Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca
Cyfrowa Gmina – „Granty PPGR”
W związku z ogłoszonym naborem wniosków w ramach Konkursu Grantowego Cyfrowa Gmina – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – „Granty PPGR”, polegającym na dofinansowaniu zakupu komputerów/laptopów dla dzieci z rodzin po PPGR, Gmina Kocmyrzów-Luborzyca zaprasza osoby, których członkowie rodziny (krewni w linii prostej, tj. rodzice, dziadkowie, pradziadkowie/opiekunowie prawni) pracowali niegdyś w zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej i zamieszkiwali w miejscowości lub gminie objętej PPGR, do zapisów na listę osób ubiegających się o sprzęt komputerowy.
Zobacz więcej »
2021-10-06
Rozpoczęto prace przy poszerzeniu zatoki autobusowej w Luborzycy
Rozpoczęły się prace budowlane przy budowie ( poszerzeniu ) zatoki autobusowej na ulicy Św. Krolowej Jadwigi w Luborzycy.
Zobacz więcej »
2024-04-09
Pani Stanisława z Łuczyc skończyła 101 lat
W piątek, 5 kwietnia br. 101. urodziny obchodziła mieszkanka Łuczyc - Pani Stanisława Świerkowska. Z okazji tak dostojnego jubileuszu, życzenia w imieniu samorządu i mieszkańców gminy, złożył Jubilatce Wójt Gminy Marek Jamborski wspólnie z Zastępcą Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego Eweliną Kałkus. Było niezmiernie miło ponownie spotkać się z Panią Stanisławą i zobaczyć, że nasza Jubilat-ka nadal cieszy się dobrym zdrowiem, a jej prawdziwą siłą w przezwyciężaniu trudności życia co-dziennego jest pomoc bliskiej jej sercu rodziny. Tak jak w roku ubiegłym, uroczystość uświetniła obecność Koła Emerytów, Rencistów i Inwalidów, którego członkinią była Pani Stanisława. Nie zabrakło też pięknego śpiewu zespołu ”Wspomnienie”. Zaproszeni goście odśpiewali Jubilatce „Dwieście lat!” Dziękujemy Jubilatce i Jej Rodzinie za spotkanie, to była sympatyczna, przepełniona życzliwością i radością wizyta. Szanownej Jubilatce jeszcze raz życzymy dużo zdrowia i pogody ducha na kolejne lata.
Zobacz więcej »
2024-04-05
Podsumowanie działań w mijającej kadencji 2018-2024
Podsumowanie działań w mijającej kadencji 2018-2024
Zobacz więcej »
2024-04-09
OSTRZEŻENIE DLA WNIOSKODAWCÓW I BENEFICJENTÓW PROGRAMU „CZYSTE POWIETRZE”
Korzystaj z programu „Czyste Powietrze” uważnie. Wybieraj sprawdzonych wykonawców. Uważaj na oferty składane przez akwizytorów i sprawdzaj, co podpisujesz. Pamiętaj, że dotacja z programu „Czyste Powietrze” przysługuje Tobie, a nie wykonawcy. Instalowanie nowego urządzenia grzewczego jest skuteczne tylko w ocieplonym domu.
Zobacz więcej »
2024-04-05
UWAGA ważna informacja
Szanowni Mieszkańcy, w związku z dużym zainteresowaniem procedurą ujęcia w stałym obwodzie głosowania w ostatnich dniach przed wyborami, przypominamy, że termin na wydanie decyzji o ujęciu lub odmowie ujęcia w stałym obwodzie głosowania wynosi 5 dni. Dlatego aby mieć pewność, że wniosek zostanie rozpatrzony przed wyborami – należy złożyć go najpóźniej do 03 kwietnia 2024 roku. Wniosek o ujęcie w stałym obwodzie głosowania można złożyć w formie papierowej w Urzędzie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca (parter) - pok.4 w godzinach pracy urzędu lub drogą elektroniczną. Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu: 12 387 14 10 wew. 22
Zobacz więcej »
2024-04-02
Małopolski Program Wspierania Uczniów w szkołach podstawowych naszej Gminy
