Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca
Umowa na dofinansowanie budowy Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) podpisana
Podpisano umowę na Projekt pn. „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) wraz z dojazdem i wyposażeniem (kontenery, pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów)” Dnia 27 września 2018 r. została podpisana przez Wójta Gminy pana Marka Jamborskiego umowa z Zarządem Województwa Małopolskiego o dofinansowaniu realizacji Projektu pn. „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) wraz z dojazdem i wyposażeniem (kontenery, pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów)”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, poddziałanie 5.2.1. Gospodarka odpadami – ZIT. Obecnie trwa przygotowanie procedury przetargowej dla w/w inwestycji. Celem Projektu jest między innymi: poprawa jakości życia mieszkańców Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, dzięki wybudowanej infrastrukturze i umożliwieniu deponowania odpadów w PSZOK, podniesienie atrakcyjności osadniczej, inwestycyjnej i turystycznej obszaru objętego projektem, zwiększenie świadomości ekologicznej mieszkańców Gminy Kocmyrzów-Luborzyca poprzez promowanie segregacji „u źródła” oraz recyklingu. Celem bezpośrednim projektu wynikającym ze Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy jest także: poprawa stanu środowiska naturalnego poprzez rozwiązanie problemów gospodarki odpadami komunalnymi, rozwój systemu selektywnego zbierania odpadów, poprzez jego uzupełnienie i uszczelnienie dzięki wybudowaniu PSZOK. Dzięki realizacji inwestycji zostaną zaspokojone potrzeby związane z objęciem systemem selektywnego zbierania odpadów mieszkańców Gminy, w tym: poprawa dostępności mieszkańców do infrastruktury, gdzie można zdeponować odpady segregowane, realizacja przez Gminę Kocmyrzów-Luborzyca zapisów krajowego oraz wojewódzkiego programu gospodarowania odpadami, poprawa w zakresie funkcjonowania systemu gospodarki odpadami, zgodnie z ustawą o utrzymaniu porządku i czystości w gminach, poprawa stanu środowiska naturalnego, poprzez: zwiększenie stopnia segregacji oraz recyklingu na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, a także niwelowanie problemu tzw. „dzikich wysypisk”. Szacowana wartość zadania 1 240 666,82 zł., wnioskowana kwota pomocy 568 991,93 zł.
Zobacz więcej »
2020-01-14
"Małopolskie Remizy 2018" - wymiana pokrycia dachu na budynku remizy OSP Łuczyce
W miejscowości Łuczyce na budynku remizy OSP wykonano prace remontowo-budowlane obejmujące wymianę pokrycia dachowego z blachy trapezowej na blachę powlekaną- blachodachówkę wraz z obróbkami blacharskimi, dociepleniem części dachu wełną mineralną, montażem drabinek przeciwśniegowych i wymianą włazu dachowego na nowy. Powyższe prace zostały wykonane przez Firmę Ogólnobudowlaną EUROMAJSTER Robert Jagła. Całkowity koszt inwestycji wynosi: 115 500,00 zł brutto. W/w zadanie zostało dofinansowane z budżetu Województwa Małopolskiego w kwocie 41 560,00 zł w ramach programu "Małopolskie Remizy 2018".
Zobacz więcej »
2020-01-14
Renowacja pomnika-mogiły w Karniowie
W miesiącu wrześniu 2018 r w miejscowości Karniów zostały wykonane prace remontowo – budowlane związane z renowacją wojskowego Pomnika – Mogiły z okresu I wojny światowej. Całkowity koszt przeprowadzonego remontu wyniósł 9500,00 zł brutto. Przypomnijmy w tym miejscu, iż odremontowany obiekt to Pomnik - Mogiła w Karniowie usytuowany przy drodze powiatowej. Jest to mogiła zbiorowa, której główną część stanowi postument z tablicą, na której znajduje się napis: „1914 KU CZCI ŻOŁNIERZOM POLEGŁYM ZA WOLNOŚĆ I OJCZYZNĘ”, a wieńczy go rzeźba przedstawiającą ptaka (orzeł górski). W mogile tej pochowanych jest 10 żołnierzy armii austro-węgierskiej, poległych lub zmarłych w listopadzie i grudniu 1914 r., podczas tzw. Bitwy o Kraków. W toku badań archiwalnych historykom udało się zidentyfikować nazwiska tylko dwu poległych żołnierzy, pochowanych w mogile zbiorowej w Karniowie. Są to żołnierze armii austro-węgierskiej: Giovanni Primo Galetti i Ernst Mislap.
