Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca
Kondolencje dla Rodziny Śp. Mariana Wójcika
Z głębokim żalem informujemy, iż 7 września 2018 r. zmarł Śp. Marian Wójcik - nauczyciel, działacz społeczny i Radny Gminy Kocmyrzów-Luborzyca w latach 1990-1994 i 1994-1998. Rodzinie Zmarłego Mariana Wójcika składamy wyrazy współczucia. Wójt Gminy Kocmyrzów-Luborzyca Rada Gminy Kocmyrzów-Luborzyca Nabożeństwo żałobne przy Zmarłym odprawione zostanie w środę dnia 12 września 2018 r. o godz. 11.00 w kościele parafialnym w Prusach, po czym nastąpi przewiezienie Zmarłego na cmentarz w Grębałowie - od bramy przy pętli tramwajowej.
Zobacz więcej »
2018-12-12
Spotkanie w sprawie programu "Czyste Powietrze"
W ramach zaplanowanego cyklu spotkań promujących nowy program, pt. „Czyste Powietrze”, mający doprowadzić do poprawy jakości powietrza, w dniu 6.09.2018 r. w siedzibie Centrum Kultury i Promocji w Baranówce, odbyło się spotkanie informacyjne z mieszkańcami naszej gminy. Na wstępie, prowadząca wykład i późniejszą dyskusje, doradca energetyczny Pani Anna Synowiec - pracownik Wojewódzkiego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, przedstawiła problematykę ochrony powietrza oraz epizodów smogowych, w tym skutków zdrowotnych i ekonomicznych tych zjawisk. Następnie omówiła zasady Programu, w tym rodzaje przedsięwzięć, które mogą uzyskać dofinansowanie, jak również przedstawiła sposób składania wniosków o dofinansowanie oraz zasady realizacji i rozliczania przedsięwzięć. W trakcie dyskusji, zgromadzeni mieszkańcy zadawali liczne pytania, na które prowadząca starała się rzeczowo i wyczerpująco odpowiadać. Dla osób nie mogących uczestniczyć w ww. spotkaniu, przedstawiamy poniżej ogólne informacje na temat przedmiotowego Programu. "Czyste Powietrze" to kompleksowy program, którego celem jest zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery przez domy jednorodzinne. Program skupia się na wymianie starych pieców i kotłów na paliwo stałe oraz termomodernizacji budynków jednorodzinnych, by efektywnie zarządzać energią. Działanie skierowane jest do osób fizycznych, będących właścicielami domów jednorodzinnych lub osób posiadających zgodę na rozpoczęcie budowy budynku jednorodzinnego. Dotacje i pożyczki będą udzielane za pośrednictwem szesnastu Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW).realizację ww. programu przewidziano wydatki w wysokości 103,0 mld zł, a łączny koszt inwestycji wyniesie 132,8 mld zł (suma budżetu programu i wkładu własnego beneficjentów). Finansowanie programu w formie dotacji wyniesie 63,3 mld zł, a w formie pożyczek 39,7 mld zł. Okres finansowania programu obejmie lata 2018-2029. Finansowanie programu będzie pochodziło ze środków NFOŚiGW, WFOŚiGW oraz ze środków europejskich nowej perspektywy finansowej. Minimalny koszt realizowanego projektu to 7.000 zł. Właściciele domów, których dochody są najniższe otrzymają do 90 proc. dotacji na realizację przedsięwzięć finansowanych w ramach programu. Maksymalne koszty kwalifikowane przewidziane do wsparcia dotacyjnego wynoszą 53 tys. zł. Dotacje nie będą stanowiły przychodu podlegającego opodatkowaniu. Pożyczki mogą być udzielane na okres do 15 lat z preferencyjnym oprocentowaniem, które na dzień dzisiejszy wynosi 2,4 proc. Po uruchomieniu, nabór wniosków od mieszkańców naszej gminy, będzie prowadził Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie. WFOŚiGW w Krakowie 31-002 Kraków ul. Kanonicza 12 Tel. (12) 422-94-90 