Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca
Informacja o wspólnym posiedzeniu stałych Komisji Rady Gminy w dniu 14 marca 2024r. o godz. 8.00
Informujemy, że w dniu 14 marca 2024 r. o godz. 8.00 odbędzie się w Urzędzie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca /II piętro, sala obrad/ wspólne posiedzenie stałych Komisji Rady Gminy. Proponowany porządek obrad: 1. Nabór wniosków w ramach Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych. 2. Sprawy bieżące. Posiedzenie będzie transmitowane na stronie https://kocmyrzow-luborzyca.sesja.pl/
Zobacz więcej »
2024-03-11
Informacja o wspolnym posiedzeniu Komisji Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej oraz Komisji Rolnictwa, Handlu i Usług w dniu 14 marca 2024r.
Informujemy, że w dniu 14 marca 2024 r. po zakończeniu komisji wspólnej tj. około godziny 9.00 odbędzie się w Urzędzie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca /II piętro, sala obrad/ wspólne posiedzenie Komisji Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej oraz Komisji Rolnictwa, Handlu i Usług. Proponowany porządek obrad: 1. Rozpatrzenie pism. 2. Sprawy bieżące. Posiedzenie będzie transmitowane na stronie https://kocmyrzow-luborzyca.sesja.pl/
Zobacz więcej »
2024-03-11
Informacja o posiedzeniu Komisji Planowania i Inicjatyw Społecznych w dniu 6.03.2024
Przewodnicząca Komisji Planowania i Inicjatyw Społecznych informuje, że w dniu 6.03.2024 r. o godz. 10:00 w Urzędzie Gminy Kocmyrzów - Luborzyca (sala obrad, II piętro) odbędzie się posiedzenie Komisji. Proponowany porządek obrad: 1. Analiza zrealizowanych projektów i dotacji pod kątem finansowym (ewentualne kary po stronie gminy) od roku 2018. 2. Informacja Referatu Budownictwa i Gospodarki Komunalnej co do zgodności projektów z opisami do przetargu (w oparciu o zapytania mieszkańców). 3. Aktualne informacje o postępie przejmowania działek od Skarbu Państwa. 4. Propozycja konkursu "Jesteś tym, co jesz" dla uczniów klas I-III i klas IV-VIII. 5. Sprawy bieżące. Posiedzenie będzie transmitowane na stronie: https://kocmyrzow-luborzyca.sesja.pl/.
Zobacz więcej »
2024-03-01
Informacja o wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Gminy w dniu 6.03.2024r.
Informujemy, że w dniu 6 marca 2024 r. o godz. 8.00 odbędzie się wyjazdowe wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy poświęcone Szkole Podstawowej w Maciejowicach w związku ze stanowiskiem Sołectwa wypracowanym na zebraniu wiejskim .
Zobacz więcej »
2024-03-01
LV Sesja Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca
W poniedziałek, 26 lutego 2024 roku, w Urzędzie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, odbyła się LV Sesja Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca. Posiedzenie rozpoczęło się od zatwierdzenia przez Radę Gminy Kocmyrzów-Luborzyca protokołu z poprzedniej LIV, która odbyła się 29 stycznia br. W pierwszym punkcie realizowanego porządku obrad, Wójt Gminy Marek Jamborski, przedstawił Radzie informację o pracy w okresie pomiędzy LIV a LV Sesją Rady Gminy. W dalszej części posiedzenia Rady Gminy głos zabrała Przewodnicząca Gminnej Rady Seniorów Danuta Sokół, która przedstawiła obecnym na LV Sesji prezentację multimedialną, będącą szczegółowym sprawozdaniem, podsumowującym działalności Gminnej Rady Seniorów w w trakcie ostatniej kadencji. Swoje wystąpienie pani Przewodnicząca zakończyła serdecznymi podziękowaniami skierowanymi do wszystkich, którzy swoją działalnością stale wspierali Gminną Radę Seniorów. Następnie kontynuując obrady Rada Gminy podjęła następujące uchwały: - w sprawie przyjęcia i wdrożenia do realizacji Planu Zrównoważonej Mobilności Metropolii Krakowskiej i jej Obszaru Funkcjonalnego. - w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca NR X/69/2019 z dnia 14 sierpnia 2019 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu funkcjonowania Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Kocmyrzowie. Podjęcie tej uchwały poprzedziło wystąpienie Przewodniczącej Komisji Ładu, Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska Rady Gminy Jadwigi Łach, odnoszące się do treści zmian zawartych w ww. uchwale. - w sprawie zmiany Uchwały Nr. LI/478/2023 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 27 listopada 2023 r w sprawie ustanowienia wieloletniego programu rządowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024 – 2028. - w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Luborzyca. Następnie głos zabrała Przewodnicząca Komisji Skarg,Wniosków i Petycji Anna Szlachta, która przedstawiła Radzie informację o pracach, kierowanej przez nią Komisji. Po wysłuchaniu ww. wystąpienia, Radni podjęli dwie uchwały: - w sprawie uznania za bezzasadną skargi złożonej na Dyrektor Centrum Zarządzania Edukacją w Kocmyrzowie – Luborzycy. - w sprawie uznania za bezzasadną skargi na Wójta Gminy Kocmyrzów-Luborzyca. Ostatnie z podjętych na poniedziałkowej Sesji uchwał to uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Gminy Kocmyrzów-Luborzyca na rok 2024 oraz zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2024-2039. Posiedzenie LV Sesji Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca zakończyło się, zgodnie z przyjętym porządkiem obrad, realizacją punktu poświęconego omówieniu spraw bieżących oraz przedstawieniu wolnych wniosków.
