Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca
Informacja o posiedzeniu Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu w dniu 19.06.2024r.
Przewodniczący Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu informuje, że w dniu 19.06.2024 r. o godz. 8.00 w Urzędzie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca (sala obrad, II piętro) odbędzie się posiedzenie Komisji. Porządek obrad: 1. Plan pracy na rok 2024. 2. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2023. 3. Sprawy bieżące. Przewodniczący Komisji Paweł Gruchała
Zobacz więcej »
2024-06-17
Informacja o posiedzeniu Komisji Planowania i Inicjatyw Społecznych w dniu 18.06.2024r. o godz. 14.00
Przewodniczący Komisji Planowania i Inicjatyw Społecznych informuje, że w dniu 18.06.2024 r. o godz. 14.00 w Urzędzie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca (sala obrad, II piętro) odbędzie się posiedzenie Komisji. Porządek obrad: 1. Plan pracy na rok 2024. 2. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2023. 3. Sprawy bieżące. Przewodniczący Komisji Zbigniew Pragnący
Zobacz więcej »
2024-06-14
Informacja o posiedzeniu Komisji Rolnictwa, Handlu i Usług w dniu 17.06.2024r. o godz. 15.00
Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Handlu i Usług informuje, że w dniu 17.06.2024 r. o godz. 15.00 w Urzędzie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca (sala obrad) odbędzie się posiedzenie Komisji. Porządek obrad: 1. Plan pracy na rok 2024. 2. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2023. 3. Zaopiniowanie projektu uchwały. 4. Sprawy bieżące. Przewodniczący Komisji Leszek Kaczmarczyk
Zobacz więcej »
2024-06-13
Informacja o posiedzeniu Komisji Ładu, Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska w dniu 14.06.2024r. o godz. 8.30
Przewodniczący Komisji Ładu, Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska informuje, że w dniu 14.06.2024 r. o godz. 8.30 w Urzędzie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca (sala obrad) odbędzie się posiedzenie Komisji. Porządek obrad: 1. Plan pracy na rok 2024. 2. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2023. 3. Rozpatrzenie maila. 4. Sprawy bieżące. Przewodniczący Komisji Radosław Zębala
Zobacz więcej »
2024-06-12
Informacja Komisji Budownicta i Gospodarki Przestrzennej w dniu 10.06.2024r. o godz. 15.00
Przewodnicząca Komisji Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej informuje, że w dniu 10.06.2024 r. o godz. 15.00 w Urzędzie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca (sala obrad, II piętro) odbędzie się posiedzenie Komisji. Porządek obrad: 1. Rozwój sieci kanalizacyjnej na lata 2024-2029 - analiza dotychczasowych inwestycji w ciągu ostatnich 5 lat. 2. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2023. 3. Sprawy bieżące. Przewodnicząca Komisji Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej Katarzyna Konewecka-Hołój
Zobacz więcej »
2024-06-07
Informacja o posiedzeniu Komisji Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej w dniu 4.06.2024
Przewodnicząca Komisji Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej informuje, że w dniu 4.06.2024 r. o godz. 8.00 w Urzędzie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca (sala obrad, II piętro) odbędzie się posiedzenie Komisji. Porządek obrad: 1. Plan pracy na rok 2024. 2. Omówienie inwestycji do programu Polski Ład. 3. Sprawy bieżące. Przewodnicząca Komisji Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej Katarzyna Konewecka-Hołój
Zobacz więcej »
2024-05-29
Informacja o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej w dniu 3 czerwca 2024
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej informuje, że w dniu 3 czerwca 2024 r. o godz. 15.00 w Urzędzie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca (sala obrad, II piętro) odbędzie się posiedzenie Komisji. Porządek obrad: 1. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2023. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Zobacz więcej »
2024-05-29
Odbyła się III Sesja Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca
W poniedziałek 27 maja 2024 roku, o godzinie 8:00, w Urzędzie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca rozpoczęła się trzecia, w nowej kadencji, Sesja Rady Gminy. Zgodnie z obowiązującymi procedurami formalno-prawnymi, w pierwszych punktach obrad Rada wprowadziła zmiany do porządku obrad oraz zatwierdziła protokół z posiedzenia II Sesji Rady. Po zakończeniu tej części obrad, głos zabrał Wójt Gminy Marek Jamborski, który przedłożył obecnym na sali informację o pracy w okresie pomiędzy II a III Sesją Rady Gminy. W związku z pominięciem jednego słowa podczas składania ślubowania w czasie I Sesji Rady Gminy, postanowił ponownie odczytać rotę ślubowania w całości. Kontynuując swoje obrady Rada Gminy podjęła następujące uchwały: - w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kocmyrzów- Luborzyca o radną Katarzynę Foltyn; - w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi sąsiedzkie oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, a także trybu ich pobierania; - w sprawie zmiany uchwały Nr LII/489/2023 Rady Gminy Kocmyrzów – Luborzyca z dnia 14 grudnia 2023 roku dotyczącej określenia zasad udzielania, sposobów rozliczania oraz kontroli dotacji celowej na prace przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków na obszarze Gminy Kocmyrzów-Luborzyca w ramach realizacji Rządowego Programu Odbudowy Zabytków; - w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi, dziennymi opiekunami, podmiotami zatrudniającymi dziennych opiekunów oraz osobami fizycznymi prowadzącymi na własny rachunek działalność dziennego opiekuna na terenie gminy Kocmyrzów-Luborzyca. Kolejna z podjętych podczas III Sesji Rady Gminy uchwał, to uchwała ustalająca wysokość wynagrodzenia Wójta Gminy Kocmyrzów-Luborzyca wraz z wszystkimi przysługującymi mu z tytułu pełnionej funkcji dodatkami, a także dodatkiem związanym ze stażem pracy, którą to wysokość Rada ustaliła działając w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa; Rada podjęła także uchwały wprowadzające zmiany w uchwale budżetowej Gminy Kocmyrzów-Luborzyca na rok 2024 oraz Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2024-2039. Ostatnie z podjętych na poniedziałkowym posiedzeniu uchwał, to uchwały w sprawie udzielenia dotacji z budżetu gminy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Karniowie. Posiedzenie III Sesji Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, zgodnie z przyjętym porządkiem obrad zakończyło omówienie spraw bieżących i wolne wnioski.