Tel. (12) 422-30-46 www.wfos.krakow.pl biuro@wfos.krakow.pl POZOSTAŁE ZAŁOŻENIA PROGRAMU "CZYSTE POWIETRZE": Program przewiduje dofinansowanie, m.in. na: wymianę starych źródeł ciepła (pieców i kotłów na paliwa stałe) oraz zakup i montaż nowych źródeł ciepła, spełniających wymagania programu, docieplenie ścian i stropów budynku, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, montaż lub modernizację instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, montaż instalacji odnawialnych źródeł energii (kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznej), montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła. Formy dofinansowania: dotacja pożyczka Warunki dofinansowania: maksymalne koszty kwalifikowane, od których jest liczona dotacja – 53 tys. zł, minimalna wartość kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia – 7 tys. zł, oprocentowanie zmienne pożyczki – nie więcej niż WIBOR 3M +70 punktów bazowych ale nie mniej niż 2% rocznie, planowany okres spłaty pożyczki: do 15 lat, możliwa karencja (zwłoka) w spłacie: nie dłużej niż do zakończenia realizacji przedsięwzięcia, okres realizacji przedsięwzięcia: do 24 miesięcy od daty zawarcia umowy o dofinansowanie, lecz nie później, niż do 30.06.2029 r., dofinansowaniu podlegają przedsięwzięcia rozpoczęte nie wcześniej niż 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o dofinansowywanie, przedsięwzięcie nie może zostać zakończone przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie; data zakończenia realizacji będzie potwierdzona w protokole końcowym.
Zobacz więcej »
2018-12-12
Las czeka na Nas!
W imieniu organizatorów i fundatorów zapraszamy na spotkanie pn.: Las czeka na Nas!, w dniu 8 września o godz. 16.00 na Polanie św. Mikołaja w lesie w Goszczy. W programie: Ognisko z kiełbaskami (bezpłatne) Wspólne zabawy i śpiewy oraz robienie pamiątkowej ławki i tablicy na której każdy napisze za co lubi las Gościem będzie ornitolog, który opowie jakie gatunki ptaków występują w lasach na terenie naszej gminy O zasadach bezpiecznego zachowania w lesie opowiedzą strażacy i leśnicy.
Zobacz więcej »
2018-12-12
Budżet Obywatelski Województwa Małopolskiego III edycja 2018
Zachęcamy Mieszkańców do głosowania na nasze lokalne projekty!!! Budżet Obywatelski Województwa Małopolskiego są to środki pieniężne Województwa Małopolskiego przeznaczone na realizację zadań wybranych przez osoby zamieszkałe na terenie Województwa. Wybrane projekty zostaną zrealizowane przez Województwo w cyklu jednorocznym lub wieloletnim. Zakończyło się składanie zadań w 3 edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego. Z naszej Gminy, w obrębie Subregionie Krakowski Obszar Metropolitarny zgłoszono dwa zadania. Oba zostały pozytywnie ocenione w ramach oceny formalnej, a następnie przeszły do etapu głosowania: „Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi wojewódzkiej nr 776 poprzez budowę chodnika w m. Pietrzejowice oraz budowę dwóch aktywnych przejść dla pieszych w m. Niegardów oraz Piotrkowice Małe” – kod zadania: KOM02 „Budowa odcinka chodnika przy drodze wojewódzkiej 776 w miejscowości Kocmyrzów” – kod zadania: KOM13 O wyborze zadań do realizacji decydują mieszkańcy Województwa, którzy mają ukończone 16 lat w drodze głosowania, które odbywać się będzie od dnia 10 września – 5 października 2018 r.: a/. poprzez wrzucenie do urny wypełnionej karty do głosowania, które będą dostępne w 23 lokalizacjach na terenie całej Małopolski m. in. krakowskich