Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca
Informacja o posiedzeniu Komisji Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej w dniu 18.01.2024 r.
Przewodniczący Komisji Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej informuje, że w dniu 18.01.2024 r. o godz. 8.00 w Urzędzie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca (sala obrad, II piętro) odbędzie się posiedzenie Komisji.
Zobacz więcej »
2024-01-15
Informacja o posiedzeniu Komisji Rolnictwa, Handlu i Usług w dniu 18.01.2024 r.
Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Handlu i Usług informuje, że w dniu 18.01.2024 r. o godz. 9.00 w Urzędzie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca (sala obrad, II piętro) odbędzie się posiedzenie Komisji.
Zobacz więcej »
2024-01-15
Informacja o posiedzeniu Komisji Ładu, Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska w dniu 17.01.2024 r
Przewodniczący Komisji Ładu, Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska informuje, że w dniu 17.01.2024 r. o godz. 9.00 w Urzędzie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca (sala obrad) odbędzie się posiedzenie Komisji.
Zobacz więcej »
2024-01-12
Informacja o posiedzeniu Komisji Planowania i Inicjatyw Społecznych w dniu 15.01.2024 r
Przewodnicząca Komisji Planowania i Inicjatyw Społecznych informuje, że w dniu 15.01.2024 r. o godz. 15:00 w Urzędzie Gminy Kocmyrzów - Luborzyca (sala obrad, II piętro) odbędzie się posiedzenie Komisji.
Zobacz więcej »
2024-01-11
LIII Sesja Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca
W czwartek 28 grudnia 2023 roku odbyło się posiedzenie LIII Sesji Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, które rozpoczęło się od części proceduralnej, w trakcie której Rada przyjęła protokół z poprzedniej LII Sesji Rady Gminy. W pierwszym punkcie realizowanego porządku obrad Wójt Gminy Kocmyrzów-Luborzyca Marek Jamborski przedstawił obecnym na Sesji informację o pracy w okresie pomiędzy LII a LIII Sesją Rady Gminy. W dalszej części obrad Rada Gminy podjęła następujące uchwały: • w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kocmyrzów-Luborzyca na 2023 rok; • w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023–2035. Kontynuując obrady Rada Gminy podjęła prace nad przyjęciem uchwały dotyczącej Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kocmyrzów-Luborzyca na lata 2024–2039. Po odczytaniu treści projektu uchwały, w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kocmyrzów-Luborzyca na lata 2024–2039 przez Przewodniczącą Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca Małgorzatę Doniec, została ona przez Radę Gminy Kocmyrzów-Luborzyca przyjęta przy 11 głosach „za” i 4 głosach „wstrzymujących się”. Kolejną z uchwał, procedowanych przez Radę Gminy, była uchwała budżetowa Gminy Kocmyrzów-Luborzyca na rok 2024. Dyskusję nad powyższą uchwałą rozpoczęły wystąpienia Przewodniczących Stałych Komisji Rady, którzy przedstawili pracę kierowanych przez nich Komisji nad założeniami budżetu gminy na rok 2024 rok oraz jego ocenę. Pięć spośród sześciu Stałych Komisji Rady Gminy pozytywnie zaopiniowało przedstawiony projekt budżetu na rok 2024. Następnie głos zabrał Wójt Gminy Marek Jamborski, który w swoim wystąpieniu przybliżył zebranym najważniejsze założenia projektu budżetu Gminy Kocmyrzów-Luborzyca na rok 2024. Dopełnieniem wystąpienia pana Wójta było wystąpienie Skarbnika Gminy Kornelii Łakomy, która odniosła się w nim m.in.: do uwag, jakie zostały przedstawione podczas wypowiedzi Przewodniczących Stałych Komisji Rady Gminy. Po przeprowadzonej dyskusji nad projektem budżetu, Rada Gminy, wprowadziła do projektu budżetu gminy na 2024 rok siedem zgłoszonych przez Wójta Gminy autopoprawek. W dalszej części procedury uchwalania budżetu Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Doniec odczytała projekt uchwały budżetowej Gminy Kocmyrzów-Luborzyca na 2024 rok, po czym przeprowadzone zostało głosowanie, w wyniku którego uchwała budżetowa Gminy Kocmyrzów-Luborzyca na rok 2024 została przez Radę Gminy przyjęta przy 10 głosach „za” i 5 głosach „wstrzymujących się”. W dalszej części czwartkowego posiedzenia LIII Sesji Rady Gminy, Radni, podjęli uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do gminnego zasobu nieruchomości, prawa własności nieruchomości gruntowych od osoby fizycznej, zlokalizowanej w sołectwie Wiktorowice obr. 0021. Posiedzenie LIII Sesji Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca zakończyło się, zgodnie z przyjętym porządkiem obrad, realizacją punktu poświęconego omówieniu spraw bieżących i przedstawieniu wolnych wniosków.
Zobacz więcej »
2023-12-29
Zawiadomienie o LIII Sesji Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca w dniu 28 grudnia 2023r.
Zawiadamiam, że w dniu 28 grudnia 2023 r. /czwartek/ o godz. 9.00 w Urzędzie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, II piętro, sala obrad odbędzie się LIII Sesja Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca.
Zobacz więcej »
2023-12-22
Informacja o wspólnym posiedzeniu stałych Komisji Rady w dniu 28 grudnia 2023r.
Informujemy, że w dniu 28 grudnia 2023 r. o godz. 8.00 odbędzie się w Urzędzie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca /II piętro, sala obrad/ wspólne posiedzenie stałych Komisji Rady Gminy.
