Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca
Spotkanie z dyrektorem generalnym KOWR w Warszawie
W dniu 5 października 2018 r. gościem posiedzenia Komisji Wspólnej Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca był Dyrektor Generalny Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Warszawie – pan Piotr Serafin. Tematem spotkania była kwestia gruntów na terenie gminy Kocmyrzów-Luborzyca należących do Skarbu Państwa we władaniu KOWR, które ewentualnie samorząd chciałby w przyszłości pozyskać dla gminy.
Zobacz więcej »
2019-01-09
Informacja o uprawnieniach dla wyborców niepełnosprawnych
Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w wyborach do Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, Rady Powiatu Krakowskiego, Sejmiku Województwa Małopolskiego oraz wyborach Wójta Gminy Kocmyrzów-Luborzyca. I. Głosowanie przez pełnomocnika. Głosować przez pełnomocnika w wyborach samorządowych mogą wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat lub posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U.z 2018 r. poz.511, 1000 i 1076), w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o: 1. całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2, i niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2018 r, poz. 1270); 2. niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy wymienionej w pkt 1; 3. całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy wymienionej w pkt 1; 4. o zaliczeniu do I grupy inwalidów; 5. o zaliczeniu do II grupy inwalidów; a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny. Pełnomocnikiem może być osoba wpisana do rejestru wyborców w tej samej gminie, co udzielający pełnomocnictwa do głosowania. Pełnomocnikiem nie może być: 1. osoba wchodząca w skład komisji obwodowej właściwej dla obwodu głosowania osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania; 2. mąż zaufania 3. obserwator społeczny; 4. osoba kandydująca wyborach. Pełnomocnictwo można przyjąć: 1. tylko od jednej osoby lub 2. od dwóch osób, jeżeli co najmniej jedną z nich jest wstępny (ojciec, matka, dziadek, babka, itd.), zstępny (syn, córka, wnuk, wnuczka, itd.), małżonek, brat, siostra lub osoba pozostająca w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli w stosunku do pełnomocnika. Pełnomocnictwa udziela się przed Wójtem Gminy Kocmyrzów-Luborzyca lub przed innym pracownikiem Urzędu Gminy Kocmyrzów-Luborzyca upoważnionym przez wójta gminy do sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania. W celu sporządzenia aktu pełnomocnictwa wyborca składa wniosek do Wójta Gminy Kocmyrzów-Luborzyca. Wniosek należy złożyć najpóźniej w 9. dniu przed dniem wyborów, tj. do dnia 12 października 2018 roku. Akt pełnomocnictwa sporządzony przed pierwszym głosowaniem dotyczy również ponownego głosowania w wyborach wójta, jeżeli będzie ono przeprowadzane. Termin złożenia wniosku o sporządzenie aktu pełnomocnictwa w ponownym głosowaniu (tzw. II tura), w przypadku niezłożenia wniosku przed pierwszym głosowaniem, upływa 26 października 2018 roku. Wniosek o sporządzenie aktu pełnomictwa Akt pełnomocnictwa sporządzony przed pierwszym głosowaniem dotyczy również ponownego głosowania w wyborach na wójta gminy, jeżeli będzie ono przeprowadzone. Natomiast wyborca, który nie złożył wniosku o sporządzenie aktu pełnomocnictwa przed pierwszym głosowaniem. Może po dniu pierwszego głosowania złożyć wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa, najpóźniej w 9. dniu przed dniem ponownego głosowania tj. do 26 października 2018 roku. Wniosek może być złożony pocztą, lub przez dowolną osobę w