Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca
Odbiór, transport i utylizacja odpadów zawierających azbest
Dnia 13 grudnia 2023 r. na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca zakończyły się prace realizowane w ramach programu pn.: „Odbiór, transport i utylizacja odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Kocmyrzów-Luborzyca”.
Zobacz więcej »
2024-03-15
Aktualne Statystyki w Programie „Czyste Powietrze” - 2023
Zgodnie z aneksem do porozumienia zawartego pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie a Gminą Kocmyrzów - Luborzyca przekazujemy kwartalne dane dotyczące realizacji Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”. Poniżej przedstawiamy dane obejmujące okres od początku trwania Programu do dnia 31.12.2023 r. dla Gminy Kocmyrzów – Luborzyca: LICZBA ZŁOŻONYCH WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE I ZREALIZOWANYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ W RAMACH PROGRAMU „CZYSTE POWIETRZE” Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie Liczba zawartych umów Liczba zrealizowanych przedsięwzięć Kwota wypłaconych dotacji 829 655 336 8 079 482,41 Aktualne informacje dotyczące programu „Czyste Powietrze” dostępne na stronie: https://www.wfos.krakow.pl/ogloszenie-o-zmianie-programu-priorytetowego-czyste-powietrze-od-dnia-03-01-2023-r/ Ekodoradcy zatrudnieni w tut. urzędzie gminy cały czas są do Państwa dyspozycji i na bieżąco opracowują i przekazują kolejne wnioski do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Krakowie. Przydatne narzędzia do złożenia wniosku o dofinansowanie: Kalkulator dotacji : https://www.czystepowietrze.gov.pl/kalkulator-dotacji/ Kalkulator grubości izolacji: https://kalkulatorczystepowietrze.kape.gov.pl/ Punkt konsultacyjno-informacyjny programu „Czyste Powietrze” znajduje się w Urzędzie Gminy Kocmyrzów – Luborzyca , Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami, I piętro, pok. 23A: Karolina Duk – Główny Ekodoradca Justyna Żelazny – Ekodoradca tel. 12 387 14 10 wew. 41 e-mail: ekoteam@kocmyrzow-luborzyca.ug.gov.pl
Zobacz więcej »
2024-03-15
Doposażono świetlicę wiejską w Głębokiej
Zakończono realizację zadania pn. „Podniesienie standardów i jakości życia w sołectwie Głęboka poprzez doposażenie świetlicy wiejskiej”. Całkowita wartość projektu wyniosła 44 333,71 i obejmowała zakup mebli gastronomicznych, lamp, wykonanie zabudowy regałów oraz wykonanie tablicy informującej o pozyskanym dofinansowaniu. Umowa opiewa na 42 857,14 zł, z czego dofinansowanie z budżetu Województwa Małopolskiego stanowi 30 000,00 zł. Zadanie współfinansowane ze środków finansowych Województwa Małopolskiego w ramach konkursu pn. „Małopolskie świetlice wiejskie 2023”.
Zobacz więcej »
2024-03-15
Konserwacja kapliczki w Wilkowie zakończona
Zakończone zostało zadanie pn. „Kompleksowa konserwacja kapliczki słupowej w miejscowości Wilków” dofinansowane z budżetu Województwa Małopolskiego w ramach konkursu „Kapliczki Małopolski 2023”. Zadanie obejmowało opracowanie programu prac konserwatorskich wraz z kosztorysem, wykonanie prac konserwatorskich oraz wykonanie tabliczki informującej o udzieleniu dotacji. Kapliczka znajdowała się nad skarpą, która w każdej chwili mogła się osunąć. W ramach zadania przeniesiono kapliczkę w bezpieczne miejsce w obrębie tej samej działki. W nowej lokalizacji wykonano stopę fundamentową oraz izolację pionową i poziomą. Elementy kapliczki zostały poddane konserwacji, a skarpa na której była umiejscowiona została zabezpieczona. Całkowita wartość zadania: 53 971,19 zł. Dofinansowanie: 26 000,00 zł
Zobacz więcej »
2024-03-15
Termomodernizacja w Łuczycach - zakończona
W ramach realizacji przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja budynku mieszkalno – usługowego, montaż instalacji gazowej wraz z wymianą kotła w miejscowości Łuczyce” Gmina Kocmyrzów – Luborzyca pozyskała dofinansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego, Programu TERMO na przeprowadzenie kompleksowej termomodernizacji wraz z wymianą źródła ciepła w budynku mieszkalno – usługowym w Łuczycach, ul. Dworska 1 (premia MZG z opcją grantu MZG). Zakres prac termomodernizacyjnych obejmował w szczególności następujące roboty: - ocieplenie elewacji budynku (w tym balkonów), wymiana obróbek i elementów blacharskich; - ocieplenie stropodachu; - ocieplenie stropu nad piwnicami; - wymianę okien w przyziemiu; - wymianę drzwi wejściowych do bu
Zobacz więcej »
2024-03-15
Zmiany w trybie przyjmowania wniosków o dowód osobisty.
