Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca
Informacja o Komisji Planowania i Inicjatyw Społecznych w dniu 4.12.2023r. o godz. 14.00
Przewodnicząca Komisji Planowania i Inicjatyw Społecznych informuje, że w dniu 4.12.2023r. o godz. 14:00 w Urzędzie Gminy Kocmyrzów - Luborzyca (sala obrad, II piętro) odbędzie się posiedzenie Komisji. Proponowany porządek obrad: 1. Projekt budżetu na rok 2024, ocena zgłoszonych poprawek. 2. Sprawy bieżące Posiedzenie będzie transmitowane na stronie: https://kocmyrzow-luborzyca.sesja.pl/.
Zobacz więcej »
2023-11-30
LI Sesja Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca
W poniedziałek 27 listopada 2023 r. w Urzędzie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca odbyło się posiedzenie LI Sesji Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, w której uczestniczyli również przedstawiciele firmy TAURON: Kierownik Regionu SN i n N Nowa Huta Tauron Dystrybucja S.A. Zdzisław Kucia oraz Starszy Specjalista ds. Oświetlenia. Biuro Obsługi Oświetlenia Kraków Tauron Nowe Technologie S.A. Justyna Kucharczyk. Sesja rozpoczęła się od zatwierdzenia przez Radę Gminy Kocmyrzów-Luborzyca protokołu z poprzedniej L, która odbyła się 30 października br. W następnym punkcie realizowanego porządku obrad, miała miejsce dyskusja dotycząca współpracy z firmą TAURON, w zakresie oświetlenia ulicznego oraz realizacji zadań wynikających z umowy na konserwację oświetlenia ulicznego w naszej Gminie. Dyskusję rozpoczęło wystąpienie Wójta Gminy Marka Jamborskiego, po którym głos zabrał Kierownik Regionu Zdzisław Kucia. Następnie z uwagami oraz szczegółowymi pytaniami zwrócili się do obecnych na Sesji przedstawicieli TAURON – u, Radni i Sołtysi, uczestniczący w posiedzeniu LI Sesji Rady Gminy. Po zakończeniu dyskusji, informację o pracy w okresie pomiędzy L a LI Sesją Rady Gminy, przedstawił zebranym Wójt Gminy Marek Jamborski. Następnie po wystąpieniu pana Wójta, o przebiegu posiedzeń Stałych Komisji Rady Gminy, poinformowali obecnych na Sesji, Przewodniczący Komisji: Augustyn Kaczmarczyk – Komisja Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej, Katarzyna Konewecka -Hołój – Komisja Planowania i Inicjatyw Społecznych, Władysław Zięciak – Komisja Rolnictwa, Handlu i Usług oraz Krzysztof Krupiński – Komisja Rewizyjna. W dalszej części posiedzenia LI Sesji Rady Gminy podjęła następujące uchwały: • w sprawie obniżenia ceny skupu żyta będącej podstawą obliczenia podatku rolnego na 2024 r.; • w sprawie ustanowienia Wieloletniego Programu Rządowego w zakresie dożywania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028; • w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania świadczenia pieniężnego – zasiłku celowego dla osób objętych Wieloletnim Programem Rządowym „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028; • w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków dla osób objętych Programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028; • w sprawie ustanowienia „Programu osłonowego Gminy Kocmyrzów-Luborzyca na lata 2024-2028 w zakresie zapewnienia posiłków dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Kocmyrzów-Luborzyca. Następnie Rada Gminy, kontynuując swoje obrady, podjęła kolejne uchwały: • w sprawie uchwalenia Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3, ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024; • w sprawie określenia zasad udzielania, sposobów rozliczania oraz kontroli dotacji celowej na prace przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków na obszarze Gminy Kocmyrzów-Luborzyca w ramach realizacji Rządowego Programu Odbudowy Zabytków; • w sprawie sposobu dokumentowania wykonania obowiązku w zakresie pozbywania się nieczystości ciekłych z nieruchomości na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca. Posiedzenie LI Sesji Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca zakończyło się, zgodnie z przyjętym porządkiem obrad, realizacją punktu poświęconego omówieniu spraw bieżących i przedstawieniu wolnych wniosków.
Zobacz więcej »
2023-12-01
Informacja o posiedzeniu Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu w dniu 28 listopada 2023r.
Przewodniczący Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu informuje, że w dniu 28 listopada 2023 r. o godz. 12.00 w Urzędzie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca (sala obrad, II piętro) odbędzie się posiedzenie Komisji. Porządek obrad: 1. Zapoznanie się z projektem budżetu na 2024 r. 2. Sprawy bieżące. Posiedzenie będzie transmitowane na stronie https://kocmyrzow-luborzyca.sesja.pl/
Zobacz więcej »
2023-11-27
Informacja o posiedzeniu Komisji Ładu, Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska w dniu 28.11.2023r.
Przewodniczący Komisji Ładu, Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska informuje, że w dniu 28.11.2023 r. o godz. 8.00 w Urzędzie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca (sala obrad) odbędzie się posiedzenie Komisji. Porządek obrad: 1. Zapoznanie się z projektem budżetu na rok 2024. 2. Sprawy bieżące. Posiedzenie będzie transmitowane na stronie https://kocmyrzow-luborzyca.sesja.pl/
Zobacz więcej »
2023-11-24
Zawiadomienie o LI Sesji Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca w dniu 27.11.2023r.
