Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

USUWANIE DRZEW LUB KRZEWÓW

Jak wyciąć drzewo zgodnie z prawem?

Aktualnie obowiązujące przepisy dotyczące wycinki drzew reguluje nowelizacja ustawy

o ochronie przyrody, która weszła w życie dnia 17 czerwca 2017 roku.

Zgodnie z nią każdy, kto planuje wyciąć drzewa lub krzewy na swojej działce na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej, ma obowiązek zgłoszenia zamiaru ich usunięcia,
a osoby, które prowadzą, lub mają zamiar prowadzić działalność gospodarczą i z tego tytułu planują usunięcie drzew na swojej działce, powinni złożyć wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie w/w roślin do odpowiedniego organu, jakim jest w przypadku naszych mieszkańców Wójt Gminy Kocmyrzów-Luborzyca.

Obie procedury wyglądają bardzo podobnie:

Wycinka drzew/krzewów przez osobę fizyczną

na cele niezwiązane z prowadzeniem

działalności gospodarczej:

       Wycinka drzew/krzewów przez osobę prawną

       na cele związane z prowadzeniem

       działalności gospodarczej:

Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów

Wymagane załączniki:

•    oświadczenie o posiadaniu tytułu     władania nieruchomością,

•    szkic mapy działki z której planowane jest usunięcie drzew

•    oświadczenie o posiadaniu tytułu władania nieruchomością,

•    szkic mapy działki z której planowane jest usunięcie drzew,

•    plan nasadzeń zastępczych, lub przesadzenia danego drzewa/krzewu,

Procedura:

•    Oględziny w terenie przeprowadzone przez upoważnionego pracownika UG w terminie 21 dni od dnia złożenia zgłoszenia,

•    stwierdzenie braku sprzeciwu do wycinki/decyzja odmowna/zawieszenie postępowania (uzależnione od występowania gatunków roślin i zwierząt objętych ochroną gatunkową i usytuowania drzew/krzewów w obrębie działki innego właściciela) w terminie 14 dni od dnia przeprowadzenia oględzin.

•    Oględziny w terenie przeprowadzone przez upoważnionego pracownika UG po wcześniejszym zawiadomieniu strony o ich terminie,

•    Decyzja zezwalająca na usunięcie roślin/decyzja odmowna/zawieszenie postępowania/skierowanie sprawy do organu właściwego do uzgodnienia możliwości usunięcia drzew/krzewów w terminie 14 dni od dnia przeprowadzenia oględzin.

 

 

Zdarzają się również wyjątki od uzyskania zezwolenia na usunięcie przedmiotowych roślin. Mówi o nich art. 83f ustawy o ochronie przyrody, a są to przede wszystkim:

  • krzewy rosnące w skupisku, o powierzchni do 25 m2;
  • drzewa, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza:
  • 80 cm - w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,
  • 65 cm - w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
  • 50 cm - w przypadku pozostałych gatunków drzew.

 

Wyżej wymienione drzewa, nie podlegają również zgłoszeniu zamiaru ich usunięcia przez osobę fizyczną. Zwolnione z tego obowiązku są też drzewa owocowe i wszystkie krzewy.

Osoby, które planują przeprowadzić prace w obrębie korony drzewa bez zgłoszenia/zezwolenia, powinny wiedzieć, iż według art. 87a ust. 2 ustawy o ochronie przyrody:

 

„Prace w obrębie korony drzewa nie mogą prowadzić do usunięcia gałęzi w wymiarze przekraczającym 30% korony, która rozwinęła się w całym okresie rozwoju drzewa:

 

Należy pamiętać, by redukując koronę drzewa zachować jej naturalny kształt. Pozostałe prace bez zezwolenia mogą stanowić uszkodzenie lub zniszczenie drzewa, za co może zostać wymierzona administracyjna kara pieniężna.

 

Osoby planujące usunięcie drzew/krzewów mogą pobrać wzór zgłoszenia zamiaru usunięcia w/w roślin, lub wniosek o wydanie zezwolenia na ich usunięcie oraz złożyć uzupełniony i podpisany przez wszystkich współwłaścicieli działki dokument na Dzienniku Podawczym.

 

Po więcej informacji zapraszamy do Urzędu Gminy, I piętro, pokój 23C, lub kontakt telefoniczny pod nr: 12 387 14 10 wew. 16.

2024-01-30