Małopolski Program Wspierania Uczniów Informujemy, że uchwałą Zarządu Województwa Małopolskiego Gmina Kocmyrzów -Luborzyca została wybrana na Partnera do realizacji projektu Małopolski Program Wspierania Uczniów współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027, Priorytet 6. Fundusze Europejskie dla rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego – CP4(f), Działanie 6.12 Edukacja – projekty Województwa Małopolskiego, Typ projektu A, komponent 2. Projekt będzie realizowany w partnerstwie z Departamentem Edukacji UMWM i Małopolskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli, w dwóch szkołach prowadzonych przez naszą Gminę: w roku szkolnym 2024/2025 w Szkole Podstawowej im. Noblistów Polskich w Luborzycy oraz w roku szkolnym 2025/2026 w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Łuczycach. Głównym celem przedsięwzięcia jest wsparcie uczniów, którzy mimo wysokiego potencjału nie uzyskują wyników na miarę swoich możliwości. Projekt kierowany jest również do rodziców/ opiekunów oraz nauczycieli. W ramach partnerstwa nasze szkoły otrzymają wsparcie w formie: szkoleń i wsparcia merytoryczno-metodycznego dla nauczycieli, materiałów na potrzeby diagnozy uczniów, którzy mimo wysokiego potencjału nie uzyskują wyników na miarę swoich możliwości, pomocy w procesie diagnozy uczniów, która zostanie przeprowadzona w szkołach przez naszych nauczycieli - szkolnych liderów projektu, programów i scenariuszy zajęć dla uczniów zakwalifikowanych drogą diagnozy do warsztatów ogólnorozwojowych, które zostaną przeprowadzone w naszych szkołach przez szkolnych liderów projektu, dodatkowej pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, która będzie realizowana w szkołach objętych projektem, warsztatów i konsultacji dla rodziców dzieci, które odbędą się na terenie szkół uczestniczących w projekcie, możliwości zorganizowania wyjazdów edukacyjnych dla uczniów do miejsc służących rozwijaniu ciekawości świata i aktywności poznawczej. Dla uczniów objętych wsparciem zostanie zorganizowany konkurs z nagrodami, podczas którego będą mogli zaprezentować swoje osiągnięcia – sukcesy uzyskane dzięki udziałowi w projekcie. Ponadto, wyłącznie dla uczestników projektu, zostanie wyodrębniona pula środków w ramach komponentu stypendialnego Małopolskiego Programu Wspierania Uczniów, co pozwoli na dodatkowe wsparcie rozwoju ich uzdolnień. W efekcie działań projektowych 80 uczniów klas 2-8 otrzyma wsparcie w postaci pogłębionej diagnozy, a 40 z nich będzie uczestniczyć w warsztatach służących rozwijaniu ogólnego potencjału i budowaniu motywacji do pracy nad sobą oraz wdrażających do planowania własnego rozwoju. Uczniowie będą również uczestniczyć w indywidualnych spotkaniach z psychologami/pedagogami. Rodzice/opiekunowie 40 dzieci zakwalifikowanych do zajęć, dzięki warsztatom i konsultacjom z psychologami/pedagogami, pogłębią wiedzę dotyczącą roli rodziny w rozwijaniu uzdolnień dziecka oraz podniosą kompetencje wychowawcze w tym obszarze. Nauczyciele poszerzą swoje umiejętności w zakresie rozpoznawania i wspierania uczniów zdolnych a także wzbogacą warsztat pracy o kompleksowe narzędzia diagnostyczne oraz o programy i materiały na potrzeby pracy z takimi uczniami. Projekt przyczyni się do poszerzenia oferty edukacyjnej naszych szkół i pozwoli na realizację w praktyce edukacyjnej zasady, że każde dziecko jest zdolne. #FunduszeUE #FunduszeEuropejskie
Zobacz więcej »
2024-04-02
e-Wnioski o płatności obszarowe 2024
Pracownik Małopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Karniowicach wypełnia e-Wnioski o płatności obszarowe na 2024 rok w każdy wtorek od 19 marca do 28 maja 2024 roku w godz. 9.00 – 12.30 w budynku świetlicy wiejskiej w Dojazdowie, ul. Krakowska 114
Zobacz więcej »
2024-03-26
Informacja na temat nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej
SPZOZ Przychodnia Zdrowia w Słomnikach ( ul. Świętej Jadwigi Królowej 2) przejmuje od 1 kwietnia nocną i świąteczną opiekę dla 4 gmin tj.: Kocmyrzów-Luborzyca, Michałowice, Iwanowice oraz Słomniki. Tym samym nocna i świąteczna opieka w Ośrodku Zdrowia w Kocmyrzowie-Luborzycy (Plac Niepodległości 1) zaprzestaje działalność, natomiast ośrodek zdrowia funkcjonuje bez zmian.
Zobacz więcej »
2024-03-25
„Witamy Wiosnę” – podsumowanie akcji
W dniach 21-23.03.2024r. w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Kocmyrzowie-Luborzycy zorganizowana została akcja pt.” Witamy Wiosnę”.
