Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu ponownego głosowania ukończą 60 lat

Wyborca niepełnosprawny oraz wyborca, który najpóźniej w dniu ponownego głosowania ukończył 60 lat, ujęty w Centralnym Rejestrze Wyborców w stałym obwodzie głosowania na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca  ma prawo do uzyskiwania informacji o:

 

1) terminie wyborów oraz godzinach głosowania;

2) właściwym dla siebie okręgu wyborczym i obwodzie głosowania;

3) lokalach obwodowych komisji wyborczych znajdujących się najbliżej jego miejsca zamieszkania, w tym o lokalach przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych;

4) warunkach ujęcia wyborcy w spisie wyborców w obwodzie głosowania, w którym znajduje się lokal obwodowej komisji wyborczej dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych;

5) warunkach bezpłatnego transportu do i z lokalu wyborczego;

6) komitetach wyborczych biorących udział w wyborach oraz zarejestrowanych listach kandydatów i kandydatach;

7) warunkach oraz formach głosowania.

Informacje te są przekazywane wyborcy, na jego wniosek, przez Wójta Gminy Kocmyrzów-Luborzyca telefonicznie lub w drukowanych materiałach informacyjnych, w tym w formie elektronicznej. We wniosku, o którym mowa, wyborca podaje nazwisko, imię (imiona) oraz adres stałego zamieszkania.

1.GŁOSOWANIE PRZEZ PEŁNOMOCNIKA.

Głosować przez pełnomocnika mogą wyborcy, którzy najpóźniej w dniu ponownego głosowania ukończą 60 lat. Z możliwości tej mogą skorzystać także wyborcy, którzy posiadają  orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:

 1. całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji;
 2. całkowitej niezdolności do pracy;
 3. niezdolności do samodzielnej egzystencji;
 4. orzeczenie o zaliczeniu do I grupy inwalidów;
 5. orzeczenie o zaliczeniu do II grupy inwalidów,

a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.

Głosować przez pełnomocnika można tylko w kraju.

Pełnomocnikiem może być osoba posiadająca prawo wybierania.

Pełnomocnikiem nie może być:

 1. osoba wchodząca w skład komisji obwodowej właściwej dla obwodu głosowania osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania;
 2. mąż zaufania;
 3. obserwator społeczny;
 4. osoba kandydująca w wyborach.


UWAGA! Pełnomocnictwo można przyjąć: tylko od jednej osoby lub od dwóch osób, jeżeli co najmniej jedną z nich jest wstępny (ojciec, matka, dziadek, babka, itd.), zstępny (syn, córka, wnuk, wnuczka, itd.), małżonek, brat, siostra lub osoba pozostająca w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli w stosunku do pełnomocnika.

 

W celu sporządzenia aktu pełnomocnictwa wyborca składa wniosek do Wójta Gminy Kocmyrzów-Luborzyca jeżeli jest ujęty w Centralnym Rejestrze Wyborców  w stałym obwodzie głosowania na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca . Wniosek należy złożyć do dnia 12 kwietnia 2024 roku.

 

Wniosek może być złożony ustnie, na piśmie utrwalonym w postaci: papierowej, opatrzony własnoręcznym podpisem, elektronicznie opatrzonym kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, przy użyciu usługi elektronicznej udostępnionej na stronie internetowej gov.pl  , po uwierzytelnieniu tej osoby. Wnioski przyjmowane są w Urzędzie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca ( parter-pok.4) od poniedziałku do piątku w godzinach:

Poniedziałek: 9.00-18.00

Wtorek- Czwartek: 7.00-15.00

Piątek: 7.00-14.00

Wniosek  powinien zawierać nazwisko i imię ( imiona), numer PESEL oraz adres zamieszkania zarówno wyborcy, jak i osoby której ma być udzielone pełnomocnictwo do głosowania oraz oznaczenie wyborów których dotyczy pełnomocnictwo do głosowania.

Do wniosku należy dołączyć:

 • pisemną zgodę osoby mającej być pełnomocnikiem na przyjęcie pełnomocnictwa,
 • kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności, jeżeli wyborca udzielający pełnomocnictwa w dniu ponownego głosowania nie będzie miał ukończonych 60 lat.

Wyborca może we wniosku zamieścić również adres poczty elektronicznej lub numer telefonu komórkowego  wraz z informacją  o wyrażeniu zgody na przekazanie danych  do Rejestru Danych Kontaktowych.

