Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca
Konserwacja kapliczki w Wilkowie zakończona
Zakończone zostało zadanie pn. „Kompleksowa konserwacja kapliczki słupowej w miejscowości Wilków” dofinansowane z budżetu Województwa Małopolskiego w ramach konkursu „Kapliczki Małopolski 2023”. Zadanie obejmowało opracowanie programu prac konserwatorskich wraz z kosztorysem, wykonanie prac konserwatorskich oraz wykonanie tabliczki informującej o udzieleniu dotacji. Kapliczka znajdowała się nad skarpą, która w każdej chwili mogła się osunąć. W ramach zadania przeniesiono kapliczkę w bezpieczne miejsce w obrębie tej samej działki. W nowej lokalizacji wykonano stopę fundamentową oraz izolację pionową i poziomą. Elementy kapliczki zostały poddane konserwacji, a skarpa na której była umiejscowiona została zabezpieczona. Całkowita wartość zadania: 53 971,19 zł. Dofinansowanie: 26 000,00 zł
Zobacz więcej »
2023-12-28
Termomodernizacja w Łuczycach - zakończona
W ramach realizacji przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja budynku mieszkalno – usługowego, montaż instalacji gazowej wraz z wymianą kotła w miejscowości Łuczyce” Gmina Kocmyrzów – Luborzyca pozyskała dofinansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego, Programu TERMO na przeprowadzenie kompleksowej termomodernizacji wraz z wymianą źródła ciepła w budynku mieszkalno – usługowym w Łuczycach, ul. Dworska 1 (premia MZG z opcją grantu MZG). Zakres prac termomodernizacyjnych obejmował w szczególności następujące roboty: - ocieplenie elewacji budynku (w tym balkonów), wymiana obróbek i elementów blacharskich; - ocieplenie stropodachu; - ocieplenie stropu nad piwnicami; - wymianę okien w przyziemiu; - wymianę drzwi wejściowych do budynku; - montaż drzwi do piwnic w przyziemiu (EI30) oraz w przedsionku części usługowej; W ramach wymiany źródła ciepła, wymieniono istniejący kocioł na paliwo stałe, na kocioł kondensacyjny z zamkniętą komorą spalania oraz dokonano montażu instalacji gazowej. Przedsięwzięcie termomodernizacyjne przyczyni się poprawy stanu technicznego budynku, do zmniejszenia zapotrzebowania na ciepło w obiekcie, a tym samym przyniesie pozytywny efekt ekologiczny. Rezultaty inwestycji korzystnie wpłyną również na standard i komfort użytkowania budynku przez mieszkańców i pacjentów ośrodka zdrowia. Całkowita wartość inwestycji wynosi: 424 802,46 zł Dofinansowanie z Programu TERMO: 292 293,33 zł - premia MZG (mieszkaniowy zasób gminy) – 196 459,45 (pomniejszona o prowizję z tytułu przyznanej premii w wysokości 1 178,76 zł); - grant MZG (mieszkaniowy zasób gminy) – 95 833,88 zł.
Zobacz więcej »
2023-12-28
Odwiert nowej studni w Maciejowicach zakończony sukcesem
Odwiert nowej studni w Maciejowicach zakończony sukcesem. Ponad miesiąc czasu trwał odwiert 100 metrowej studni zlokalizowanej przy zbiorniku wody pitnej w miejscowości Maciejowice. Po wykonaniu odwiertu, próbne pompowanie wskazało wydajność 30m3/h. Badania próbek wody są prawidłowe. Przed nami kolejny krok: uzbrojenie studni i wykonanie wszelkiej dokumentacji pozwalającej na użytkowanie ujęcia wody, które zasili nasz system wodociągowy.
