Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

ZWIERZĘTA BEZDOMNE

Apelujemy do mieszkańców Gminy Kocmyrzów-Luborzyca o zwrócenie uwagi na problem bezdomności zwierząt. Ten problem przez ostatnie kilka lat znacznie nasilił się na terenie naszej gminy. Należy pamiętać, że zwierzęta w większości przypadków mają swoich właścicieli, a pojawiające się "bezdomne psy", to głównie zwierzęta nieodpowiednio dopilnowane przez właściciela lub faktycznie porzucone przez bezdusznych opiekunów.
Z uzyskanych informacji i obserwacji wynika, iż część psów zgłaszanych do schroniska ma swoich opiekunów. Są to psy, które oddaliły się z okolicznych domów przez nierozwagę swoich właścicieli. Czynnikiem wskazującym na "bezpańskość" czy "bezdomność" psa nie może być tylko fakt, że zwierzę pojawia się o odpowiednich porach w danej okolicy, bowiem takie przypadki są szczególnie liczne w okresie godowym zwierząt. Wówczas grupy psów potrafią przebywać w pobliżu nieruchomości, na terenie której przebywa suka. Taka sytuacja trwa nawet do dwóch tygodni. W tym czasie (wiosna i wczesna jesień) niewskazane jest jakiekolwiek dokarmianie wałęsających się psów oraz nadgorliwe ich wyłapywanie oczywiście pod warunkiem, że nie są one ranne lub agresywne.

Jak postępować w przypadku zwierząt biegających wolno bez opieki właściciela?

 • W przypadku, gdy właściciel regularnie wałęsającego się zwierzęcia jest znany, należy fakt ten zgłosić bezzwłocznie przedstawicielom policji, którzy ma prawo nałożyć wówczas mandat na nieodpowiedzialnego właściciela
 • W sytuacji, kiedy mamy faktyczne podejrzenie, że zwierzę jest bezpańskie, wówczas należy zgłoszenia kierować telefonicznie lub osobiście do pracownika Referatu Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami, Urzędu Gminy Kocmyrzów-Luborzyca. Wszelkie szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 12 387 14 10 wew. 16, lub osobiście w siedzibie Urzędu – pok. 32 II piętro. W dni wolne od pracy i poza godzinami pracy urzędu, w sprawach dotyczących zgłoszeń bezdomnych zwierząt należy kontaktować się z Komisariatem Policji w Słomnikach, tel. (12) 388-29-97.

Przekazując zgłoszenie do Urzędu Gminy, Posterunku Policji należy podać:

 • swoje dane osobowe,
 • miejsce przebywania zwierzęcia,
 • opis zwierzęcia
 • nr telefonu kontaktowego.

 

Gmina Kocmyrzów-Luborzyca ma zawartą umowę (na rok 2021) na wyłapywanie bezdomnych zwierząt, transport oraz zapewnienie im godziwych warunków bytowania i opiekę weterynaryjną:

Schronisko dla bezdomnych zwierząt w Bolesławiu
ul. Parkowa 60, 32-329 Bolesław
tel. 501 614 495, 502 573 387

http://www.schroniskoboleslaw.pl/

https://pl-pl.facebook.com/schroniskorafikboleslaw/

schroniskorafik@gmail.com

Możliwość adopcji zwierząt ze schroniska-najlepszą formą pomocy zwierzętom ze schroniska jest ich adopcja. Żadne, nawet najlepsze schronisko nie zastąpi im prawdziwego, kochającego domu. Dla bezdomnych zwierząt adopcja jest jedyną szansą na drugie, lepsze życie.

 

OBOWIĄZKI WŁAŚCICIELI ZWIERZĄT

Zgodnie z § 17 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, osoby będące właścicielami lub opiekunami zwierząt domowych zobowiązane są do:

 1. sprawowania właściwej opieki nad nimi, w sposób wykluczający zagrożenie bezpieczeństwa lub uciążliwości dla ludzi i pełnienia nad zachowaniem zwierzęcia pełnego dozoru,
 2. wyprowadzania psów na spacer wyłącznie na uwięzi, a w przypadku psów ras uznawanych za agresywne lub zagrażających otoczeniu dodatkowo w kagańcu. Zwolnienia psa ze smyczy jest dozwolone w miejscach mało uczęszczanych przez ludzi, pod warunkiem, że właściciel lub opiekun sprawuje całkowitą kontrolę nad jego zachowaniem,
 3. nie wprowadzania zwierząt domowych na tereny placów zabaw dla dzieci, do sklepów i obiektów użyteczności publicznej, a także do lokali, w których zarządca wprowadził taki zakaz; zakaz ten nie dotyczy psów przewodników,
 4. niezwłocznego usuwania zanieczyszczeń spowodowanych przez zwierzęta na terenach użytku publicznego, w szczególności na klatkach schodowych lub innych pomieszczeniach wspólnego użytku, jak również na chodnikach, ulicach, itp,
 5. zabezpieczenia terenu nieruchomości przed wydostaniem się z niej psa, a w przypadku gadów, płazów i owadów zabezpieczenia pomieszczeń przed ich wydostaniem się na zewnątrz.
 6. systematyczne szczepienie zwierząt przeciwko wściekliźnie zgodnie z art. 56 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych u zwierząt.
 7. uzyskanie zezwolenia Wójta Gminy Kocmyrzów-Luborzyca na utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną zgodnie z treścią Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie wykazu ras psów uznawanych za agresywne.

OBOWIĄZKOWE SZCZEPIENIA ZWIERZĄT

Zgodnie z art. 56 ust. 1 i 2 ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt z dnia 11 marca 2004 (tekst jednolity: Dz. U. z 2008 r. Nr 213 poz. 1342 z późn. zm.) „Psy powyżej 3 miesiąca życia na obszarze całego kraju oraz lisy wolno żyjące na obszarach określonych przez ministra właściwego do spraw rolnictwa podlegają obowiązkowemu ochronnemu szczepieniu przeciwko wściekliźnie” oraz „Posiadacze psów są obowiązani zaszczepić psy przeciwko wściekliźnie w terminie 30 dni od dnia ukończenia przez psa 3 miesiąca życia, a następnie nie rzadziej niż co 12 miesięcy od dnia ostatniego szczepienia”. Dowodem przeprowadzonego szczepienia jest zaświadczenie o szczepieniu wydane właścicielowi psa i wpis do rejestru dokonany przez lekarza weterynarii. Zgodnie z art. 85 ust. 1A w/w ustawy: „Kto uchyla się od obowiązku ochronnego szczepienia psów przeciwko wściekliźnie, a w przypadku wprowadzenia obowiązku ochronnego szczepienia kotów przeciwko wściekliźnie - od tego obowiązku podlega karze grzywny”.

 

BEZPŁATNA AKCJA CZIPOWANIA PSÓW

Elektroniczne znakowanie psów zwane popularnie czipowaniem to jedna z metod zapobiegania bezdomności zwierząt. Dzięki czipowaniu można szybko ustalić właściciela zagubionego psa. Zabieg wszczepienia mikroprocesora jest prawie bezbolesny, a zwierzę reaguje jak przy zwykłym zastrzyku. Czip jest wielkości ziarenka ryżu, nie przeszkadza zwierzęciu i nie powoduje reakcji alergicznych, wprowadzany jest pod skórę w szyję lub między łopatkami zwierzęcia.

Zachęcamy mieszkańców Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, posiadających psy do uczestnictwa w akcji bezpłatnego czipowania psów. Zadanie to będzie wykonywane w ramach realizacji Gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Kocmyrzów-Luborzyca na rok 2021.

Elektroniczne znakowanie psów w 2021 r. będzie wykonywane w ramach umowy zawartej z Gabinetem Weterynaryjnym "LIDERWET" lek. wet. Mariusz Czerwonka w Słomnikach. Warunkiem skorzystania z darmowego zaczipowania psa jest złożenie przez właściciela zwierzęcia w Urzędzie Gminy na dzienniku podawczym wniosku o darmowe czipowanie psa. Po zweryfikowaniu danych zawartych we wniosku, pracownik urzędu przekazuje informację o możliwym terminie wizyty w gabinecie weterynaryjnym.

Wnioski o bezpłatne czipowania psów dostępne są w Urzędzie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, II piętro p. 25 oraz na stronie internetowej UG: wniosek do pobrania

Szczegółowe informacje pod numerem telefonu 12 387 14 10 wew. 36.

2024-07-12