Urzędzie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca. Wnioski przyjmowane są od poniedziałku do piątku w godzinach: Poniedziałek: 9.00-18.00 Wtorek- Czwartek: 7.00-15.00 Piątek: 7.00-14.00 Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa ( druk do pobrania) musi być podpisany przez wnoszącego o sporządzenie aktu pełnomocnictwa lub przez osobę mającą być pełnomocnikiem w przypadku, gdy wnioskujący nie może lub nie umie podpisać wniosku. Do wniosku należy dołączyć: pisemną zgodę osoby mającej być pełnomocnikiem na przyjęcie pełnomocnictwa Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa ( druk do pobrania), kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności, jeżeli wyborca udzielający pełnomocnictwa w dniu głosowania nie będzie miał ukończonych 75 lat. Akt pełnomocnictwa jest sporządzany z zasady w miejscu zamieszkania wyborcy, chyba, że wyborca we wniosku zwróci się o jego sporządzenie w innym miejscu na obszarze gminy Kocmyrzów-Luborzyca.. Cofnięcie udzielonego pełnomocnictwa. Wyborca ma prawo cofnięcia pełnomocnictwa poprzez : złożenie najpóźniej na 2 dni przed dniem wyborów tj. do 19 października 2018 roku stosownego oświadczenia Wójtowi Gminy Kocmyrzów-Luborzyca w godzinach pracy urzędu gminy lub doręczenie takiego oświadczenia właściwej obwodowej komisji wyborczej w dniu głosowania tj. 21 października 2018 roku w godzinach od 7.00 do 21.00. pod warunkiem, że wcześniej nie oddał głosu jego pełnomocnik. Głosowanie osobiste przez wyborcę powoduje wygaśnięcie pełnomocnictwa. Głosowania przez pełnomocnika nie przeprowadza się w: obwodach głosowania utworzonych w szpitalach, domach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych. Pełnomocnictwa do głosowania nie może udzielić osoba, która zgłosiła zamiar głosowania korespondencyjnego. II. Głosowanie korespondencyjne. Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien być zgłoszony przez wyborcę niepełnosprawnego komisarzowi wyborczemu najpóźniej w 13 dniu przed dniem wyborów (termin wydłużony zgodnie z art. 9 § 2 Kodeksu wyborczego) tj. do dnia 08 października 2018 roku. Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego dotyczy również ewentualnego ponownego głosowania w wyborach wójta. W przypadku przeprowadzania ponownego głosowania wyborca, który nie zgłosił zamiaru głosowania korespondencyjnego przed pierwszym głosowaniem, może po dniu pierwszego głosowania zgłosić komisarzowi wyborczemu zamiar głosowania korespondencyjnego w ponownym głosowaniu, najpóźniej w 10. dniu przed dniem ponownego głosowania tj. do dnia 25 października 2018 roku. Głosować korespondencyjnie mogą wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 511, 1000 i 1076), w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o: 1) całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2, i niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. о emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2018 poz. 1270); 2) niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy wymienionej w pkt 1; 3) całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust.2 ustawy wymienionej w pkt1 4) o zaliczeniu do I grupy inwalidów; 5) o zaliczeniu do II grupy inwalidów; a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny. Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego. Zgłoszenie może być dokonane ustnie, pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej. Powinno ono zawierać nazwisko i imię (imiona), imię ojca, datę urodzenia, numer ewidencyjny PESEL wyborcy, oświadczenie o wpisaniu wyborcy do rejestru wyborców w danej gminie, oznaczenie wyborów, których dotyczy zgłoszenie, a także wskazanie adresu, na który ma być wysłany pakiet wyborczy. Do zgłoszenia należy dołączyć kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności. Jeżeli zgłoszenia dokonano ustnie, wyborca musi odrębnie przekazać orzeczenie urzędowi gminy. W zgłoszeniu wyborca może zażądać przesłania mu wraz z pakietem wyborczym nakładki na kartę do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille'a. Wyborca głosujący korespondencyjnie będzie ujęty w spisie wyborców w obwodzie głosowania właściwym dla jego stałego miejsca zamieszkania. Wyborca, nie później niż 7. dnia przed dniem wyborów, otrzyma z urzędu gminy pakiet wyborczy, który zostanie doręczony wyłącznie do rąk własnych wyborcy, po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość i pisemnym pokwitowaniu odbioru. Jeżeli wyborca nie może potwierdzić odbioru, doręczający sam stwierdzi datę doręczenia oraz wskaże odbierającego i przyczynę braku jego podpisu. W przypadku nieobecności wyborcy pod wskazanym adresem doręczający umieści zawiadomienie o terminie powtórnego doręczenia w skrzynce na listy lub, gdy nie jest to możliwe, na drzwiach mieszkania. Termin powtórnego doręczenia nie może być dłuższy niż 1 dzień od dnia pierwszego doręczenia. III. Głosowanie w wybranym przez siebie lokalu obwodowej komisji wyborczej, w tym w lokalu dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych. Wyborca niepełnosprawny może głosować osobiście w lokalu wyborczym w obwodzie głosowania właściwym dla jego miejsca zamieszkania. Może także głosować w wybranym przez siebie lokalu wyborczym, w tym także w lokalu dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych. W tym celu powinien on złożyć wniosek o dopisanie do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie głosowania w okręgu wyborczym właściwym ze względu na miejsce jego stałego zamieszkania. Wniosek składa się w urzędzie gminy najpóźniej w 5. dniu przed dniem wyborów tj. do dnia 16 października 2018 roku. Wniosek dotyczy również ewentualnego ponownego głosowania w wyborach wójta (burmistrza, prezydenta miasta). W przypadku przeprowadzania ponownego głosowania wyborca, który nie złożył wniosku o dopisanie do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie głosowania w okręgu wyborczym właściwym ze względu na miejsce stałego zamieszakania przed pierwszym głosowaniem, może po dniu pierwszego głosowania zgłosić taki wniosek dotyczący ponownego głosowania, najpóźniej w 5. dniu przed tym głosowaniem. Po złożeniu powyższego wniosku wyborca zostanie skreślony ze spisu wyborców w obwodzie właściwym dla miejsca stałego zamieszkania. IV.Głosowanie w lokalu wyborczym przy użyciu nakładki na kartę do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille'a W lokalu wyborczym wyborca niepełnosprawny może także głosować przy użyciu nakładki na kartę do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille'a. W dniu wyborów obwodowa komisja wyborcza wraz z kartą do głosowania wyda wyborcy niepełnosprawnemu, na jego prośbę, nakładkę na tę kartę. Po oddaniu głosu wyborca obowiązany jest zwrócić komisji obwodowej nakładkę na kartę. V.Korzystanie z pomocy innej osoby w trakcie głosowania w lokalu wyborczym. Wyborcy niepełnosprawnemu, na jego prośbę, może pomagać w głosowaniu w lokalu wyborczym inna osoba, w tym także niepełnoletnia. Pomoc ta może mieć tylko techniczny charakter; nie może ona polegać na sugerowaniu wyborcy sposobu głosowania lub na głosowaniu w zastępstwie tego wyborcy. Dopuszczalne jest, aby na życzenie wyborcy niepełnosprawnego w pomieszczeniu za zasłoną przebywała osoba udzielająca pomocy. Osobą tą nie może być członek komisji, mąż zaufania, ani obserwator społeczny. Natomiast komisja jest obowiązana, na prośbę wyborcy niepełnosprawnego, do przekazania ustnie treści obwieszczeń wyborczych w zakresie informacji o komitetach wyborczych biorących udział w wyborach oraz zarejestrowanych kandydatach i listach kandydatów. Więcj informacji można uzyskać pod adresem: https://pkw.gov.pl/768_Informacje_ogolne
