Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca
Zawiadomienie Sesja Rady Gminy 6.11.2018 r.
Zawiadamiam, że w dniu 6 listopada 2018 r. o godz. 9.00 w sali obrad Urzędu Gminy Kocmyrzów-Luborzyca /II piętro/ odbędzie się XLVI Sesja Rady Gminy.
Zobacz więcej »
2018-11-26
XLV Sesja Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca
W piątek 12 października 2018 r. odbyło się posiedzenie XLV Sesji Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca. Posiedzenie to rozpoczęło się od przyjęcia porządku obrad oraz zatwierdzenia protokołu z poprzedniej XLIV Sesji Rady Gminy. W pierwszym punkcie realizowanego podczas XLV Sesji Radu porządku obrad głos zabrał Wójt Gminy pan Marek Jamborski, który przedstawił zebranym informację o pracach w okresie pomiędzy XLIV a XLV Sesją Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca. Po wystąpieniu pana Wójta sprawozdania z działalności stałych Komisji Rady Gminy w analogicznym okresie przedstawili ich Przewodniczący: pan Antoni Siry – Komisja Ładu Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska, pani Jadwiga Łach - Komisja Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu, pan Zbigniew Raźny – Komisja Rewizyjna oraz pan Augustyn Kaczmarczyk –Komisja Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej. W dalszej części obrad szczegółową informację o stanie realizacji zadań oświatowych na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca za rok szkolny 2017/2018 przedstawiła Radzie i obecnym na Sesji Sołtysom, Dyrektor Centrum Zarządzania Edukacją w naszej gminie pani Anna Szymczyk - Sierak. Po wystąpieniu pani Dyrektor, Rada Gminy kontynuując swoje obrady, uchwaliła Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków oraz podjęła następujące uchwały: w sprawie wyrażenia zgody na wydłużenie okresu najmu dla NZOZ „MADZIA”, w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych, w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Gminy Kocmyrzów – Luborzyca na rok 2018 oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018 – 2022. W następnym punkcie obrad pani Małgorzata Doniec – Przewodnicząca Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, przedstawiła obecnym na Sesji informację podsumowująca pracę Rady Gminy w kadencji 2014-2018. Podobne sprawozdania przestawili Przewodniczący Stałych Komisji Rady Gminy: pan Zbigniew Raźny – Komisja Rewizyjna, pani Jadwiga Łach - Komisja Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu, pan Antoni Siry – Komisja Ładu Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska, pan Władysław Zięciak – Komisja Rolnictwa, Handlu i Usług, pani Łucja Nagacz – Komisja Planowania i Inicjatyw Społecznych, pan Augustyna Kaczmarczyk – Komisja Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej. XLV Sesję Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca zgodnie z przyjętym porządkiem obrad zakończyły interpelacje i zapytania Radnych oraz omówienie spraw bieżących.
Zobacz więcej »
2018-11-23
XLIV Sesja Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca
W środę 19 września 2018 r. w sali obrad Urzędu Gminy Kocmyrzów-Luborzyca obyło się posiedzenie XLIV Sesji Rady Gminy. Zgodnie z obowiązującymi procedurami rozpoczęło się ono od przyjęcia przedłożonego porządku obrad oraz protokołu z poprzedniej XLIII Sesji Rady Gminy.
Zobacz więcej »
2018-12-12
Zawiadomienie Sesja Rady Gminy 12.10.2018 r.
Zawiadamiam, że w dniu 12 października 2018 r. o godz. 9.00 w sali obrad Urzędu Gminy Kocmyrzów-Luborzyca /II piętro/ odbędzie się XLV Sesja Rady Gminy.
Zobacz więcej »
2018-12-12
Zawiadomienie Sesja Rady Gminy 19.09.2018 r.
Zawiadamiam, że w dniu 19 września 2018 r. o godz. 9.00 w sali obrad Urzędu Gminy Kocmyrzów-Luborzyca /II piętro/ odbędzie się XLIV Sesja Rady Gminy.
