Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca
Informacja o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej w dniu 27.05.2024r.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej informuje, że w dniu 27 maja 2024 r. o godz. 10.30 w Urzędzie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca (sala obrad, II piętro) odbędzie się posiedzenie Komisji. Porządek obrad: 1. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2023. 2. Sprawy bieżące. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Andrzej Witek
Zobacz więcej »
2024-05-22
Zawiadomienie o III Sesji Rady Gminy w dniu 27.05.2024r.
Zawiadamiam, że w dniu 27 maja 2024 r. /poniedziałek/ o godz. 8.00 w Urzędzie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, II piętro, sala obrad odbędzie się III Sesja Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca. Porządek obrad: 1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej II Sesji Rady Gminy. 2. Informacja Wójta Gminy i Przewodniczących Komisji o pracy między sesjami. 3. Podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca. 4. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi sąsiedzkie oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, a także trybu ich pobierania. 5. Zmiana uchwały Nr LII/489/2023 Rady Gminy Kocmyrzów – Luborzyca z dnia 14 grudnia 2023 roku dot. określenia zasad udzielania, sposobów rozliczania oraz kontroli dotacji celowej na prace przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków na obszarze Gminy Kocmyrzów-Luborzyca w ramach realizacji Rządowego Programu Odbudowy Zabytków 6. Przyjęcie planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi, dziennymi opiekunami, podmiotami zatrudniającymi dziennych opiekunów oraz osobami fizycznymi prowadzącymi na własny rachunek działalność dziennego opiekuna na terenie gminy Kocmyrzów-Luborzyca. 7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia wójta Gminy Kocmyrzów-Luborzyca. 8. Zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok i Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024- 2039. 9. Sprawy bieżące i wolne wnioski. Grzegorz Marzec Przewodniczący Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca Transmisja obrad Sesji na stronie https://kocmyrzow-luborzyca.sesja.pl/
Zobacz więcej »
2024-05-22
Wspólne posiedzenie Komisji - 20 maja 2024 r. godz. 15.00
Informujemy, że w dniu 20 maja 2024 r. o godz. 15.00 odbędzie się w Urzędzie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca /II piętro, sala obrad/ wspólne posiedzenie stałych Komisji Rady Gminy. Proponowany porządek obrad: 1. Zaopiniowanie projektów uchwał na Sesję. 2. Informacja o przebiegu prac nad budową oczyszczalni ścieków w Kocmyrzowie i Luborzycy. 3. Sprawy bieżące. Przewodniczący Stałych Komisji Rady
Zobacz więcej »
2024-05-16
II Sesja Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca - 14.05.2024
We wtorek 14 maja 2024 r. w Urzędzie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca odbyło się drugie w nowej kadencji posiedzenie Sesji Rady Gminy. Zgodnie z obowiązującymi procedurami formalno-prawnymi, w pierwszych punktach obrad Rada Gminy wprowadziła do porządku obrad punkt w sprawie uchylenia uchwały nr XXII/210/2021 z dnia 11.02.2021 r. w sprawie rozpatrzenia wniosku Stowarzyszenia Gmina dla Mieszkańców dot. przywrócenia transmisji i rejestracji obrad komisji wspólnych oraz zatwierdziła protokół z posiedzenia I Sesji Rady. Po zakończeniu tej części posiedzenia, głos zabrał Wójt Gminy pan Marek Jamborski, który przedłożył informację o pracy w okresie pomiędzy I a II Sesją Rady Gminy. Następnie Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie uchylenia uchwały nr XXII/210/2021 z dnia 11.02.2021 r. Realizując kolejny punkt obrad, Rada podjęła uchwały w sprawie powołania składów osobowych stałych Komisji Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca.
Zobacz więcej »
2024-05-15
Zawiadomienie o II Sesji Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca w dniu 14.05.2024r.