Zobacz więcej »
2019-01-09
Bezpłatne badania tarczycy-Łuczyce
Zapraszamy serdecznie Mieszkanki Powiatu Krakowskiego do skorzystania z bezpłatnych badań tarczycy, które odbędą się w dniu 9 listopada 2018 r. w Ośrodku Zdrowia w Łuczycach, ul. Dworska 1, w godz. 12.00-17.00. Badania finansowane są przez powiat krakowski i skierowane są do wszystkich Pań powyżej 25 roku życia. Badanie obejmuje USG tarczycy oraz oznaczenie poziomu TSH w krwi. ILOŚĆ BADAŃ OGRANICZONA ! Zgłoszenia na badania: tel. 12 633 02 18, 503 777 651 Organizatorem akcji jest Centrum Medyczne Maszachaba Sp. z o.o. ul. Prądnicka 50 a, 31-202 Kraków tel. 12 623 70 69, 503 777 651
Zobacz więcej »
2019-01-09
Autobusy hybrydowe do obsługi linii aglomeracyjnych
W dniu 4 października 2018 r. na placu przy budynku Centrum Kultury i Promocji w Baranówce odbyła się uroczysta prezentacja autobusów hybrydowych, które będą obsługiwały linie aglomeracyjne również na terenie naszej gminy. Mieszkańcy sąsiadujących z Krakowem gmin będą mogli korzystać z 9 autobusów hybrydowych, wyprodukowanych przez firmę Solaris Bus & Coach SA. Są to autobusy 4-letnie, wcześniej wykorzystywane w Skandynawii. To pierwszy taki zakup MPK SA w Krakowie, gdzie pojazdy zostały sprowadzone z myślą o komforcie tych osób, które podróżują na dłuższych trasach z podkrakowskich miejscowości. To dlatego w tych pojazdach znalazło się nietypowe wyposażenie, którego nie znajdziemy w dotychczas kupowanych autobusach do obsługi linii miejskich. Autobusy będą posiadać dwie pary drzwi, tachograf samochodowy oraz wysokie, miękkie fotele z zagłówkami i z pasami bezpieczeństwa dla pasażerów. W środku będzie także sporo miejsc siedzących, bo 35. W sumie może w nim jednocześnie podróżować prawie 90 pasażerów. Wszystkie autobusy będą niskopodłogowe, wyposażone w klimatyzację, nowoczesny system informacji pasażerskiej złożony z głosowego zapowiadania przystanków i tablic elektronicznych, monitoring, automaty biletowe. Nowe autobusy będą nie tylko komfortowe dla pasażerów, ale także przyjazne dla środowiska. Napęd hybrydowy, dzięki wykorzystaniu silnika elektrycznego m.in. podczas zatrzymania na przystankach, zużywa mniej paliwa, a tym samym emituje mniej zanieczyszczeń. Koszt zakupu jednego autobusu to 730 000 zł netto. Przypomnijmy, że zanim krakowski przewoźnik sprowadził te autobusy były one testowane w ubiegłym roku na liniach aglomeracyjnych, m.in. na linii nr 222 (Czyżyny Dworzec – Słomniki Osiedle), czyli jednej z najdłuższych linii bo liczącej ok. 25 km. Obecnie Kraków posiada już 22 autobusy hybrydowe. Po dostawie 12 autobusów hybrydowych marki Volvo, która jest zaplanowana w tym roku, pojazdów z takim napędem będzie w Krakowie 34. Fot./tekst: materiały własne oraz biuro prasowe MPK Kraków
Zobacz więcej »
2019-01-09
Pierwsze posiedzenia obwodowych komisji wyborczych
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Krakowie II z dnia 2 października 2018 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
Zobacz więcej »
2019-01-09
Powołanie obwodowych komisji wyborczych - składy
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Krakowie II z dnia 1 października 2018 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
Zobacz więcej »
2019-01-09