oddziałach urzędu marszałkowskiego oraz w jego agendach w Tarnowie, Nowym Sączu i Oświęcimiu czy Nowym Targu; adresy dostępne w załączniku pod linkiem https://www.bo.malopolska.pl/index.php/wydarzenia/127-150-zadan-w-3-edycji-bo-malopolska b/. elektronicznie na stronie internetowej budżetu obywatelskiego www.bo.malopolska.pl c/. poprzez przesłanie na adres korespondencyjny Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego (ul. Racławicka 56, 31-156 Kraków; ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków) karty do głosowania z dopiskiem na kopercie „Budżet Obywatelski – GŁOSOSWANIE”. Za datę oddania głosu w sposób korespondencyjny uważa się datę jej wpływu do Urzędu. Głosować będzie można korzystając wyłącznie z jednego z w/w sposobów i tylko na jedno zadanie. Co ważne, na zadanie zgłoszone w danym subregionie może głosować jedynie mieszkaniec zamieszkujący dany subregion. Komisja powołana przez Zarząd Województwa Małopolskiego obliczy, ile głosów uzyskały poszczególne zadania i ustali listę zadań, które uzyskały kolejno największą liczbę głosów. Wyniki głosowania poznamy najpóźniej 30 listopada 2017 r., a zwycięskie zadania będą zrealizowane najpóźniej do końca 2020 r.
Zobacz więcej »
2018-12-12
Kolejne umowy na wymianę pieców podpisane
W ramach realizacji programu, którego celem jest poprawa jakości powietrza, między innymi poprzez redukcję niskiej emisji, Pan Wójt Marek Jamborski podpisał kolejne 89 umów z mieszkańcami naszej gminy, dotyczących dofinansowania do wymiany starych kotłów na paliwa stałe i modernizacji instalacji centralnego ogrzewania, na łączna kwotę powyżej 1 130 000 złotych. Przedmiotowe wsparcie jest możliwe w związku z faktem pozyskania przez tut. gminę, zewnętrznych środków na realizację projektu: „Poprawa efektywności energetycznej poprzez modyfikację systemów ogrzewania, wymianę pieców starego typu na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca” realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (Działania 4.4. Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza). Pragniemy pokreślić, iż przedmiotowe wsparcie jest tylko kolejnym etapem realizacji ww. programu. Aktualny stan realizacji projektu: I etap : wymiana 45 pieców wraz modernizacją instalacji CO za kwotę: 553 269,01 zł. II etap: wymiana 60 pieców wraz modernizacją instalacji CO za kwotę: 770 646,48 zł. III etap: wymiana 89 pieców wraz modernizacją instalacji CO za prognozowaną kwotę: 1 138 069,50 zł. Przypominamy, iż ogólna liczba kotłów do wymiany w ramach ww. programu wynosi 311 szt. za łączna kwotę 4 496 946 zł.
Zobacz więcej »
2018-12-12
Spotkanie informacyjne w sprawie programu "Czyste powietrze"
Na podstawie informacji uzyskanych w dniu 4 września 2018 r., przekazujemy, iż z inicjatywy Ministerstwa Środowiska i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dzień 6 września bieżącego roku o godz. 16 .00, zaplanowano w siedzibie Centrum Kultury i Promocji w Baranówce, spotkanie informacyjne dotyczące programu "Czyste Powietrze". Podstawowym celem Programu „Czyste Powietrze” jest poprawa efektywności energetycznej istniejących zasobów mieszkalnych budownictwa jednorodzinnego oraz zdecydowane zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery z funkcjonujących i nowo budowanych jednorodzinnych budynków mieszkalnych. Program będzie realizowany przez dziesięć lat a jego łączny budżet to 103 mld zł. Więcej szczegółów na temat programu znajdą Państwo w załączonej ulotce.
