Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY KOCMYRZÓW - LUBORZYCA

Szanowni Państwo,

Informujemy, że Starostwo Powiatowe w Krakowie - Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru na podstawie opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego /Dz. Urz. Woj. Małopolskiego poz. 1413/ Informacji Starosty Krakowskiego z dnia 14.02.2023 r. w sprawie modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków dla jednostki ewidencyjnej Kocmyrzów-Luborzyca wprowadziło modernizację gruntów i budynków na terenie gminy Kocmyrzów-Luborzyca.

 

W wyniku modernizacji zostały zweryfikowane i zaktualizowane:

-powierzchnie klas użytków rolnych

-rodzaje wszystkich pozostałych gruntów zabudowanych, rolnych i leśnych,

-powierzchnie zabudowy budynków mieszkalnych,

-powierzchnie zabudowy budynków pozostałych (m.in. budynki gospodarcze, garaże, stodoły itd.),

-grunty sklasyfikowane do tej pory jako użytki rolne ale obecnie zabudowane, zgodnie z obowiązującymi przepisami zakwalifikowano do gruntów zabudowanych i zurbanizowanych, np. do symbolu dr – drogi, B – tereny mieszkaniowe itp.

 

Zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy I Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2021 r. poz. 1390) do terenów mieszkaniowych B zalicza się grunty, niewchodzące w skład działek siedliskowych:

1) zajęte pod budynki mieszkalne;

2) zajęte pod budynki gospodarcze i techniczne, związane funkcjonalnie z budynkami mieszkalnymi oraz urządzenia, w szczególności: podwórza, dojazdy, przejścia, przydomowe place gier, zabaw i odpoczynku, studnie, zbiorniki, przewody naziemne, urządzenia do gromadzenia i oczyszczenia ścieków, śmietniki, składowiska odpadów, obiekty małej architektury, ogrodzenia, oczka wodne, ogródki skalne;

3) położone między budynkami i urządzeniami lub w bezpośrednim sąsiedztwie tych budynków i urządzeń i niewykorzystywane do innego celu, który uzasadniałby zaliczenie ich do innej grupy użytków gruntowych, w tym zajęte pod trawniki, rabaty, kwietniki, warzywniki.

W związku z powyższym z Referatu Finansowego Urzędu Gminy do podatników są sukcesywnie wysyłane wezwania z informacją zawierającą szczegóły zaistniałych zmian .

2024-03-15