Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca
233 rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja.
Pierwsza w Europie i druga na świecie (po Stanach Zjednoczonych) ustawa zasadnicza była rewolucją w dziejach systemów politycznych. Święto Narodowe 3 Maja warto wspólnie celebrować. Delegacja władz gminy: Marek Jamborski – Wójt Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, zastępca wójta Wiesław Wójcik i sekretarz gminy Anna Szymczyk - Sierak w imieniu społeczności gminnej złożyli symboliczny wieniec pod pomnikiem poległych za ojczyznę. Kosynierzy, powstańcy, żołnierze i partyzanci – wszyscy na przestrzeni lat walczyli o niepodległość. To dzięki nim dziś możemy cieszyć się swobodą i żyć w wolnym kraju.
Zobacz więcej »
2024-05-10
Gminy Kocmyrzów-Luborzyca otrzymała wyróżnienie za wieloletnią współpracę ze Stowarzyszeniem Płónocnego Krakowa
W dniu 27 kwietnia odbyła się konferencja podsumowująca i promująca efekty wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2015-2024 Stowarzyszenia Korona Północnego Krakowa. Udział w konferencji wzięli przedstawiciele samorządów oraz najaktywniejszych organizacji działających na rzecz rozwoju lokalnego z terenu działania stowarzyszenia. Gmina Kocmyrzów-Luborzyca otrzymała wyróżnienie, statuetkę za wieloletnią współpracę, zaangażowanie i całokształt działań na rzecz mieszkańców obszaru Stowarzyszenia Korona Północnego Krakowa.
Zobacz więcej »
2024-05-10
TO JUŻ DZIŚ – 30 KWIETNIA 2024 !!
Zgodnie z uchwałą antysmogową w województwie małopolskim od 1 maja 2024 roku, zabronione będzie użytkowanie kotłów poniżej 3 klasy do ogrzewania budynków. Ograniczenia dotyczą również właścicieli kominków na drewno – muszą one spełniać wymogi ekoprojektu lub posiadać sprawność cieplną na poziomie co najmniej 80 proc. Zgodnie z tym dokumentem do końca kwietnia musiały zostać wymienione najstarsze kotły na węgiel lub drewno, który nie spełnia wymogów co najmniej klasy 3, czyli tzw. kopciuchy. Uchwała przewiduje, że nowsze kotły na węgiel lub drewno klasy 3 lub 4 trzeba wymienić do 31 grudnia 2026 roku, a kotłów klasy 5 można używać bezterminowo. Uchwała antysmogowa doprecyzowuje, że użytkowane nadal mogą być piece i kominki, które spełniają wymagania ekoprojektu lub mają sprawność cieplną na poziomie co najmniej 80 proc. Urządzenia nie spełniające takich wymagań muszą być koniecznie wymienione. NIE CZEKAJ, WYMIEŃ PIEC ! SKORZYSTAJ Z DOFINANSOWANIA !
Zobacz więcej »
2024-05-10
ZUS - porady telefoniczne dyżury w maju
Przekazujemy informację od krakowskiego Oddziału ZUS w sprawie korzystania z telefonicznych porad ekspertów.
Zobacz więcej »
2024-04-30
Diamentowe Gody Państwa Zamojskich
W dniu 25 kwietnia 2024 roku Wójt Gminy Kocmyrzów-Luborzyca Marek Jamborski oraz Z-ca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego Ewelina Kałkus, odwiedzili Państwa Wandę i Franciszka Zamojskich z Kocmyrzowa, którzy obchodzili 60-lecie pożycia małżeńskiego. Z tej okazji Jubilatom złożono serdeczne gratulacje i życzenia kolejnych lat życia, obfitych w zdrowie i radosne chwile. Nie zabrakło również kwiatów i upominków, jak na ten wyjątkowy czas świętowania przystało. Państwo Wanda i Franciszek Zamojscy zawarli związek małżeński 25 kwietnia 1964 roku w Krakowie. Do Kocmyrzowa przeprowadzili się w 2007 roku. Jubilaci doczekali się dwóch córek, syna, a także dziewięciorga wnucząt i prawnuczki Antosi. Państwo Zamojscy aktywnie uczestniczą w Klubie Seniora, gdzie Pani Wanda, jako nasza lokalna artystka, prowadzi warsztaty z rękodzieła. Szanownym Jubilatom Diamentowych Godów serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych wspólnych lat spędzonych w jak najlepszym zdrowiu oraz wzajemnej miłości.
