USC;
 13. przyjmowanie wniosków i wydawanie dowodów osobistych;
 14. prowadzenie archiwum USC oraz przekazywanie ksiąg stanu cywilnego do archiwum narodowego.

 

 

2018-11-16