Zawiadamiam, że w dniu 27 listopada 2023 r. /poniedziałek/ o godz. 14.00 w Urzędzie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, II piętro, sala obrad odbędzie się LI Sesja Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca. Porządek obrad: 1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej L Sesji Rady Gminy. 2. Dyskusja na temat współpracy z firmą TAURON w zakresie oświetlenia ulicznego oraz realizacji zadań wynikających z umowy na konserwację oświetlenia ulicznego w Gminie. 3. Informacja Wójta Gminy i Przewodniczących Komisji o pracy między sesjami. 4. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta będącej podstawą obliczenia podatku rolnego na 2024 r. 5. Podjęcie uchwał: - w sprawie ustanowienia wieloletniego programu rządowego w zakresie dożywania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028 - w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania świadczenia pieniężnego – zasiłku celowego dla osób objętych programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024- 2028 - w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków dla osób objętych programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028 - w sprawie ustanowienia „Programu osłonowego Gminy Kocmyrzów-Luborzyca na lata 2024-2028 w zakresie zapewnienia posiłków dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Kocmyrzów-Luborzyca. 6. Uchwalenie Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3, ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024. 7. Określenie zasad udzielania, sposobów rozliczania oraz kontroli dotacji celowej na prace przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków na obszarze Gminy Kocmyrzów-Luborzyca w ramach realizacji Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. 8. Zmiana Uchwały Nr XLIV/333/2018 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 19.09.2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Kocmyrzów-Luborzyca. 9. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu dokumentowania wykonania obowiązku w zakresie pozbywania się nieczystości ciekłych z nieruchomości na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca. 10. Sprawy bieżące i wolne wnioski. Małgorzata Doniec Przewodnicząca Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca Transmisja obrad Sesji na stronie https://kocmyrzow-luborzyca.sesja.pl/
Zobacz więcej »
2023-11-22
Informacja o posiedzeniu Komisji Rolnictwa, Handlu i Usług w dniu 24 listopada 2023r.
Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Handlu i Usług informuje, że w dniu 24 listopada 2023 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca (sala obrad, II piętro) odbędzie się posiedzenie Komisji. Porządek obrad: 1. Zapoznanie się z projektem budżetu na rok 2024. 2. Sprawy bieżące. Posiedzenie będzie transmitowane na stronie https://kocmyrzow-luborzyca.sesja.pl/
Zobacz więcej »
2023-11-21
Informacja o posiedzeniu Komisji Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej w dniu 24 listopada 2023r.
Przewodniczący Komisji Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej informuje, że w dniu 24 listopada 2023 r. o godz. 8.00 w Urzędzie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca (sala obrad, II piętro) odbędzie się posiedzenie Komisji. Porządek obrad: 1. Zapoznanie się z projektem budżetu na rok 2024. 2. Sprawy bieżące. Posiedzenie będzie transmitowane na stronie https://kocmyrzow-luborzyca.sesja.pl/
Zobacz więcej »
2023-11-21
Informacja o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej w dniu 23.11.2023r. o godz. 9.00
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej informuje, że w dniu 23 listopada 2023 r. o godz. 9.00 w Urzędzie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca (sala obrad, II piętro) odbędzie się posiedzenie Komisji. Porządek obrad: 1. Zapoznanie się z projektem budżetu na rok 2024. 2. Sprawy bieżące. Posiedzenie będzie transmitowane na stronie https://kocmyrzow-luborzyca.sesja.pl/
Zobacz więcej »
2023-11-20
Informacja o wspólnym posiedzeniu stałych Komisji Rady Gminy w dniu 22.11.2023r.
Informujemy, że w dniu 22 listopada 2023 r. o godz. 8.00 odbędzie się w Urzędzie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca /II piętro, sala obrad/ wspólne posiedzenie stałych Komisji Rady Gminy. Proponowany porządek obrad: 1. Zaopiniowanie projektów uchwał na Sesję. 2. Omówienie harmonogramu prac nad projektem budżetu na 2024 r. i rozpoczęcie dyskusji dotyczącej zapisów projektu budżetu, z uwzględnieniem wyjaśnienia tematu i podjęcia decyzji w sprawie obiektu sportowego w Kocmyrzowie. 3. Sprawy bieżące. Posiedzenie będzie transmitowane na stronie https://kocmyrzow-luborzyca.sesja.pl/
Zobacz więcej »
2023-11-20
Informacja o posiedzeniu Komisji Planowania i Inicjatyw Społecznych w dniu 17.11.2023r.
Przewodnicząca Komisji Planowania i Inicjatyw Społecznych informuje, że w dniu 17.11.2023r. o godz. 8:00 w Urzędzie Gminy Kocmyrzów - Luborzyca (sala obrad, II piętro) odbędzie się posiedzenie Komisji. Proponowany porządek obrad: 1. Zapoznanie się z projektem budżetu na rok 2024. 2. Sprawy bieżące Posiedzenie będzie transmitowane na stronie: https://kocmyrzow-luborzyca.sesja.pl/.
Zobacz więcej »
2023-11-15
Informacja o posiedzeniu Komisji Rolnictwa, Handlu i Usług - 8.11.2023 r.
Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Handlu i Usług informuje, że w dniu 8 listopada 2023 r. o godz. 11.00 w Urzędzie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca (sala obrad, II piętro) odbędzie się posiedzenie Komisji.
Zobacz więcej »
2023-11-06
Informacja o posiedzeniu Komisji Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej - 8.11.2023 r.
Przewodniczący Komisji Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej informuje, że w dniu 8 listopada 2023 r. o godz. 8.00 w Urzędzie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca (sala obrad, II piętro) odbędzie się posiedzenie Komisji.
Zobacz więcej »
2023-11-06
2023-03-27