Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)

Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) wraz z dojazdem i wyposażeniem.

Projekt jest współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, poddziałanie 5.2.1. Gospodarka odpadami – ZIT.

Realizując zadania zmierzające do poprawy jakości życia mieszkańców gminy Kocmyrzów-Luborzyca, między innymi dzięki rozwojowi infrastruktury technicznej i poprawy stanu środowiska naturalnego, w miesiącu marcu bieżącego roku, ukończono kolejny etap budowy  Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Kocmyrzowie. 

W ramach dotychczas wykonanych prac, teren PSZOK został ogrodzony i utwardzony pod drogi wewnętrzne i parking. Obiekt wyposażono w kontenery socjalno-biurowe oraz instalacje kanalizacji opadowej wraz z zbiornikiem, kanalizację sanitarną z szczelnym zbiornikiem bezodpływowym, instalację wodociągową, elektryczną i teletechniczną dla systemu monitoringu. Wykonano także fundamenty pod cztery zadaszone wiaty, gdzie zbierane będę odpady szczególnie narażone na warunki atmosferyczne.  Dzięki sprzyjającej pogodzie, roboty budowlane przebiegają zgodnie z harmonogramem.

Przedsięwzięcie polegające na budowie PSZOK ma na celu stworzenie warunków dla mieszkańców naszej gminy do selektywnego zbierania odpadów komunalnych, w tym odpadów, które nie są odbierane bezpośrednio z terenu. Dzięki tej inwestycji poprawie ulegnie efektywność systemu selektywnego gospodarowania odpadami. Dzięki lepszemu systemowi segregacji, poszczególne frakcje odpadów komunalnych nadających się do recyklingu, zostaną odpowiednio zagospodarowane. Mamy nadzieję, że jednocześnie zwiększeniu ulegnie świadomości ekologicznej mieszkańców w wyniku promowania segregacji „u źródła” oraz idei recyklingu, co na pewno nie pozostanie bez wpływu na zapewnienia czystości i porządku na terenie gminy. Poprawa stanu środowiska i racjonalne gospodarowanie jego zasobami, pomoże w utrzymaniu obecnego stanu środowiska na poziomie gwarantującym następnym pokoleniom korzystanie z niego w stopniu równym, w jakim korzystają obecne pokolenia, zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju. Kolejnym celem przedmiotowej inwestycji jest zwiększenie udziału odpadów zebranych selektywnie,            w stosunku do wszystkich zebranych odpadów komunalnych na terenie gminy, co pozwoli w przyszłości, chociaż częściowo zredukować stale rosnące koszty zagospodarowania odpadów zmieszanych.

2020-01-14