W związku z koniecznością wdrożenia nowych rozwiązań technicznych umożliwiających składnie wniosków o dowód osobisty informujemy o planowanym na dzień 28 grudnia br. zablokowaniu możliwości przyjmowania wniosków o wydanie dowodu osobistego od godz. 12:00 do końca dnia.
Zobacz więcej »
2024-03-15
Życzenia Świąteczne 2023
Najserdeczniejsze życzenia spokojnych, radosnych i rodzinnych Świąt Bożego Narodzenia, oraz wszelkiej pomyślności i sukcesów w nadchodzącym Nowym Roku.
Zobacz więcej »
2024-03-15
I stopień zanieczyszczenia powietrza 09.12.2023r.
Ostrzeżenie 1 stopnia o zanieczyszczeniu powietrza dla powiatu krakowskiego. Obowiązuje w dniu 09.12.2023 od godz. 06.00 do 24.00.
Zobacz więcej »
2023-12-09
Nowy Sprzęt dla OSP Marszowice przekazany podczas Wigilii
W dniu 16 grudnia 2023 r. w Marszowicach odbyła się wigilia OSP Marszowice na której Wójt Gminy Marek Jamborski przekazał druhom z OSP Marszowice nowy sprzęt, pozyskany dzięki wsparciu finansowemu z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości. Przekazany sprzęt dla jednostki OSP Marszowice to: kamera termowizyjna, detektor prądu przemiennego oraz zestaw elektronarzędzi akumulatorowych. Wartość zadania:28 000,00 zł. Wartość dotacji:27 000,00 zł. Wkład własny:1 000,00 zł. Zadanie współfinansowane ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.
Zobacz więcej »
2024-03-15
„Spotkajmy się przy wigilijnym stole”.
Przy wspólnym świątecznym stole w dniu 15 grudnia już po raz kolejny spotkali się samotni, starsi, niepełnosprawni mieszkańcy naszej gminy. Spotkanie Wigilijne rozpoczęto od odczytania przez proboszcza Tadeusza Majcher fragmentu Ewangelii mówiącej o wydarzeniu z przed 2000 lat oraz wspólną modlitwą. Licznym Gościom, przybyłym na to wyjątkowe spotkanie serdeczne życzenia świąteczno-noworoczne złożyli Wójt Gminy Marek Jamborski oraz Małgorzata Doniec - Przewodnicząca Rady Gminy, Danuta Sokół -Przewodnicząca GRS. Dla wszystkich uczestników spotkania przygotowano paczki świąteczne wzbogacone światecznymi stroikami wykonanymi przez naszą mieszkankę. Nasza tradycyjna uroczystość była udana i potrzebna o czym świadczą rozmowy uczestników, którzy już umawiali się na kolejne spotkanie w roku przyszłym, a pracownikom socjalnym GOPS przypominali, aby nie zapomnieć o nich za rok. „Zadanie publiczne z zakresu pomocy społecznej pod nazwą „Spotkajmy się przy wigilijnym stole” zrealizowane przez Stowarzyszenie Gmina Aktywna+ było współfinansowane ze środków Wojewody Małopolskiego” przy współpracy z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kocmyrzowie -Luborzycy.
