Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca
Budowa PSZOK-wyłonienie wykonawcy
W związku z zakończeniem procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy zadania pn. „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) wraz z dojazdem i wyposażeniem (kontenery, pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów)” z dniem 19 grudnia 2018 r. została podpisana umowa zarówno z wykonawcą robót budowlanych, jak również inspektorem nadzoru. Koszt robót budowlanych po przetargu wyniósł 1 126 031,35 zł.
Zobacz więcej »
2020-01-14
Budowa drogi w Łuczycach
Dobiega końca budowa drogi w Łuczycach. Wykonana została już kanalizacja deszczowa wraz z przykanalikami, dokonano zabezpieczenia sieci gazowej, teletechnicznej i energetycznej, zakończono wbudowywać krawężniki.
Zobacz więcej »
2020-01-14
Nowe chodniki przy drogach powiatowych
Budowa nowych chodników przy drogach powiatowych w miejscowościach: Dojazdów, Kocmyrzów i Łuczyce.
Zobacz więcej »
2020-01-14
Dofinansowanie projektu budowy świetlicy wiejskiej w Dojazdowie
Podpisano umowę o dofinansowanie Projektu pn. „BUDOWA BUDYNKU KULTURY – ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W DOJAZDOWIE” W dniu 23 października 2018 roku została podpisana przez Wójta Gminy pana Marka Jamborskiego umowa z Samorządem Województwa Małopolskiego o dofinansowanie realizacji Projektu pn. „Budowa budynku kultury – Świetlicy Wiejskiej w Dojazdowie” w ramach działania: „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Celem realizacji Projektu jest „Wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich poprzez budowę w miejscowości Dojazdów ogólnodostępnego obiektu pełniącego funkcję kulturalną dla zaspokojenia potrzeb społeczności lokalnej i podniesienia atrakcyjności obszaru gminy.” Dzięki realizacji powyższej inwestycji, polegającej na budowie obiektu świetlicy wiejskiej w miejscowości Dojazdów, mieszkańcy będą mieli stworzone warunki do wspólnego spędzania czasu poprzez uczestnictwo w odbywających się zajęciach, spotkaniach, zebraniach wiejskich, wydarzeniach kulturalnych. Poprzez połączenie funkcji edukacyjnych, kulturalnych i społecznych świetlica stanie się bazą integracji środowiska lokalnego. Wartość dofinansowanie wynosi 500 000,00 zł.
Zobacz więcej »
2020-02-14
Zagospodarowanie terenu wokół stawu w Głębokiej
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” „URZĄDZENIE TERENU WOKÓŁ STAWU ZLOKALIZOWANEGO NA DZIAŁCE NR 203/10 W MIEJSCOWOŚCI GŁĘBOKA POD FUNKCJĘ REKREACYJNĄ” Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER w zakresie poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Dobiegają końca prace związane z zagospodarowaniem terenu wokół stawu w Głębokiej. Urządzona została przestrzeń wokół na cele rekreacyjne i zagospodarowana zielenią. Wykonanie ścieżki wokół stawu, liczne nasadzenia, zasiew trawy i wykonanie rabat przyczyni się znacznie do poprawy estetyki otoczenia i podniesienia walorów wsi. Całkowity koszt zagospodarowania w umowie z Wykonawcą to kwota 59 999,40 zł . Dofinansowanie z funduszu unijnego pozostaje na poziomie 33 583,00 zł, stąd z budżetu gminy wydatkujemy kwotę 26 416,40 zł.
Zobacz więcej »
2020-01-14
Budowa szatni przy remizie OSP w Goszczy
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” „Budowa szatni wraz z zapleczem socjalno-sanitarnym przy remizie OSP w Goszczy” dobiegła końca. Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER w zakresie poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”. Dobiegły końca roboty budowlane związane z budową szatni przy remizie w Goszczy, które realizowane były przez LZS „Strażak Goszcza”. Termin zakończenia robót planowany wstępnie na koniec sierpnia 2018 r. został wydłużony z uwagi na konieczność przeniesienia szafy telekomunikacyjnej Przedsiębiorstwa Orange Polska S.A. której lokalizacja kolidowała z zaplanowaną inwestycją. Przeniesienie szafy w inne miejsce znacznie się opóźniło z przyczyn leżących po stronie wspomnianego Przedsiębiorstwa toteż pierwsze wykopy fundamentowe rozpoczęte zostały dopiero w maju 2018 r. Koszt realizacji inwestycji finansowanej z pożyczki udzielonej z budżetu gminy – 474 486,22 zł; w tym nadzór inwestorski wyniósł 8 800 zł. Pozostaje do złożenia wniosek o płatność i refundacja ze środków Unii Europejskiej w przyznanej wysokości 276 000 zł.
