Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

„Rozbudowa drogi powiatowej nr 2152 w miejscowości Łuczyce".

Przedmiot zamówienia obejmował rozbudowę istniejącej drogi powiatowej nr 2152 K na
łącznej długości ok. 227,60 m w miejscowości Łuczyce, głównie: - przebudowę jezdni do szerokości 5,50 m, - wykonanie poszerzenia łuku, - montaż urządzeń BRD, - budowę chodnika o szerokości 2,00 m, - budowę pobocza, - budowę kanalizacji deszczowej wraz z wylotem do rowu drogowego, - budowę muru oporowego i palisady betonowej, - przebudowę zjazdów indywidualnych, - zabezpieczenie sieci elektroenergetycznej, - przebudowę skrzyżowania dróg 2152K, 600251 K oraz 600267K.


Koszt inwestycji ogółem ( wraz z nadzorem inwestorskim i oznakowaniem) w wysokości 754 012,82 zł został w części pokryty ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych kwotą 384 800,62 zł, które zostały przyznane naszej gminie w ramach tarczy dla samorządów wspierającej realizację zadań inwestycyjnych w czasie pandemii COVID-19.

Przebudowa odcinka drogi 776 polegająca na budowie chodnika wraz z odwodnieniem i przebudową zjazdów

Przedmiot zamówienia obejmował przebudowę drogi wojewódzkiej nr 776 na odc. 050 km 1+566,76 – odc.050 km 1+718,40 polegającą na budowie chodnika wraz z odwodnieniem i przebudową zjazdów indywidualnych i publicznych w miejscowości Luborzyca. Zakres przedmiotu zamówienia stanowiły  głównie: roboty przygotowawcze: odtworzenie trasy i punktów wysokościowych; roboty rozbiórkowe nawierzchni w celu wykonania chodnika oraz rozebranie przepustów  rurowych; roboty ziemne; roboty nawierzchniowe; położenie nawierzchni chodnika; umocnienie skarb i dna rowu.

Koszt  inwestycji ogółem (wraz z oznakowaniem) w wysokości 451 405,89 zł został w części pokryty ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych kwotą  249 816,89 zł,  które zostały przyznane naszej gminie w ramach tarczy dla samorządów wspierającej realizację zadań inwestycyjnych w czasie pandemii COVID-19.

Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Karniów wraz z niezbędną infrastrukturą

W ramach realizacji inwestycji rozbudowana została droga gminna na odcinku o długości 206 mb, w tym wybudowano kanalizację deszczową, przebudowano odcinki podziemnych sieci ( instalacji gazowej, wodociągowej i elektroenergetycznej) i wykonano nową nawierzchnię bitumiczną. Przebudowane zostało również skrzyżowanie z drogą powiatową/ wlot skrzyżowania został rozbudowany i poszerzony. Wzdłuż drogi powiatowej na odcinku ok. 150 metrów wykonano renowację rowu oraz wyremontowano istniejące przepusty pod zjazdami.

Koszt inwestycji ogółem (wraz z nadzorem inwestorskim i oznakowaniem) w wysokości 511 041 zł został w całości pokryty ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, które zostały przyznane naszej gminie w ramach tarczy dla samorządów wspierającej realizację zadań inwestycyjnych w czasie pandemii COVID-19.

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Krzysztoforzyce

Zrealizowane przedsięwzięcie polegało na budowie chodnika na odcinku 900 m z kostki brukowej wzdłuż drogi gminnej nr 600326K, remoncie oraz przebudowie jezdni, przebudowie istniejących zjazdów indywidualnych, budowie palisad oraz urządzeń odwadniających i odprowadzających wodę. Wykonano przebudowę 4 odcinków sieci wodociągowej o łącznej długości 171 m. Wykonano dowiązanie nawierzchni jezdni na szerokości 0,5 m do chodnika przez wykonanie nakładki asfaltowej. Na odcinku 120 m droga została poszerzona i zamontowane bariery ochronne stalowe na odcinku 72 m.

Koszt inwestycji ogółem (wraz z nadzorem inwestorskim i oznakowaniem) w wysokości 1 328 324 zł został w całości pokryty ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, które zostały przyznane naszej gminie w ramach tarczy dla samorządów wspierającej realizację zadań inwestycyjnych w czasie pandemii COVID-19.

 

Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Dojazdowie

W ramach zagospodarowania terenu zostały wykonane kompleksowe roboty ziemne i wodno- kanalizacyjne, w tym instalacja odwodnienia z montażem zbiorników na wody opadowe, droga dojazdowa do budynku, miejsca postojowe oraz ścieżki dla ruchu pieszego. Zamontowana została brama przesuwna i rolety antywłamaniowe na obiekcie oraz zabezpieczono skarpę na tyłach budynku.

Koszt zagospodarowania w wysokości 428 988 zł został w całości pokryty ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, które zostały przyznane naszej gminie w ramach tarczy dla samorządów wspierającej realizację zadań inwestycyjnych w czasie pandemii COVID-19.

2020-12-10