Zobacz więcej »
2024-03-15
Diamentowe Gody (1)
W dniu 15 grudnia 2023 roku miała miejsce wyjątkowa uroczystość - Wójt Gminy Kocmyrzów-Luborzyca Marek Jamborski oraz Z-ca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego Ewelina Kałkus, odwiedzili Państwa Stanisławę i Eugeniusza Korfel z Pietrzejowic, którzy obchodzili 60-lecie pożycia małżeńskiego. Z tej okazji Jubilatom złożono serdeczne gratulacje i życzenia kolejnych lat życia, obfitych w zdrowie i radosne chwile. Nie zabrakło również kwiatów i upominków, jak na ten wyjątkowy czas świętowania przystało. Państwo Stanisława i Eugeniusz Korfel zawarli związek małżeński 13 grudnia 1963 roku w Luborzycy. Po ślubie zamieszkali wspólnie w Pietrzejowicach. Jubilaci doczekali się dwóch synów oraz trojga wnucząt. Szanownym Jubilatom Diamentowych Godów serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych wspólnych lat spędzonych w jak najlepszym zdrowiu oraz wzajemnej miłości.
Zobacz więcej »
2024-03-15
Posiedzenie Zarządu Gminnego ZOSP w Maciejowicach
W remizie OSP Maciejowice odbyło się w czwartek 7grudnia 2023 r. posiedzenie Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Kocmyrzów-Luborzyca. W trakcie spotkania Zarząd dokonał podsumowania działalności jednostek OSP naszej Gminy w 2023 roku, a także nakreślił plany działalności Ochotniczych Straży w 2024roku. W posiedzeniu Zarządu Gminnego OSP, które jak już wspomniano odbyło się w Maciejowicach, uczestniczyli obok członków Zarządu, Wójt Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, a zarazem Prezes Honorowy Zarządu Gminnego ZOSP Marek Jamborski, Przewodnicząca Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca Małgorzata Doniec, druh Adam Domagała – członek Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP, druh Stanisław Stefańczyk – Prezes Honorowy OSP Skrzeszowice, były wieloletni członek Zarządu Gminnego, starszy brygadier Jacek Hajduk – Dowódca JRG 7 (KM PSP Kraków), ksiądz Andrzej Orlikowski, proboszcz parafii w Goszczy, Kapelan Gminny OSP, Zastępca Wójta GminyWiesław Wójcik, sołtys wsi Maciejowice Tadeusz Witas oraz Dyrektor Szkoły w Maciejowicach Bożena Partyka-Basa. Posiedzenie Zarządu rozpoczęło się od szczegółowego sprawozdania dotyczącego działalności jednostek OSP naszej gminy w roku 2023, które przedstawił obecnym Prezes Zarządu druh Zbigniew Wawro. Zgodnie z jego treścią do dnia 30 listopada 2023 roku jednostki OSP naszej gminy wyjeżdżały do działań ratowniczych 253 razy. Podczas czwartkowego posiedzenia Zarząd ustalił także terminy Walnych Zebrań Sprawozdawczych w 2024 roku. Pierwsze z nich odbędzie zaczynają się 2 lutego w Maciejowicach, ostatnie zaś 16 lutego w Łososkowicach. W dalszej części posiedzenia druhom za Ich trud, poświęcenie i zaangażowanie w podejmowane działania podziękowali, w krótkich wystąpieniach Wójt Marek Jamborski, Przewodnicza Rady Małgorzata Doniec, druh Adam Domagała oraz st. brygadier Jacek Hajduk. Zgodnie z wieloletnią tradycją grudniowy Zarząd OSP naszej gminy miał również charakter uroczystego spotkania wigilijnego, podczas którego strażacy – ochotnicy, złożyli sobie świąteczne życzenia, łamiąc się opłatkiem, poświęconym przez Kapelana Gminnego OSP księdza proboszcza Andrzeja Orlikowskiego.
Zobacz więcej »
2024-03-15
2019-09-02