Obwieszczenie o kandydatach na wójta
OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Kocmyrzowie-Luborzycy z dnia 1 października 2018 r. o zarejestrowanych kandydatach na wójta w wyborach Wójta Gminy Kocmyrzów-Luborzyca zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Na podstawie art. 481 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) Gminna Komisja Wyborcza w Kocmyrzowie-Luborzycy podaje do wiadomości publicznej informację o zarejestrowanych kandydatach na wójta w wyborach Wójta Gminy Kocmyrzów-Luborzyca zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 1. JAMBORSKI Marek Wojciech, lat 57, wykształcenie wyższe, nie należy do partii politycznej, zam. Marszowice, zgłoszony przez KWW WSPÓLNA GMINA KOCMYRZÓW-LUBORZYCA 2. ŁOJEK Jarosław Piotr, lat 45, wykształcenie wyższe, nie należy do partii politycznej, zam. Baranówka, zgłoszony przez KWW JAROSŁAWA ŁOJKA "GMINA DLA MIESZKAŃCÓW" Przewodniczący Gminnej Komisji Wyborczej w Kocmyrzowie-Luborzycy /-/ Krzysztof Machnik
Zobacz więcej »
2019-01-09
Obwieszczenie o listach kandydatów na radnych
OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Kocmyrzowie-Luborzycy z dnia 1 października 2018 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Na podstawie art. 435 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) Gminna Komisja Wyborcza w Kocmyrzowie-Luborzycy podaje do wiadomości publicznej informację o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Okręg wyborczy Nr 1 1. KUPCZYK Wojciech Józef, lat 50, zam. Goszyce, zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ - Lista nr 10 2. KACZMARCZYK Augustyn Andrzej, lat 51, zam. Goszyce, zgłoszony przez KWW WSPÓLNA GMINA KOCMYRZÓW-LUBORZYCA - Lista nr 19 3. RYSZ-ŁACH Bożena Urszula, lat 62, zam. Wilków, zgłoszona przez KWW JAROSŁAWA ŁOJKA "GMINA DLA MIESZKAŃCÓW" - Lista nr 21 Okręg wyborczy Nr 2 1. SKRZYŃSKI Robert Marek, lat 55, zam. Goszyce, zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ - Lista nr 10 2. NAGACZ Łucja Ewa, lat 58, zam. Skrzeszowice, zgłoszona przez KWW WSPÓLNA GMINA KOCMYRZÓW-LUBORZYCA - Lista nr 19 3. WĄSOWICZ Mariusz Henryk, lat 44, zam. Skrzeszowice, zgłoszony przez KWW JAROSŁAWA ŁOJKA "GMINA DLA MIESZKAŃCÓW" - Lista nr 21 Okręg wyborczy Nr 3 1. KITA Tomasz Jan, lat 35, zam. Wysiołek Luborzycki, zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ - Lista nr 10 2. DONIEC Małgorzata Zofia, lat 61, zam. Wysiołek Luborzycki, zgłoszona przez KWW WSPÓLNA GMINA KOCMYRZÓW-LUBORZYCA - Lista nr 19 Okręg wyborczy Nr 4 1. GŁOWACKI Bogdan Stanisław, lat 67, zam. Baranówka, zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ - Lista nr 10 2. MARZEC Grzegorz Wojciech, lat 38, zam. Baranówka, zgłoszony przez KWW WSPÓLNA GMINA KOCMYRZÓW-LUBORZYCA - Lista nr 19 3. ADAMCZYK Dorota Barbara, lat 54, zam. Baranówka, zgłoszona przez KWW PRZYJAZNA GMINA PRZYJAZNA WIEŚ - Lista nr 20 4. GOLEŃ Mateusz Piotr, lat 24, zam. Baranówka, zgłoszony przez KWW JAROSŁAWA ŁOJKA "GMINA DLA MIESZKAŃCÓW" - Lista nr 21 Okręg wyborczy Nr 5 1. RODAK Stanisław, lat 62, zam. Luborzyca, zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ - Lista nr 10 2. KONEWECKA-HOŁÓJ Katarzyna Anna, lat 40, zam. Luborzyca, zgłoszona przez KWW WSPÓLNA GMINA KOCMYRZÓW-LUBORZYCA - Lista nr 19 Okręg wyborczy Nr 6 1. DUTKIEWICZ Łukasz, lat 37, zam. Goszcza, zgłoszony przez KWW WSPÓLNA GMINA KOCMYRZÓW-LUBORZYCA - Lista nr 19 2. ZĘBALA Radosław Adam, lat 40, zam. Goszcza, zgłoszony przez KWW PRZYJAZNA GMINA PRZYJAZNA WIEŚ - Lista nr 20 3. KNAPCZYK Krzysztof, lat 46, zam. Sadowie, zgłoszony przez KWW ZGODNY SAMORZĄD - Lista nr 23 Okręg wyborczy Nr 7 1. ŁACH