Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

Zakończono prace w Domu Aktywnego Seniora

Gmina Kocmyrzów – Luborzyca (Partner) i NZOZ MADZIA Poradnia Rehabilitacji Leczniczej Magdalena Tarasin – Serafin (Beneficjent) realizują
Projekt „Dom Aktywnego Seniora”

 

współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej 9 Działania 9.2 Poddziałania 9.2.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

 

Zakończono prace stanowiące zadanie gminy w ramach projektu partnerskiego związanego z utworzeniem Domu Aktywnego Seniora w Łososkowicach, gmina Kocmyrzów-Luborzyca.

Polegały one na zagospodarowaniu przestrzeni przy budynku w kierunku stworzenia miejsca relaksu i wypoczynku w ogrodzie (budowa zadaszonej altany wyposażonej w stoły, ławki i murowanego grilla) oraz montażu zestawu urządzeń siłowych. Został również wykonany fragment chodnika umożliwiający komunikację do w/w elementów.

 

Koszt realizacji zadania to kwota 73 498,60 zł brutto (planowana refundacja z funduszu UE – 42 642,00 zł – pozostały koszt pokryty zostanie z budżetu gminy)

 

Celem projektu jest utworzenie Domu Aktywnego Seniora w gminie Kocmyrzów-Luborzyca dla 30 seniorów 60+ z grupy osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, a także zorganizowanie i prowadzenie usług zapewniających zarówno dzienną opiekę, jak i aktywizację tych osób.

 

2019-08-09