Złożenie wniosku o udzielenie pełnomocnictwa  nie jest tożsame ze sporządzenie aktu pełnomocnictwa. Akt pełnomocnictwa przygotowywany jest przez pracownika Urzędu Gminy Kocmyrzów-Luborzyca i podpisywany przez wyborcę  w obecności urzędnika   podczas wizyty urzędnika w miejscu zamieszkania wyborcy, chyba że wyborca we wniosku zwróci się o jego sporządzenie w innym miejscu na obszarze gminy Kocmyrzów-Luborzyca i jest ujęty w Centralnym Rejestrze Wyborców w stałym obwodzie głosowania na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca. Pełnomocnictwa do głosowania udziela się przed pracownikiem Urzędu Gminy Kocmyrzów-Luborzyca upoważnionym przez Wójta Gminy Kocmyrzów-Luborzyca do sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania.

Przed pierwszym głosowaniem w wyborach na Wójta Gminy Kocmyrzów-Luborzyca akt pełnomocnictwa sporządza się odrębnie na pierwsze głosowanie (tzw. I turę) oraz na ponowne głosowanie (tzw. II turę), jeżeli będzie ono przeprowadzane.

 

 

 Cofnięcie udzielonego pełnomocnictwa


Wyborca ma prawo cofnięcia pełnomocnictwa poprzez: złożenie najpóźniej na 2 dni przed dniem wyborów tj. do dnia 19 kwietnia 2024 roku stosownego oświadczenia pracownikowi Gminy Kocmyrzów-Luborzyca upoważnionemu przez Wójta Gminy Kocmyrzów-Luborzyca do sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania w godzinach pracy urzędu gminy lub doręczenie takiego oświadczenia właściwej obwodowej komisji wyborczej w dniu ponownego głosowania tj.  dnia 21 kwietnia 2024 roku w godzinach od 7.00 do 21.00. pod warunkiem, że wcześniej nie oddał głosu jego pełnomocnik. Głosowanie osobiste przez wyborcę powoduje wygaśnięcie pełnomocnictwa.

Pełnomocnictwa do głosowania nie może udzielić osoba, która zgłosiła zamiar głosowania korespondencyjnego.

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa

Zgoda na przyjęcia pełnomocnictwa do głosowania

 

 

2.GŁOSOWANIE KORESPONDENCYJNE

Głosować korespondencyjnie mogą wyborcy, którzy najpóźniej w dniu ponownego głosowania ukończą 60 lat, podlegają w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych. Z możliwości tej mogą skorzystać także wyborcy, którzy posiadają  orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:

1.całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji;

 1. całkowitej niezdolności do pracy;
 2. niezdolności do samodzielnej egzystencji;
 3. orzeczenie o zaliczeniu do I grupy inwalidów;

5.orzeczenie o zaliczeniu do II grupy inwalidów,

a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.

UWAGA! Głosować korespondencyjnie można tylko w kraju.

Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien być zgłoszony przez wyborcę Komisarzowi Wyborczemu w Krakowie II do dnia 11 kwietnia 2024 roku.

Zgłoszenie dokonuje się w godzinach  pracy delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Krakowie  obsługującego komisarza wyborczego.

Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego dotyczy również ewentualnego ponownego głosowania( tzw.II tura) w wyborach Wójta Gminy Kocmyrzów-Luborzyca .                          

Wyborca podlegający w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych może zgłosić zamiar głosowania korespondencyjnego najpóźniej w 5 dniu przed dniem wyborów tj. do dnia 16 kwietnia 2024 roku.  Natomiast wyborca, który rozpocznie podleganie obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych po tym terminie, może zgłosić ten zamiar najpóźniej w 2 dniu przed dniem wyborów tj. do dnia 19 kwietnia 2024 roku.

Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego

Zgłoszenie może być złożone:

 1. ustnie - osobiście w siedzibie Komisarza Wyborczego w Krakowie II,  Plac na Stawach 3, 30-107 Kraków,
 2. na piśmie utrwalonym w postaci: papierowej, opatrzony własnoręcznym podpisem,
 3. elektronicznie opatrzonym kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, przy użyciu usługi elektronicznej udostępnionej na stronie internetowej pl po uwierzytelnieniu tej osoby,
 4. telefonicznie na numer telefonu: 12 357 81 00 w przypadku wyborcy niepełnosprawnego oraz wyborcy podlegającego w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych.

W  razie wysłania dokumentów pocztą zwykłą o dotrzymaniu terminu rozstrzyga data wpływu zgłoszenia do Komisarza Wyborczego w terminie do dnia 11 kwietnia 2024 roku.

