Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

Informacja dla przedsiębiorców w związku z pandemią

Szanowni Państwo,

 

w związku z aktualną sytuacją gospodarczą w kraju, spowodowaną pandemią wirusa SARS-CoV-2, informujemy o możliwości uzyskania ulg w spłacie należności z tytułu podatku od nieruchomości, które reguluje ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jedn. w Dz. U. z 2019 r., poz. 900 ze zm.).

 

Stosowne regulacje zawiera art. 67b w zw. z art. 67a tejże ustawy i wynika z nich, iż organ podatkowy na wniosek podatnika prowadzącego działalność gospodarczą, w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym może:

 • odroczyć termin płatności podatku lub rozłożyć zapłatę podatku na raty,

 • odroczyć lub rozłożyć na raty zapłatę zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę,

 • umorzyć w całości lub w części zaległości podatkowe i/lub odsetki za zwłokę.

Należy pamiętać, że wnioski o umorzenie zobowiązań podatkowych lub odsetek za zwłokę muszą dotyczyć istniejących już zaległości, bowiem w obowiązującym stanie prawnym, nie jest możliwe umorzenie należności, niebędących zaległością podatkową.

 

Udzielenie ulgi w spłacie zobowiązań, w formach wskazanych powyżej, może nastąpić wyłącznie na indywidualny wniosek podatnika, w ramach pomocy de minimis. Łączna wartość pomocy de minimis dla jednego beneficjenta nie może przekroczyć równowartości 200 tys. euro brutto w okresie 3 lat kalendarzowych, a w przypadku podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą w sektorze transportu drogowego towarów – 100 tys. euro.

 

Rozpatrywanie wniosków złożonych przez przedsiębiorców nastąpi z uwzględnieniem wymogów zawartych w ustawie z dnia 30 kwietnia 2004 r., o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (tekst jedn. Dz. U. z 2020, poz. 708 ze zm.), tj.:

 1. wniosek o udzielenie ulgi może zostać złożony przez wnioskodawcę w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym. We wniosku należy określić rodzaj pomocy, o jaką podatnik występuje: pomoc de minimis lub inna pomoc niż de minimis.

 2. w przypadku ubiegania się o pomoc de minimis do wniosku należy dołączyć:

  1. kserokopie wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, jakie podatnik otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie lub

  2. oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie w w/w okresie;

  3. informacje niezbędne do udzielenia pomocy de minimis (pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie), dotyczące w szczególności wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, oraz wielkości i przeznaczenia pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis – według wzorów z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. nr 53, poz. 311 ze zm.).

  4. kserokopie dokumentacji obrazującej kondycję finansową wnioskodawcy, (przykładowo: sprawozdanie finansowe, rachunek zysków i strat, wykaz wymagalnych zobowiązań i należności, zeznania PIT, zeznania CIT, rachunkową księgę przychodów i rozchodów oraz wszelkie inne dokumenty mogące potwierdzić sytuację podatnika).

 

Dnia 17 kwietnia 2020 r. weszła w życie ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (tzw. „TARCZA 2.0″), wprowadzająca zmianę w art. 15zzzh. ustawy z dnia 2 marca 2020 r., o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. Z 2020 r., poz. 374, 568 i 695).

 

W związku z tą nowelizacją, wsparcie udzielone na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej w związku z COVID-19 – zgodne z warunkami zawartymi w Komunikacie Komisji – Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19 (2020/C 91 I/01) (Dz. Urz. UE C 91I z 20.03.2020, str. 1), stanowi pomoc publiczną mającą na celu zaradzenie poważnym zaburzeniom w gospodarce. Pomoc udzielona łącznie przez wszystkie organy udzielające pomocy na ten cel nie może przekroczyć kwoty 800 tys. euro a procedura jej udzielania jest uproszczona względem procedur obowiązujących przy udzielaniu pomocy de minimis.

 

Udzielenie ulgi w spłacie zobowiązań na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zgodnie z warunkami zawartymi w Komunikacie Komisji Europejskiej, może nastąpić wyłącznie na indywidualny wniosek podatnika, w którym podatnik wyraźnie wskaże o jaką pomoc się ubiega. Do wniosku, należy załączyć następujące dokumenty:

 • formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19 (załącznik: Formularz);

 • kserokopie dokumentacji obrazującej kondycję finansową wnioskodawcy, (przykładowo: sprawozdanie finansowe, rachunek zysków i strat, wykaz wymagalnych zobowiązań i należności, zeznania PIT, zeznania CIT, rachunkową księgę przychodów i rozchodów oraz wszelkie inne dokumenty mogące potwierdzić sytuację podatnika);

 • oświadczenie dotyczące płynności finansowej (załącznik: Oświadczenie).

 

Wnioski należy składać w następujący sposób:

- za pośrednictwem poczty – na adres: Urząd Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, ul. Jagiellońska 7, 32-010 Luborzyca

- za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej na platformie ePUAP,

- poprzez umieszczenie wniosku w skrzynce podawczej, znajdującej się przy wejściu głównym do Urzędu Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

 

Informacja pod nr: 12/ 387 14 10 wewn. 28

2020-05-14