Zobacz więcej »
2024-05-10
Zawarto umowę o dofinansowanie na projekt "Wdrażanie Programu Ochrony Potwietrza w Gminie Kocmyrzów-Luborzyca"
W dniu 26 marca 2024 r. została zawarta umowa pomiędzy Gminą Kocmyrzów – Luborzyca, a Zarządem Województwa Małopolskiego o dofinansowanie projektu pn. „Wdrażanie Programu Ochrony Powietrza w Gminie Kocmyrzów – Luborzyca”, w ramach działania 2.5 Wdrażanie Programu Ochrony Powietrza, typ B Funkcjonowanie ekodoradców w gminach z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Celem realizacji projektu jest wsparcie transformacji energetycznej Gminy Kocmyrzów -Luborzyca oraz wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego, poprzez ograniczenie emisji i zanieczyszczeń stężeń: pyłu zawieszonego PM10; PM2,5; benzo(a)pirenu oraz dwutlenku azotu, a także ograniczenie emisji CO2. Celami szczegółowymi są: - ograniczenie negatywnego wpływu na zmiany klimatu poprzez zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii i poprawę efektywności energetycznej budynków oraz wzmocnienie roli ekodoradców, - wzrost świadomości mieszkańców regionu w zakresie zagrożeń zdrowotnych związanych z zanieczyszczeniem środowiska, w tym powietrza oraz korzyści płynących z wykorzystywania OZE. Przez kampanie edukacyjne, spotkania oraz materiały informacyjne, projekt będzie angażował społeczność lokalną i stymulował jej rozwój, wskazując zalety wymiany nieefektywnych źródeł ciepła i stosowania OZE, dokonywania termomodernizacji budynków: poprawa stanu zdrowia, komfort użytkowania, walory ekonomiczne, promocja czystego powietrza, gminy i innowacji. Dzięki realizacji projektu, będzie możliwość kontynuacji zatrudnienia ekodoradców, którzy będą prowadzili akcje informacyjno – edukacyjne i spotkania z grupami opiniotwórczymi z zakresu ochrony klimatu, aktualizowali bazę CEEB, świadczyli szeroko pojęte poradnictwo związane m. in. ze zjawiskiem ubóstwa energetycznego i aplikowaniem o środki na poprawę efektywności energetycznej, edukacji w zakresie oszczędności energii, OZE, możliwości dofinansowania, uchwały antysmogowej, korzyści płynących z wymiany kotłów węglowych, zagrożeń zdrowotnych i ekonomicznych związanych z zanieczyszczeniem środowiska Dla mieszkańców dotkniętych ubóstwem energetycznym będzie świadczone doradztwo oraz będą rozpowszechniane i przekazywane akcesoria umożliwiające zwiększenie oszczędności w zakresie energii i wody np. żarówki LED, termostaty grzejnikowe, perlatory, reduktory prysznicowe czy ekrany grzejnikowe. Dodatkowo realizacja projektu pozwoli na wyposażenie ekodoradców w profesjonalny sprzęt, ułatwiający działania doradcze, edukacyjne czy inwentarzowe np.: elektroniczny, mobilny terminal inwentaryzacji; kamerę termowizyjną; miernik jakości powietrza z wyświetlaczem. Projekt skierowany jest do wszystkich mieszkańców Gminy Kocmyrzów - Luborzyca i regionów sąsiednich. Zarówno mieszkańcy Gminy korzystający ze wsparcia ekodoradców, jak również pośrednio wszyscy ci, którzy mieszkają w sąsiedztwie, dzięki podniesieniu standardów jakości powietrza w Gminie Kocmyrzów - Luborzyca, będą odczuwać korzyści zdrowotne u siebie. Całkowita wartość projektu wynosi: 588 235,29 zł: - dofinansowanie ze środków UE w wysokości 500 000,00zł tj. 85%; - środki własne: 88 235,29 zł tj. 15%.