Zobacz więcej »
2024-02-27
Zawiadomienie o LV Sesji Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca
Zawiadamiam, że w dniu 26 lutego 2024 r. /poniedziałek/ o godz. 15.00 w Urzędzie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, II piętro, sala obrad odbędzie się LV Sesja Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca. Porządek obrad: 1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej LIV Sesji Rady Gminy. 2. Informacja Wójta Gminy i Przewodniczących Komisji o pracy między sesjami. 3. Podsumowanie działalności Gminnej Rady Seniorów. 4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia i wdrożenia do realizacji Planu Zrównoważonej Mobilności Metropolii Krakowskiej i jej Obszaru Funkcjonalnego. 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu PSZOK. 6. Zmiana Uchwały Nr LI/478/2023 z dn. 27 listopada 2023 r w sprawie ustanowienia wieloletniego programu rządowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024 – 2028. 7. Nadanie nazwy ulicy w miejscowości Luborzyca. 8. Rozpatrzenie skarg. 9. Zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok i Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024- 2039. 10. Sprawy bieżące i wolne wnioski. Małgorzata Doniec Przewodnicząca Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca Transmisja obrad Sesji na stronie https://kocmyrzow-luborzyca.sesja.pl/
Zobacz więcej »
2024-02-21
Informacja o wspólnym posiedzeniu stałych Komisji Rady Gminy w dniu 26.02.2024r
Informujemy, że w dniu 26 lutego 2024 r. o godz. 14.00 odbędzie się w Urzędzie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca /II piętro, sala obrad/ wspólne posiedzenie stałych Komisji Rady Gminy. Proponowany porządek obrad: 1. Zaopiniowanie projektów uchwał. 2. Sprawy bieżące. Posiedzenie będzie transmitowane na stronie https://kocmyrzow-luborzyca.sesja.pl/
Zobacz więcej »
2024-02-21
Informacja o posiedzeniu Komisji Ładu, Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska w dniu 23.02.2024r.
Przewodniczący Komisji Ładu, Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska informuje, że w dniu 23.02.2024 r. o godz. 8.00 w Urzędzie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca (sala obrad) odbędzie się posiedzenie Komisji. Porządek obrad: 1. Zaopiniowanie projektu uchwały. 2. Sprawy bieżące. Posiedzenie będzie transmitowane na stronie https://kocmyrzow-luborzyca.sesja.pl/
Zobacz więcej »
2024-02-20
Informacja o posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w dniu 12 lutego 2024r.
Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji informuje, że w dniu 12 lutego 2024 r. o godz. 8.30 w Urzędzie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca (sala obrad, II piętro) odbędzie się posiedzenie Komisji. Porządek obrad: 1. Rozpatrzenie skarg.
Zobacz więcej »
2024-02-07
Informacja o wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Gminy w dniu 6 lutego 2024 r.
Informujemy, że w dniu 6 lutego 2024 r. o godz. 9.00 odbędzie się w Urzędzie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca /II piętro, sala obrad/ wspólne posiedzenie stałych Komisji Rady Gminy.
