Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

Zakończenie budowy

Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)

wraz z dojazdem i wyposażeniem

Informujemy mieszkańców naszej gminy o zakończeniu procesu budowlanego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Kocmyrzowie. Pomimo niezwykle deszczowego maja, wszystkie prace udało się zakończyć zgodnie z harmonogramem. Przedmiotowy punkt zostanie uruchomiony w momencie uzyskania decyzji pozwolenia na użytkowanie, co powinno nastąpić w ciągu miesiąca.

Przypominamy, iż projekt budowy PSZOK w Kocmyrzowie jest współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, poddziałanie 5.2.1. Gospodarka odpadami – ZIT. Całkowity koszt prac budowlanych i montażowych, wyniósł zgodnie z wcześniej podpisaną umową 1126031,35 zł, przy dofinansowaniu wynoszącym 568 991,93 zł.

Nowo wybudowany obiekt wyposażony jest między innymi dwa kontenery socjalno-biurowe, z których jeden posiada toaletę dla osób korzystających z PSZOK. Poza czterema wiatami do magazynowania odpadów, które nie powinny być narażone na warunki atmosferyczne, PSZOK zaopatrzony jest w szereg kontenerów o pojemności od 1100 litrów do 16 m3, mających służyć do selektywnej zbiórki odpadów. W celu dokładnej weryfikacji ilości śmieci, obiekt wyposażony jest w elektroniczną wagę najazdową. Oczywiście cały obszar przedmiotowego punktu wraz z parkingami jest wyposażony w oświetlenie i nowoczesny system monitoringu.

Przedsięwzięcie polegające na budowie PSZOK ma na celu stworzenie lepszych warunków dla mieszkańców naszej gminy do selektywnego zbierania odpadów komunalnych, w tym odpadów, które nie są odbierane bezpośrednio z pod posesji. Dzięki lepszemu systemowi segregacji, poszczególne frakcje odpadów komunalnych nadających się do recyklingu, zostaną odpowiednio zagospodarowane. Mamy nadzieję, że rozbudowa infrastruktury służącej gospodarowaniu odpadami dodatkowo wpłynie na zwiększenie świadomości ekologicznej mieszkańców w wyniku promowania segregacji „u źródła” oraz idei recyklingu. Kolejnym celem jest zwiększenie udziału odpadów zebranych selektywnie w stosunku do wszystkich zebranych odpadów komunalnych na terenie gminy, co pozwoli w przyszłości chociaż częściowo zredukować stale rosnące koszty zagospodarowania odpadów zmieszanych.2019-06-05