Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

XLV Sesja Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca odbyła się w dniu 24.04.2023r.

W poniedziałek 24 kwietnia 2023 r. w Urzędzie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca odbyło się posiedzenie XLV Sesji Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca. W posiedzeniu tym uczestniczyła także pani Aleksandra Nalepa – Łossan - właścicielka Pracowni Architektury Krajobrazu Aleksandra Nalepa – Łossan, AN.OGRODY z Brzeska.
Sesja rozpoczęła się od części proceduralnej, podczas której Radni przyjęli protokół z poprzedniej XLIV Sesji Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca. Pierwszym punktem realizowanego porządku obrad było zapoznanie się z koncepcją zagospodarowania centrum Gminy, którą w formie bardzo szczegółowej prezentacji multimedialnej przedstawiła obecnym na Sesji pani Aleksandra Nalepa – Łossan. W trakcie prezentacji, osoby uczestniczące w Sesji miały możliwość zadawania pytań dot. propozycji zawartych w w/w koncepcji.

Następnie, w kolejnym punkcie obrad, informację o pracy w okresie pomiędzy XLIV a XLV Sesją Rady Gminy przedstawiał zebranym Wójt Gminy Marek Jamborski. Po zakończeniu wystąpienia pana Wójta, głos zabrała Przewodnicząca Gminnej Rady Seniorów Danuta Sokół, która złożyła podziękowała panu Wójtowi, pani Przewodniczącej Rady oraz wszystkim osobom i instytucjom, które aktywnie wspierają działania na rzecz społeczności Seniorów naszej gminy.

Po wystąpieniu pani Danuty Sokół informację o działalności Stałych Komisji Rady w analogicznym okresie przedłożyli: Krzysztof Krupiński – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, Radosław Zębala – Zastępca Przewodniczącej Komisji Ładu, Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska, Katarzyna Konewecka-Hołój – Przewodnicząca Komisji Planowania i Inicjatyw Społecznych oraz Władysław Zięciak – Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Handlu i Usług. Kontynuując swoje obrady Rada Gminy podjęła następujące uchwały:
• w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z gminami Czernichów, Igołomia-Wawrzeńczyce, Liszki, Michałowice, Mogilany, Świątniki Górne, Wielka Wieś i Zabierzów porozumienia w sprawie wspólnego przeprowadzenia i udzielenia zamówienia na dostawę energii elektrycznej w latach 2024-2025;

• w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych oraz odbiór osadów z przydomowych oczyszczalni ścieków od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Kocmyrzów-Luborzyca;

• w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Kocmyrzów-Luborzyca; • w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Rewizyjnej.

Po zakończeniu tej części obrad Przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Anna Szlachta przedstawiła Radzie informację o pracach, kierowanej przez nią Komisji. Po wysłuchaniu ww. wystąpienia, Radni podjęli uchwały:

• w sprawie negatywnego rozpatrzenia przedłożonej petycji;
• w sprawie uznania za częściowo zasadną skargi złożonej na działalność Sołtysa wsi Goszyce.

W dalszej części posiedzenia, Rada Gminy podjęła jeszcze jedną uchwałę, która dotyczyła przekazania Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie środków finansowych z przeznaczeniem na pokrycie wydatków majątkowych.

 

Posiedzenie XLV Sesji Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca zakończyło się, zgodnie z przyjętym porządkiem obrad, realizacją punktu poświęconego omówieniu spraw bieżących i przedstawieniu wolnych wniosków.Pliki do pobrania:
2023-04-25