Zobacz więcej »
2018-11-23
XLIII Sesja Rady Gminy Kocmyrzów - Luborzyca
W czwartek 16 sierpnia 2018 r. odbyła się XLIII Sesja Rady Gminy. Po przyjęciu porządku obrad oraz zatwierdzeniu protokołu, z poprzedniej XLII Sesji, głos zabrała obecna na czwartkowym posiedzeniu pani Barbara Golanko, Kierownik Filii Powiatowego Urzędu Pracy w Słomnikach, która przedstawiała obecnym na Sesji informację dotyczącą m.in. różnych form wspierania osób bezrobotnych.
Zobacz więcej »
2018-11-23
Zawiadomienie Sesja Rady Gminy 16.08.2018 r.
Zawiadamiam, że w dniu 16 sierpnia 2018 r. o godz. 9.00 w sali obrad Urzędu Gminy Kocmyrzów-Luborzyca /II piętro/ odbędzie się XLIII Sesja Rady Gminy.
Zobacz więcej »
2018-11-23
XXXVI Sesja Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca
W czwartek 28 grudnia 2017 r. w sali obrad Urzędu Gminy Kocmyrzów - Luborzyca odbyła się XXXVI Sesja Rady Gminy. Sesja rozpoczęła się od przyjęcia przez Radę porządku obrad oraz zatwierdzenia protokołu z poprzedniej XXXV Sesji Rady Gminy. Następnie radni podjęli uchwały o wprowadzeniu zmian w uchwale budżetowej na rok 2017 i Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2022.
Zobacz więcej »
2018-12-12
Zawiadomienie Sesja Rady Gminy 7.02.2018 r.
Zawiadamiam, że w dniu 7 lutego 2018 r. (tj.środa) o godz. 9.00 w sali obrad Urzędu Gminy Kocmyrzów - Luborzyca odbędzie się XXXVII Sesja Rady Gminy.
Zobacz więcej »
2018-12-12
XXXVII Sesja Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca.
W środę 7 lutego 2018 r. w sali obrad Urzędu Gminy Kocmyrzów-Luborzyca odbyło się posiedzenie XXXVII Sesji Rady naszej Gminy. Rozpoczęło się ono od części proceduralnej, podczas której Rada zatwierdził proponowany porządek obrad oraz przyjęła protokół z poprzedniej XXXVI Sesji Rady. W pierwszym punkcie porządku obrad głos zabrał Wójt Gminy pan Marek Jamborski, który przedłożył obecnym na Sesji Radnym i Sołtysom informację o pracy w okresie pomiędzy XXXVI a XXXVII Sesją Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca.
Zobacz więcej »
2018-12-12
Zawiadomienie Sesja Rady Gminy 20.03.2018 r.
Zawiadamiam, że w dniu 20 marca 2018 r. (tj. wtorek) o godz. 9.00 w sali obrad Urzędu Gminy Kocmyrzów - Luborzyca odbędzie się XXXVIII Sesja Rady Gminy.
Zobacz więcej »
2018-12-12
XXXVIII Sesja Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca
We wtorek 20 marca br. odbyło się posiedzenie XXXVIII Sesji Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca. Zgodnie z obowiązującą procedurą formalno – prawną rozpoczęło się ono od przyjęcia przez Radę proponowanego porządku obrad oraz zatwierdzenia protokołu z poprzedniej XXXVII Sesji Rady. Następnie, zgodnie z przyjętym porządkiem obrad, głos zabrał Wójt Gminy pan Marek Jamborski, który przedstawił obecnym na Sesji Radnym i Sołtysom informację o pracy w okresie pomiędzy XXXVII a XXXVIII Sesją Rady. Po zakończeniu wystąpienia pana Wójta, o pracach stałych Komisji Rady Gminy w tym samym okresie poinformowali obecnych ich Przewodniczący: Zbigniew Raźny – Komisja Rewizyjna,pani Łucja Nagacz – Komisja Planowania i Inicjatyw Społecznych, pani Jadwiga Łach – Komisja Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu, pan Antoni Siry- Komisja Ładu, Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska, pan Władysław Zięciak – Komisja Rolnictwa, Handlu i Usług oraz pan Augustyn Kaczmarczyk – Komisja Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej.
Zobacz więcej »
2018-12-12
2023-03-27