 

Zgłoszenie głosowania korespondencyjnego

Co powinni zawierać zgłoszenie:

Zgłoszenie powinno zawierać nazwisko i imię (imiona), numer ewidencyjny PESEL wyborcy, oznaczenie wyborów  których dotyczy zgłoszenie, a także wskazanie adresu, na który ma być wysłany pakiet wyborczy. Do zgłoszenia wyborca niepełnosprawny dołącza kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności. Jeżeli zgłoszenia dokonano ustnie, wyborca musi odrębnie przekazać orzeczenie  komisarzowi wyborczemu lub urzędowi gminy.

W zgłoszeniu wyborca  niepełnosprawny może zażądać przesłania mu wraz z pakietem wyborczym nakładki na kartę do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille'a .

Wyborca może w zgłoszeniu zamieścić również adres poczty elektronicznej lub numer telefonu komórkowego  wraz z informacją  o wyrażeniu zgody na przekazanie danych  do Rejestru Danych Kontaktowych.

Wyborca głosujący korespondencyjnie będzie ujęty w spisie wyborców w obwodzie głosowania właściwym dla jego stałego miejsca zamieszkania ( zgodnie z adresem  ujęcia w Centralnym Rejestrze Wyborców w stałym obwodzie głosowania na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca).

Wyborca, nie później niż 6. dnia przed dniem wyborów, otrzyma pakiet wyborczy doręczony przez przedstawiciela Poczty Polskiej, który zostanie doręczony wyłącznie do rąk własnych wyborcy, po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość i pisemnym pokwitowaniu odbioru. Jeżeli wyborca nie może potwierdzić odbioru, doręczający sam stwierdzi datę doręczenia oraz wskaże odbierającego i przyczynę braku jego podpisu. W przypadku nieobecności wyborcy pod wskazanym adresem doręczający umieści zawiadomienie o terminie powtórnego doręczenia w skrzynce na listy lub, gdy nie jest to możliwe, na drzwiach mieszkania. Termin powtórnego doręczenia nie może być dłuższy niż 1 dzień od dnia pierwszego doręczenia.

 

Wyborca podlegający w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych, otrzyma pakiet wyborczy nie później niż 2 dnia przed dniem wyborów tj. do dnia 19 kwietnia  2024 roku. Pakiet zostanie doręczony do drzwi mieszkania lub innego lokalu, w którym przebywa wyborca, przy zachowaniu środków ochrony osobistej.

Głosować korespondencyjne nie mogą wyborcy umieszczeni w spisach wyborców w: obwodach głosowania utworzonych w zakładach leczniczych, domach pomocy społecznej, zakładach karnych, aresztach śledczych i domach studenckich, a także wyborcy, którzy udzielili pełnomocnictwa do głosowania.

 

3.GŁOSOWANIE W WYBRANYM PRZEZ SIEBIE LOKALU OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ, W TYM W LOKALU DOSTOSOWANYM DO POTRZEB OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Wyborca niepełnosprawny może głosować osobiście w lokalu wyborczym w obwodzie głosowania właściwym dla jego miejsca zamieszkania. Może także głosować w wybranym przez siebie lokalu wyborczym dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych. W tym celu powinien on złożyć wniosek o  zmianę miejsca głosowania.

W wyborach samorządowych wniosek o zmianę miejsca głosowania może dotyczyć wyłącznie lokalu obwodowej komisji wyborczej dostosowanego do potrzeb wyborców niepełnosprawnych położonego w okręgu wyborczym właściwym dla adresu, pod którym wyborca ujęty jest w stałym obwodzie głosowania w Centralnym Rejestrze Wyborców . Jedynie w przypadku gdy w tym okręgu wyborczym nie ma takiego lokalu wyborczego, wniosek może dotyczyć lokalu obwodowej komisji wyborczej dostosowanego do potrzeb wyborców niepełnosprawnych położonego w innym okręgu wyborczym.

Wniosek składa się w urzędzie gminy  najpóźniej w 3 dniu przed dniem wyborów tj. do dnia  18 kwietnia 2024 roku. Wniosek dotyczy również ewentualnego ponownego głosowania w wyborach Wójta Gminy Kocmyrzów-Luborzyca.

 Po złożeniu powyższego wniosku wyborca zostanie skreślony ze spisu wyborców w obwodzie właściwym dla adresu stałego zameldowania lub adresu stałego zamieszkania.

