Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

XXXIII Sesja Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

W czwartek 31 marca 2022 r. w Urzędzie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, odbyła się XXXIII Sesja Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca. Sesja Rady rozpoczęła się od części proceduralnej, podczas której Rada wprowadziła punkt do porządku obrad dot. upoważnienia GOPS w Kocmyrzowie-Luborzycy do udzielania świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa.

W pierwszym punkcie realizowanego porządku obrad Rada Gminy przyjęła protokół z poprzedniej Sesji.                                       

Następnie, Wójt Gminy Marek Jamborski, przedstawił Radzie informację o pracy w okresie, jaki upłynął od poprzedniej XXXIII Sesji Rady. W tym punkcie zabrał głos Kierownik Referatu Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami, który poinformował o planowanej lokalizacji w gminie dwóch lokalnych oczyszczalni ścieków w miejscowościach Kocmyrzów i Łuczyce.

Informacje o przebiegu posiedzeń Stałych Komisji Rady Gminy w tym samym czasie przedłożyli ich Przewodniczący: Władysław Zięciak - Komisja Rolnictwa, Handlu i Usług, Jadwiga Łach – Komisja Ładu, Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska, Katarzyna Konewecka-Hołój – Komisja Planowania i Inicjatyw Społecznych, Augustyn Kaczmarczyk – Komisja Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej, Grzegorz Marzec – Komisja Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu,

Kontynuując obrady, Rada Gminy podjęła na poniedziałkowej Sesji, następujące uchwały:

 • w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w Gminie Kocmyrzów-Luborzyca na rok 2022;
 • w sprawie przystąpienia Gminy Kocmyrzów Luborzyca do realizacji Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa- edycja 2022”;
 • w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej;
 • w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych;
 • w sprawie upoważnienia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kocmyrzowie-Luborzycy do udzielania świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związkuz działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa;
 • w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca;
 • w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kocmyrzów - Luborzyca w 2022 roku;
 • w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectw Gminy Kocmyrzów – Luborzyca o charakterze regulacyjnym.

Po zakończeniu tej części obrad Przewodnicząca Komisji Skarg,Wniosków i Petycji Anna Szlachta przedstawiła Radzie informację o pracach, kierowanej przez nią Komisji. Po wysłuchaniu ww. wystąpienia Radni podjęli następujące uchwały:

 • w sprawie uznania za zasadną skargi złożonej przez Stowarzyszenie „Gmina dla Mieszkańców”;
 • w sprawie uznania Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca za niewłaściwą do rozpatrzenia petycji wniesionej przez Fundację im. Nikoli Tesli i przekazanie jej do załatwienia, zgodnie z kompetencją, do Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej
 • w sprawie pozytywnego rozpatrzenia petycji Mieszkańców wsi Sulechów dotyczącej montażu oświetlenia przy drodze nr 284;

Ostatnie, z podjętych przez Radnych, podczas posiedzenia XXXIII Sesji Rady, uchwał to uchwały:

 • w sprawie udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Krakowskiemu;
 • w sprawie przekazania Komendzie Miejskiej PSP środków finansowych z przeznaczeniem ich na pokrycie wydatków bieżących;
 • w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kocmyrzów-Luborzyca na 2022 rok;
 • w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2034.

Posiedzenie XXXIII Sesji Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca zakończyło się, zgodnie  z przyjętym porządkiem obrad, realizacją punktu poświęconego omówieniu spraw bieżących i przedstawieniu wolnych wniosków.

Transmisja z posiedzenia dostępna na stronie internetowej: https://kocmyrzow-luborzyca.sesja.pl/.../5f615f03-b595...

 

 

Raporty z głosowania nad uchwałami:

2022-03-31