Zawiadamiam, że w dniu 14 maja 2024 r. /wtorek/ o godz. 8.00 w Urzędzie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, II piętro, sala obrad odbędzie się II Sesja Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca. Porządek obrad: 1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej I Sesji Rady Gminy. 2. Informacja Wójta Gminy o pracy między sesjami. 3. Podjęcie uchwał w sprawie powołania składów osobowych stałych Komisji Rady. 4. Sprawy bieżące i wolne wnioski. Grzegorz Marzec Przewodniczący Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca Transmisja obrad Sesji na stronie https://kocmyrzow-luborzyca.sesja.pl/
Zobacz więcej »
2024-05-09
Dyżury Przewodniczącego Rady Gminy kadencja 2024/2029
Pan Grzegorz Marzec - Przewodniczący Rady przyjmuje strony w poniedziałki w godz. 17.00-18.00 /pok. 33, II piętro Urzędu Gminy/ lub w inne dni po uzgodnieniu z Biurem Rady /tel. 12 387 16 10/.
Zobacz więcej »
2024-05-08
I Sesja Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca - kadencja 2024–2029
We wtorek 7 maja 2024 roku odbyło się pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca. Tę pierwszą, w nowej kadencji Sesję Rady otworzył Radny Senior pan Antoni Trela. Po oficjalnym stwierdzeniu prawomocności oraz przyjęciu porządku obrad, który przedstawił Radnym pan A. Trela, głos zabrała pani Małgorzata Warzecha - Przewodniczący Gminnej Komisji Wyborczej, która poinformowała zebranych o przebiegu pracy Komisji, podczas tegorocznych wyborów samorządowych (wybory Wójta i Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca). Po przedłożeniu powyższego sprawozdania Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej wraz z jej przedstawicielami wręczyła, członkom nowo wybranej Rady, zaświadczenia o ich wyborze. Nowo wybrani Radni Gminy Kocmyrzów-Luborzyca złożyli następnie uroczyste ślubowanie, którego treść odczytał najmłodszy Radny Gminy Kocmyrzów-Luborzyca pan Grzegorz Marzec. W dalszej części obrad, zaprzysiężona już Rada Gminy, dokonała wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca. W wyniku przeprowadzonego głosowania funkcję tę Rada powierzyła, Radnemu Grzegorzowi Marzec. Następnie Radny Senior, pan Antoni Trela, przekazał prowadzenie obrad I Sesji Rady Gminy nowo wybranemu Przewodniczącemu Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, a Rada, kontynuując swoje posiedzenie, przeprowadziła wybór dwóch Zastępców Przewodniczącego Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca. W wyniku przeprowadzonego głosowania, zostali nimi: Paweł Gruchała i Mariusz Wąsowicz. W dalszej części obrad I Sesji Rady, po otrzymaniu zaświadczenia o wyborze na Wójta Gminy, ślubowanie złożył pan Marek Jamborski, który w ten sposób, zgodnie z wymogami formalnymi, objął na najbliższe pięć lat funkcję Wójta Gminy Kocmyrzów-Luborzyca.
Zobacz więcej »
2024-05-07
Postanowienie 554/2024 Komisarza Wyborczego II w Krakowie z dnia 24.04.2024 r. w sprawie zwołania I sesji nowo wybranej Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca
Postanowienie 554/2024 Komisarza Wyborczego II w Krakowie z dnia 24.04.2024 r. w sprawie zwołania I sesji nowo wybranej Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca
Zobacz więcej »
2024-04-25
LVI Sesja Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca
25 marca 2024 roku, odbyło się w Urzędzie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca posiedzenie LVI Sesji Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca. Rozpoczęło się ono od zatwierdzenia przez Radę Gminy protokołu z poprzedniej LV Sesji, która odbyła się 26 lutego br. Następnie, Wójt Gminy Marek Jamborski dokonał szczegółowego podsumowania najważniejszych zadań wraz z ich źródłami finansowania, realizowanych w kończącej się kadencji 2018-2024 oraz złożył wszystkim Radnym podziękowania za współpracę a w szczególności tym Radnym, którzy nie kandydują w nadchodzących wyborach do rady gminy - Małgorzata Doniec, Jadwiga Łach, Władysław