Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca
Podpisano umowę na opracowanie projektu szatni w Kocmyrzowie
W dniu 5.03.2024r. podpisana została umowa z firmą projektową MIRPOL Sp z o.o. na wykonanie zadania pt." Opracowanie projektu szatni dla sportowców oraz boiska sportowego w miejscowości Kocmyrzów" Wartość zadania: 140 000 zł
Zobacz więcej »
Trwają prace budowy wiat przystankowych
Trwają prace budowy wiat przystankowych w miejscowościach Goszcza, Marszowice i Wilków w związku z planowanym wydłużeniem linii 232 do miejscowości Wilków.
Zobacz więcej »
2024-02-28
Podpisano umowę na działkę w celu wydłużenia lini do Wilkowa
W dniu 26.02.2024r. podpisana została umowa z Proboszczem Parafii z Luborzycy, dzięki której będzie możliwość budowy w Wilkowie pętli dla autobusów MPK. To pozwoli wydłużyć linię 232 Na mocy tej umowy Gmina będzie dysponowała działką na ten cel.
Zobacz więcej »
2024-02-27
Rozpoczęto prace zwiazane z budową chodnika Sadowie-Goszcza
W dniu 26.02.2024 został przekazany teren budowy i rozpoczęły się prace związane z budową chodnika Sadowie - Goszcza. Prosimy o zachowanie ostrożności.
Zobacz więcej »
2024-02-27
Podpisano umowę na zadanie przebudowę drogi w Sadowiu i Goszczy
Dnia 21.02.2024 r. podpisaliśmy umowę z Wykonawcą na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 600240 K w miejscowościach: Sadowie i Goszcza” Zamówienie obejmuje głównie prace polegające na: - budowie chodnika, zlokalizowanego wzdłuż krawędzi jezdni, którego nawierzchnia
Zobacz więcej »
2024-02-22
Realizacja Funduszu Sołeckiego rozpoczęta
1) Wykonanie ogrodzenia w ramach zadania pn. "Rozwój infrastruktury - ogrodzenie boiska sportowego" w miejscowości Krzysztoforzyce z Funduszu Sołeckiego na rok 2024. Koszt 29 500,00 zł brutto. Termin realizacji do 15.03.2024r. 2) Wydzielenie miejsca rekreacji wokół altany, wykonanie chodnika z kostki
Zobacz więcej »
2024-02-21
Kapliczki Małopolski 2024 - złożono wniosek
W dniu 20.02.2024 r. Gmina Kocmyrzów-Luborzyca złożyła wniosek w ramach konkursu „Kapliczki Małopolski_2024” na realizację zadania pn. „Kompleksowa konserwacja figury Św. Jana Nepomucena w miejscowości Czulice”. Zadanie obejmuje opracowanie programu prac konserwatorskich, dokumentacji
Zobacz więcej »
2024-02-21
Uroczyste otwarcie nowej sali gimnastycznej wraz z zapleczem dydaktycznym przy Szkole Podstawowej w Goszczy.
W dniu dzisiejszym, tj. 01.02.2024 roku została uroczyście otwarta nowa sala gimnastyczna wraz z zapleczem dydaktycznym przy Szkoła Podstawowa im. gen. Mariana Langiewicza w Goszczy . Uroczystość ta rozpoczęła się od pięknego poloneza w wykonaniu uczniów klas 1-3. Po nim nastąpiło uroczyste wprowadzenie sztandaru szkoły i odśpiewanie hymnu. Następnie Wójt Gminy Marek Jamborski oraz Dyrektor Szkoły Podstawowej w Goszczy Maria Pęchalska powitali licznie przybyłych
Zobacz więcej »
2024-02-21
Podpisano umowę na realizację zadania „Przebudowa/rozbudowa/budowa infrastruktury wodociągowej w Gminie Kocmyrzów – Luborzyca”
W dniu 09-01-2024r. została podpisana umowa na realizację zadania pn. „Przebudowa/rozbudowa/budowa infrastruktury wodociągowej w Gminie Kocmyrzów – Luborzyca”. W ramach zadania zostanie wykonana przebudowa odcinków sieci wodociągowej w miejscowości Dojazdów (ok. 221 mb), Łuczyce (ok. 1607 mb) i Karniów (ok. 1371mb). Całe zamierzenie inwestycyjne obejmie przebudowę ponad 3 km sieci wodociągowej Z uwagi na fakt iż zadanie realizowane jest w formule zaprojektuj i wybuduj ostateczny przebieg przebudowywanych odcinków sieci zostanie określony w wykonanej dokumentacji projektowej Wartość inwestycji: 1.558 902,00 zł brutto Dofinansowanie: 1.527 723,96 zł brutto Wkład własny: 31.178,04 zł brutto Wykonawca: Firma Inżynieryjna SystemBud Nowak Grzegorz Ostrów 100, 32-112 Klimontów Termin realizacji: do dnia 28-06-2025r. Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład – Programu Inwestycji Strategicznych