Jadwiga Anna, lat 41, zam. Łuczyce, zgłoszona przez KWW WSPÓLNA GMINA KOCMYRZÓW-LUBORZYCA - Lista nr 19 2. AUGUSTYNIAK Grzegorz Stanisław, lat 32, zam. Łuczyce, zgłoszony przez KWW JAROSŁAWA ŁOJKA "GMINA DLA MIESZKAŃCÓW" - Lista nr 21 Okręg wyborczy Nr 8 1. KRZYWORZEKA Iwona Agnieszka, lat 39, zam. Łuczyce, zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ - Lista nr 10 2. MAZUR Paweł Michał, lat 39, zam. Łuczyce, zgłoszony przez KWW WSPÓLNA GMINA KOCMYRZÓW-LUBORZYCA - Lista nr 19 3. SERAFIN Marek Ryszard, lat 60, zam. Łuczyce, zgłoszony przez KWW JAROSŁAWA ŁOJKA "GMINA DLA MIESZKAŃCÓW" - Lista nr 21 Okręg wyborczy Nr 9 1. SZLACHTA Anna Franciszka, lat 58, zam. Prusy, zgłoszona przez KW "WSPÓLNA MAŁOPOLSKA" - Lista nr 18 2. RUSEK Eliza Maria, lat 34, zam. Zastów, zgłoszona przez KWW WSPÓLNA GMINA KOCMYRZÓW-LUBORZYCA - Lista nr 19 3. ŻYLSKI Wiesław Karol, lat 64, zam. Zastów, zgłoszony przez KWW JAROSŁAWA ŁOJKA "GMINA DLA MIESZKAŃCÓW" - Lista nr 21 Okręg wyborczy Nr 10 1. KACZMARCZYK Sławomir Wojciech, lat 37, zam. Dojazdów, zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ - Lista nr 10 2. ZIĘCIAK Władysław Maciej, lat 68, zam. Dojazdów, zgłoszony przez KWW WSPÓLNA GMINA KOCMYRZÓW-LUBORZYCA - Lista nr 19 3. PODOLECKI Michał Marek, lat 41, zam. Dojazdów, zgłoszony przez KWW JAROSŁAWA ŁOJKA "GMINA DLA MIESZKAŃCÓW" - Lista nr 21 Okręg wyborczy Nr 11 1. WĄSOWICZ Karolina, lat 41, zam. Krzysztoforzyce, zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ - Lista nr 10 2. TRELA Antoni Franciszek, lat 66, zam. Krzysztoforzyce, zgłoszony przez KWW WSPÓLNA GMINA KOCMYRZÓW-LUBORZYCA - Lista nr 19 3. STYPUŁA Jarosław Zygmunt, lat 54, zam. Krzysztoforzyce, zgłoszony przez KWW JAROSŁAWA ŁOJKA "GMINA DLA MIESZKAŃCÓW" - Lista nr 21 Okręg wyborczy Nr 12 1. KRUPIŃSKI Krzysztof Kazimierz, lat 37, zam. Karniów, zgłoszony przez KWW WSPÓLNA GMINA KOCMYRZÓW-LUBORZYCA - Lista nr 19 2. WAWRO Zbigniew Józef, lat 55, zam. Czulice, zgłoszony przez KWW PRZYJAZNA GMINA PRZYJAZNA WIEŚ - Lista nr 20 3. NOWAK Sławomir Szczepan, lat 33, zam. Karniów, zgłoszony przez KWW JAROSŁAWA ŁOJKA "GMINA DLA MIESZKAŃCÓW" - Lista nr 21 Okręg wyborczy Nr 13 1. WITEK Andrzej, lat 59, zam. Rawałowice, zgłoszony przez KWW WSPÓLNA GMINA KOCMYRZÓW-LUBORZYCA - Lista nr 19 2. ROZPONDEK Tadeusz Paweł, lat 44, zam. Pietrzejowice, zgłoszony przez KWW JAROSŁAWA ŁOJKA "GMINA DLA MIESZKAŃCÓW" - Lista nr 21 Okręg wyborczy Nr 14 1. GOMÓŁKA Michał Paweł, lat 34, zam. Kocmyrzów, zgłoszony przez KWW WSPÓLNA GMINA KOCMYRZÓW-LUBORZYCA - Lista nr 19 2. MAŁOTA Jan Adam, lat 60, zam. Kocmyrzów, zgłoszony przez KWW JAROSŁAWA ŁOJKA "GMINA DLA MIESZKAŃCÓW" - Lista nr 21 3. TAŃSKA Magdalena Iwona, lat 41, zam. Kocmyrzów, zgłoszona przez KWW KOMITET SAMORZĄDOWY - Lista nr 22 Okręg wyborczy Nr 15 1. MACHNIK Stanisław, lat 57, zam. Wiktorowice, zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ - Lista nr 10 2. DONIEC Tomasz Stanisław, lat 33, zam. Maciejowice, zgłoszony przez KW "WSPÓLNA MAŁOPOLSKA" - Lista nr 18 3. RAŹNY Zbigniew Marek, lat 60, zam. Sulechów, zgłoszony przez KWW WSPÓLNA GMINA KOCMYRZÓW-LUBORZYCA - Lista nr 19 4. JANCZYK Sylwia Małgorzata, lat 31, zam. Maciejowice, zgłoszona przez KWW JAROSŁAWA ŁOJKA "GMINA DLA MIESZKAŃCÓW" - Lista nr 21 Przewodniczący Gminnej Komisji Wyborczej w Kocmyrzowie-Luborzycy Krzysztof Machnik
Zobacz więcej »
2019-01-09
Obwieszczenie o przyznanych numerach list kandydatów na radnych
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Kocmyrzowie-Luborzycy z dnia 27 września 2018 r. o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
Zobacz więcej »
2019-01-09