Zobacz więcej »
2020-01-14
Budowa hydroforni w Łuczycach zakończona
W połowie września 2018 r. zakończono budowę nowego obiektu zasilającego sieć wodociągową. Koszt inwestycji wyniósł 357 698 zł. Obejmował budowę kontenera podziemnego, wraz z zestawem pomp, wyminę rur oraz zasuw na terenie objętym inwestycją, remont „igla” oraz prace ziemne na kopcu, montaż nowych schodów, połączenie z istniejącą siecią, utwardzenie terenu oraz wymianę części ogrodzenia. Obiekt wyposażony jest też w system monitoringu i sterowania kompatybilny z działającym na terenie gminy. Realizacja zadania zapobiegnie spadkom ciśnienia w ok. 160 budynkach położonych w pobliżu kopca – teraz będą one zasilane z nowopowstałej hydroforni a tym samym odciążymy wieżę ciśnień w Karniowie, która nie będzie tłoczyć wody na taką odległość. Duże odległości generują spadki ciśnienia szczególnie przy dużych rozbiorach wody. W celu sprawnego działania wykonaliśmy równocześnie rozbudowę dwóch odcinków sieci wodociągowej.
Zobacz więcej »
2020-01-14
Projekt pn „Budowa parkingów „parkuj i jedź”….. – w trakcie realizacji - c.d.
Projekt dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020; Działanie 4.5 Niskoemisyjny transport miejski; Poddziałanie 4.5.1 Niskoemisyjny transport miejski – zit
Zobacz więcej »
2020-01-14
Projekt pn "Budowa parkingów "parkuj i jedź" ...w trakcie realizacji
Projekt dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020; Działanie 4.5 Niskoemisyjny transport miejski; Poddziałanie 4.5.1 Niskoemisyjny transport miejski – ZIT
Zobacz więcej »
2020-01-14
Wniosek pn. "Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych" wybrany do dofinansowania.
Informujemy, iż Projekt pn. „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) wraz z dojazdem i wyposażeniem (kontenery, pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów” złożony przez Gminę Kocmyrzów-Luborzyca w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, poddziałanie 5.2.1. Gospodarka odpadami – ZIT., Uchwałą Zarządu Województwa Małopolskiego został wybrany do dofinansowania. Szacowana wartość zadania 1 240 666,82 zł., wnioskowana kwota pomocy 568 991,93 zł.
Zobacz więcej »
2020-01-14
Termomodernizacja budynków edukacyjno-oświatowych
Roboty termomodernizacyjne w ramach projektu pn: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca”.
Zobacz więcej »
2020-01-14
Modernizacja drogi gminnej Głęboka - Karniów
Rozpoczęto roboty drogowe na drodze gminnej K 600341 Głęboka - Karniów. Zakres robót obejmuje: wykonanie poszerzeń jezdni do 5 m, odcinkowe oczyszczenie rowów i przepustów, wykonanie nowej nawierzchni mineralno - bitumicznej i utwardzenie poboczy na odcinku 1 400 mb. Wykonawcą robót jest firma PRODiM Oskar Niezabitowski .
Zobacz więcej »
2020-01-14
Budowa ścieżki rowerowej EuroVelo 11
W dniu 26 czerwca 2018 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego przy ul. Basztowej 22 w Krakowie odbyło się spotkanie z udziałem Członka Zarządu Województwa Małopolskiego pana Leszka Zegzdy, Radnego Sejmiku Województwa Małopolskiego pana Wojciecha Skuchy oraz dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie pani Marty Maj, w sprawie budowy ścieżki rowerowej EuroVelo 11 biegnącej od Wzgórz Krzesławickich do granicy województwa świętokrzyskiego przez gminy: Kocmyrzów – Luborzyca, Koniusza oraz Proszowice.
Zobacz więcej »
2018-06-26
2024-07-11