Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

XII Sesja Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

25 listopada 2019 roku odbyło się posiedzenie XII Sesji Rady Gminy. Rozpoczęło się ono od przeprowadzenia czynności formalnych tj. przyjęcia planowanego porządku obrad oraz  zatwierdzenia protokołu z poprzedniej XI Sesji Rady Gminy.
W kolejnym punkcie obrad XII Sesji głos zabrał Wójt Gminy Marek Jamborski, który przedłożył obecnym na posiedzeniu informację o pracy w okresie pomiędzy XI a XII Sesją Rady Gminy.

Po zakończeniu wystąpienia Wójta Gminy, sprawozdania dotyczące działalności Stałych Komisji Rady, w analogicznym okresie przedstawili ich Przewodniczący: Władysław Zięciak – Komisja Rolnictwa, Handlu i Usług, Grzegorz Marzec – Komisja Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu, Augustyn Kaczmarczyk – Komisja Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej, Katarzyna Konewecka- Hołój – Komisja Planowania i Inicjatyw Społecznych, Jadwiga Łach – Komisja Ładu, Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska.

Kontynuując realizację przyjętego porządku obrad Rada Gminy podjęła  uchwałę w sprawie  uchwalenia rocznego Programu współpracy Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020.

W dalszej części obrad Radni podjęli kolejne uchwały:

  • w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości,
  • w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz zmiany wysokości stawki tej opłaty na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca
  • w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości,
  • w sprawie wyrażenia zgody dla Wójta Gminy Kocmyrzów Luborzyca na wystąpienie z wnioskiem o skomunalizowanie działek nr 115/3, 115/4 w obrębie Maciejowice,
  • w sprawie udzielenia z budżetu gminy dotacji dla jednostek OSP,
  • w sprawie wprowadzenia zmiany w uchwale budżetowej na 2019 rok,
  • w sprawie wprowadzenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019- 2025.

Ostatnim punktem porządku obrad XII Sesji Rady było omówienie spraw bieżących i wolne wnioski. Podczas jego realizacji poruszono problem planowanej likwidacji Ośrodka Zdrowia w Skrzeszowicach.

 

RAPORTY z przeprowadzonych głosowań:

Pliki do pobrania:
2019-11-26