Zobacz więcej »
2018-12-12
Oczyszczacze powietrza dla przedszkoli
Gmina Kocmyrzów-Luborzyca w ramach działań zmierzających do poprawy jakości powietrza w tym realizacji projektu zintegrowanego LIFE, podpisała umowę z Województwem Małopolskim reprezentowanym przez Zarząd Województwa Małopolskiego na wyposażenie 11 placówek oświatowych w indywidualne oczyszczacze powietrza. Urządzenia poprawiające jakość powietrza w salach lekcyjnych, trafią do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych z terenu naszej Gminy, w pierwszych dniach września bieżącego roku. Wykaz placówek oświatowych, którym przyznano ruchomości w postaci oczyszczaczy powietrza: Przedszkole Samorządowe w Dojazdowie „ Wesoła Gromadka”, Filia Przedszkola Samorządowego „Wesoła Gromadka '' w Wysiołku Luborzyckim, Centrum Kultury i Promocji w Kocmyrzowie-Luborzycy „Klub Twórczego Dzieciaka”, Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Łuczycach, Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Karniowie, Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej im. gen. Mariana Langiewicza w Goszczy, Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej im. T. Kościuszki w Goszycach, Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Pietrzejowicach, Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Maciejowicach, Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Prusach, Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej im. 600 Lecia UJ w Luborzycy. Jednocześnie informujemy, iż gmina Kocmyrzów-Luborzyca prowadzi działania zmierzające do wyposażenia w podobne urządzenia, kolejne placówki edukacyjne.
Zobacz więcej »
2018-12-12
Uroczyste otwarcie budynku nowej Szkoły Podstawowej w Karniowie
W poniedziałek 3 września 2018 roku została uroczyście otwarta nowa placówka oświatowa w naszej gminie - Szkoła Podstawowa w Karniowie. Otwarcie nowej szkoły w Karniowie, połączone z inauguracją roku szkolnego 2018/2019, rozpoczęła koncelebrowana msza święta odprawiona w kościele parafialnym w Czulicach, przez proboszcza tejże parafii księdza Kazimierza Szarka, proboszcza parafii w Żarkach księdza Zygmunta Cholewę, wcześniej pełniącego posługę kapłańską, jako proboszcz parafii Czulice oraz księdza Andrzeja Orlikowskiego, proboszcza parafii w Goszczy. Okolicznościowa homilię wygłosił ksiądz Kazimierz Szarek, który w trakcie nabożeństwa uroczyście poświęcił nowo ufundowany przez Radę Rodziców sztandar Szkoły Podstawowej w Karniowie. Po zakończonej mszy św., uroczystości związane z otwarciem nowej szkoły kontynuowane były na specjalnie przygotowanej na tę okazję scenie, usytuowanej obok budynku nowej szkoły. Rozpoczęły się one od powitania przybyłych do Karniowa mieszkańców naszej gminy oraz zaproszonych Gości przez Wójta Gminy pana Marka Jamborskiego oraz Dyrektor Szkoły Podstawowej w Karniowie panią Anetę Zięcik – Dziuba. Pośród obecnych tego dnia na uroczystym otwarciu nowej szkoły w Karniowie gości byli m.in.: pan Piotr Ćwik – Wojewoda Małopolski, pan Ireneusz Raś – Poseł na Sejm RP, pan Piotr Serafin - Dyrektor Generalny Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, pan Adam Domagała - Radny Województwa Małopolskiego, Małopolski Komendant Wojewódzki PSP - nadbrygadier Stanisław Nowak, Komendant Miejski PSP w Krakowie - brygadier Artur Nosek, Radni Powiatu Krakowskiego panowie:Krzysztof Malik, Włodzimierz Okrajek i Włodzimierz Tochowicz, Przewodnicząca