Zobacz więcej »
2024-02-02
LIV Sesja Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca
W poniedziałek 29 stycznia 2024 roku odbyło się posiedzenie LIV Sesji Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca. Poniedziałkowa sesja rozpoczęła się od zatwierdzenia protokołu z poprzedniej Sesji Rady Gminy. W pierwszym punkcie przyjętego porządku obrad Wójt Gminy Marek Jamborski przedstawił szczegółową informację o pracy w okresie pomiędzy LIII a LIV Sesją Rady. Po wystąpieniu Wójta Gminy, sprawozdania dotyczące działalności Stałych Komisji Rady Gminy, które odbyły się w analogicznym okresie, przedstawili Przewodniczący Stałych Komisji Rady: Augustyn Kaczmarczyk – Komisja Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej,Grzegorz Marzec - Komisja Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu,Władysław Zięciak – Komisja Rolnictwa,Handlu i Usług, Jadwiga Łach - Komisja Ładu, Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska, Katarzyna Konewecka-Hołój – Komisja Planowania i Inicjatyw Społecznych oraz Krzysztof Krupiński – Komisja Rewizyjna. W dalszej części obrad Rady miała miejsce prezentacja i dyskusja poświęcona omówieniu projektu rozbudowy Szkoły Podstawowej im. Noblistów Polskich w Luborzycy. Realizację tego punktu obrad rozpoczęło wystąpienie Wójta Gminy Marka Jamborskiego, po którym Zastępca Kierownika Referatu Budownictwa i Gospodarki Komunalnej UG Joanna Marona, przedstawiła zebranym informacje dotyczące ww. projektu oraz stanu prac nad jego realizacją. Po wystąpieniu pani Joanny Marony, głos zabrał Dyrektor SP im. Noblistów Polskich w Luborzycy Sławomir Góra, następnie zaś odbyła się dyskusja dotycząca przedstawionego projektu. Po realizacji tego punktu porządku obrad Radni zapoznali się z informacją dotyczącą planów pracy Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca oraz Komisji Rady Gminy w roku 2024, które przedstawiła Przewodnicząca Rady Małgorzata Doniec. W kolejnym punkcie Rada podjęła uchwałę w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2024 rok. Plan ten zaprezentował zebranym Przewodniczący Komisji Krzysztof Krupiński. Kontynuując obrady Radni podjęli kolejne uchwały: • w sprawie udzielenia Parafii p.w. Znalezienia i Podwyższenia Krzyża Świętego w Luborzycy, Parafii p.w. Świętego Wawrzyńca w Goszczy oraz Parafii p.w. Świętego Mikołaja w Czulicach dotacji na przeprowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych zgodnie z przyznaną dotacją w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków; • w sprawie współfinansowania funkcjonowania Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie prowadzonego przez Gminę Kraków; • w sprawie złożenia wniosku i uczestnictwa w projekcie partnerskim dotyczącym instalacji OZE, zgodnie z treścią której: „Rada Gminy Kocmyrzów-Luborzyca wyraża intencję złożenia wniosku o dofinansowanie oraz uczestnictwa w projekcie partnerskim, w którym Gmina Kocmyrzów- Luborzyca pełni funkcję Lidera Projektu, w naborze organizowanym w ramach programu Inwestycja B2.2.2 Instalacje OZE realizowane przez społeczności energetyczne Część B (wsparcie inwestycyjne społeczności energetycznych) Działanie B.1: Demonstracyjne projekty inwestycyjne realizowane przez społeczności energetyczne (nr naboru KPOD.03.12-IP.05-002/23)”; • w sprawie zmiany uchwały Nr. XXII/204/2021 Rady Gminy Kocmyrzów–Luborzyca z dnia 11 lutego 2021r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania; • w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Gminy Kocmyrzów-Luborzyca na 2024 r.; • w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kocmyrzów-Luborzyca na lata 2024-2039. Posiedzenie LIV Sesji Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca zakończyło, zgodnie z obowiązującym porządkiem obrad, omówienie spraw bieżących i wolne wnioski.
Zobacz więcej »
2024-01-30
Zawiadomienie o LIV Sesji Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca w dniu 29.01.2024r.
Zawiadamiam, że w dniu 29 stycznia 2024 r. /poniedziałek/ o godz. 15.00 w Urzędzie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, II piętro, sala obrad odbędzie się LIV Sesja Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca. Porządek obrad: 1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej LIII Sesji Rady Gminy. 2. Informacja Wójta Gminy i Przewodniczących Komisji o pracy między sesjami. 3. Omówienie projektu rozbudowy Szkoły Podstawowej im. Noblistów Polskich w Luborzycy. 4. Informacja na temat planu pracy Rady Gminy oraz Komisji na rok 2024. 5. Zatwierdzenie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2024 r. 6. Udzielenie dotacji Parafiom w Luborzycy, Goszczy i Czulicach na przeprowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych zgodnie z przyznaną dotacją w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. 7. Podjęcie uchwały w sprawie współfinansowania funkcjonowania Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie prowadzonego przez Gminę Kraków 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli uczestnictwa w projekcie dot. instalacji OZE. 9. Podjecie uchwały w sprawie zmian dotyczących odpłatności za usługi opiekuńcze. 10. Zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok i Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024- 2039. 11. Sprawy bieżące i wolne wnioski. Małgorzata Doniec Przewodnicząca Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca Transmisja obrad Sesji na stronie https://kocmyrzow-luborzyca.sesja.pl/
Zobacz więcej »
2024-01-24
2023-03-27