Zobacz więcej »
2024-05-28
Informacja o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej w dniu 27.05.2024r.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej informuje, że w dniu 27 maja 2024 r. o godz. 10.30 w Urzędzie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca (sala obrad, II piętro) odbędzie się posiedzenie Komisji. Porządek obrad: 1. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2023. 2. Sprawy bieżące. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Andrzej Witek
Zobacz więcej »
2024-05-22
Zawiadomienie o III Sesji Rady Gminy w dniu 27.05.2024r.
Zawiadamiam, że w dniu 27 maja 2024 r. /poniedziałek/ o godz. 8.00 w Urzędzie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, II piętro, sala obrad odbędzie się III Sesja Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca. Porządek obrad: 1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej II Sesji Rady Gminy. 2. Informacja Wójta Gminy i Przewodniczących Komisji o pracy między sesjami. 3. Podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca. 4. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi sąsiedzkie oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, a także trybu ich pobierania. 5. Zmiana uchwały Nr LII/489/2023 Rady Gminy Kocmyrzów – Luborzyca z dnia 14 grudnia 2023 roku dot. określenia zasad udzielania, sposobów rozliczania oraz kontroli dotacji celowej na prace przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków na obszarze Gminy Kocmyrzów-Luborzyca w ramach realizacji Rządowego Programu Odbudowy Zabytków 6. Przyjęcie planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi, dziennymi opiekunami, podmiotami zatrudniającymi dziennych opiekunów oraz osobami fizycznymi prowadzącymi na własny rachunek działalność dziennego opiekuna na terenie gminy Kocmyrzów-Luborzyca. 7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia wójta Gminy Kocmyrzów-Luborzyca. 8. Zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok i Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024- 2039. 9. Sprawy bieżące i wolne wnioski. Grzegorz Marzec Przewodniczący Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca Transmisja obrad Sesji na stronie https://kocmyrzow-luborzyca.sesja.pl/
Zobacz więcej »
2024-05-22
Wspólne posiedzenie Komisji - 20 maja 2024 r. godz. 15.00
Informujemy, że w dniu 20 maja 2024 r. o godz. 15.00 odbędzie się w Urzędzie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca /II piętro, sala obrad/ wspólne posiedzenie stałych Komisji Rady Gminy. Proponowany porządek obrad: 1. Zaopiniowanie projektów uchwał na Sesję. 2. Informacja o przebiegu prac nad budową oczyszczalni ścieków w Kocmyrzowie i Luborzycy. 3. Sprawy bieżące. Przewodniczący Stałych Komisji Rady
Zobacz więcej »
2024-05-16
II Sesja Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca - 14.05.2024
We wtorek 14 maja 2024 r. w Urzędzie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca odbyło się drugie w nowej kadencji posiedzenie Sesji Rady Gminy. Zgodnie z obowiązującymi procedurami formalno-prawnymi, w pierwszych punktach obrad Rada Gminy wprowadziła do porządku obrad punkt w sprawie uchylenia uchwały nr XXII/210/2021 z dnia 11.02.2021 r. w sprawie rozpatrzenia wniosku Stowarzyszenia Gmina dla Mieszkańców dot. przywrócenia transmisji i rejestracji obrad komisji wspólnych oraz zatwierdziła protokół z posiedzenia I Sesji Rady. Po zakończeniu tej części posiedzenia, głos zabrał Wójt Gminy pan Marek Jamborski, który przedłożył informację o pracy w okresie pomiędzy I a II Sesją Rady Gminy. Następnie Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie uchylenia uchwały nr XXII/210/2021 z dnia 11.02.2021 r. Realizując kolejny punkt obrad, Rada podjęła uchwały w sprawie powołania składów osobowych stałych Komisji Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca.
Zobacz więcej »
2024-05-15
2023-03-27