Zobacz więcej »
2024-03-25
10 -lecie Stowarzyszenia Metropolia Krakowska
22 marca odbyła się uroczysta inauguracja obchodów 10-lecia Stowarzyszenia Metropolia Krakowska. W wydarzeniu wzięli udział: Prezydent Miasta Krakowa – Jacek Majchrowski, prezes Zarządu Stowarzyszenia, członkowie Walnego Zebrania Członków w tym Marek Jamborski - Wójt Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, oraz przedstawiciele gmin członkowskich zaangażowani w rozwój współpracy metropolitalnej. Wydarzenie umożliwiło podsumowanie efektów działalności Stowarzyszenia Metropolia Krakowska, które powstało 10 lat temu i stało się przestrzenią przemyślanej współpracy gmin, dążącej do wspierania wysokiej jakości życia mieszkańców i zrównoważonego rozwoju obszaru metropolitalnego. Spotkanie było okazją do uhonorowania ośmiu osób, których wysiłek i zaangażowanie w budowaniu fundamentów współpracy metropolitarnej zostały nagrodzone przez Prezydenta Miasta Krakowa odznaką HONORIS GRATIA. W śród osób odznaczonych znalazł się Marek Jamborski - Wójt Gminy Kocmyrzów-Luborzyca. Początki współpracy gmin, zainicjowało w 2013 roku Ministerstwo Rozwoju, dając możliwość pozyskania funduszy na realizację projektów w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych na lata 2014-2020. W efekcie sześciomiesięcznych rozmów między przedstawicielami Miasta Krakowa oraz sąsiednich gmin uzgodniono szczegóły współpracy i 27 marca 2014 r. podjęto decyzję o utworzeniu Stowarzyszenia Metropolia Krakowska (Kraków i otaczających go 14 gmin: Biskupice, Czernichów, Igołomia – Wawrzeńczyce, Kocmyrzów – Luborzyca, Liszki, Michałowice, Mogilany, Niepołomice, Skawina, Świątniki Górne, Wieliczka, Wielka Wieś, Zabierzów, Zielonki). Otworzyło to nowy rozdział w historii relacji pomiędzy Miastem Krakowem a okolicznymi gminami, stając się fundamentem zintegrowanego rozwoju obszaru. Pierwszym wyzwaniem Stowarzyszenie Metropolia Krakowska było uzgodnienie wspólnej Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych na lata 2014-2020, dzięki której gminy Metropolii Krakowskiej otrzymały ponad 1,5 mln zł na realizację projektów służących poprawie jakości powietrza, wymianie taboru autobusowego, budowie parkingów park&ride czy ścieżek rowerowych. 2018 rok to czas znacznej intensyfikacji wspólnych działań na rzecz poprawy jakości powietrza. Gminy Metropolii przyjęły „Plan likwidacji kotłów węglowych w Metropolii Krakowskiej do 2022 r.” 14 grudnia 2021 r. nastąpiło kolejne ważne wydarzenie dla współpracy metropolitalnej – przyjęta została Strategia Metropolia Krakowska 2030, stanowiąca pionierski w skali kraju, dokument rozwoju ponadlokalnego, który wskazuje cele i kierunki działań w 7 dziedzinach współpracy. Efektem wieloletniej pracy, rozmów i ustaleń w dziedzinie mobilności było uruchomienie sprzedaży Biletu Metropolitalnego. Istotnym wydarzeniem było także przyjęcie 28 listopada 2023 roku Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej, który obejmuje założenia mobilności i transportu dla 36 gmin obszaru funkcjonalnego Krakowa. Najnowszym dokumentem współpracy jest przyjęta w grudniu 2023 r. nowa Strategia ZIT Metropolii Krakowskiej, dzięki której do gmin Metropolii Krakowskiej na kolejne pięć lat trafi 154,96 mln euro. Warto podkreślić, że realizując ideę współpracy, Metropolia Krakowska bierze udział w wielu sieciach współpracy oraz projektach międzynarodowych. Przestrzenią do współpracy są fora tematyczne, wizyty studyjne oraz coroczne Forum Metropolii Krakowskiej. Stowarzyszenie było inicjatorem podpisania deklaracji poparcia współpracy metropolitalnej przez 20 gmin Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krakowa oraz powiaty krakowski i wielicki.
Zobacz więcej »
2024-03-26
Na prośbę Wojewody Małopolskiego zamieszczamy poniższą informację
"W nocy z 21 na 22 marca br. na terenie dzielnicy Nowa Huta w Krakowie, odnotowano zaginięcie aparatu gammagraficznego (defektoskopu), zawierającego wysokoaktywne źródło promieniotwórcze. Urządzenie to widoczne jest na poniższym zdjęciu. Waży około 6-8 kg, ma około 30 cm długości, 20 cm wysokości i 15 cm szerokości. Państwowa Agencja Atomistyki zaleca, aby pod żadnym pozorem nie otwierać ani nie rozcinać urządzenia, ponieważ nawet krótkotrwały kontakt z nieosłoniętym źródłem promieniotwórczym znajdującym się w jego wnętrzu, może stanowić poważne i bezpośrednie zagrożenie dla życia i zdrowia człowieka. W przypadku posiadania informacji na temat lokalizacji urządzenia należy niezwłocznie powiadomić najbliższą jednostkę Policji (numery alarmowe 112 i 997), Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie (tel.: 987 lub 12 39 21 300) lub Centrum ds. Zdarzeń Radiacyjnych Państwowej Agencji Atomistyki (tel.: 22 19 430)".
Zobacz więcej »
2024-03-25
2019-09-02