Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską

 

 

 

 

 

PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ:

 

 • Projekt pn.: "Budowa budynku kultury wiejskiej-świetlicy wiejskiej w Dojazdowie"

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach działania "Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich" objętego PROW na lata 2014-2020.

Wartość dofinansowania wynosi 500 000 zł.

Opis projektu, wizualizacja budynku

 

 

 • Projekt pn.: "Urządzenie terenu wokół stawu zlokalizowanego na działce nr 203/10 w miejscowości Głęboka pod funkcję rekreacyjną"

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" w zakresie poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”

Kwota dofinansowania wynosi 33 583,00 zł

Opis projektu, zdjęcia

 

 

 • Projekt pn.: „Budowa szatni wraz z zapleczem socjalno-sanitarnym przy remizie OSP w Goszczy”

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" w zakresie poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”.

 

Kwota dofinansowania: 276 000 zł

 

Opis projektu, zdjęcia

 

 

 

 • Projekt pn.: „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) wraz z dojazdem i wyposażeniem (kontenery, pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów)”

Projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, poddziałanie 5.2.1. Gospodarka odpadami – ZIT.

 

Wnioskowana kwota pomocy: 568 991,93 zł

 

Opis projektu

Realizacja projektu

Zakończenie realizacji inwestycji

Oficjalne oddanie do użytku

 

 

 

 • Projekt pn.: "Budowa parkingów 'Parkuj i jedź" - Baranówka, Łuczyce

Projekt dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020; Działanie 4.5 Niskoemisyjny transport miejski; Poddziałanie 4.5.1 Niskoemisyjny transport miejski – ZIT.

W ramach dofinansowania projektu, obejmującego swoim zakresem budowane parkingi w Baranówce i Łuczycach, 85 % kosztów budowy pokrytych zostanie z funduszu pomocowego Unii Europejskiej (EFRR) tak, że udział budżetu gminy to zaledwie 15 %.
Umowa o dofinansowanie obejmuje również parkingi zaplanowane do realizacji przy stacjach kolejowych w Goszczy i Zastowie oraz w centrum Gminy Kocmyrzów-Luborzyca. Realizacja kolejnego etapu tj. budowy wspomnianych parkingów zaplanowana jest na 2019 rok.

 

Opis projektu, zdjęcia

Zakończenie realizacji inwestycji - parkingi w Baranówce i w Łuczycach

 

 

 

 

 • Projekt pn.: "Budowa parkingów 'Parkuj i jedź" - Goszcza, centrum Gminy

Projekt realizowany w formule Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w ramach Stowarzyszenia Metropolia Krakowska pełniącego funkcję Związku ZIT.

Projekt dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020; Działanie 4.5 Niskoemisyjny transport miejski; Poddziałanie 4.5.1 Niskoemisyjny transport miejski – ZIT.

Koszty budowy obu parkingów to kwota ogółem brutto 2 312 210 PLN/ nadzór inwestorski: 6 500 PLN.

85 % kosztów budowy parkingów pokrywa fundusz pomocowy Unii Europejskiej (EFRR) tak, że udział  budżetu gminy wynosi zaledwie 15 %.

 

Opis projektu, zdjęcia

Parking centrum Kocmyrzowa

parking w Goszczy

 

 

 

 • Projekt pn.: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca”

Dotyczy budynku przedszkola w Dojazdowie oraz szkół podstawowych w Goszczy i Maciejowicach.

Projekt realizowany z pomocą finansową Unii Europejskiej w ramach RPO WM na lata 2014-2020 w formule Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.

 

Opis projektu, zdjęcia z realizacji 

 

 

 

 • Projekt pn.: "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca" - dwa etapy

Dotyczy budynku świetlicy wiejskiej w Zastowie, remizy w miejscowości Łuczyce oraz remizy w miejscowości Goszcza. Termin realizacji wszystkich prac termomodernizacyjnych wyznaczono do dnia 31.07.2019 r. Wszystkie w/w zadania objęte są dofinansowaniem z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego. Unia Europejska w ramach projektu sfinansuje 60 % kosztów kwalifikowanych.