Rady Gminy Kocmyrzów – Luborzyca pani Małgorzata Doniec, Radni i Sołtysi Gminy Kocmyrzów - Luborzyca, proboszczowie parafii w Czulicach, Żarkach, Goszczy i Prusach ( ks. K. Szarek, ks. Z. Cholewa, ks. A. Orlikowski, ks. B. Zając), Komendant Komisariatu Policji w Słomnikach - komisarz Marek Kyzioł, Prezesi i Naczelnicy Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu naszej gminy, Prezes Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Kocmyrzowie- pani Anna Kurowska, Dyrektor Banku Spółdzielczego Rzemiosła Oddział w Kocmyrzowie pani Sabina Sitko, przedstawiciele firm, które realizowały zadanie budowy szkoły w Karniowie, a więc firmy „Budopol” i „Generalbud 2” , byli dyrektorzy Szkoły Podstawowej w Karniowie pani Barbara Filip i pani Teresa Karolczyk – Kot, emerytowani nauczyciele tejże szkoły oraz pracownicy Urzędu Gminy i Centrum Zarzadzania Oświatą. W dalszej części uroczystości, po zakończonym powitaniu wszystkich przybyłych gości, głos zabrała Dyrektor SP w Karniowie pani Aneta Zięcik – Dziuba, która w swoim wystąpieniu podkreśliła znaczenie nowo otwartej szkoły nie tylko dla uczniów i nauczycieli tejże szkoły ale i dla całej lokalnej społeczności. Swoje wystąpienie pani dyrektor zakończyła słowami: „ … nowoczesna, dobrze wyposażona szkoła, a taką jest obecnie szkoła w Karniowie, daje uczniom szansę pełnego rozwoju i dobrego przygotowania do życia we współczesnym świecie”. Po wystąpieniu pani dyrektor nastąpiła najważniejsza chwila uroczystości otwarcia nowego budynku szkoły w Karniowie, którą było przecięcie symbolicznej wstęgi, którego dokonali wspólnie: pan Piotr Ćwik – Wojewoda Małopolski, pan Marek Jamborski - Wójt Gminy Kocmyrzów - Luborzyca, pani Małgorzata Doniec- Przewodnicząca Rady Gminy Kocmyrzów – Luborzyca, pan Zbigniew Wawro – Prezes OSP Czulice, Wiceprzewodniczący Rady Gminy poprzedniej kadencji i jeden z inicjatorów budowy nowej szkoły, pani Aneta Zięcik – Dziuba – Dyrektor SP w Karniowie, pan Grzegorz Maderak – przedstawiciel Rady Rodziców SP w Karniowie oraz Jan Pryk – reprezentujący Samorząd Uczniowski. Po tej ceremonii proboszcz parafii w Czulicach ksiądz Kazimierz Szarek dokonał uroczystego poświęcenia nowe szkoły oraz specjalnej, pamiątkowej tablicy wmurowanej w ścianę nowego budynku szkolnego. Kolejnym bardzo ważnym punktem otwarcia nowej szkoły w Karniowie było nadanie jej imienia Adama Mickiewicza. Uroczysty akt nadania szkole imienia, zgodny z uchwałą Rady Gminy Kocmyrzów – Luborzyca odczytała zebranym jej Przewodnicząca pani Małgorzata Doniec. Kolejnym ważnym punktem programu uroczystości w Karniowie była ceremonia przekazania sztandaru społeczności szkolnej przez Poczet Rady Rodziców Dyrektorowi Szkoły pani Anecie Zięcik -Dziuba, która następnie przekazała go uczniom. Odbierając z rąk pani dyrektor sztandar chorąży Pocztu Sztandarowego Szkoły Podstawowej im. A. Mickiewicza w Karniowie ślubował: „My uczniowie Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Karniowie przyjmując ten sztandar przyrzekamy otaczać go czcią i dbać o to, by właściwym postępowaniem i rzetelną nauką przyczynić się do szerzenia wartości, które symbolizuje”. Symbolicznym dopełnieniem przekazania sztandaru było ślubowanie uczniów karniowskiej szkoły na otrzymany sztandar. Po zakończeniu tej części ceremonii, nastąpiło przekazanie na ręce pani Dyrektor, symbolicznego „Klucza” otwierającego „wszystkie drzwi nowej szkoły” przez