Zobacz więcej »
2024-05-10
II EKO PIKNIK z okazji DNIA ZIEMI
W dniu 19.04.2024r. na PSZOK odbył się II EKO PIKNIK z okazji Dnia Ziemi. Tego popołudnia królowały występy uczniów i przedszkolaków z naszej gminy w tematyce i przebraniach EKO przygotowane na najwyższym poziomie, pod czujnym okiem nauczycieli i opiekunów oraz przy najlepszej i wiernej widowni. Na wszystkich występujących czekały upominki, a dla placówek oświatowych podziękowania od samorządu i rośliny. Był to również czas podsumowania akcji sprzątania sołectw w Gminie Kocmyrzów - Luborzyca w ramach #posprzatajznamimalopolske w której zebrano kilkaset worków odpadów różnego rodzaju ( butelki plastikowe i szklane, odpady budowlane, papierki, opakowania kartonowe itd). W akcję sprzątania sołectw zaangażowało się wiele osób, rodzin z dziećmi, szkół i organizacji. W ramach uznania wszyscy otrzymali symboliczne rośliny dla swoich małych ojczyzn i listy uznania od Wójta Gminy. Na pikniku nie zabrakło także stoiska programu "CZYSTE POWIETRZE" z poradami naszych EKODORADCÓW, oraz punktu informacyjnego dotyczącego segregacji odpadów, oraz stoiska z kreatywnymi EKO warsztatami. Podczas pikniku pracownicy Urzędu Gminy edukowali najmłodszych i służyli pomocą na temat gospodarowania odpadami w Gminie Kocmyrzów - Luborzyca. Dla dzieci przygotowano konkursy z nagrodami, które spotkały się z aprobatą. Na działce obok na naszych najmłodszych mieszkańców czekały dmuchańce oraz stoisko gastronomiczne przygotowane przez Senior+ w Kocmyrzowie. Dużym zainteresowaniem cieszyła się wymiana elektroodpadów na sadzonki roślin. Podczas pikniku można było również zapoznać się z prezentacją ekologicznych urządzeń grzewczych, oraz oczyszczalni biologicznych. Prawdziwym hitem okazał się konkurs EKOMODA w ramach konkursu należało wykonać strój z użyciem odpadów min. gazet, rolek od papieru, wytłoczek od jajek , kartonów, itd.... Wpłynęło ponad 50 prac. Dla każdego uczestnika przewidzieliśmy nagrodę i dyplom. Osoby, które wczoraj nie odebrały upominków, informujemy że dowieziemy je do szkół, gdzie uczęszczają uczestnicy konkursu, a pozostałe osoby proszone są o odbiór w urzędzie gminy w godzinach urzędowania. Podsumowując, dzisiejsze wydarzenia były prawdziwym świętem dla naszej Planety i pomimo kapryśnej pogody atmosfera była ciepła i słoneczna. Dziękujemy Wam wszystkim za obecność.
Zobacz więcej »
2024-05-10
II Turniej KGW
Przekazujemy informację o II Turnieju Kół Gospodyń Wiejskich w Racławicach, który odbędzie się dnia 25.05.2024r.
Zobacz więcej »
2024-05-10
Program „Ciepłe mieszkanie” dla budynków wielorodzinnych z terenu Gminy (1)
Na podstawie złożonego wniosku do programu „Ciepłe mieszkanie”, Gmina Kocmyrzów - Luborzyca otrzymała dotacje w kwocie 389 800 złotych na realizację zadania w ramach Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie”. W związku z otrzymanym dofinansowaniem wsparcie finansowe otrzymają budynki wielorodzinne z terenu Gminy na wykonania zadania w postaci wymiany źródła ciepła oraz termomodernizacji budynku.
Zobacz więcej »
2024-05-10
Barszcz Sosnowskiego - dofinansowanie do jego usunięcia.
Urząd Gminy Kocmyrzów-Luborzyca otrzymał informację od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie o uzyskaniu pełnej wnioskowanej kwoty, tj. 68 775,00 zł dotacji na zadanie dot. likwidacji roślin barszczu Sosnowskiego z terenów komunalnych Gminy Kocmyrzów-Luborzyca w 2024 roku. Środki te stanowią 70% kosztów kwalifikowanych zadania.
Zobacz więcej »
2024-05-10
Zawarto umowę na pomoc finansową w zakresie zaopatrzenia w kompostowniki
W dniu 05.04.2024 r. została zawarta umowa pomiędzy Gminą Kocmyrzów – Luborzyca, a Województwem Małopolskim o udzielenie pomocy finansowej w 2024 roku w zakresie zaopatrzenia w kompostowniki, na kwotę 33 000,00 zł.
Zobacz więcej »
2024-05-10
Zawarta umowa na udzielenie pomocy finansowej przeznaczonej dla jednostki OSP Karniów
W dniu 10.04.2024 r. została zawarta umowa pomiędzy Gminą Kocmyrzów – Luborzyca, a Województwem Małopolskim o udzielenie pomocy finansowej w 2024 roku z przeznaczeniem dla jednostki OSP Karniów na realizację prac budowlano – remontowych pn.”Modernizacja kotłowni wraz z wymianą kotła oraz przebudową schodów w budynku OSP Karniów”, na kwotę 48 000,00 zł.
Zobacz więcej »
2024-05-10
2019-09-02