Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca
Wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do dzierżawy w Kocmyrzowie - 2024
Wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do dzierżawy w Kocmyrzowie - 2024
Zobacz więcej »
2024-04-03
Zebranie Wiejskie Sołectwa Wiktorowice - ODWOŁANE
Sołtys Wsi Wiktorowice odwołuje zebranie wiejskie zaplanowane na dzień dzisiejszy tj. ( 2.04.2024r.)
Zobacz więcej »
2024-04-02
Zebranie Wiejskie Sołectwa Wiktorowice w dniu 2.04.2024
Sołtys wsi Wiktorowice zawiadamia, że dnia 2.04.2024 r. (wtorek) o godz. 18.00 na działce gminnej w Wiktorowicach odbędzie się zebranie wiejskie. Tematy zebrania: 1. Nazewnictwo ulic. 2. Ogólne sprawy sołectwa. W przypadku mniejszej niż określona w Statucie Sołectwa frekwencji (tj. 1/10 uprawnionych do głosowania mieszkańców sołectwa), zebranie w drugim terminie odbywa się w tym samym dniu po upływie 15 minut. Sołtys Stanisław Machnik
Zobacz więcej »
2024-04-02
Projekt ulic w Marszowicach do konsultacji
W związku z trwającymi pracami mającymi na celu nazewnictwo ulic i numerację porządkową nieruchomości położonych w obrębie Marszowice, gmina Kocmyrzów-Luborzyca zamieszczamy projekt ulic do konsultacji przez mieszkańców na okres 10 dni. Jednocześnie informuje się mieszkańców nieruchomości zlokalizowanych przy drodze gminnej stanowiącej działki ewidencyjne nr 195, nr 132, nr 112/1 oraz nr 131 – jest to przecznica od drogi powiatowej nr 2161K biegnąca w kierunku zachodnim do granicy obrębu geodezyjnego z miejscowością Sadowie (skrzyżowanie z ulicą Polną w miejscowości Sadowie), iż wskazana ulica nie może być nadana nazwą „Widokowa”. Nazwa ta została już nadana ulicy przebiegającej po działce ewidencyjnej nr 220/2 w miejscowości Sadowie wzdłuż granicy obrębu geodezyjnego z miejscowością Marszowice na mocy Uchwały Nr XVIII/130/2016 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 6 czerwca 2016 roku w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Sadowie, opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego dnia 17 czerwca 2016 r. Poz. 3640. Numery porządkowe nieruchomości leżących przy ulicy Widokowej miejscowość Sadowie, zostały nadane zgodnie z ówcześnie obowiązującymi przepisami (Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 stycznia 2012 r. w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów - Dz.U. 2012 poz. 125). Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 stycznia 2012 r. w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów (Dz.U. 2012 poz. 125) zostało zastąpione Rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 21 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów (Dz.U. 2021 poz. 1368), lecz zasady numeracji nieruchomości pozostały bez zmian. Zgodnie z § 6 ust. 1 „Numery porządkowe przyjmują postać liczb całkowitych w przedziale od 1 do n.” oraz ust. 11 pkt 1-3 „Nadawanie numerów porządkowych związanych z określoną ulicą odbywa się w następujący sposób: 1) numery porządkowe wzdłuż ulic głównych wzrastają w kierunku od centrum miejscowości ku jej granicom albo z południa na północ oraz ze wschodu na zachód; 2) numery porządkowe wzdłuż ulic bocznych wzrastają, poczynając od głównej ulicy, w kierunku granic miejscowości; 3) numery porządkowe po lewej stronie ulicy, w kierunku zwiększających się numerów, oznacza się liczbami nieparzystymi, a po prawej stronie liczbami parzystymi” (Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 21 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów - Dz.U. 2021 poz. 1368). Oznacza to, że początek numeracji nieruchomości leżących przy ulicy Widokowej w miejscowościach: Sadowie, Marszowice, Łuczyce i Goszcza bierze swój początek od granicy obrębu geodezyjnego między obrębami Marszowice oraz Sadowie i biegnie z stronę zachodnią. W związku z tym, gdyby przedmiotowa ulica biegnącej po działkach ewidencyjnych nr 195, nr 132, nr 112/1 oraz nr 131 miała tożsamą nazwę (Widokowa) nie byłoby możliwości nadania numerów porządkowych nieruchomościom przy niej zlokalizowanym na odcinku: droga powiatowa 2161K – skrzyżowanie z ulicą Polną w miejscowości Sadowie. Ponadto dla każdej nazwanej ulicy tworzy się jeden ciągły