Wójta Gminy pana Marka Jamborskiego. W swoim wystąpieniu, które miało miejsce tuż po wręczeniu wspomnianego powyżej „Klucza” pan Wójt przypomniał zebranym historię budowy nowej szkoły w Karniowie, od chwili zgłoszenia inicjatywy podjęcia realizacji tego zadania, po przez opracowanie dokumentacji koncepcyjnej, kompleksowej dokumentacji projektowej aż po dwa etapy jego realizacji w terenie. Zaznaczył przy tym, iż całość kosztów realizacji budowy szkoły w Karniowie zamknęła się kwotą 4 087 718,38 zł. W swoim wystąpieniu pan Wójt podkreślił znaczenie wsparcia finansowego, w wysokości 1 177 302, 00 zł, którego na drugim etapie budowy nowej szkoły udzieliła z budżetu państwa pani Premier Beata Szydło, za pośrednictwem Wojewody Małopolskiego. Za tę pomoc pan Wójt serdecznie podziękował obecnemu w Karniowie Wojewodzie Małopolskiemu panu Piotrowi Ćwikowi. Równie serdeczne podziękowania złożył pan Wójt wszystkim osobom,a w szczególności radnym, sołtysom, przedstawicielom lokalnych społeczności Karniowa, Czulic, Głębokiej i Kocmyrzowa, których działania i wsparcie umożliwiły budowę nowej szkoły. Szczególne podziękowania pan Wójt złożył na ręce pana Zbigniewa Wawro oraz pani Heleny Żuwały – sołtys Karniowa, osoby której zaangażowanie w działania na rzecz budowy szkoły, jak podkreślił pan Wójt było wyjątkowe. Po zakończeniu wystąpienia pana Wójta Marka Jamborskiego nastąpiła kolejna część oficjalnej uroczystości otwarcia nowej szkoły w Karniowie, a było nią wręczenie specjalnych podziękowań i honorowych statuetek osobom szczególnie zaangażowanym w budowę szkoły. Statuetki te otrzymali: pani Premier Beata Szydło, w imieniu której statuetkę odebrał Wojewoda Małopolski pan Piotr Ćwik, Wójt Gminy Kocmyrzów- Luborzyca pan Marek Jamborski, Wojewoda Małopolski pan Piotr Ćwik, Rada Gminy Kocmyrzów – Luborzyca, w imieniu której statuetkę odebrała jej Przewodnicząca pani Małgorzata Doniec, pan Zbigniew Wawro, inicjator budowy szkoły. Oficjalną część otwarcia nowej szkoły w Karniowie były wystąpienia zaproszonych Gości. I tak, krótkie okolicznościowe wystąpienia wygłosili: Wojewoda Małopolski pan Piotr Ćwik, Poseł na Sejm RP pan Ireneusz Raś, Radny Województwa Małopolskiego pan Adam Domagała. Przewodnicząca Rady Gminy pani Małgorzata Doniec, pan Zbigniew Wawro, ksiądz Zygmunt Cholewa oraz radny pan Krzysztof Krupiński. Uroczystość otwarcia budynku nowej Szkoły Podstawowej w Karniowie zakończyły specjalnie na tą okazję przygotowane występy dzieci i młodzieży uczącej się w tejże szkole, których motywem przewodnim była pełna „miłości Ojczyzny” twórczość patrona szkoły Adama Mickiewicza. Swoistym dopełnieniem tego pełnego patriotyzmu występu była recytacja specjalnego, okolicznościowego wiersza przez panią Weronikę Zemełkę, poetką ludową i działaczkę społeczną z Karniowa. Za występ ten pani Weronice bardzo serdecznie podziękował Wójt pan Marek Jamborski. Jednakże wspomniany wiersz nie był jedyną niespodzianką przygotowaną przez panią Weronikę, która na ten wyjątkowy dzień własnoręcznie przygotowała oryginalne czapki krakowskie, które wręczyła panu Wójtowi Markowi Jamborskiemu oraz nadbrygadierowi Stanisławowi Nowakowi, Komendantowi Wojewódzkiemu PSP, na co dzień mieszkańcowi Karniowa. Ostatnim punktem programu tej wyjątkowej uroczystości była możliwość zwiedzenia nowej szkoły, gdzie na chętnych czekały specjalnie przygotowane wystawy o jej historii i patronie.
