Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca
Dofinansowanie nauki języków obcych dla osób po 50tym roku życia
Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie realizuje projekty Kierunek Kariera i Kierunek Kariera Zawodowa. Z usługi Bilansu Kariery skorzystało już ponad 43 000 Małopolan. Od pierwszego kwietnia z dofinansowania mogą korzystać osoby pracujące, które ukończyły 50 rok życia. https://kierunek.pociagdokariery.pl/artykul/Jezyk-obcy-nieobcy- Skończyłeś 50 lat? Chciałbyś nauczyć się języka obcego? Potrzebujesz dofinansowania do kursu? Zgłoś się! Warto wybrać odpowiedni dla siebie tryb nauki i skorzystać z dostępnych form uczenia. Zajęcia indywidualne, konwersacje, spotkania w grupie czy zdalna nauka z lektorem to tylko niektóre z usług rozwojowych w ramach projektu Kierunek Kariera. Warto podjąć wyzwanie i rozpocząć naukę języków obcych, zwłaszcza, że w ramach projektu można skorzystać z dofinansowania do 85% kosztów usługi. W Bazie Usług Rozwojowych do wyboru pozostają nie tylko najpopularniejsze języki urzędowe, ale także wiele innych.
Zobacz więcej »
2022-04-04
Niepełnosprawność - można nauczyć się z nią żyć
Niepełnosprawność – postępująca lub nieoczekiwana dotyka nie tylko osobę, która traci możliwość samodzielnego funkcjonowania. Dotyka najczęściej rodzinę przejmującą funkcje opiekuńcze i najbliższych, którzy muszą przeorganizować swoje życie zawodowe i prywatne. Gdzie szukać wsparcia i pomocy? Przydatne wskazówki jak zorganizować opiekę domową, niezbędne kontakty i adresy dostępne są w informatorze dla opiekunów rodzinnych osób niepełnosprawnych skierowanym dla osób mieszkających na terenie podkrakowskich gmin. https://p.iplsc.com/-/000EM5AYIVVR9XY3.pdf
Zobacz więcej »
2022-04-01
Przedłużenie stopnia alarmowego CRP na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
Prezes Rady Ministrów na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 roku o działaniach antyterrorystycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2234 oraz z 2022 r. poz. 583 i 655) podpisał Zarządzenia: Ø nr 71 z dnia 31 marca 2022 roku w sprawie wprowadzenia trzeciego stopnia alarmowego CRP (3. stopień CHARLIE-CRP) na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Ø nr 70 z dnia 31 marca 2022 roku w sprawie wprowadzenia drugiego stopnia alarmowego (2. stopień BRAVO) na obszarze województw lubelskiego i podkarpackiego,
Zobacz więcej »
2022-04-01
XXXIII Sesja Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca
W czwartek 31 marca 2022 r. w Urzędzie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, odbyła się XXXIII Sesja Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca. Sesja Rady rozpoczęła się od części proceduralnej, podczas której Rada wprowadziła punkt do porządku obrad dot. upoważnienia GOPS w Kocmyrzowie-Luborzycy do udzielania świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa.
Zobacz więcej »
2022-03-31
Priorytetowe działania policji
W związku z licznymi zgłoszeniami mieszkańców i apelami o zwiększenie bezpieczeństwa na terenie gminy zaczęły pojawiać się dodatkowe patrole policji. Komisariat Policji w Słomnikach poinformował, że dzielnicowi do 31 lipca 2022 prowadzić będą działania priorytetowe w miejscowościach: Czulice - rejon parku przy kościele, Wysiołek Luborzycki – ogródki działkowe, Łuczyce – rejon sklepu spożywczego. W tych miejscach w ostatnim czasie dochodzi do przypadków niszczenia mienia i wybryków chuligańskich.
Zobacz więcej »
2022-03-30
Zawiadomienie - Sesja Rady Gminy 31.03.2022 r.
Zawiadamiam, że w dniu 31 marca 2022 r. /czwartek/ o godz. 8.00 w Urzędzie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, II piętro, sala obrad odbędzie się XXXIII Sesja Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca.
Zobacz więcej »
2022-05-05
Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich
W dniu 31 marca 2022r. w godzinach od 8:00 – 15:00 w siedzibie Agendy Zamiejscowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w Miechowie przy ul. Warszawskiej 10 odbędzie się dyżur Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich.