Opis projektu, zdjęcia z realizacji I etapu 

Zakończenie II etapu

 

 

 • Projekt pn.: „Poprawa efektywności energetycznej poprzez modyfikację systemów ogrzewania, wymianę pieców starego typu na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca”

Zadanie to realizowane jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020; działania 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza; poddziałania 4.4.1 Obniżenie poziomu niskiej emisji –ZIT.

Projekt wymiany starych pieców węglowych na piece gazowe oraz na biomasę realizowany jest w latach 2017-2019. Podpisywane są umowy z mieszkańcami chętnymi do skorzystania z dofinansowania do wymiany pieca, czy robót związanych z instalacją c.o. Gmina prowadzi nadal otwarty nabór wniosków.

 

Opis projektu

 

 

 

 • Projekt pn.: „Dom Aktywnego Seniora”

Gmina Kocmyrzów – Luborzyca (Partner) i NZOZ MADZIA Poradnia Rehabilitacji Leczniczej Magdalena Tarasin – Serafin (Beneficjent) realizują Projekt „Dom Aktywnego Seniora” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej 9 Działania 9.2 Poddziałania 9.2.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Koszt realizacji zadania to kwota 73 498,60 zł brutto (planowana refundacja z funduszu UE – 42 642,00 zł – pozostały koszt pokryty zostanie z budżetu gminy).

Celem projektu jest utworzenie Domu Aktywnego Seniora w gminie Kocmyrzów-Luborzyca dla 30 seniorów 60+ z grupy osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, a także zorganizowanie i prowadzenie usług zapewniających zarówno dzienną opiekę, jak i aktywizację tych osób.

 

Opis projektu, zdjęcia z realizacji

 

 

 

 • Projekt pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez doposażenie miejsc rekreacji urządzeniami do ćwiczeń siłowych w Baranówce, Dojazdowie, Goszycach, Krzysztoforzycach i Łuczycach”

Dobiegł końca Projekt, którego Beneficjentem był LZS „Strażak” Goszcza, polegający na doposażeniu istniejących miejsc rekreacji (placów zabaw dla dzieci, boisk sportowych/treningowych) w zewnętrzne urządzenia siłowe w miejscowościach: Baranówka, Dojazdów, Goszyce, Krzysztoforzyce oraz Łuczyce. Celem realizacji Projektu jest aktywizacja społeczności oraz wzrost atrakcyjności obszaru Lokalnej Grupy Działania poprzez doposażenie ogólnodostępnych, zewnętrznych miejsc rekreacji urządzeniami siłowymi.

Projekt zrealizowano dzięki Programowi Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”. Całkowity koszt zadania to 40 836,00 zł., w tym dofinansowanie UE: 24 000,00 zł.

 

Opis projektu, zdjęcia z realizacji

 

 

 

 • Projekt pn. „Zagospodarowanie terenu sportu i rekreacji w miejscowości Baranówka poprzez wyposażenie w zaplecze socjalno-sanitarne"

Pozytywnie został rozpatrzony wniosek Stowarzyszenia Gmina Aktywna+ o przyznanie pomocy w ramach PROW na lata 2014-2020, poddziałanie „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”. Umowa o dofinansowanie realizacji zadania została podpisana w dniu 19 sierpnia 2019 r. Przyznane środki to kwota 103 000,00 zł. Szacowany koszt zadania wynosi 252 388,03 zł.

Lokalizacja inwestycji obejmuje teren boiska sportowego o nawierzchni trawiastej, które zostanie wyposażone w zaplecze socjalno-sanitarne o charakterze kontenerowym wraz z instalacjami wewnętrznymi oraz przyłączami zewnętrznymi.

 

Opis projektu i zdjęcia

 

 

 

 • Projekt pn. "Założenie zielonej ścieżki edukacyjnej o tematyce ekologicznej dotyczącej ochrony środowiska"

Ścieżka w Dojazdowie została wykonana w ramach działania promującego projekt realizowany w fomule ZIT w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 pn: ,,Poprawa efektywności energetycznej poprzez modyfikację systemów ogrzewania, wymianę pieców starego typu na terenie Gminy Kocmyrzów – Luborzyca".

Koszt realizacji ścieżki: 31 742,00 zł brutto, wartość dofinansowania: 16 773 zł.

Opis projektu i zdjęcia

 

 

 

 

 

 

2020-04-21