Zobacz więcej »
2018-12-12
III Bieg Pocztyliona
ZAPRASZAMY W DNIU 8 WRZEŚNIA 2018 r. do udziału w biegu POCZTYLIONA na terenie Naszej Gminy (można rowerowo towarzyszyć biegaczom) ok. godz. 12:30 włączamy się na drodze 776 na granicy Gminy Koniusza z Gminą Kocmyrzów-Luborzyca. Główne uroczystości ok.12:50 złożenie kwiatów pod pomnikiem poległych za Ojczyznę przy Kościele w Luborzycy i przebiegnięcie pod CKiP ok.godz. 13:00 sztafeta przebiega przed CKiP w Baranówce i biegnie w stronę Gminy Michałowice ok. 13:50 sztafeta opuszcza Gminę Kocmyrzów-Luborzyca. W godzinach 12.00 - 14.00 pod Centrum Kultury i Promocji w Kocmyrzowie Luborzycy wystawa, prezentacja, rysowanie, zawody, animacja, występ zespołu tanecznego mini kocert utworów patriotycznych, zbieranie nakrętek, wkopanie drzewka. Zapraszamy wszystkich mieszkańców Naszej Gminy.
Zobacz więcej »
2018-12-12
Darmowe przejazdy autobusowe dla uczniów naszej gminy.
Od 1 września 2018 r. uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów z terenu gmin tworzących Stowarzyszenie Metropolia Krakowska, w tym gminy Kocmyrzów-Luborzyca będą mogli korzystać z bezpłatnej komunikacji. Bezpłatne przejazdy dotyczyć będę zarówno linii aglomeracyjnych jak i linii miejskich. Porozumienie dotyczącej bezpłatnych przejazdów dla uczniów podpisane zostało 28 sierpnia br. przez włodarzy gmin wchodzących w skład Stowarzyszenia Metropolia Krakowska. W imieniu naszej gminy podpisał je Wójt pan Marek Jamborski. Równocześnie informujemy, iż wszyscy uczniowie, którzy wcześniej nabyli bilety miesięczne komunikacji aglomeracyjnej lub miejskiej mogą wystąpić o zwrot wydatkowanej kwoty w punkcie zakupu biletu.
Zobacz więcej »
2018-12-12
Poznaj historię swojej gminy!
W okresie wrzesień – listopad 2018 r. Stowarzyszenie „Nasza przeszłość – nasze dziedzictwo”, we współpracy z Centrum Kultury i Promocji Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, organizuje dla wszystkich chętnych, a w szczególności dla młodzieży i dorosłych cykl bezpłatnych warsztatów historyczno – genealogicznych pn. „Moja mała Ojczyzna. 100 lecie Odzyskania Niepodległości”.
Zobacz więcej »
2018-12-12
Dofinansowanie na budowę odnawialnych źródeł energii.
Informacja dla Mieszkańców gminy, którzy zakwalifikowali się do projektu i podpisali umowy organizacyjno – finansowe w ramach dofinansowania na budowę odnawianych źródeł energii: Urząd Gminy Kocmyrzów-Luborzyca informuję, iż wszystkie umowy, złożone przez Mieszkańców w tut. Urzędzie, dotyczące dofinansowania na budowę odnawialnych źródeł energii są do odebrania w pok. 35 II piętro w godzinach pracy Urzędu. Dodatkowe informację: Pani Agnieszka Kozłowska, tel 12 387 14 00.
Zobacz więcej »
2018-12-12
2019-09-02