Zobacz więcej »
2023-12-22
LII Sesja Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca
W czwartek 14 grudnia 2023 r. w Urzędzie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca odbyło się posiedzenie LII Sesji Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca. Posiedzenie rozpoczęło się od zatwierdzenia przez Radę Gminy Kocmyrzów-Luborzyca protokołu z poprzedniej LI, która odbyła się 27 listopada br. W dalszej części obrad LII Sesji Rady Gminy informację o pracy w okresie pomiędzy LI a LII Sesją Rady Gminy, przedłożył zebranym Wójt Gminy Marek Jamborski. Po zakończeniu wystąpieniu pana Wójta, o przebiegu posiedzeń Stałych Komisji Rady Gminy, poinformowali obecnych na Sesji, Przewodniczący Komisji: Krzysztof Krupiński – Komisja Rewizyjna, Katarzyna Konewecka -Hołój – Komisja Planowania i Inicjatyw Społecznych, Augustyn Kaczmarczyk – Komisja Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej, Grzegorz Marzec – Komisja Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu, Władysław Zięciak – Komisja Rolnictwa, Handlu i Usług oraz Jadwiga Łach – Komisja Ładu, Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska. Następnie, kontynuując swoje obrady, Rada Gminy podjęła następujące uchwały: • w sprawie przyjęcia do realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej i Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej na lata 2024 – 2026; • w sprawie wyrażenia zgody dla Wójta Gminy Kocmyrzów Luborzyca o wystąpienie z wnioskiem o nieodpłatne przekazie nieruchomości tj dz. nr 393/5 w obrębie Skrzeszowice w trybie art.24 ust.5c ustawy z dnia 19 października 1991r o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa; • w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym określoną część nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kocmyrzów – Luborzyca położonych w obrębie Goszyce, Karniów oraz Łuczyce; • w sprawie określenia zasady udzielania, sposobów rozliczania oraz kontroli dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków położonych na obszarze Gminy Kocmyrzów – Luborzyca w ramach realizacji Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. W dalszej części posiedzenia LII głos zabrała Przewodnicząca Komisji Skarg,Wniosków i Petycji Anna Szlachta, która przedstawiła Radzie informację o pracach, kierowanej przez nią Komisji. Po wysłuchaniu ww. wystąpienia, Radni podjęli uchwałę w sprawie uznania za zasadną skargi na bezczynność Wójta Gminy Kocmyrzów-Luborzyca. Ostatnią z podjętych na czwartkowej Sesji uchwał była uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Gminy Kocmyrzów-Luborzyca na rok 2023. Posiedzenie LII Sesji Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca zakończyło się, zgodnie z przyjętym porządkiem obrad, realizacją punktu poświęconego omówieniu spraw bieżących i przedstawieniu wolnych wniosków.
Zobacz więcej »
2023-12-15
Zawiadomienie o LII Sesji Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca w dniu 14 grudnia 2023r.
Zawiadamiam, że w dniu 14 grudnia 2023 r. /czwartek/ o godz. 9.00 w Urzędzie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, II piętro, sala obrad odbędzie się LII Sesja Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca. Porządek obrad: 1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej LI Sesji Rady Gminy. 2. Informacja Wójta Gminy i Przewodniczących Komisji o pracy między sesjami. 3. Przyjęcie do realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej i Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej na lata 2024 – 2026. 4. Wyrażenie zgody na przejęcie działek w Skrzeszowicach. 5. Wyrażenie zgody na dzierżawę działek z przeznaczeniem na umieszczenie modułów teletechnicznych. 6. Określenie zasad udzielania, sposobów rozliczania oraz kontroli dotacji celowej na prace przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków na obszarze Gminy Kocmyrzów-Luborzyca w ramach realizacji Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (zgodnie z wytycznymi Organu Nadzoru). 7. Rozpatrzenie skargi. 8. Zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok. 9. Sprawy bieżące i wolne wnioski. Małgorzata Doniec Przewodnicząca Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca Transmisja obrad Sesji na stronie https://kocmyrzow-luborzyca.sesja.pl/
Zobacz więcej »
2023-12-08
Informacja o wspólnym posiedzeniu stałych Komisji Rad w dniu 14 grudnia 2023r.
Informujemy, że w dniu 14 grudnia 2023 r. o godz. 8.00 odbędzie się w Urzędzie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca /II piętro, sala obrad/ wspólne posiedzenie stałych Komisji Rady Gminy. Proponowany porządek obrad: 1. Zaopiniowanie projektów uchwał na Sesję. 2. Sprawy bieżące. Posiedzenie będzie transmitowane na stronie https://kocmyrzow-luborzyca.sesja.pl/
Zobacz więcej »
2023-12-08
Informacja o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej w dniu 12 grudnia 2023r.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej informuje, że w dniu 12 grudnia 2023 r. o godz. 7.45 w Urzędzie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca (sala obrad, II piętro) odbędzie się posiedzenie Komisji. Porządek obrad: 1. Kontrola gospodarowania mieniem komunalnym. 2. Sprawy bieżące. Posiedzenie będzie transmitowane na stronie https://kocmyrzow-luborzyca.sesja.pl/
Zobacz więcej »
2023-12-08
Informacja o posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w dniu 5 grudnia 2023r. o godz. 14.30
Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji informuje, że w dniu 5 grudnia 2023 r. o godz. 14.30 w Urzędzie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca (sala obrad, II piętro) odbędzie się posiedzenie Komisji. Porządek obrad: 1. Rozpatrzenie skargi.
Zobacz więcej »
2023-11-30
2023-03-27