Zięciak, Jan Małota. Specjalne słowa uznania skierował do Pani Małgorzaty Doniec - Przewodniczącej Rady Gminy za wieloletnią pracę na rzecz mieszkańców Gminy Kocmyrzów - Luborzyca oraz aktywną pomoc i wsparcie inicjatyw służących budowaniu samorządu oraz do Radnych W dalszej części obrad Wójt Gminy Marek Jamborski, przedstawił Radzie informację o pracy w okresie pomiędzy LV a LVI Sesją Rady Gminy. Po zakończeniu wystąpieniu pana Wójta, o przebiegu posiedzeń Stałych Komisji Rady Gminy, w tym samym okresie poinformowali obecnych na Sesji, Przewodniczący: Augustyn Kaczmarczyk – Przewodniczący Komisji Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej, Krzysztof Krupiński – Komisja Rewizyjna, Katarzyna Konewecka-Hołój – Komisja Planowania i Inicjatyw Społecznych. Kontynuując obrady, Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca w 2024 roku. W kolejnym punkcie realizowanego porządku obrad głos zabrała Przewodnicząca Komisji Skarg,Wniosków i Petycji Anna Szlachta, która przedstawiła Radzie informację o pracach, kierowanej przez nią Komisji. Po wysłuchaniu ww. wystąpienia, Radni podjęli dwie uchwały: - w sprawie uznania za bezzasadną skargi na Wójta Gminy Kocmyrzów-Luborzyca. - w sprawie uznania za zasadną skargi na Wójta Gminy Kocmyrzów-Luborzyca. Realizując przyjęty porządek obrad Radni podjęli podczas obrad LVI Sesji kolejne uchwały. Były to uchwały: - w sprawie przekazanie Komendzie Miejskiej PSP w Krakowie środków finansowych z przeznaczeniem na pokrycie wydatków bieżących. - w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Gminy Kocmyrzów-Luborzyca na rok 2024. Posiedzenie LVI Sesji Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca zakończyło się, zgodnie z przyjętym porządkiem obrad, realizacją punktu poświęconego omówieniu spraw bieżących oraz przedstawieniu wolnych wniosków.
Zobacz więcej »
2024-03-25
Zawiadomienie o LVI Sesji Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca w dniu 25 marca 2024r.
Zawiadamiam, że w dniu 25 marca 2024 r. /poniedziałek/ o godz. 9.00 w Urzędzie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, II piętro, sala obrad odbędzie się LVI Sesja Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca. Porządek obrad: 1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej LV Sesji Rady Gminy. 2. Podsumowanie kadencji 2018-2024. 3. Informacja Wójta Gminy i Przewodniczących Komisji o pracy między sesjami. 4. Uchwalenie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca w 2024 r. 5. Rozpatrzenie skarg. 6. Przekazanie Komendzie Miejskiej PSP w Krakowie środków finansowych z przeznaczeniem na pokrycie wydatków bieżących. 7. Zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok. 8. Sprawy bieżące i wolne wnioski. Małgorzata Doniec Przewodnicząca Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca Transmisja obrad Sesji na stronie https://kocmyrzow-luborzyca.sesja.pl/
Zobacz więcej »
2024-03-20
Wspólne posiedzenie stałych Komisji Rady Gminy w dniu 25 marca 2024r. o godz. 8.00
Informujemy, że w dniu 25 marca 2024 r. o godz. 8.00 odbędzie się w Urzędzie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca /II piętro, sala obrad/ wspólne posiedzenie stałych Komisji Rady Gminy. Proponowany porządek obrad: 1. Zaopiniowanie projektów uchwał. 2. Sprawy bieżące. Posiedzenie będzie transmitowane na stronie https://kocmyrzow-luborzyca.sesja.pl/
Zobacz więcej »
2024-03-20
Informacja o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej w dniu 19 marca 2024r.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej informuje, że w dniu 19 marca 2024 r. o godz. 8.00 w Urzędzie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca (sala obrad, II piętro) odbędzie się posiedzenie Komisji. Porządek obrad: 1. Kontrola realizacji umów i kosztów związanych z gminnym systemem gospodarki odpadami. 2. Sprawy bieżące. Posiedzenie będzie transmitowane na stronie https://kocmyrzow-luborzyca.sesja.pl/
Zobacz więcej »
2024-03-15
2023-03-27