 

4.KORZYSTANIE Z POMOCY INNEJ OSOBY W TRAKCIE GŁOSOWANIA W LOKALU  WYBORCZYM

Wyborcy niepełnosprawnemu, na jego prośbę, może pomagać w głosowaniu w lokalu wyborczym inna osoba, w tym także niepełnoletnia. Pomoc ta może mieć tylko techniczny charakter; nie może ona polegać na sugerowaniu wyborcy sposobu głosowania lub na głosowaniu w zastępstwie tego wyborcy. Dopuszczalne jest, aby na życzenie wyborcy niepełnosprawnego w pomieszczeniu za zasłoną przebywała osoba udzielająca pomocy. Osobą tą nie może być członek komisji, mąż zaufania, ani obserwator społeczny lub międzynarodowy. Natomiast komisja jest obowiązana, na prośbę wyborcy niepełnosprawnego, do przekazania ustnie treści obwieszczeń wyborczych w zakresie informacji o komitetach wyborczych biorących udział w wyborach oraz zarejestrowanych kandydatach.

 

 1. PRAWO DO BEZPŁATNEGO TRANSPORTU DO LOKALU WYBORCZEGO I TRANSPORTU POWROTNEGO W GMINIE

Wyborcy niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, w tym wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:

1.całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji;

 1. całkowitej niezdolności do pracy;
 2. niezdolności do samodzielnej egzystencji;
 3. orzeczenie o zaliczeniu do I grupy inwalidów;

5.orzeczenie o zaliczeniu do II grupy inwalidów,

a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny oraz wyborcy, którzy najpóźniej w dniu wyborów ukończą 60 lat mają prawo do bezpłatnego transportu  z :

 1. miejsca zamieszkania, pod którym dany wyborca ujęty jest w spisie wyborców, albo miejsca podanego we wniosku o zmianę miejsca głosowania, do lokalu wyborczego właściwego dla obwodu głosowania, w którego spisie wyborców jest ujęty ten wyborca;
 2. lokalu wyborczego do miejsca w którym dany wyborca rozpoczął podróż, zwanego dalej ,, transportem powrotnym”.

Wyborcy niepełnosprawnemu, którego stan zdrowia nie pozwala na samodzielną podróż, może towarzyszyć opiekun.

Zamiar skorzystania z prawa do transportu  do lokalu lub transportu powrotnego powinien zostać zgłoszony przez wyborcę Wójtowi Gminy Kocmyrzów-Luborzyca najpóźniej do dnia 16 kwietnia  2024 roku.

Co powinno zawierać zgłoszenie:

Zgłoszenie powinno  zawierać nazwisko i imię (imiona), numer PESEL wyborcy oraz opiekuna, jeśli ma towarzyszyć wyborcy, oznaczenie miejsce zamieszkania, wskazanie czy wyborca ma zamiar skorzystać z transportu powrotnego, oznaczenie wyborów, których dotyczy zgłoszenie oraz numer telefonu lub adres poczty elektronicznej o ile posiada. Jeśli wyborca którego stan zdrowie nie pozwala na samodzielną podróż, oświadczenie o tym fakcie. Wyborca niepełnosprawny oświadcza o orzeczonym stopniu niepełnosprawności i ważności orzeczenia. Zgłoszenie może być dokonane: ustnie, pisemnie lub elektronicznie.

Zgłoszenia przyjmowane są w Urzędzie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca
 ul. Jagiellońska 7
32-010 Luborzyca
tel/fax: 12 387 14 10
info@kocmyrzow-luborzyca.ug.gov.pl

Poniedziałek 9.00 – 18.00
Wtorek – Czwartek 7.00 – 15.00
Piątek 7.00 – 14.00

Wyborcę, który zgłosił zamiar skorzystania z prawa do transportu do lokalu, Wójt Gminy Kocmyrzów-Luborzyca informuje o godzinie transportu do lokalu w dniu głosowania, najpóźniej w 3 dniu przed dniem głosowania tj. do dnia 18 kwietnia 2024 roku.

Wyborca który zgłosił zamiar korzystania z prawa do transportu do lokalu lub transportu powrotnego, może wycofać swoje zgłoszenie lub zrezygnować tylko z transportu powrotnego nie później niż do dnia 18 kwietnia  2024 roku. Wycofanie zgłoszenia albo zrezygnowanie  z transportu powrotnego może być dokonane ustnie w Urzędzie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca w godzinach pracy urzędu, pisemnie lub formie elektronicznej.

 

 

Więcej informacji o uprawnieniach osób niepełnosprawnych w wyborach samorządowych można uzyskać pod adresem:https://pkw.gov.pl/aktualnosci/informacje/informacja-o-uprawnieniach-wyborcow-niepelnosprawnych-oraz-wyborcow-ktorzy-najpozniej-w-dniu-glosowa

 

 

 

 

2024-04-10