Zobacz więcej »
2024-01-23
Ogłoszono postępowanie na przebudowę drogi w Sadowiu i Goszczy
W dniu 11.01.2024 r. ogłoszono postępowanie na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 600240 K w miejscowościach Sadowie i Goszcza” (ul Szkolna). Zamówienie obejmuje głównie roboty budowlane polegające na: – budowie chodnika, zlokalizowanego wzdłuż krawędzi jezdni, którego nawierzchnia zostanie ograniczona od krawędzi jezdni krawężnikiem betonowym, a od strony zieleńca obrzeżem betonowym; – przebudowie nawierzchni jezdni, polegającej na zagęszczeniu nawierzchni pod projektowanym krawężnikiem ze ściekiem oraz uzupełnieniem nawierzchni na połączeniu ścieku z betonowej kostki wraz z istniejącą nawierzchnią jezdni; – budowie oświetlenia ulicznego stanowiącego element drogi gminnej; – budowie kanalizacji deszczowej (rowu krytego); – wyrównaniem terenu po wykonanych robotach, w granicach pasa drogowego drogi gminnej. • Termin realizacji zamówienia: nie później niż w ciągu 120 dni, licząc od dnia zawarcia umowy • Termin składania ofert: otwarcie ofert wyznaczono na dzień: 29.01.2024 r. Zainteresowanych zapraszamy na portal e-zamówienia w celu zapoznania się z tematem, ewentualnie na stronę BIP Urzędu Gminy Kocmyrzów – Luborzyca. Link dostępowy: https://bip.malopolska.pl/ugkocmyrzowluborzyca,m,429266... https://ezamowienia.gov.pl/.../ocds-148610-0768e1a1-b06a...
Zobacz więcej »
2024-01-23
Ogłoszono postepowanie dot. rozbudowy Szkoły w Prusach
15.01.2024 r. ogłoszone zostało postępowanie dotyczące rozbudowy istniejącej Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Prusach. Planowane otwarcie dobudowanej części we wrześniu 2025 r. tak aby dzieci mogły korzystać już z nowego, nowoczesnego segmentu. Zaprojektowany budynek jest obiektem dobudowanym do istniejącego budynku szkoły podstawowej, z dwiema kondygnacjami nadziemnymi, z prostokątnym kształtem bryły, przykryty dachem dwuspadowym. Kondygnację parteru zaprojektowano pod pomieszczenia administracyjne dla dyrekcji, szatni szkolnej, sali przedszkolnej, jadalni wraz z jej zapleczem socjalnym i technicznym. Kondygnację poddasza zaprojektowano pod pomieszczenia sal szkolnych wraz z ich zapleczami socjalnymi i technicznymi. Budynek przystosowany będzie dla osób niepełnosprawnych. Szczegółowy opis techniczny realizacji przedmiotu zamówienia przedstawia Specyfikacja Warunków Zamówienia, w szczególności dokumentacja projektowa (bud.-wyk). Zainteresowanych zapraszamy do zapoznania się z przedmiotowym tematem pod wskazanym linkiem: https://ezamowienia.gov.pl/.../ocds-148610-39208259-b388... Zapraszamy wykonawców do składania ofert.
Zobacz więcej »
2024-01-23
Doposażono świetlicę wiejską w Głębokiej
Zakończono realizację zadania pn. „Podniesienie standardów i jakości życia w sołectwie Głęboka poprzez doposażenie świetlicy wiejskiej”. Całkowita wartość projektu wyniosła 44 333,71 i obejmowała zakup mebli gastronomicznych, lamp, wykonanie zabudowy regałów oraz wykonanie tablicy informującej o pozyskanym dofinansowaniu. Umowa opiewa na 42 857,14 zł, z czego dofinansowanie z budżetu Województwa Małopolskiego stanowi 30 000,00 zł. Zadanie współfinansowane ze środków finansowych Województwa Małopolskiego w ramach konkursu pn. „Małopolskie świetlice wiejskie 2023”.
Zobacz więcej »
2023-12-28
2024-05-21