Zobacz więcej »
2023-12-15
Budowa parkingów "parkuj i jedź" - zakończono projekt
Z końcem listopada 2023 r. zakończył się projekt pn. Budowa parkingów „parkuj i jedź” zlokalizowanych przy stacjach kolejowych wzdłuż linii Kraków-Miechów-Warszawa oraz w centrum Gminy Kocmyrzów – Luborzyca. Głównym celem jego realizacji było ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez zwiększenie udziału niskiego transportu kolejowego i miejskiego w systemie obsługi komunikacji zbiorowej. Inwestycja polegała na wybudowaniu 5 parkingów, w tym 4 przy stacjach kolejowych PKP oraz 1 w centrum Gminy. Każdy z parkingów posiada: - miejsca postojowe dla samochodów osobowych – łącznie 276; - w tym miejsca dla osób niepełnosprawnych – w sumie 24; - miejsce dla rodzica z dzieckiem – w sumie 6; - zadaszone miejsca dla jednośladów – łącznie 81; Baranówka 53 miejsca postojowe dla samochodów osobowych, w tym 3 dla osób niepełnosprawnych i 1 miejsce dla rodzica z dzieckiem oraz zatoka kiss and ride (K+R). Zadaszona wiata i montaż na 15 stanowisk stojaków rowerowych i 6 koszy na śmieci. Łuczyce 53 miejsca postojowe dla samochodów osobowych, w tym 3 stanowiska dla osób niepełnosprawnych i 1 miejsce dla rodzica z dzieckiem oraz zatokę kiss and ride (K+R). Zadaszona wiata i montaż na 15 stanowisk stojaków rowerowych i 6 koszy na śmieci. Goszcza 47 miejsc postojowych dla samochodów osobowych, w tym 3 dla osób niepełnosprawnych i 1 miejsce dla rodzica z dzieckiem oraz zatoka kiss and ride (K+R). Zadaszona wiata i montaż na 15 stanowisk stojaków rowerowych i 6 koszy na śmieci. Kocmyrzów 72 miejsca postojowe dla samochodów osobowych, w tym 12 dla osób niepełnosprawnych i 1 miejsce dla rodzica z dzieckiem oraz zatoka kiss and ride (K+R). Zadaszona wiata i montaż na 20 stanowisk stojaków rowerowych i 8 koszy na śmieci. Zastów Parking 51 miejsc postojowych dla samochodów osobowych, w tym 3 dla osób niepełnosprawnych i 2 miejsca dla rodzica z dzieckiem oraz zatoka kiss and ride (K+R). Zadaszona wiata i montaż na 16 stanowisk stojaków rowerowych i 2 koszy na śmieci. Droga Wykonano odcinek drogi o długości 830 m i szerokości 6 m, łączący pobliskie miejscowości Baranówka i Maciejowice. Wysokość kosztów kwalifikowanych projektu wynosi: 9 136 793,11 zł W tym dofinansowanie z UE – 7 766 274,13zł tj. 85%
Zobacz więcej »
2023-12-05
Uroczyste przekazanie strojów dla OSP Łuczyce
W ramach realizacji programu „Małopolskie OSP”, Gmina Kocmyrzów- Luborzyca pozyskała środki na dofinansowanie zakupu specjalistycznej odzieży ochronnej, z przeznaczeniem dla OSP Łuczyce. 30 listopada 2023 r. odbyło się uroczyste przekazanie zakupionych strojów strażackich przez Wójta Pana Marka Jamborskiego, na ręce Prezesa Pana Michała Łacha , wśród których znajdowały się (w ilości po 5 sztuk): - buty strażackie, - 3 częściowe specjalne ubranie, - kominiarki strażackie, - hełmy strażackie. Wartość zadania: 40 550,00zł Dofinansowanie” 10 000,00zł.
Zobacz więcej »
2023-12-05
Wykonano Remont Drogi Gminnej Publicznej w Rawałowicach
W minionych dniach wykonano zasadnicze prace w związku z inwestycją pn.: Remont Drogi Gminnej Publicznej nr 600305K w miejscowości Rawałowice. Zadanie polegało na wykonaniu nowej nawierzchni jezdni na odcinku o długości 725 m, odtworzeniu obustronnych poboczy o szerokości 0,50 m, a także przywróceniu drożności rowu przydrożnego. W ramach zadania należy także dokonać wymiany 10 lamp oświetlenia ulicznego z istniejących lamp sodowych na lampy LED. Inwestycja jest dofinansowana w 65% ze środków Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie w ramach Rządowego Funduszu Dróg.
Zobacz więcej »
2023-11-13
Szatnia kontenerowa w Łuczycach - utwardzono teren
Zagospodarowano i utwardzono teren pod posadowienie budynku szatni kontenerowej w Łuczycach. Dzięki współpracy Gminy Kocmyrzów – Luborzyca i Stowarzyszenia Kultury Fizycznej LKS „Kosynierzy” realizowane jest zadanie budowy kontenerowego zaplecza socjalno – sanitarnego przy boisku sportowo – rekreacyjnym w miejscowości Łuczyce wraz z wykonaniem: • utwardzenia terenu pod szatnię kontenerową; • instalacji wewnętrznych: wody, kanalizacji sanitarnej i elektrycznej, • instalacji położonymi poza budynkiem: wody, kanalizacji sanitarnej do zbiornika szczelnego i elektryczną, • zagospodarowanie terenu w postaci wykonania chodnika, ciągu pieszo – jezdnego z miejscami postojowymi; • wykonanie przyłącza wody; • wykonanie zieleni. Planowany termin zakończenia zadania to koniec grudnia, a kwota zadania to 1 021 876,01 zł brutto. Zadanie realizowane jest w ramach poddzialania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskiech na lata 2014-2020. Dofinansowanie na realizację zadania pozyskano z Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa
Zobacz więcej »
2023-11-09
Trwają prace termomodernizacyjne w Łuczycach
Trwają prace termomodernizacyjne wraz z montażem instalacji gazowej i wymianą kotła w budynku mieszkalno – usługowym w Łuczycach. Na przedmiotowe zadanie Gmina Kocmyrzów – Luborzyca pozyskała dofinansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego: premia MZG na termomodernizację - 292 293,33zł; grant MZG na wymianę źródła ciepła - 95 833,88zł. Łączna kwota zadania to 424 802,46 zł brutto ( Pozyskane dofinansowanie to ponad 90% 🤗) Zadanie powinno zostać wykonane do końca listopada.