Setne urodziny Pana Franciszka
27 września 2018 roku miała miejsce wyjątkowa uroczystość. W tym dniu bowiem swoje setne urodziny obchodził mieszkaniec naszej gminy Pan Franciszek Chmiel z Dojazdowa. Na tę niecodzienną uroczystość przybył Wójt Gminy Kocmyrzów-Luborzyca Marek Jamborski, który przekazał Panu Franciszkowi szczere gratulacje i życzenia kolejnych lat, bogatych w zdrowie i szczęśliwe chwile. Gratulacje złożyli również Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego Ewelina Kałkus oraz Radny Dojazdowa Władysław Zięciak. Uroczystość uświetnili śpiewem i grą krakowiacy z Koła Gospodyń z Dojazdowa. Listy gratulacyjne z okazji setnych urodzin przesłali także: Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki oraz Wojewoda Małopolski Piotr Ćwik. Jubilat otrzymał od gości mnóstwo życzeń, kwiatów i prezentów. Podczas uroczystości Jubilat nie krył wzruszenia i radości z odwiedzin i powinszowań. Setna rocznica urodzin stała się także doskonałą okazją do wspomnień najważniejszych wydarzeń w życiu Jubilata. Pan Franciszek Chmiel urodził się 27 września 1918 roku w Luborzycy. Tam mieszkał do roku 1945, potem przeprowadził się do Dojazdowa, gdzie wraz z żoną wybudowali dom. Całe swoje życie prowadził gospodarstwo rolne, do 98 roku życia pracował na roli. Był również masarzem wyrobów wiejskich. Pan Franciszek doczekał się 2 dzieci, 2 wnucząt i 3 prawnucząt. Obecnie Jubilat cieszy się dobrym stanem zdrowia i jest w pełni samodzielny, może też pochwalić się doskonałą pamięcią. Jak mówi rodzina, Pan Franciszek nie choruje i mało chodzi do lekarzy - może to „recepta na długowieczność” - żartuje córka Pana Franciszka, Pani Danuta. Jubilatowi jeszcze raz życzymy zdrowia i wszelkiej radości.
Zobacz więcej »
2019-01-09
Ruszył projekt "Stawiam na rozwój"
W dniu 26 września 2018 r. w Centrum Rozwoju Seniorów w Staniątkach odbyło się uroczyste przekazanie przez marszałków województwa umów na realizację projektów unijnych gminom, które uzyskały dofinansowania do swoich projektów.   Wśród gmin, które skorzystają ze wsparcia jest również nasza gmina, w imieniu której Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje 3-letni projekt "Stawiam na rozwój "  na realizację którego udało się pozyskać środki w wysokości ponad  570 000 zł   W imieniu naszej gminy umowę odebrał Wójt pan Marek Jamborski oraz Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - pani Elżbieta Turek    Obecni na uroczystości marszałkowie województwa  - pan Jacek Krupa i pan Wojciech Kozak  podkreślili , że "choć Małopolska jest jednym z najprężniej rozwijających się regionów,  wciąż wśród mieszkańców województwa odnaleźć można osoby trwale bezrobotne czy rodziny zmagające się z biedą. Nie pozostawiamy ich jednak samych sobie. Dzięki środkom z Unii Europejskiej pomagamy bezrobotnym na nowo wejść na rynek pracy, zdobyć kwalifikacje czy podnieść kompetencje. Tylko w ramach projektów skierowanych do Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie oraz Ośrodków Pomocy Społecznej uda nam się pomóc ponad 4 tysiącom Małopolan zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym".
Zobacz więcej »
2019-01-09
Informacja w sprawie losowania numerów list kandydatów
Gminna Komisja Wyborcza Kocmyrzów-Luborzyca uprzejmie informuje, że w dniu 27 września 2018 roku o godz. 18.00 w siedzibie Urzędu Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, sala obrad /II piętro/ odbędzie się losowanie numerów zarejestrowanych do Rady Gminy list kandydatów komitetów wyborczych niespełniających żadnego z warunków określonych w art. 409 Kodeksu wyborczego
Zobacz więcej »
2019-01-09
2019-09-02