Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Inspektor ds. technicznych

 1. Wymagania niezbędne:
  • obywatelstwo polskie,
  • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
  • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  • nieposzlakowana opinia,
  • wykształcenie wyższe techniczne o kierunku związanym z obsługą sieci wodno - kanalizacyjnych,
  • posiadanie co najmniej pięcioletniego stażu pracy .
 2. Wymagania dodatkowe:
  • Znajomość przepisów ustaw:
   • o samorządzie gminnym,
   • kodeks postępowania administracyjnego,
   • o gospodarce nieruchomościami,
   • prawo budowlane,
   • o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków,
   a także przepisów wykonawczych do nich oraz umiejętność stosowania ich w praktyce.
  • Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.
  • Umiejętność sporządzania/ czytania projektów budowlanych.
  • Umiejętność czytania warunków dostawy wody i odbioru ścieków.
  • Biegła znajomość obsługi komputera w zakresie podstawowych aplikacji biurowych.
  • Samodzielność, dokładność i systematyczność w wykonywaniu obowiązków służbowych.
  • Komunikatywność, dyspozycyjność oraz umiejętność pracy w zespole.
  • Prawo jazdy kat. B i posiadanie samochodu, który może być wykorzystany do celów służbowych.
  • Mile widziane posiadanie doświadczenia w pracy o zbliżonym charakterze lub na podobnym stanowisku, zwłaszcza w jednostkach samorządowych.
 3. Zakres głównych zadań wykonywanych na stanowisku:
  Realizowanie zadań ZGK w zakresie zaopatrzenia w wodę, a w tym:
  • prowadzenie na bieżąco ewidencji infrastruktury w zakresie zaopatrzenia w wodę oraz przygotowywanie projektów jej rozwoju,
  • podejmowanie czynności w celu zapewnienia właściwej eksploatacji gminnej sieci wodociągowej,
  • prowadzenie dokumentacji związanej z podłączeniami odbiorców do sieci wodociągowej (wydawanie informacji, warunków technicznych, uzgodnień projektów i zezwoleń),
  • organizowanie i nadzorowanie prac inwestycyjnych, współpraca z projektantami, kosztorysantami, wykonawcami, rozliczenie inwestycji,
  • przygotowywanie dokumentacji przejęcia sieci wodociągowych;
  • prowadzenie dokumentacji wydobycia i sprzedaży wody, sporządzanie sprawozdań,
  • przygotowywanie dokumentów dot. postępowań przetargowych i zapytań ofertowych z zakresu spraw realizowanych przez ZGK,
  • nadzorowanie oraz prowadzenie wszelkiej dokumentacji technicznej w zakresie ujęć wodociągowych, zbiorników wody pitnej i sieci wodociągowej,
  • współdziałanie w zakresie prowadzenia spraw z referatami Urzędu Gminy,
  • wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora.
 4. Warunki pracy:
  wymiar czasu pracy – pełny etat
  warunki dotyczące charakteru pracy i sposobu wykonywania zadań:
  • praca przy komputerze (powyżej 4 godzin dziennie),
  • wyjazdy w teren
  miejsce i otoczenie organizacyjno - techniczne stanowiska pracy: praca z wykorzystaniem komputera i innych urządzeń biurowych, w budynku dwupiętrowym, nieprzystosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych.
 5. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:
  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był niższy niż 6 %.
 6. Wymagane dokumenty:
  • list motywacyjny,
  • życiorys – curriculum vitae opatrzony własnoręcznym podpisem,
  • kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
  • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, staż pracy oraz dodatkowe kwalifikacje i umiejętności,
  • oświadczenie (pod odpowiedzialnością karną wynikającą z art. 233 § 1 kodeksu karnego) o korzystaniu z pełni praw publicznych i posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
  • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, zawartych w dokumentach składanych w związku z naborem, dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 902),
  • kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność (dokument składają kandydaci zamierzający skorzystać z uprawnień określonych w art. 13 a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych).
 7. Miejsce i termin składania dokumentów:
  Wymagane dokumenty aplikacyjne można składać w zaklejonej i opisanej kopercie: "Nabór na stanowisko Inspektora ds. technicznych w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Kocmyrzowie-Luborzycy" (pokój 10, parter) lub przesłać drogą pocztową na adres: Zakład Gospodarki Komunalnej, Luborzyca 97, 32-010 Luborzyca (z dopiskiem: Nabór na stanowisko Inspektora ds. technicznych w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Kocmyrzowie-Luborzycy) w terminie do dnia 14 grudnia 2018 roku do godz. 13-tej. W przypadku przesyłki pocztowej ważny jest dzień wpływu do Urzędu (data nadania nie ma znaczenia). Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
  Dokumenty należy przedłożyć w oryginale w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej.
  Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną poinformowani telefonicznie lub na podany adres e-mailowy o terminie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej i sprawdzianu wiedzy.
  Osoba, której zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia, doręcza informację z Krajowego Rejestru Karnego o niefigurowaniu w kartotece karnej oraz zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do zatrudnienia na danym stanowisku.
  Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy.

Luborzyca, dnia 28 listopada 2018 r

Dyrektor
Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Kocmyrzowie-Luborzycy
Magdalena Chmiel-Solarz

2018-11-30