Zobacz więcej »
2022-05-05
Zakaz wypalania traw
Zgodnie z art. 124 ustawy o ochronie przyrody „zabrania się wypalania łąk, pastwisk, nieużytków, rowów, pasów przydrożnych, szlaków kolejowych oraz trzcinowisk i szuwarów”. Przy czym dla wzmocnienia cytowanego zakazu, ustawodawca przewidział przepis karny określony w art. 131 pkt 12 „kto wypala łąki, pastwiska, nieużytki, rowy, pasy przydrożne, szlaki kolejowe, trzcinowiska lub szuwary - podlega karze aresztu albo grzywny”. Należy również wskazać przepis art. 30 ust. 3 pkt. 1 – 3 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach, zgodnie z treścią którego „w lasach oraz na terenach śródleśnych, jak również w odległości do 100 m od granicy lasu, zabrania się działań i czynności mogących wywołać niebezpieczeństwo, a w szczególności:
Zobacz więcej »
2022-03-25
Wsparcie dla właścicieli prywatnych domów, którzy udzielili pomocy uchodźcom
Art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa określa, że każdemu podmiotowi, w szczególności osobie fizycznej prowadzącej gospodarstwo domowe, który zapewni zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, może być przyznana na jego wniosek świadczenie pieniężne z tego tytułu, nie dłużej niż za okres 60 dni. Gmina może uzależnić przyznanie lub wypłatę świadczenia od weryfikacji warunków zakwaterowania i wyżywienia. Weryfikacji dokonują upoważnieni pracownicy urzędu gminy. Rozporządzenie Ministra Spraw wewnętrznych i Administracji określiło w swoim rozporządzeniu wzór wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi. Do wniosku należy wypełnić stosowny załącznik.
Zobacz więcej »
2022-05-05
Jednorazowa pomoc w postaci kwoty 300 zł na utrzymanie dla uchodźców / Одноразова допомога у вигляді 300 злотих на утримання біженців
Obywatel Ukrainy którego pobyt jest w Polsce legalny ( ma nadany numer PESEL ) przysługuje jednorazowa pomoc w wysokości 300 zł na utrzymanie – w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież , obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe. W naszej gminie wniosek o wypłatę składa się w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej przy ulicy Jagiellońskiej 7 w Luborzycy. Wniosek składa osoba uprawniona, jej przedstawiciel ustawowy, opiekun tymczasowy albo osoba sprawująca faktyczną pieczę nad dzieckiem. Świadczenie nie wymaga
Zobacz więcej »
2022-03-24
Rozpoczęcie zajęć szkolnych dla dzieci pochodzenia ukraińskiego
Urząd Gminy Kocmyrzów-Luborzyca rekomenduje Szkołę Podstawową w Luborzycy jako centralny punkt edukacyjny na terenie gminy. Szkoła organizuje klasy przygotowawe dla dzieci, które nie porozumiewają się w języku polskim. Zajęcia prowadzone będą w trzech grupach wiekowych: klasy I-III od godź. 11.25, klasy IV-VI od godź 12.30, klasy starsze od godziny 12.30. Od rana od godziny 8.00 czynna będzie świetlica dla wszystkich dzieci gdzie będą mogły przebywać przed lekcjami. Mamy, które nie zdążyły jeszcze zapisać swoich dzieci do szkoły proszone są o kontakt z dyrekcją szkoły tel. 12 387 21 40 i wypełnienie Karty Zapisu.
Zobacz więcej »
2022-05-05
Rozpoczyna się kwalifikacja wojskowa 2022 dla Powiatu Krakowskiego
4 kwietna pracę rozpoczyna komisja lekarska, która będzie przyjmowała kandydatów do kwalifikacji wojskowej. Przebadane osoby otrzymają jedną z czterech kategorii do służby wojskowej: A, B, D lub E. Powiatowa komisja lekarskie dla mieszkańców powiatu krakowskiego zlokalizowana będzie w Hali Sportowej WKS Wawel, ul. Podchorążych 3 w Krakowie. Kwalifikacja potrwa do 24 czerwca.
Zobacz więcej »
2022-03-23
2019-09-02