zbiór numerów porządkowych, w sposób zapewniający jego przestrzenną regularność oraz unikalność jego elementów. Mając na względzie dobro mieszkańców miejscowości Marszowice, których nieruchomości zlokalizowane są przy drodze, działkach ewidencyjnych nr 195, nr 132, nr 112/1 oraz nr 131, zwracamy się z prośbą o zaproponowanie innej nazwy ulicy niż „Widokowa”, w terminie do dnia 05.03.2024r. Jeżeli propozycja taka nie zostanie przedstawiona w wyznaczonym czasie, w myśl art. 18 ust. 2 pkt 13 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2023 poz. 40): „Do wyłącznej właściwości rady gminy należy: […] podejmowanie uchwał w sprawach herbu gminy, nazw ulic i placów będących drogami publicznymi lub nazw dróg wewnętrznych” Rada Gminy podejmie uchwałę nadając nazwę wg własnego uznania, gdyż jest w swojej decyzji autonomiczna. Jednocześnie informuje się mieszkańców, których wnioski dotyczą nadania nazw ulicom prywatnym, iż przedmiotem wniosku musi być droga stanowiąca działkę drogową - wydzieloną geodezyjnie. Ponadto, gdy proponowana nazwa ulicy ma związek ze wskazaniem patrona, a patron ten nie figuruje w projekcie Instytutu Pamięci Narodowej „Patroni naszych ulic” Gmina jest zobligowana zwrócić się do IPN o opinię, czy proponowana nazwa nie budzi zastrzeżeń między innymi w odniesieniu do treści Ustawy z dnia 1 kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy jednostek organizacyjnych, jednostek pomocniczych gminy, budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz pomniki (Dz.U. 2018 poz. 1103), co może znacznie wydłużyć procedurę nazewnictwa ulic w danym obrębie. Wszelkie uwagi, sugestie proszę kierować na adres: rgg@kocmyrzow-luborzyca.ug.gov.pl Luborzyca, 2024-03-25
Zobacz więcej »
2024-03-26
wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do użyczenia w miejscowości Głęboka
Zamieszczamy wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do użyczenia w miejscowości Głęboka.
Zobacz więcej »
2024-03-13
Wykaz nieruchomości gruntowej oraz budynkowej przeznaczonej do użyczenia w miejscowości Czulice
Zamieszczamy wykaz nieruchomości gruntowej oraz budynkowej przeznaczonej do użyczenia w miejscowości Czulice
Zobacz więcej »
2024-03-13
Wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do dzierżway w miejscowości Czulice
Zamieszczamy wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do dzierżawy w miejscowości Czulice
Zobacz więcej »
2024-03-11
Wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do dzierżawy w miejscowości Baranówka 2024
Zamieszczamy wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do dzierżawy w miejscowości Baranówka
Zobacz więcej »
2024-03-11
Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do najmu w miejscowości Skrzeszowice 2024
Zamieszczamy wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do najmu w miejscowości Skrzeszowice
Zobacz więcej »
2024-03-11
Zebranie Wiejskie Sołectwa Prus w dniu 29.02.2024r.
Sołtys i Rada Sołecka zapraszają mieszkańców Prus na zebranie wiejskie, które odbędzie się 29 lutego 2024 r. ( czwartek) o godzinie 18.00 w Szkole Podstawowej im. marszałka Józefa Piłsudskiego w sprawie zmiany zadania z funduszu sołeckiego na rok 2024_ _W przypadku mniejszej niż określona w Statucie Sołectwa frekwencji (tj. 1/10 uprawnionych do głosowania mieszkańców sołectwa), zebranie w drugim terminie odbywa się w tym samym dniu po upływie 15 minut._ Dziękuję bardzo Sołtys Prus Elżbieta Konieczna
Zobacz więcej »
2024-02-19
Zamieszczamy wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do najmu w miejscowości Goszyce
Zamieszczamy wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do najmu w miejscowości Goszyce
Zobacz więcej »
2024-02-19
Zarządzenie w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnych oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2024/2025
Zarządzenie Nr 0050.9.2024 Wójta Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 30 stycznia 2024r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2024/2025 dla przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, klas I szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Kocmyrzów-Luborzyca
Zobacz więcej »
2024-01-31
2024-02-21