Zobacz więcej »
2023-10-30
Remont drogi i pętli autobusowej w Rawałowicach rozpoczety
Szanowni Mieszkańcy, informujemy że rozpoczyna się remont drogi i pętli autobusowej w miejscowości Rawałowice w związku z tym w dniach: 25 (środa), 26(czwartek), 27(piątek) października 2023r. kursy autobusu linii 262 odjeżdżające z przystanku „Rawałowice Kapliczka” o godz.: 11:15, 13:25, 15:15 będą skrócone do przystanku „Kocmyrzów-Luborzyca Urząd Gminy”.
Zobacz więcej »
2023-10-24
Podpisano umowe na zadanie: "Opracowanie projektu rozbudowy Szkoły Podstawowej w Luborzycy"
Szanowni Państwo, Miło nam poinformować, że dnia 20.10.2023 r. podpisaliśmy umowę z Wykonawcą na realizację zadania pn.: „Opracowanie projektu rozbudowy Szkoły Podstawowej w Luborzycy”. Przedmiot zamówienia obejmuje opracowanie kompleksowego projektu rozbudowy Szkoły Podstawowej im. Noblistów Polskich w Luborzycy wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego, boiskiem wielofunkcyjnym oraz placem zabaw. Planowany termin realizacji zamówienia: do 14.10.2024 r. Kwota: 343 170,00 zł brutto Firma wybrana w drodze prowadzonego postępowania, tj.: SEE Sp. z o.o. ul. Zdobywców Monte Cassino 37/3, 61 – 695 Poznań
Zobacz więcej »
2023-10-24
Zakończony remont dachu w Wysiołku Luborzyckim
Zakończona została realizacja zadania: „Remont fragmentów stropodachu na budynku Oświaty i Wychowania w Wysiołku Luborzyckim, gm. Kocmyrzów – Luborzyca”, realizowanego w oparciu o umowy znak: ZP.272.10.2023 z dnia05.07.2023r. oraz aneksem z dnia 01.09.2023r. Przedmiotem odbioru zadania w pełnym zakresie było: Skrzydło południowe: roboty rozbiórkowe; roboty murowe; warstwy stropodachu; ocieplenie kominów i elewacji; roboty wykończeniowe; instalacja odgromowa. Skrzydło północne: roboty rozbiórkowe; roboty murowe; warstwy stropodachu;ocieplenie kominów i elewacji; roboty wykończeniowe; instalacja odgromowa Roboty budowlane konieczne do wykonania.
Zobacz więcej »
2023-10-24
Podpisano umowę na zadanie: "Modernizacja (przebudowa) dróg dojazdowych do pól w miejscowościach: Marszowice oraz Goszyce"
Dnia 28.09.2023 r. podpisaliśmy umowę z Wykonawcą na realizację zadania pn.: „Modernizacja (przebudowa) dróg dojazdowych do pól w miejscowościach: Marszowice oraz Goszyce” Przedmiot zamówienia obejmuje: * przebudowę drogi gminnej w zakresie nowej nawierzchni asfaltowej jezdni oraz wykonanie obustronnych poboczy - długość 540 m, w miejscowości Marszowice; * przebudowę drogi gminnej w zakresie nowej nawierzchni asfaltowej jezdni oraz wykonanie obustronnych poboczy - długość 380 m, w miejscowości Goszyce . Planowany termin realizacji zamówienia: do 17.11.2023 r. Kwota: 412 141,02 zł brutto Firma wybrana w drodze prowadzonego postępowania, tj.: PRODIM Sp. z o.o. Oskar Niezabitowski ul. Blokowa 14, 31 – 752 Kraków
Zobacz więcej »
2023-10-05
2024-05-21