Zobacz więcej »
2020-01-14
Umowa na dofinansowanie budowy Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) podpisana
Podpisano umowę na Projekt pn. „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) wraz z dojazdem i wyposażeniem (kontenery, pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów)” Dnia 27 września 2018 r. została podpisana przez Wójta Gminy pana Marka Jamborskiego umowa z Zarządem Województwa Małopolskiego o dofinansowaniu realizacji Projektu pn. „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) wraz z dojazdem i wyposażeniem (kontenery, pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów)”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, poddziałanie 5.2.1. Gospodarka odpadami – ZIT. Obecnie trwa przygotowanie procedury przetargowej dla w/w inwestycji. Celem Projektu jest między innymi: poprawa jakości życia mieszkańców Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, dzięki wybudowanej infrastrukturze i umożliwieniu deponowania odpadów w PSZOK, podniesienie atrakcyjności osadniczej, inwestycyjnej i turystycznej obszaru objętego projektem, zwiększenie świadomości ekologicznej mieszkańców Gminy Kocmyrzów-Luborzyca poprzez promowanie segregacji „u źródła” oraz recyklingu. Celem bezpośrednim projektu wynikającym ze Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy jest także: poprawa stanu środowiska naturalnego poprzez rozwiązanie problemów gospodarki odpadami komunalnymi, rozwój systemu selektywnego zbierania odpadów, poprzez jego uzupełnienie i uszczelnienie dzięki wybudowaniu PSZOK. Dzięki realizacji inwestycji zostaną zaspokojone potrzeby związane z objęciem systemem selektywnego zbierania odpadów mieszkańców Gminy, w tym: poprawa dostępności mieszkańców do infrastruktury, gdzie można zdeponować odpady segregowane, realizacja przez Gminę Kocmyrzów-Luborzyca zapisów krajowego oraz wojewódzkiego programu gospodarowania odpadami, poprawa w zakresie funkcjonowania systemu gospodarki odpadami, zgodnie z ustawą o utrzymaniu porządku i czystości w gminach, poprawa stanu środowiska naturalnego, poprzez: zwiększenie stopnia segregacji oraz recyklingu na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, a także niwelowanie problemu tzw. „dzikich wysypisk”. Szacowana wartość zadania 1 240 666,82 zł., wnioskowana kwota pomocy 568 991,93 zł.
Zobacz więcej »
2020-01-14
"Małopolskie Remizy 2018" - wymiana pokrycia dachu na budynku remizy OSP Łuczyce
W miejscowości Łuczyce na budynku remizy OSP wykonano prace remontowo-budowlane obejmujące wymianę pokrycia dachowego z blachy trapezowej na blachę powlekaną- blachodachówkę wraz z obróbkami blacharskimi, dociepleniem części dachu wełną mineralną, montażem drabinek przeciwśniegowych i wymianą włazu dachowego na nowy. Powyższe prace zostały wykonane przez Firmę Ogólnobudowlaną EUROMAJSTER Robert Jagła. Całkowity koszt inwestycji wynosi: 115 500,00 zł brutto. W/w zadanie zostało dofinansowane z budżetu Województwa Małopolskiego w kwocie 41 560,00 zł w ramach programu "Małopolskie Remizy 2018".
Zobacz więcej »
2020-01-14
Renowacja pomnika-mogiły w Karniowie
W miesiącu wrześniu 2018 r w miejscowości Karniów zostały wykonane prace remontowo – budowlane związane z renowacją wojskowego Pomnika – Mogiły z okresu I wojny światowej. Całkowity koszt przeprowadzonego remontu wyniósł 9500,00 zł brutto. Przypomnijmy w tym miejscu, iż odremontowany obiekt to Pomnik - Mogiła w Karniowie usytuowany przy drodze powiatowej. Jest to mogiła zbiorowa, której główną część stanowi postument z tablicą, na której znajduje się napis: „1914 KU CZCI ŻOŁNIERZOM POLEGŁYM ZA WOLNOŚĆ I OJCZYZNĘ”, a wieńczy go rzeźba przedstawiającą ptaka (orzeł górski). W mogile tej pochowanych jest 10 żołnierzy armii austro-węgierskiej, poległych lub zmarłych w listopadzie i grudniu 1914 r., podczas tzw. Bitwy o Kraków. W toku badań archiwalnych historykom udało się zidentyfikować nazwiska tylko dwu poległych żołnierzy, pochowanych w mogile zbiorowej w Karniowie. Są to żołnierze armii austro-węgierskiej: Giovanni Primo Galetti i Ernst Mislap.
Zobacz więcej »
2020-01-14
Budowa hydroforni w Łuczycach zakończona
W połowie września 2018 r. zakończono budowę nowego obiektu zasilającego sieć wodociągową. Koszt inwestycji wyniósł 357 698 zł. Obejmował budowę kontenera podziemnego, wraz z zestawem pomp, wyminę rur oraz zasuw na terenie objętym inwestycją, remont „igla” oraz prace ziemne na kopcu, montaż nowych schodów, połączenie z istniejącą siecią, utwardzenie terenu oraz wymianę części ogrodzenia. Obiekt wyposażony jest też w system monitoringu i sterowania kompatybilny z działającym na terenie gminy. Realizacja zadania zapobiegnie spadkom ciśnienia w ok. 160 budynkach położonych w pobliżu kopca – teraz będą one zasilane z nowopowstałej hydroforni a tym samym odciążymy wieżę ciśnień w Karniowie, która nie będzie tłoczyć wody na taką odległość. Duże odległości generują spadki ciśnienia szczególnie przy dużych rozbiorach wody. W celu sprawnego działania wykonaliśmy równocześnie rozbudowę dwóch odcinków sieci wodociągowej.
Zobacz więcej »
2020-01-14
Projekt pn „Budowa parkingów „parkuj i jedź”….. – w trakcie realizacji - c.d.
Projekt dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020; Działanie 4.5 Niskoemisyjny transport miejski; Poddziałanie 4.5.1 Niskoemisyjny transport miejski – zit
Zobacz więcej »
2020-01-14
Projekt pn "Budowa parkingów "parkuj i jedź" ...w trakcie realizacji
Projekt dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020; Działanie 4.5 Niskoemisyjny transport miejski; Poddziałanie 4.5.1 Niskoemisyjny transport miejski – ZIT
Zobacz więcej »
2020-01-14
2022-08-03