Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

Urząd Gminy Kocmyrzów-Luborzyca informuje, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. U. z 2011 r. Nr 8 poz. 31) właściciele wyrobów zawierających azbest zobowiązani są do dokonywania corocznej inwentaryzacji posiadanych wyrobów zawierających azbest, zarówno wykorzystywanych jak i usuniętych, poprzez sporządzanie spisu tych wyrobów i przekazywanie w/w danych odpowiednio:

  • wójtowi gminy – osoby fizyczne
  • marszałkowi województwa– przedsiębiorcy,

co rok w terminie do 31 stycznia każdego roku.

 

Azbest - informacje ogólne

AZBEST jest minerałem znanym od kilku tysięcy lat. Ze względu na swoje zalety, tj. m. in. odporność na wysokie temperatury, działanie mrozu, kwasów, substancji żrących, a także elastyczność stosowany był szeroko od ponad 100 lat w około 3000 wyrobów przemysłowych. Dziś jednak wiemy, że jest szkodliwy dla zdrowia. Dlatego produkcja, stosowanie oraz obrót azbestem i wyrobami zawierającymi azbest zostały zakazane.
Ze względu na zagrożenie, jakie stwarza azbest wyroby, w których występuje powinny zostać usunięte z wszystkich obiektów w kraju do 31.12.2032 roku.

Dlaczego azbest jest niebezpieczny?

Oddychanie powietrzem, w którym znajdują się niewidzialne dla oka włókna azbestu prowadzi do szeregu chorób układu oddechowego. Azbest staje się zagrożeniem dla zdrowia, gdy dojdzie do korozji lub jakiegokolwiek uszkodzenia wyrobów zawierających azbest (łamanie, kruszenie, cięcie i każda inna obróbka). Procesy te powodują uwalnianie się włókien do powietrza i możliwość wdychania ich do płuc.

Azbest dobrze zabezpieczony i nieuszkodzony nie stanowi zagrożenia dla życia i zdrowia.

Gdzie w budynku może znajdować się azbest ?
W Polsce azbest najczęściej wykorzystywano do produkcji:

  • pokryć dachów: eternit i papa dachowa
  • płyt elewacyjnych i balkonowych
  • rur do wykonania instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych i C.O.
  • przewodów kominowych i zsypów w blokach
  • sprzęgieł i hamulców do wind
  • różnych typów izolacji cieplnej, bojlerów, kotłów, wymienników ciepła, przewodów C.O.
  • ognioodpornych kocy azbestowych.

To są jedyne przykłady najliczniej obecnych w budownictwie mieszkaniowym w Polsce wyrobów z azbestem. Należy pamiętać, że azbest był stosowny w około 3000 produktów, dlatego jeżeli tylko zachodzi podejrzenie, że dany wyrób może zawierać azbest, bezpieczniej jest założyć, że tak jest. Azbest stanowi zbyt duże zagrożenie dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego, aby ponosić jakiekolwiek ryzyko pomyłki.

Dlaczego powinienem się tym przejmować ?

Obowiązek inwentaryzacji i usuwania wyrobów zawierających azbest ciąży na właścicielach nieruchomości, wspólnotach i spółdzielniach mieszkaniowych, a w przypadku budynków komunalnych na gminach z tytułu własności oraz odpowiedzialności prawnej dotyczącej ochrony osób trzecich od szkód mogących wynikać z nieodpowiedniej eksploatacji przedmiotu stanowiącego własność ( Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23.10.2003 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania i przemieszczania azbestu oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub jest wykorzystywany azbest (Dz. U. Nr 192, poz. 1876). Sprawdzenie, czy na terenie nieruchomości znajdują się wyroby zawierające azbest i powiadomienie o tym właściwej jednostki samorządu terytorialnego to nie tylko powinność nałożona na właścicieli przez państwo, ale i wyraz troski o zdrowie własne, naszych bliskich oraz o czystość środowiska . Należy to zrobić jak najszybciej!

Koszty usuwania wyrobów zawierających azbest

Koszty zabezpieczenia i dalszej kolejności usuwania wyrobów zawierających azbest ciążą na właścicielu nieruchomości, na terenie którego się znajdują. Istnieje jednak możliwość uzyskania dofinansowania powyższych działań zarówno ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, jak i Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, oraz Jednostek Samorządu Terytorialnego w ramach pozyskanych środków zewnętrznych. Ponadto Bank Ochrony Środowiska oferuje kredyty ekologiczne na usuwania wyrobów azbestowych.

 

2020-12-15